maandag 8 augustus 2016

Lode Vandeputte is één van de 'priesters' van de Sint-Michielsbeweging (= het troetelkind van Roger Vangheluwe) die ook dit keer meeging als 'begeleider' op de Wereldjongerendagen in Krakau:

Vorige maand publiceerde Lode Vandeputte nog deze niet mis te verstane boodschap op Facebook:


Volgens Lode Vandeputte moeten homo's blijkbaar extra aandacht krijgen.

Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen, dat Lode hier de 'Roze Agenda' probeert te pushen!
Waarom zou dat zijn???

En dan nog dat merkwaardige citaat van Gandhi (met de 'h' achteraan). Alsof Christus van homo's houdt en de Christenen niet... Net Gandhi die een ongelofelijke hekel had aan zwarten. Een grote racist dus!


"Gij zult uw naaste beminnen als uzelf." (Mat 22:39)

Betekent dit, dat wij de zondaars niet tot bekering moeten oproepen? NEEN!

Nu, Lode Vandeputte legt Christus hier onterecht woorden in de mond.

Wij moeten onze naasten niet alleen liefhebben,
maar ook oproepen om zich te bekeren!!

De oproep tot bekering doen we net uit naastenliefde!!! 


Uit de Heilige Schrift:

Mat 18:14  Zó is het ook de wil van uw Vader, die in de hemel is, dat géén van deze kleinen verloren gaat.
Mat 18:15  Indien uw broeder heeft gezondigd, ga en berisp hem tussen u beiden alleen. Zo hij naar u luistert, zult ge uw broeder gewonnen hebben.
Mat 18:16  Luistert hij niet naar u, neem dan nog één of twee personen mee, opdat door de mond van twee of drie getuigen de zaak haar beslag krijgt.
Mat 18:17  Luistert hij ook niet naar hen, zeg het dan aan de Kerk; zo hij zelfs naar de Kerk niet luistert, dan zij hij u als een heiden en een tollenaar.


 

Maar Lode Vandeputte richt zich niet enkel tot de homo's, die hij in de duisternis laat dwalen,
maar Lode 'onderricht' hier ook op valse wijze de jongeren die aan hem zijn toevertrouwd!


Nogmaals, uit de Heilige Schrift:


Mat 18:6  Maar wie ergernis geeft aan een van deze kleinen, die in Mij geloven, het ware hem beter, dat hem een zware molensteen om de hals werd gehangen, en hij in de diepte der zee werd verdronken.


Met zijn Facebook-posting lastert Lode Vandeputte tégen de Heilige Geest!

 

Mat 12:32  En wie iets zegt tegen den Mensenzoon, hem zal het worden vergeven; maar wie iets zegt tegen den Heiligen Geest, hem zal het niet vergeven worden, noch in deze wereld noch in de toekomstige.

 

De lastering bestaat niet in de belediging van de Heilige Geest met woorden; zij bestaat in de weigering het heil te aanvaarden, dat God de mensen aanbiedt door de Heilige Geest die werkt uit kracht van het Kruisoffer.

Als de mens het “aantonen van de zonde” afwijst, dat van de Heilige Geest komt en heil betekent, dan wijst hij tevens de “komst” van de Helper af.

Wij weten dat de vergiffenis van de zonden vrucht van de zuivering is.

Als Jezus zegt dat de lastering van de Heilige Geest niet vergeven kan worden, noch in deze noch in de komende wereld, dan is het omdat deze “niet vergeving” verbonden is met de “niet bekering” als met haar oorzaak, namelijk met de radicale weigering zich te bekeren.


De werking van de Heilige Geest die naar het heilzaam “aantonen van de zonde” streeft, ontmoet in de mens die zich in deze gesteltenis bevindt, een innerlijke weerstand, als het ware een ondoordringbaarheid van het geweten, een zielstoestand die uit vrije keuze verstijfd lijkt: het is wat de Heilige Schrift gewoonlijk “de hardheid van het hart” noemt.

Paus Pius XII heeft reeds gesteld, dat “de zonde van deze eeuw het verlies van het zondebesef is.”

Met andere woorden, wie de zonde niet erkent, en wie niet tot inkeer wil komen, is verdoemd.


Lode Vandeputte amuseert zich blijkbaar op de Wereldjongerendagen.

Lode Vandeputte als 'milde' biechtvader. Fout!

Want: "Zachte heelmeesters maken stinkende wonden."

En de Heilige Schrift leert ons:

Spr 13:24  Wie de roede spaart, houdt niet van zijn kind; Want wie het liefheeft, kastijdt het. 


Met andere woorden: penitentie doen!!! Boete doen!!!

En niet de zonde vergoelijken!!!
 


Lode Vandeputte werd door Roger Vangheluwe tot diaken gewijd en door Jozef De Kesel tot priester gewijd. Jozef De Kesel zette het kromme werk van Roger Vangheluwe gewoon door!

Het zoveelste bewijs dus, dat De Kesel niet in staat is, ondanks zijn grootspraak, om een serieuze priesterkandidaat te selecteren, laat staan om een seminarie of bisdom te leiden!

Rechts loopt Koen Vanhoutte, de huidige diocesaan administrator van het puinhoop-bisdom Brugge, die indertijd beweerde, dat er in het Brugse Grootseminarie geen seminaristen waren met een account op homo-datingsites, ook al wist hij beter!

11 opmerkingen:

Anoniem zei

Wie zijn naaste het (ware) Geloof ontkent, haat hem, en is wreeder dan dat hij hem honger zou laten lijden, want een mens leeft niet alleen van brood alleen. Het ultieme doel van ons leven op aarde is de hemel te winnen. De rest is secundair.

als het dan een priester is die zijn naaste het geloof ontzegt;

of een bisschop die het priesters verbiedt bv. requiem missen op te dragen voor de overleden zielen;

What chance in hell do they have?

Anoniem zei

Hier een goede geschiedenisles over Gandhi;

http://www.reformation.org/british-secret-agent-mahatma-gandhi.html

Gandhi is op kosten van MI5 en de Britse aristocratie nog maar dezelfde spionnenschool in Londen geweest als Hitler.

Gandhis antwoord op de moord en verkrachting op epische schaal tijdens de partitie van India en Pakistan was; vasten.

Als Gandhi de Bijbel ooit gelezen had zou hij geweten hebben dat Jesus na 40 dagen gevast te hebben aan de duivel weerstaan heeft en niet aan de beproevingen toegegeven heeft zoals Gandhi wel gedaan heeft. De Britten hebben zijn opleiding betaald, hem tot superheld verheven, hem een land gegeven dat hij dan vernield heeft.

En Gandhi, net zoals De Kesel, Vandeputte en noem maar op doen aan interreligieuze dialoog, alleen niet met de christenen.

I like your Christ. But I do not like you Christians.

Wat is er dan nog niet duidelijk wanneer ik zeg dat die bende het werk van satan doen.

Anoniem zei

Lode Vandeputte bedrijft hier bijbelvervalsing en blasfemie.
(Deel 1)

In het Lukasevangelie 1o, 25-37 stelt een wetsgeleerde (Thoradeskundige) Jezus op de proef en vraagt:
"Hooggeêerde Leraar, wat moet ik doen om het eeuwige leven te bekomen?"
(Het eeuwige Leven- "zoè aionion"/vita aeterna) was destijds een zeer heet discussiepunt bij de joden: afgewezen door de sadduceeên, controvers bediscussieerd bij de farizeeên, zeer divers bij de essenische groepen).

En Jezus antwoordt direct:
"Wat staat er in de Wet (Thora) geschreven?Hoe lees je daar?"
Op een vraag een tegenvraag als antwoord, en wel direct teruggaand op de bron, op de Wet zelf door God aan Mozes gegeven: dat is traditie -overdracht van de trouw aan de Wet- puur.

En dan komt het antwoord door de wetsgeleerde, en wel met het eerste gote gebod, het fundamenteelste van het Oude Testament (Jef DeKesel zat er hier met zijn kaduuke catechese in Warschau helemaal naast):
Deuteronomium 6,5:
"Ge zult de Heer, Uw God, liefhebben met Uw gans hart, met Uw ganse ziel en met Uw gans verstand;"
Leviticus 6,5:
"(En) ge zult Uw naaste liefhebben zoals Uzelf".

Pas op: dit zijn de bevelen van de Heer God, de basis van het Oude Testament, en hier gesproken door een joodse (farizeeîsche) wetsgeleerde.

En Jezus bevestigt: "Juist heb je geantwoord; doe dit en je zal leven".
Voor het "liefhebben" staat hier in het latijn v.d. Vulgaat "diligere": uitkiezen, selectief liefhebben (niet: amare); in het oudgrieks "agapao": eervol beminnen, respectvoll liefhebben (niet: philo); en in het aramees (Peshitta) eveneens "respectvol liefhebben".

En dan komt de parabel van de barmhartige samaritaan:
de samaritanen waren een hard en martialisch volk, de joden tegenover niet gunstig ingesteld (in het Nieuwe Testament op meerdere plaatsen ook als dusdanig vernoemd);
de clou is niet dat de priester en de leviet aan de sukkelaar voorbijgaan- lafheid is bij religieuze waardragers ten allen tijde rijkelijk voorgekomen, en schijnheiligheid en inconsequentie zijn de het beste middel om waar geloof te fnuiken- maar wel dat deze samaritaanse kloeke man, zij het mogelijks ook met tegenzin- de arme sukkelaar helpt.
In het oudgrieks staat er overigens zeer plastisch "esplanchnisthé"- "hij (e Sam.) voelde het in zijn darmen"
(door Luther hier overigens met een beeldrijk woordspel als "er bärmte sic" vertaald).
En dan komt het einde:
"Wie van deze drie is volgens Jouw aanzicht de naaste gewzen van hem, die onder de rovers gevallen was?"
(De naaste=proximus, bij St.-Hieronymus verder bij Levitikus met "amicus"; in het oudgrieks "plesion")
En dan komt het antword van de wetsgeleerde:
"Hij, die hem barmhartigheid getoond bewezen heeft".
En dan zegt Jezus:
"Ga (verder Je weg) en doe evenzo".

Anoniem zei

Lode Vandeputte: Bijbelvervalsing en blasfemie (Deel 2)

Lode Vandeputte vindt, zoals zeer dikwijls in de noordbelgische bastaardkerk, van alles uit:
Lode Vdputte laat Jezus zinnen zeggen, die Jezus zo nooit gezegd heeft:
Lode VdPutte verzwijgt het eerste, het belangrijkste gebod;
in de plaats ervan postuleert hij in zeer verkorte vorm ("zoals jezelf" wordt ook weggelaten) het tweede gebod;
een oude hoed in de kerkgeschiedenis, in het bijzonder graag in gebruik van eerder domme en tegelijkertijd luidruchtig-opsnuivende protestanten.
Godfried Bomans heeft dat ooit in een cursief over Karl May zeer treffend ontmaskerd:
"...Karl May serveerde de dunne soep van de naastenliefde in plaats van de krachtige bouillon van het evangelie..." , wat dan weer leidt tot de allesverlossing van de mensheid (apokatastasis- het lievelingsding van Roger Burggaeve en Godfried Danneels) en uiteindelijk, bij het praktisch faliekant aflopen van de ganse zaak, tot de Endlösung (Titewl v. G. Bomans: "Het riekt hier naar gas")

Om dan nog Jezus te laten zeggen: "Zijt ge doof zeker"-
nuja, dat is dan wel de bekende platte stijl van de noordbelgische bastaardkerkers.
Maar blasfemie blijft het desondanks.

Anoniem zei

Lode Vandeputte:
Bijbelvervalsing, blasfemie en histrionisch gedrag met homo-fixering (Deel 3)

Wat deze geschiedenis uit het evangelie/ deze citaten uit de bijbel nu met homo's of vluchtelingen te doen hebben, is totaal onklaar.
In de Begijnhofkerk in Brussel was het de ene naaste afghaan die een andere naaste afghnaan met een staaf doodsloeg; in Charleroi was het een algerijnse pseudo-vluchteling die vrouwelijke politieagentes massacreerde; en in Stella Maris in Zeebrugge, waar en westvlaamse pastoor in rolkraagpullover zijn kerk als kerkaziel vrijgaf (en hij dan nog einde januari 2016 luidkeels uitbazuinde, dat men eerder als de "arme vluchtelingen" toch beter de mensensmokkelaars zou moeten pakken), bleken de "vluchtelingen" dan opeens bijna allen als mudzhadedin aus Shiraz (Iran) te zijn en waren er tussen de "arme vluchtelingen" twee topmensensmokkelaars.
"Te goed is te zot" zei mijn oude grootmoeder.

En wat homo's bij deze zaak te maken hebben?
Natuurlijk niets.
Lode Vandeputte zal wel niet verder in Leviticus gelezen hebben: in het voorgaande (Lev 18.22) en in het volgende (Lev 20,13) komt dat namelijk wel ter sprake.
En bij praktische uitvoering staat dan het brugse grootseminarie dan indrdaad leeg en is het overgrote deel van de clerus dan dood.

Het is echter typisch voor de roze bende in het bisdom Brugge:
zoveel domheid, zoveel onchristelijkheid, zoveel schijnheiligheid, zoveel platvloersheid en dan uiteindelijk als slagroomtoetje er nog "homo's" bijbrengen.
en dat in het bisdom Brugge, dat verziekt is door sex in alle soorten.
En alles nog op Facebook gezet: eens te meer het formidabel histrionisch gedrag van deze potuilen.

Roger vanGheluwe zal wel geweten hebben waarom hij Ludo Vandeputte priester wijdde.
En zeer lange tijd was Frans Lefevere, de medechefredacteur van het godsdienstboek Roeach (jawel, met de pedofiele afbeeldingen), de grote exegeet voor Oud Testament in Brugge.
De appels vallen niet ver vsan de boom.
vanGheluwe was overigens NIET sacraal geldig gewijd (wegens obex) en zijn priesterwijdingen zijn NIET geldig (nihil);
en Rome zal zich hoeden, hierover een uitsptaak te doen.

En Koen VanHoutte zwijgt natuurlijk in alle talen- dat is op zijn positie waarschijnlijk het beste wat men kan doen.
Maar met verzwijgen en stilte wordt de "kerkelijke" atmosfeer in Brugge ook niet beter;
en al het zwijgen van Koen vanHoutte helpt ook niet bij het onnozel Facebook-gepost van zijn ondergeschikte potuilen.

Wat een zootje!

Anoniem zei

Hier moet ik toch denken aan de uitspraak van Aartsbisschop Msgr. Léonard:
(2010)(!)

"Het belangrijkste in een priesterseminarie is kwaliteit en selectie"

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 15:08

Waar zit bij Vangheluwe precies de obex?

Anoniem zei

Hooggeachte @Guardian Angel,
Mijn excuses voor het late antwoord.

(Deel 1)
De bede om het sacrament vereist tevoren de juiste intentie en de juiste dispositie.
Bij vanGheluwe was de juiste dispositie bij zijn "bisschopswijding" niet voorhanden.
Dat is een absolute wijdingshindernis.

Door het stellen van pedofiele daden collideert een priester direct met Onze Heer Jezus Christus (Mt 18, 6-14);
deze persoon kan dan sacramentaal niet meer in persona Christi capitis handelen.
Deze ooit gewijde persoon heeft tegen de Heer gerebelleerd en rebelleert meestal verder tegen God; zo is de bij de wijding overgedragen volmacht niet meer werekzaam.

De eerste bedinging voor een kandidaat tot de bisschopswijding is dat het zich om een man in gewijde toestand handelt; vanGheluwe stond bij zijn "bischopswijding" niet meer onder priesterlijke wijding.
Daarbij lag ook een grove irregulariteit in zijn persoon voor:
contraindicaties voor een bisschopswijding zijn moord, abortus, geestesziekte (aha!), zware psychische storingen (aha!), apostasie (zer interessant), heresie(idem), schisma, zelfverminking en (nu komt het expliciet) verminking van anderen (mutilatio).
Het sexueel misbruiken van kinderen laat zwaarste kwetsuren bij de slachtoffers na: dit is een pschische laesio/mutilatio, zoals ze niet erger kan ingebeeld worden.

Sedert het Concilie van Trient moeten de bisschoppen een doctortitel of gelijkaardig hebben-kwestie van goede vorming op kerkrechtelijk, sacramentaal en theologisch gebied.
vanGheluwe kende alzo ook c. 1029, waar geêist wordt dat een bisschopskandidaat een man van omvattend geloof, juiste doeleinden, een onberispelijke levensstijl 8aha) en vrijheid van psychische en physische stoornissen moet zijn.
Bij de bisschopswijding worden overigens publiek 18 vragen hierover gesteld, die -daar natuurlijk ook het probleem van mutilatio/laesio spreek kindermisbruik betreffend- hier liegend beantwoord werden.
Bij zo'n persoon is geen "consecratio" mogelijk ("in eenklang met de heiligste zaken ")

Anoniem zei

(Deel 2)

Door het begaan van pedofiele daden stelt de dader zich frontaal tegenover de Heer.
Het priesterlijk ambt van de dader valt daardoor stil.
Nog veel erger bij vanGheluwe is, dat hij deze daden zowel vóór zijn bisschopswijding als ná zijn bisschopswijding begin- vanGheluwe alzo ook niet voorhad met deze zonden tegen de Hl. Geest op te houden of aan het aangedragen bisschopsambt te verzaken uit inwendige overtuiging;
nee, hij liet de ganse bisschopswijding met zich uitvoeren en liet zich als protagonist van den boze noch met grote ceremonie als "Navolger van de Apostelen" consecreren.
Het is, alsof men de duivel zelf in een wijdingsceremonie tot bisschop zou wijden.

Zeer interessant is, da de vele vlaamse kerkjuristen hierover nooit zer veel gezegd hebben.
2 interessante bemerkingen:
-Aartsbisschop Léonard reageerde uiterst verontwaardig en dunlippig, met de woorden:
"Hij (v.Gheluwe) had zich nooit mogen laten wijden" (vna sacramenteel en pastoraal standpunt volkomen juist)
- Roger Burggraeve (ook een westvlaming) met de korte uitspraak: "Dat is nu echt het intrinsieke kwaad".
"Het intrinsieke kwaad": een term uit de scholastiek, beduidend dat dit steeds slecht en boos is- naar de joods-christelijke traditiealzo de emanatie van den boze;
Lucifer in bisschopsornaat als het ware.
Burggraeve heeft dit overigens maar éénmaal gezegd- te waar en te gevaarlijk in de consequenties.

De bisschopswijding van vanGheluwe is ongeldig door inwendige obex.
En na zijn 25 jaren episcopaat ligt de catastrofe daar in alle erbarmelijkheid:
de ongeldige priesterwijdingen (bezonder de speciale en vanGheluwe aangename selectie der kandidaten in Westvlaanderen speelt daarenboven parten), de ongeldige diakenwijdingen:
een groot deel van de westvlaamse clerus is niet geldig gewijd.
Een heleboel mensen met "diplomen" hangen aan de vleespotten van de kerk en de vele met de kerk verbonden instellingen: een maffieus netwerk met geweldige financiêle en economische interessen.
En voor de Hl. Stoel en de hiêrarchie een echt probleem:
een ooit oerkatholiek bisdom, dat nu op het achterwerk ligt, zeer heretisch, vol met pedo- en homosex, en een in 1985 ongeldig gewijde bisschop en pedofiel; en dit terwijl tegelijkertijd aartsbisschop Msgr. Lefebvre en zijn door hem gewijde bisschoppen "wegens ongehoorzaamheid geêxcommuniceerd werden".
Het Vaticaan zei 2011 dat ze dit geval grondig gingen onderzoeken en te zijner tijd beslissingen zouden nemen.
Ondertussen is Pater F. Lombardi, de spreekbuis van de paus, met pensioen gegaan;
vanGheluwe werd deskundig ontvoerd met onbekende bestemming;
en de ganse zaak wordt naar mogelijkheid doodgezwegen- de damnatio memoriae en de (zie wikipedia) beruchte westvlaamse omertà.

Tibi Christe splendor Patris

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Hartelijk dank voor de toelichting.

The Guardian Angel zei

De consequenties zijn inderdaad gigantisch!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer