zondag 4 september 2016

De 'bisschoppen' en hun 'Failed Schools'


Jan Becaus schrijft:

Het levensbeschouwelijke terrein wordt bijna compleet bezet door strijdbare vrijzinnigen.


Het gaat hier over de aanwezigheid in de media. Maar, wie geeft de 'strijdbare vrijzinnigen' de ruimte in de media en wie boycot de 'strijdbare katholieken'? De 'strijdbare vrijzinnigen' die de media uitbaten...

Zestien jaar nadat de leerplannen katholieke godsdienst in voege getreden zijn, komen de bisschoppen tot de vaststelling dat het resultaat bedroevend is [Dit is als langer dan zestien jaar aan de gang!]. Schandalig is eigenlijk het juiste woord. Na honderden uren godsdienstles zijn de meeste abituriënten levensbeschouwelijk analfabeet. Kernbegrippen van het christendom [!], zoals de menswording, de verrijzenis, Hemelvaart, de transsubstantiatie, de drievuldigheid en zoveel anderen kunnen ze niet uitleggen. Als verzachtende omstandigheid kan meteen worden aangevoerd dat vergrijsde theologen, ja, zelfs kerkvaders, hierop geen passend antwoord hadden of hebben [Dit is een leugen! Alles staat haarfijn uitgelegd in de Catechismus!]. Het christendom is dan ook geen eenvoudige religie [Een kind van 5 jaar kan perfect begrijpen waar het over gaat!]. Maar dit terzijde, het ging om de leerplannen.

Scholieren die de katholieke school verlaten, zijn ook niet in staat om hun geloof -voor zover ze dat nog bezitten- te verdedigen tegen niet-gelovigen [Scholieren zijn sowieso tot heel weinig in staat.]. Ze zijn dan ook een makkelijke prooi voor docenten aan de universiteit die alle religies naar het rijk der fabelen verwijzen [Dit zou aan de KULeuven toch niet moeten gebeuren. En dat gebeurt ook niet. Trouwens, religies zijn wel degelijk een realiteit in deze wereld!]. Alles wat de toets van de wetenschappelijke methode niet weerstaat, is in hun ogen onzin [...liefde, vriendschap, schoonheid, poëzie, literatuur, herinneringen, geluk, waarheid...]. Ze worden hierin rijkelijk gesteund door de zogenoemde Nieuwe Atheïsten [populisten zoals], Dawkins, Hitchens, Harris, Dennett, e.a. die in wezen niets anders vertellen dan wat de grondlegger van het moderne atheïsme, Ludwig Feuerbach, in de negentiende eeuw vastlegde in zijn Das Wesen des Christentums [Waar hij dus niets van begrepen had.]. Marx, Nietzsche, Freud, Sartre, ze breiden allemaal voort aan het stuk dat Feuerbach had opgezet. Zo nieuw zijn die New Atheists dus niet [Ongelovigen zijn er altijd al geweest.].

Een commissie zal nu bepalen wat er aan de leerplannen moet worden gewijzigd om dat gebrek aan kennis te verhelpen. Het initiatief van de bisschoppen is lovenswaardig, want zoals de zaken nu staan, kan het moeilijk slechter [!]. De confrontatie met de islam in de zogenoemde Dialoogschool zou wel eens kunnen uitdraaien in het voordeel van de moslims [!]. Die belijden een geloof dat relatief eenvoudig is ["Moord iedereen uit!"] en massaal gedragen wordt door de gemeenschap waaruit ze voortkomen [Alsof dé islam zou bestaan! De waarheid is dat de meeste moslims, de islam niet kennen.].

De vraag is of de godsdienstles de plaats is waar het geloof gestimuleerd moet/kan worden. Iets kan maar groeien als het eerst gezaaid is. Dat gebeurt in het gezin. Kinderen van ouders die nooit over geloof spreken, die niet naar de kerk gaan, waar God geen deel uitmaakt van het gezin, zullen ook door nieuwe leerplannen niet aangezet worden om de stap te zetten naar een gelovig bestaan. In Vlaanderen is de ontkerstening nog altijd niet ten einde. De katholieke intelligentsia - bestaat die nog? [Zeker!] - heeft geen antwoord op de voortschrijdende ontkerstening [Neen, voor hen wordt door de media de rode loper niet uitgerold!]. Het levensbeschouwelijke terrein wordt bijna compleet bezet door strijdbare vrijzinnigen, Etienne Vermeersch en opvolgers [Deze 'opvolgers' zijn al heel wat minder bevlogen, dan Vermeersch. Vermeersch die het Katholieke Geloof van binnenuit kende. Zijn 'opvolgers' hebben er géén idee van, en dat maakt hen kwetsbaar.], die in de media kind aan huis zijn. Er wordt zo goed als geen weerwerk geboden [Dat kan verkeren!].

Bron: Doorbraak.be

Link:

http://doorbraak.be/nl/nieuws/failed-school

9 opmerkingen:

Anoniem zei

Jan Becaus spreekt zichzelf tegen;

Hij begint door te stellen dat de godsdiesntlessen gefaald hebben.

(eerst en vooral; men moet eerlijk zijn; ze geven al heel lang geen godsdienstles meer. Dat 'vak' dat "godsdienst" genoemd wordt, gaat helemaal niet over het katholiek geloof, maar over sex, drugs en rock 'n' roll, en een beetje jodendom en islam.) Gelukkig wordt "godsdienst" tegenwoordig "levensbeschouwing genoemd".

Dan zegt Becaus dat Godsdienstlessen toch geen plaats hebben in het onderwijs omdat de ouders hun kinderen niet meer godsdienstig opvoeden.

Wat een klotenbetoog, om de bisschoppen te ontmoedigen te moeite te doen.

Anoniem zei

Eerst spreekt Becaus over de "vergrijsde theologen" (kan er geen opnoemen)

Maar volgens Because zijn Dawkins, Hitchens, Harris, Dennett de mannen. Harris is de enigste die niet grijs is, die anderen wel, en Hitchens is dood.

Dawkins is trouwens totaal seniel. Bij gebrek aan nieuwe (slechte) ideeen, ontmoedigt hij ouders om sprookjes aan hun kinderen te vertellen, omdat ze niet waar zijn.

Heeft Dawkins opgegeven er ooit in te slagen mensen te overtuigen van zijn gelijk inzake geloof? Wat een lulkoek! Vertel uw kinderen geen sprookjes.

Ouders vertellen hun kinderen sowieso geen sprookjes meer. De traditionele sprookjes zijn vervangen door nieuwe verhalen, maar geen sprookjes.

Anoniem zei

Wat Becaus meen te weten over het "voordeel voor Moslims" dat uit de Dialoogschool kan voortkomen ...

Boeve heeft liggen schreeuwen en doen over zijn dialoogscholen en het eerste dat er gebeurt is dat ze het katholiek onderricht op school willen herwaarderen.

Nu goed. De doorsnee katholiek kan niet meer over zijn geloof spreken, laat staan in dialoog treden met een moslim, dus zullen ze de katholieken eerst iets moeten leren eer ze in dialoog kunnen treden.

Maar Becaus begrijpt het niet goed. Alsof Mohammed of Mehmed II en andere Moslim heersers ooit toestemming gevraagd hebben eer ze christenen begonnen uit te moorden. Alsof de terroristen in Parijs, Brussel en elders op de leerplannen van ongelovige bisschoppen zitten wachten, eer ze beslissen een terreuraanslag te plegen.

Ik bedoel;

Moslims hebben geen dialoogschool nodig om voordeel te krijgen.

Maar ja, iemand als Becaus die zijn carriere aan een paar lui te danken heeft die hem op zijn pedestal geplaatst hebben, heeft gewoon geen besef van mensen die voor hun overtuigingen (en levensonderhoud) moeten vechten om van de grond te komen. Hij meent dat Moslims een voordeel gegeven moet worden.

Het echte voordeel van de verroverende en met-geweld-bekerende moslim is, is dat ze in het Westen de steun krijgen van de vrijmetselarij, die reeds sinds eeuwen ijveren het christendom uit te roeien.

Sinds Vat ii krijgt de vrijmetselarij hierin de steun van de kerktop.

Maar belangrijk blijft toch om voor ogen te houden dat het de eerste keer is sinds na d Tweede Wereldoorlog, dat er in Belgie een bisschop zegt dat er iets niet katholiek genoeg is. In dit geval de leerplannen. De eerste keer. (ook al zou het gelogen zijn dat ze er ook iets serieus aan willen doen)

Anoniem zei

Dit artikel is zeer veel warme lucht;
"geschreven tussen de soep en de patatten".
De zwakke inhoud van het artikel en de persoonlijke achtergrond van de auteur zijn een prachtig voorbeeld voor de lamentabele toestand van de Kerk in Vlaanderen.

Jan Becaus is (volgens Wikipedia) 1948 geboren;
als scholier en later als student a.d. normaalschool en dan als leraar heeft hij ca. 30 jaar ervaring in het onderwijs (tussen 1954 en 1984).
Vanaf 1984 journalist bij de vlaamse radio en televisie en anchorman voor het nieuws met specialisatie in kerkelijk nieuws, Rome enz., vanaf 2013 tweewekelijks columnist in Kerk&Leven en als gecoôpteerd senator van de NVA heeft hij het debakel van de noordbelgische kerk 32 jaar kunnen volgen.
In die context is zijn artikel zeer slap.

De desastreuze toestand is al sedert lang bekend- hier volstaat een blik op de website der Katholieke Actie Vlaanderen.
De roep naar "intelligentsia" is ook weer zeer bekend en berucht:
typisch 68-er gezever- waar de vlaamse beweging toch steeds bij uitstek een culturele beweging met geestelijke volksverheffing was.

De funeste rol der kerkvorsten (Suenens, Danneels, Desmedt, vanGheluwe en niet te vergeten Bonny en DeKesel) wordt systematisch verzwegen.

De diepgaande en zeer lang doorgevoerde indoctrinatie voor pedo- en andere sex wordt ook systematisch verzwegen (N.B. Ook de uitspraken van Z.E. Kardinaal Sarah, dat priesters met pedofiele daden een sacrileeg/heiligschennis begaan bij het opdragen van het misoffer (fundamentaaltheologisch klaar als bronwater en totaal op deHl. Schrift gebaseerd) wordt ook helemaal verzwegen. Te gevaarlijk voor de noordbelgische bastaardkerk en met teveel onaangename consequenties)

Alles is zeer lang geweten.
En daarenboven: prutsend personeel, zeer weinig kennis en wetenschap, veel lust op nieuwe dingen, afkeer van de oude liturgie en traditie en de kerkelijke leer, weinig moed bij de verkondiging en de missie in Vlaanderen, zeer veel angst en een grote neiging om aan de vleespotten te blijven hangen.

En slechte en eenzijdige informatie.
Op kavlaanderen verschijnen regelmatig zeer mooie artikels, filmpjes en muziekstukken met geweldige geestelijke waarde.
Niet ongegrond heeft deze blogspot-website ca. 250 bis 300 regelmatige lezers dagelijks.

Een oud Dakota-indianenspreekwoord:
"Wanneer je vaststeld, dat het paard onder jou dood is, dan stijg af en zoek een nieuw paard".
Voor Jan Becaus en de andderen bij kerk&Leven:
de operatie noordbelgische bastaardkerk is reddeloos verloren;
daarom: "keer om en gelooft aan het Evangelie".
AVV-VVK

Anoniem zei

"Alsof dé islam zou bestaan! De waarheid is dat de meeste moslims, de islam niet kennen." U bedoelt dus dat het toch niet allemaal moordenaars zijn ?

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Objectief gezien zijn dé moslims niet 'allemaal' moordenaars.

Maar, als ze hun 'geloof' meer serieus zouden nemen, dan zouden er meer moordenaars zijn.

De salafisten, die de meeste aanslagen plegen, volgen gewoon de strikte interpretatie van de islam uit de tijd van Mohammed. De niet-salafisten gaan er iets 'losser' mee om.

Anoniem zei

De schrijver van het artikel stelt zich alsof verbaasd de vraag waar er in België nog Katholieke intellectuelen te vinden zijn. Hoe zou dergelijke intellectuele elite, afgezien van een wonder, echter kunnen bestaan wanneer men zich uitsluitelijk tot zelfstudie kan wenden indien men zich wil toeleggen op het intellectuele leven? De normale manier om instructie te ontvangen is door aan de voeten van een meester te zitten, en niet door autodidactie. Maar waar is er hier nog ergens een universiteit te vinden waar men zich nog daadwerkelijk kan laten onderrichten? Het huidig gebrek aan een zichtbare Katholieke intellectuele elite behoort mede tot de gevolgen van de post-conciliaire vernieling van het onderwijs, en niet tot de oorspronkelijke oorzaak, want de pseudo-intellectuelen die heden de sleutelposities van educatie bekleden zijn zelf de geïndoctrineerde geesteskinderen van genoemde vernieling, hetgeen deel uitgemaakt heeft van de Soviet-tactiek die de KGB de "demoralisatie van het Westen" noemde. Genoemd gevolg is dan tegelijkertijd ook weer de oorzaak van het in stand houden en de verdere degeneratie van deze afgrijselijke status quo, tot dat de vicieuze cirkel doorbroken zal worden door diepgaand hervormingswerk. Het klimaat is overrijp voor het verschijnen van de kruisvaarders te paard die dergelijk werk kunnen verrichten.

Het herkerstenen van het onderwijs is bijgevolg één van de meest prioritaire doeleinden voor de Kerk in België. In het hatelijk aangezicht van de binnendringende Islam, de bestraffer van afvallige volkeren, is het hoog tijd dat Belgische Katholieken zich herinneren aan het feit dat de Kerk op aarde de Ecclesia Militans genoemd wordt; de strijdende Kerk. Moge dus de geest van Katholieke militantie, met de gratie van God, wederom aanwakkeren in ons volk, in eenheid met en onderwerping aan het soeverein gezag van Franciscus, het zichtbaar hoofd van de Katholieke Kerk.

Moge de Davidische Maagd, Maria, bidden voor onze kwetsbare vaderlandse jeugd, en voor de verwezenlijking van een grondige kerkelijke hervorming in onze gewesten.

Anoniem zei

Aan anoniem 5 september 2016 13:05

Bij Uw zeer lang posting met echte lintwormzinnen en de echt typische modernistische woordenschat moest ik toch denken aan dat wondermooie kleine zuidafrikaanse gedichtje van A.P. Visser:
"Kom, seg my die gelykenis:
ek moet my so verwonder.
Langdadig op die kansel
is so kort van stof hieronder".

Waarom autodidactie minder waard zou zijn als het "aan de voeten van de meester te zitten", is mij onduidelijk.
Het is ook niet juist.
Het lezen van de Hl. Schrift en de Kerkvaders is goed, het aan de voeten zitten van "de meester" is in de postconciliare bastaardkerk zeer ongezond (Danneels, vanGheluwe enz.)
Dat verreweg de meeste vlaamse "intellectueln" de bastaardkerk verlaten hebben, spreekt voor hun gezond mensenverstand.
Dat heef overigens veel kinderen gered.
Het herkerstenen van het onderwijs is niet "één van de meest prioritaire doeleinden voor de Kerk in belgiê", zoals U schrijft;
nee, het is dé grote prioriteit in Vlaanderen.
De geest van de ecclesia militans waait overigens op deze website zeer goed.
De grote kuis bij het onderwijspersoneel staat voor de deur.

Wat betreft de "kruisvaarders te paard": de meeste kruisvaarders, zeker uit onze contreien gingen te voet (en per schip, zoals Robrecht van Vlaanderen- een hoogkwalitatief logistiek meesterstuk!).
En militair staat de 2generaal der infanterie" hoger gekwoteerd als de "generaal v.d. cavallerie".
Maar U heeft mij toch plezier gedaan, dat U aan de "drie man en een paardekop" gedacht heeft;
op deze Website stond voor een paar dagen "St. Nicolas de Jette" met het 4e Chasseurs à Cheval; en het 1e en het 2e Jagers te Paard (het 1e als het oudste cavallerieregiment van Belgiê- het bestond reeds voor de officiêle onafhankelijkheisverklaring in de opstand van 1830- overigens opgericht in 1814 als 6e nederlandse huzaren, met vuurdoop in Waterloo in 1815) werden hier op kavlaanderen ook reeds vermeld.
Beide regimenten zeer dapper in de eerste wereldoorlog , met vele vlaamsgezinde frontsoldaten (Reigersvliet, Stuyvekenskerke, Merkem, De Kippe enz.)
De militaire bisschop Jozef DeKesel zal er nog veel vreugde aan beleven.

Ttttts

Anoniem zei

Aan anoniem 5 september 2016 13:05

De term "Davidische Maagd" voor de Hl. Maagd en Gods Moeder Maria niet door de Hl. Schrift en de Kerkvaders gestaafd.
De nicht van de Hl. Maagd Maria , Elisabeth, de moeder van de Hl. Johannes de Doper, stamt volgens de apostel St.-Lucas af van de dochters van Aaron (Stam Levi, waarbij de aaronieten in speciale afgrenzing tot de normale levieten, die de priesters stelden, voor de eredienst in het Allerheiligste van de Tempel voorbestemd waren).
St.-Jozef behoort tot de stam Juda, en wel tot het huis David.
In de protoêvangelies (apocryphen) zijn er aanduidingen dat de vader van de Moeder Gods, Joachim, eveneens tot het huis David behoorde.

De term Virga Jesse (groene twijg van Jesse) betreft overigens Onze heer jezus Christus zelf.

Koning David werd nooit met een maagd geassocieerd- daarvoor was de geschiedenis mit Bathseba te bekend en overigens ook aanleiding voor de beroemdste psalm "Miserere".
(Ps.50/51)
De exegese a.d. unief Leuven schijnt inderdaad niet zeer "intellektueel" te zijn (daarvoor dan wel op het niveau van de zelfbenoemde "intelligentsia").

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer