dinsdag 30 augustus 2016

Aan wie het aanbelangt: "Ontkennen sommige leden van de FSSPX dogma's omwille van het feit, dat ze Bergoglio als 'paus' willen blijven handhaven?"


UIT DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK:

"Buiten de Kerk geen heil"


846 Hoe dient men deze zo vaak door de Kerkvaders herhaalde uitspraak te interpreteren? In positieve zin geformuleerd betekent dit dat alle heil komt van Christus, het hoofd, via de Kerk, die Zijn lichaam is.

Het Concilie leert, daarbij steunend op de heilige Schrift en de Overlevering, dat deze pelgrimerende Kerk noodzakelijk is voor het heil. Alleen Christus is immers de Middelaar en de weg van het heil en in zijn lichaam, de Kerk, komt Hij onder ons tegenwoordig. Door ons uitdrukkelijk de noodzakelijkheid van Geloof en Doopsel in te scherpen heeft Hij tevens de noodzakelijkheid bevestigd van de Kerk zelf, waarin de mensen door de deur van het doopsel binnengaan.


Daarom kunnen die mensen niet gered worden die heel goed weten dat God door middel van Jezus Christus de Katholieke Kerk als noodzakelijk gesticht heeft, toch weigeren haar lid te worden of te blijven van deze Kerk.

 

847 Deze woorden slaan niet op hen die buiten hun schuld Christus en zijn Kerk niet kennen:

Immers, wie zonder schuld het Evangelie van Christus en zijn Kerk niet kennen, maar toch met een oprecht hart God zoeken en zijn wil, zoals het geweten hun die voorhoudt, onder invloed van de genade metterdaad trachten te volbrengen, die kunnen het eeuwig heil verwerven.2092 Er zijn twee soorten van vermetel vertrouwen. Ofwel overschat de mens zijn eigen mogelijkheden (denkend dat hij zichzelf kan redden zonder hulp van boven), ofwel overschat hij de goddelijke almacht en barmhartigheid (hopend dat hij vergiffenis zal verkrijgen zonder bekering of de zaligheid zonder verdienste).


Dit laatste is zo typisch Bergoglio die de Barmhartigheid van God ver overschat!

Met andere woorden, atheïsten, hetgeen een typisch Westers fenomeen is, kunnen niet gered worden, net omdat ze de redding afwijzen!

Het minste wat men kan zeggen, is dat Bergoglio neigt naar ketterij en apostasie!

Met andere woorden, probeer niet te redden wat niet te redden valt, ook al is het een 'paus'.

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Men krijgt inderdaad de indruk, dat de FSSPX-ers intussen de grootste verdedigers van Bergoglio en de Novus Ordo geworden zijn. Mgr. Lefebvre is nog maar een vage herinnering. De FSSPX is duidelijk door de vrijmetselarij geïnfiltreerd. De vis begint altijd te stinken bij de kop, maar intussen is ook al de staart geïnfecteerd!

Anoniem zei

Off-topic

Nieuw-Kerknet is nu totaal knettergek geworden.
Op zondag 14 augustus 2016 om 09:30 verscheen er inderdaad een artikel met de werkelijk verbluffende titel:
"Postzegel Start Van Waanzinnige Moeder Theresa Maand".
Nu ervaarde moeder Theresa volgens de uitspraken van Paus Johannes Paulus II wel "de nacht van het geloof", maar de formulering van Nieuw-Kerknet is toch sterke "toeback":
om nu zo openlijk Moeder Theresa waanzinnig te noemen, of ook de maand van haar geanviseerde heiligverklaring waanzinnig te noemen...
De taalkwaliteit van de artikels aldaar wordt met de dag slechter.
En de innerlijke coherentie eveneens:
voor een paar eken schreef Colette Jansen dat ze in haar prille jaren zat te "luisteren hoelang men in de gregorianiek aan een lettergreep kon zingen "(woordelijk citaat), en voor een paar dagen kwa Annemie Struyf met een korte reflectie over de dood van haar vader;
de mortuis nihil nisi bene, maar de brave heer had zich bij zijn begrafenis latijn en een gregoriaans gezang gewenst.
Alle modernisten en bastaardkerkers krijgen daar nu wel buikpijn, de deken die voor enige maanden een gregoriaans koor buitensmeet waarschijnlijk op de eerste plaats;
maar de oude man (RIP) had groot gelijk.
Inderdaad een bietekwietenbende met evaporerend geloof en verstand.

Anoniem zei

Niet veralgemeniseren. FSSPX zit in een moeilijke positie dat er buiten de Kerk geen heil is. Hoe kan je binnen de Kerk blijven zonder de paus aan de kant te stoten? Hoe geen ketter worden wanneer je een Concilie aan de kant stoot? -- onmogelijk --

Tenzij je Mgr. Williamson bent, en je daar allemaal niets van aantrekt, en overmacht uitroept. Vreemd dat Mgr. Williamson niet geexcommuniceerd is.

De excommunicaties van de FSSPX bisschoppen indertijd is de belangrijkste reden dat FSPPX vandaag wel moet dialogeren - Bxvi heeft de excommunicaties opgeheven als olijftak en met het doel de FSPPX gewoon te regulariseren, maar in dit laatste is hij niet geslaagd. Dus teneinde her-excommunicatie te vermijden moet Mgr. Fellay wel naar het Vaticaan op en af rennen

Je moet ook oppassen met het feit dat FSSPX steeds dezelfde vragen gesteld wordt, door mensen die valstrikken spannen.

Er wordt ook over FSSPX gelogen in de pers, vooral vanuit de homolobby in het Vaticaan.

Je weet gewoon niet wat je moet geloven wanneer je iets over FSSPX leest.

Anoniem zei

Aan anoniem 30 augustus 2016 21:06

Geachte,
Ik ben het volledig eens met Uw commentaar.
Met de "her-excommunicatie" zal het in de huidige vaticaanse situatie en stijl wel geen vaartje nemen:
wanneer men voor alles open is, zoals Bergoglio steeds spreekt en preekt, is men inderdaad niet meer dicht.
En angst moet men bij d FSSPX niet meer hebben:
in de laatste maanden verschenen vele artikels over het grote avondlandschisma in de 14e eeuw, waar het pausambt tegelijkertijd door meedere pausen ingenomen werd en waar de ene helft van Europa door depaus van de andere geêxcommuniceerd werd en vice versa- en waar de facto gans Europa geêxcommuniceerd was.
De Hl. Kerk heeft het overleefd, en de gelovigen ook.
Het werkelijk belangrijke is: te zorgen voor de rdedding van de eigen ziel en daarenboven liefdevol voor het zieleheil van anderen te werken.
De Hl. Thomas a Kempis is daartoe een prima auteur
(N.B. voor 3 weken vond ik in Zagreb tegenover van de Kathedraal in een geweldig grote kerkelijke boekhandel en shop, met ongelooflijk veel gedegen vroom, catechetisch en bijbelkundig materiaal tot mijn grote verbazing ook een boekje met "De imitatione Dei" van de Hl. Thomas a Kempis in het kroatisch.
En daarnaast de Hl. Frans van Sales, de Hl. Teresa van Avila en Abraham a Sancta Clara.
De roomskatholieke Kroaten hebben een uitstekende smaak wat kerkelijke lectuur betreft)

e

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer