zaterdag 27 augustus 2016

Over het Eucharistisch Wonder te Aalst: "Alsof God toestemming nodig heeft van het 'bisdom' Gent, om op hun 'territorium' een mirakel te mogen doen!"


Hoezeer het Katholiek Geloof in Vlaanderen is verdampt, en hoe weinig benul men nog van het Geloof, van de theologie en van de kerkgeschiedenis heeft, illustreert de berichtgeving in de gazetten en de reactie van het 'bisdom' Gent.

'De Standaard' en 'Het Nieuwsblad', ooit met het AVV-VVK- Kruissignet op de voorpagina, zijn ondertussen helemaal van het Geloof afgevallen en brengen de oudbekende en vervelende cocktail van feitelijke onwaarheden (over het Tweede Vaticaans Concilie), hun onuitroeibare (en totaal gefrustreerde) wensen en verwachtingen ("de Wind van Vernieuwing"), verzuring (t.o.v. de Priesterbroederschap St.-Pius X) en de sedert tientallen jaren bekende bacterio- en mycologische verklaringsmodellen.

Daar is 'Het Laatste Nieuws' tenminste veel correcter! Van liberaal-vrijzinnige oorsprong en gezindte schrijven die journalisten tenminste over de grote ophef die dit Eucharistisch Wonder veroorzaakt en schrijven ze ook over wat ze zélf zien, laten ze zelfs Z.E.H. Jacqmin aan het woord komen en zijn zij, zij het kritisch, ook oprecht geïnteresseerd.

Hoezeer de Noord-Belgische Bastaardkerk ondertussen gezonken is, toont de "bedekte reactie" van het 'bisdom' Gent aan: zeer zwijgzaam, onwennig stamelend bij de melding van een Eucharistisch wonder - en dan de fantastische uitspraak: "...dat deze priester niet in het bisdom Gent geïncardineerd is..."! (Want het 'bisdom' Gent wil met 'wonderen' niets van doen hebben!)

Dat het 'bisdom' Gent, 50 jaar na het Concilie, met de mond vol tanden staat, is te begrijpen. Echter, het tart elke verbeelding, dat deze tisten zelfs schijnen te denken, dat wonderbare gebeurtenissen, wonderen en mirakels tegenwoordig eerst een papiertje met vergunning van het 'bisdom' nodig hebben om te mogen gebeuren...

'Het Laatste Nieuws' heeft dit in zijn atavistische reflex juist gezien: dat deze priester natuurlijk een échte priester is en dat de FSSPX en haar sympathisanten traditiegetrouwe Katholieken zijn.

En, dat er klaarblijkelijk ook gronden zijn om de "vruchten" van het Tweede Vaticaans Concilie (dankzij Suenens, Danneels, Vangheluwe, Bulckens, Roeach 3 enz.) te betwijfelen en dat deze traditiegetrouwe Katholieken ondanks alles dapper bij het oude Geloof blijven.

Fundamenteel-theologisch:

God is almachtig en alomtegenwoordig. De duivel overigens niet (zeer duidelijk geformuleerd bij de profeet Ezechiël).

Natuurlijk is wat er in Aalst met het Allerheiligste Sacrament gebeurd is, wonderbaarlijk, de verwondering wekkend, bij gelovigen ook bewondering wekkend, bijzonder, apart: "mirabilis".

Brood beschimmelt bij mij en bij U grijs, groen, misschien ook geel. Hier daarentegen verandert de geconsacreerde hostie, het Lichaam van Onze Heer Jezus Christus, zich eensklaps, en begint te "bloeden" met helrode kleur. En dit 9 maanden nadat de monstrans aan de priester geschonken werd (9 = 3 maal 3: symbool voor de Heilige Drievuldigheid, extreem versterkt in het kwadraat), op donderdagavond (= tijdstip van het Laatste Avondmaal en instelling van de Heilige Eucharistie), in de maand van het Heilig Bloed en op de verjaardag van de priester.

Dat is natuurlijk "mirabilis" en dit behoort natuurlijk tot de "mirabilia" = "wonderbare dingen", "mirakels", overigens in het Latijn eerst bij de Vroeg-Christelijke auteurs optredend!

Het daarmee samenhangende woord "mirakel" heeft in het Latijn/Italiaans ook de beduiding van "bijzonder geval"/"speciale zaak"/"opmerkelijke gebeurtenis". Bijvoorbeeld: Piazza dei Miracoli - het Plein van de Wonderen in Pisa / zeer uitgebreid ook bij Machiavelli in zijn Discorsi.

In zoverre is dit Eucharistisch Wonder te Aalst een echte icoon van het Geloof, zoals paus Paulus VI ooit de Lijkwade van Turijn noemde.

Wat daarnaast ook een 'wonder' is - en even groot als het Bloeden van het Allerheiligste Sacrament - is, dat er in Vlaanderen, waar het Geloof zo vernietigend afgebroken werd en waar onnozeliteiten en krotterijen en open en verdoken pedo-, homo- en andere -filieën hoogtij vieren, nog steeds mensen zijn die het Allerheiligste Sacrament eren en aanbidden.

De bastaardkerkers hebben dit allemaal buitengesmeten! Bijvoorbeeld, in heel Brussel worden de vespers en het lof alleen nog gevierd in de Saint-Joseph van de FSSPX, bij de FSSP in de Miniemenkerk en in St.-Kathelijne bij de Fraterniteit van de Heilige Apostelen. Overal elders in Brussel is dit afgeschaft, waarschijnlijk wegens té 'Middeleeuws'!

En nu is er een Eucharistisch Wonder in Oost-Vlaanderen gebeurd. Het krotterige en apostatische bisdommelijke bestuur van Gent kan niet veel meer zeggen dan dat dit het wonder van: "...een niet geïncardineerde priester..." betreft! Alsof de fundamentele theologie door het Kerkrecht zou kunnen gemuilkorfd worden (...zeker wel door Tom Flamez, Patrick Degrieck, Jeroen Claerhout en Rik Torfs...).

God is Almachtig en in Zijn Werken niet door menselijk toedoen inperkbaar.

En het is een grote zonde om tegen Zijn geboden en voorschriften te handelen en Hem te willen inperken.

Dát is de grote fundamentele zonde van de bastaardkerkers. En daarom staan ze, 50 jaar na het Concilie, met hun mond vol tanden.

Naar de voorliggende informatie en de afbeeldingen kan een manipulatie uitgesloten worden.

Z.E.H. Jacqmin geeft ook geen aanstoot, en hij beledigt ook geen gelovigen; integendeel. Hij aanbidt het Allerheiligste Sacrament, toont eerbied voor de liturgie en draagt de fakkel van het Katholiek Geloof dapper voort.

Of een wonderbare zaak/gebeurtenis nu bij U of iemand anders wonderbaarlijk werkt of U geloofsmatig beïnvloedt of niet: dat is een totaal andere kwestie.

Het geloven is een gave, het is een geschenk, onverdiend, gratis, van buiten af, niet door ons toedoen, en door God zélf in ons gemoed ingelegd.

Dat kan natuurlijk niet "officieel" vastgesteld worden - dat is de eigen persoonlijke relatie met Jezus Christus.

En of het bisdommelijke bestuur van Gent met Luc Van Looy nu werkelijk de deskundige beoordelaar van bovennatuurlijke fenomenen is, kan (met alle respect en hoffelijk uitgedrukt) sterk betwijfeld worden.

Een duidelijke uitspraak hierover zie ik graag tegemoet.

Fantastisch voor Vlaanderen!

En dan het Adoro Te Devote van St.-Thomas van Aquino en het Tantum Ergo Sacramentum!

Ik moet nu al wenen van vreugde.

Bron: Anoniem
15 opmerkingen:

Anoniem zei

Wat een prachtige bijdrage van Anoniem. Graag meer van dat.

Op 5 minuten verkondigt hij het Geloof meer, dan alle bisschoppen tesamen in hun hele 'carrière'.

Anoniem zei

Prachtige reactie in woord, beeld en klank!
Bidden we voor E.H.Eric Jacqmin en de wonderbare Monstrans met het Lichaam en Bloed van Onze Heer Jezus. Een LICHTPUNT in de inktzwarte Belgische kerk...

Anoniem zei

Laat het oordeel over aan de Heilige Kerk. Wie dat niet doet, is niet katholiek.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 19:09,

Voordat u uw oordeel op de wereld loslaat, zou u beter eens lezen wat hier staat!

"Een duidelijke uitspraak [van het bisdom Gent] hierover zie ik graag tegemoet."

"Een duidelijke uitspraak [van het bisdom Gent] hierover zie ik graag tegemoet."

"Een duidelijke uitspraak [van het bisdom Gent] hierover zie ik graag tegemoet."

WEL, WAAR BLIJVEN ZE MET HUN UITSPRAAK???

WAAR BLIJFT DE HEILIGE KERK MET HAAR OORDEEL???

WIJ VRAGEN EROM, MAAR WIJ KRIJGEN GEEN ANTWOORD!!!

Anoniem zei

u zult vanuit geen enkele hoek nog een ernstige reactie krijgen omdat u zelf zo'n onlogische, hyperemotionele irrationele en heretieke houding hebt aangenomen en u bent blind dat u dat niet wilt inzien, zo zijt ge helemaal verstrikt in uw hoogmoed en zelfgevlij. U moet het verleden van "pater" jacqmin maar eens nagaan bij mensen die hem al tientallen jaren kennen en bezig hebben gezien, een eendagsvlieg, die van het ene naar het andere vliegt, het bevuilt, en dan weer een nieuwe plaats zoekt om te parasiteren; ook hij is zo'n dwalende egotripper als u die nooit en nergens rust vindt en verstrikt is in navelstaarderij, in plaats van het heil van de zielen voorop te stellen, nà "zijn gelijk" - dat trouwens dwaalt in vele, vele punten. U en Jacqmin gedragen zich even erg als de Belgische bisschoppen. Ook gij maakt ons Geloof belachelijk door uw wangedrag. Jacqmin als een eenvoudige, nederige en vrome priester bestempelen is een vierkante leugen. Ook in de Hemelstraat stuurde hij dikwijls zijn kat als hij van dienst was in de kapel, en het bordje "aanwezig" op zijn biechtstoel was een hoon, en genoeg bekend onder de kapelgangers. Tientallen keren hebben ze daar vergeefs op zijn bel gedrukt. Maar soort zoekt soort : vlij u maar neer bij die soort zoekt soort, maar beklaag u later niet dat ge ook met zijn vlooien zult rondlopen. Ik heb met u beiden diep medelijden en bid voor uw bekering, maar het is heel moeilijk om voor U nog echte hoop te hebben, gezien uw halsstarrigheid. COmpromiteer u maar verder met deze nestbevuiler van de Kerk.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

U doet net alsof wij op reacties zitten te wachten!

Het is de Kerk die wij willen zuiveren!

Anoniem zei

Nu mag u in uw reactie nog zoveel hoofdletters en vette letters gebruiken als u wil,u lijkt een klein kind dat niet meteen zijn zin krijgt.
I.v.m. private openbaringen en wonderen wordt niet rap rap rap een oordeel geveld: er wordt soms jarenlang onderzocht.
Hoe lang heeft de erkenning van de verschijningen van Laus niet geduurd?
Overigens, eerwaarde Jacqmin veroorzaakt zelf het probleem: laat hij het bisdom Gent toe om de zaak te onderzoeken? Ik dacht het niet.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

U kan denken wat u wil, maar zou Van Looy niet eens in actie komen en iets ondernemen?

Als hij voor een gesloten deur blijft staan, dan weten we dat ook alweer, maar niet gaan kijken omdat men denkt, dat men niet binnen mag, is zeer zwak!

The Guardian Angel zei

Zeker als het Eucharistisch Mirakel van Aalst zo een groot gevaar betekent voor het zieleheil van de gelovigen zoals sommigen toch schijnen te denken!

Actie Van Looy! Actie, nu!

Anoniem zei

Aan anoniem 28 augustus 2016 20:25

De leesbaarheid van Uw commentaar zou gebaat zijn door een correcte aanwending van zintekens en door en aangepaste stijl.
Korte zinnen, het niet dooreen mengen van "gij" en U/u, en alineavorming voeren tot een snellere overdracht van de boodschap van de auteur naar de lezer.
Dat is overigens ook een teken van hoffelijkheid.
Onaangenaam opgevallen is mij overigens, niet alleen maar ook in dit commentaar, het toenemend gebruik van "vlaams" dialekt, met veel belgicismen, en van platvloerse taal.
Dit ziet men zeer goed en, spijtig genoeg, steeds meer bij Nieuw-kerknet.
(In tegenstelling tot de stijl en woordenschat in de artikels van Theo Borgermans destijds).

"Le style, c'est l'homme" (Buffon)

Anoniem zei

Recordare Virgo mater: mijn lievelingsoffertorium

Dank U.

Anoniem zei

Aan anoniem 27 augustus 2016 19:09

Bij Uw uitspraak moet ik toch hartelijk lachen:
vond ik toch gisteren in het leer-en werkboek voor het tweede vormselvoorbereiding 1968 in het aartsbisdom Mechelen-Brussel "In he teken van de Hl. Geest", dus direct na het 2e vaticaans concilie en helemaal op de concilielijn gezet- notabene onder leiding van onze oudbekende Jozef Bulckens (!)(bastaardkerkers in Leuven en elders: "In de houding-Groet!")- een leesstukje hierover:
het speelt zich af in een tijd en een land waar het christendom vervolgd en gefnuikt wordt- de bisschoppen worden gedood, de monniken en de nonnen, de priesters, kortom de hele kerkelijke leiding en hiêrarchie- en toch blijft een christelijke jongen bestendig in het gelf én trouw aan de Hl. Kerk.
En dan zeggen de beulen: "Maar je kerk is toch helemaal dood!"-
en dan komt het triomfantelijk antwoord:
"Nooit: de Hl. Kerk zit HIER, in mijn hart!".
Zoals Joseph Card. Ratzinger ooit zei:
"Die Hl. Kirche ist kein Club, kein -verein, keine Wohltätigkeitsorganisation- sondern eine Institution, durch Unseren Herrn Jesum Christum eingestellt und vom Hl. Geist geführt".
En de Hl. Geest waait zoals bekend vanwaar Hij wil- daarom niet noodzakelijk naar de wensen der kerkelijke hiêrarchie;
dat is overigens al zeer lang bekend- werd onder de renaissancepausen intensief besproken.
Bergoglio en Paus AlexanderVI Borgia: een zeer interessante vergelijking, zeker wat de trouw aan het kerkelijke leerambt en de traditio apostolica betreft (en zeker wanneer men hier de Didaché bij betrekt).

Julien Laurent zei

Beste anoniem,

het is wel heel confortabel om anoniem mensen te belasteren.
u schreef :
Anoniem zei

"U moet het verleden van "pater" jacqmin maar eens nagaan bij mensen die hem al tientallen jaren kennen en bezig hebben gezien, een eendagsvlieg, die van het ene naar het andere vliegt, het bevuilt, en dan weer een nieuwe plaats zoekt om te parasiteren; ook hij is zo'n dwalende egotripper als u die nooit en nergens rust vindt en verstrikt is in navelstaarderij, in plaats van het heil van de zielen voorop te stellen, nà "zijn gelijk" - dat trouwens dwaalt in vele, vele punten."

dat is een ongehoorde laster. Met helemaan geen enkel bewijs erbij. Pater Jacqmin heeft NOOIT een enkele ketterij verkondigt en is/was er zeer nauwgezet op gesteld nooit iets te verkondigen dat de Kerk niet als zeker voorhield. Dit is pure laster. U bevuitl allee maar uzelf door zulke praat.

"Ook in de Hemelstraat stuurde hij dikwijls zijn kat als hij van dienst was in de kapel, en het bordje "aanwezig" op zijn biechtstoel was een hoon, en genoeg bekend onder de kapelgangers."
Ook dat is een laster. Dat er soms de bel gewoon niet werkte dat moet u aan de prior toerekenen die verantwoordelijk is/was voor de goede werking van de kapel.

"COmpromiteer u maar verder met deze nestbevuiler van de Kerk."
Ik denk dat gij uzelf compromiteert met uw eigen nest te bevuilen en ik vrees voor de dag van uw oordeel dat de waarheid zal boven komen...

Julien Laurent zei

Beste anoniem,

"Anoniem zei


De leesbaarheid van Uw commentaar zou gebaat zijn door een correcte aanwending van zintekens en door en aangepaste stijl.
Korte zinnen, het niet dooreen mengen van "gij" en U/u, en alineavorming voeren tot een snellere overdracht van de boodschap van de auteur naar de lezer.
Dat is overigens ook een teken van hoffelijkheid.
Onaangenaam opgevallen is mij overigens, niet alleen maar ook in dit commentaar, het toenemend gebruik van "vlaams" dialekt, met veel belgicismen, en van platvloerse taal.
Dit ziet men zeer goed en, spijtig genoeg, steeds meer bij Nieuw-kerknet.
(In tegenstelling tot de stijl en woordenschat in de artikels van Theo Borgermans destijds).

"Le style, c'est l'homme" (Buffon)"

door uw overdreven ijver voor stijl en vorm, uw haat voor pater Jacqmin, uw kennis van de Hemelstraat enz... verraadt u wie u bent, best Bart Van Stappen. U haat Pater Jacqmin omdat hij u terecht een paar waarheden heeft gezegd die u niet graag wilde horen. Dit is nu uw "wraak". Anoniem er op los lasteren. Dat is zeer laag !

Ik zou de webbeheerder willen vragen om mensen die anoniem zonder bewijzen mensen en vooral priesters lasteren er gewoon uit te gooien, aub.

Dank u voor welvoeglijkheid.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Wij proberen ons te informeren, maar wanneer we op geruchten stoten, en die zijn er, willen wij ook weten wat er precies speelt.

Dank voor uw reactie, u heeft bevestigd wat wij ook reeds vernomen hadden.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer