maandag 29 augustus 2016

Aan de zelfbenoemde 'rechters', de spotters en de pseudo-tradi kritikasters van het Eucharistisch Wonder te Aalst het volgende:


Mat 23:24 "Blinde leidslieden, die de mug uitzeeft, maar de kameel doorslokt."

1 Co 4:5 "Daarom, oordeelt niet vóór de tijd, niet voordat de Heer komt, die zowel de verborgenheden der duisternis aan het licht zal brengen, als de bedoelingen der harten openbaren."


Een zeer interessante discussie - bijzonder voor onze tijd...


Wat nu betreft het "bloeden":

"Bloeden" betekent niet alleen het uittreden van de rood (hemoglobine) gekleurde, intravasculaire vloeistof uit een wonde of door slijmhuid of in weefsel, maar ook het uittreden van levenssap/vloeistof. Zo "bloeden" bomen wanneer ze ondeskundig gesnoeid worden of bij kwetsuren in de schors in de late winter of de lente (zeer bekend bij berken).

In overdrachtelijke zin kan dat zeer goed gezegd worden van een oude, witte, geconsacreerde hostie die opeens een rode kleur krijgt en waar eventueel ook vloeistof bemerkt wordt. Daar de geconsacreerde hostie naar de Katholieke Leer het Lichaam van de Heer zélf is, ligt hier de associatie met het Bloed van de Heiland voor de hand. Men kan het geloven of niet geloven. U bent tot niets verplicht.


Het Geloof kan men niet bewijzen

Geloven is een zich laten vallen in het Geloof, in vol vertrouwen op de Heer. Niet voor niets is de term voor "geloven" in het Hebreeuws gelijkaardig met "leunen", "aanleunen" en wel aan een stam, een stok; en dat is dan de Tenak'h, "de stam", met de 5 boeken van de Wet (de Torah), de boeken der Wijsheid en de Profeten.

Wat sommigen blijkbaar niet schijnen te snappen, is dat wat wij nodig hebben om te geloven, of wat wij niet nodig hebben om te geloven, dat dat in de handen van de Heer ligt.

In het Johannesevangelie staat bijvoorbeeld uitdrukkelijk, dat Johannes en Petrus naar het Lege Graf liepen, en Johannes, de veel jongere, het snelste was en in het Graf binnenkeek, zag dat alles leeg was "...en hij geloofde". En dan komt Petrus (als eerste Paus!), gaat in het graf binnen en doet de vaststellingen; of Petrus dan geloofde, staat er uitdrukkelijk niet bij. Z.Emin. Aartsbisschop Léonard heeft daar overigens een zeer mooie preek over gehouden in de Paasmis in St.-Goedele in 2010 (naar het geheugen).


Homilie Pasen 2010
Mgr. André-Joseph Léonard

St.-Michiel- & St.-Goedelekathedraal van Brussel (zondag, 4 april)
 

In de evangelies is er niets per toeval genoteerd. De evangelist haalt aan dat de welbeminde leerling vlugger bij het graf aankomt dan Petrus. Het is niet de atletische prestatie van de apostelen van Jezus die hem interesseert, maar veeleer de symbolische draagkracht van deze race. Petrus vertegenwoordigt hier de hiërarchie van de Kerk in wat ze kan inhouden aan zwaarte en traagheid. De welbeminde discipel daarentegen verpersoonlijkt de scherpzinnigheid en het vuur van de liefde. Zelfs al kunnen de beide soms verenigd zijn in één en dezelfde persoon!

Johannes - ‘de andere, door Jezus welbeminde leerling’ - komt dus als eerste aan bij het graf. Maar het is Petrus, de eerste paus, die de officiële vaststelling moet doen. En Petrus ziet, maar zonder te begrijpen. Hij stelt vast dat de lijkwade die het lichaam omhulde, ter plaatse gebleven is; in het Grieks letterlijk “verzakt is” (keïmena), in perfecte staat. Hij ziet ook de zweetdoek die rond het hoofd geknoopt was om de kaak gesloten te houden. Die ligt niet plat zoals de zwachtels, maar opgerold op zijn plaats, daar waar zich het hoofd van de overledene bevond. “Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen; hij zag en geloofde.” Johannes begrijpt in het geloof datgene wat de blik van Petrus nog niet bevat had op dat moment, namelijk dat een kracht die niet van deze wereld is de lijkwade van zijn inhoud ontdaan heeft en een nieuwe wereld ingeluid heeft door Jezus te laten overgaan van de kruisdood naar de heerlijkheid. Op dat ogenblik gaat het slechts om de vaststelling van een leeg graf.Onjuist is overigens de uitspraak van de pseudo-tradi kritikasters, dat "...de Heilige Kerk de behandeling van verschijningen, wonderen, mirakels altijd zo heeft gehandhaafd". Juist in de laatste dertig jaar is daar zeer veel verandering in gekomen, bijzonder onder Bergoglio. Ik denk daar aan de behandeling van Medjugorje, waar Schönborn plots een zeer dynamische rol in speelde en speelt, aan de voor kort doorgevoerde heiligverklaring van Johannes Paulus II met een zeer merkwaardig mirakel en het "santo subito", en dit alles nog vurig gekruid met de uitspraak: "Who am I to judge?".

Met deze laatste uitspraak heeft Bergoglio natuurlijk helemaal de bodem van zijn leerambt weggedynamiteerd: "wijs en goed" is spijtig genoeg ooit geweest... De 'Maffia van Sankt-Gallen' heeft dit grandioos naar de knoppen geholpen. De gezagscrisis is er inderdaad - en wel door de activiteiten en de uitspraken van de grote Zampano zélf!

En om Paus Benedictus XVI te citeren : "De crisis van de Heilige Kerk is veelmeer een geloofscrisis, en ze is vooral, en op de eerste plaats, een crisis van de bisschoppen".

Daarmee zijn we nu weer bij de Noord-Belgische bietekwieten aanbeland.

En laten we het rationeel, objectief en met veel gezond verstand bezien: een Eucharistisch Wonder in Aalst bij een traditionele priester in soutane en met verzorgde liturgie schaadt de gelovigen niet!

Dit in tegenstelling tot de vele verloederaars van het Katholiek Geloof in Noord-België (o.a. Johan Bonny) en de vele seksmaniakken, die nog steeds geprotegeerd worden, en waar zo graag en gul tweede, derde enz. kansen aan gegeven worden.

Bij de 'Fraterniteit van de Heilige Apostelen' was Jef De Kesel niet zo terughoudend en afwachtend met zijn tweede en derde kansen!


Private openbaringen

"Natuurlijk kan de Heer in Zijn liefde een private openbaring geven, maar is het dan de bedoeling om dit uit te bazuinen?"

Hier wordt de tand aan de zenuw gevoeld!

Inderdaad is de Heilige Kerk in haar binnenste kern missionair - het is nu dus juist de bedoeling om dit uit te bazuinen!


Uit de Heilige Schrift:

Mat 5:14  Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die boven op de berg is gelegen, kan niet verborgen blijven.
Mat 5:15  Ook steekt men geen licht aan, om het onder de korenmaat te zetten; maar op de kandelaar, om het te laten schijnen voor allen, die in huis zijn.
Mat 5:16  Zo moet ook uw licht voor de mensen schijnen, opdat ze uw goede werken mogen zien, en uw Vader verheerlijken, die in de hemel is.De Noord-Belgische Bastaardkerk heeft toch sedert 50 jaar de Christelijke Boodschap verstopt en bezoedeld en onduidelijk gemaakt; en haar herders hebben gezwegen tot het bittere einde.

Overigens: Bergoglio heeft ook een afkeer van "proselitisme". Hij benut liever de harde vuist van de disciplina om de 'Franciscanen van de Immaculata' neer te knuppelen.

En ook Jef De Kesel probeert iets dergelijks met de 'Fraterniteit van de Heilige Apostelen' hier in Brussel.

Mij interesseert echter wél wie daar in Gent met vakmanschap wil oordelen...

Wat betreft de terughoudenheid: de zelfbeheersing, de continentia: een zeer belangrijke deugd - traditioneel in de Heilige Kerk zeer hoog aangeschreven.

Sedert Bergoglio kan je dit echter vergeten. Bij de vele fotootjes van onze herders en vooral de ontelbare selfies van Bergoglio, zijn een paar foto's van Z.E.H. Jacqmin een futiliteit.


Aan Stijn R.A.J. Calle die schreef: "Proficiat. U denkt rationeel en objectief, zoals het een katholiek betaamt."

Beste Stijn, zo plakkatief uitgedrukt is uw uitspraak fout.

Onze Heer Jezus Christus zelf heeft gezegd (Mt 19,14) dat wie het Geloof niet als een kind ontvangt (lees: in kinderlijke eenvoud, zonder sofismen en intellectualiteit), het Rijk der Hemelen niet kan verwerven.

Volgens uw uitspraak zou een geestelijk gehandicapte of een kind, die geloven met het hart en God diep liefhebben, maar geestelijk niet in staat zijn rationeel en logisch te denken, geen betamelijke Katholieken zijn. Dat is geen "proficiat" waard!

"Betaamt" = "decet": in die context moet ik toch aan de geweldige pedoseksuele catastrofen in West-Vlaanderen denken, in de eerste plaats bij de "Broeders van Dale" (Tordale), bij de Broeders van Liefde in Roeselare, aan het geval Anneke en het allerschooierigste gedrag van 'Broeder' René Stockman en de door hem beschermde 'Broeder' E. Ceustermans (diens bijnaam "Broeder P." kort ik hier door interne censuur af).

De "rationaliteit" en de "objectiviteit" van deze tisten, zoals ook van de hele top der Noord-Belgische Bastaardkerk en haar brains in de "theologische" faculteit van Leuven stel ik hiermee ter debat.

Daarentegen heeft de Heilige Rooms-Katholieke Kerk steeds gepoogd, het Geloof intellectueel te verstaan - fides quaerens intellectum. Anselmus van Canterbury zag inderdaad geen tegenstelling tussen geloven en wijsgerig kennen: "Het Geloof zoekt naar redelijk inzicht" (fides quaerens intellectum).

Deze denkwijze is echter gelimiteerd, en wel ten laatste bij de Mystiek, bij wonderbare zaken en bij de eigenlijke geloofsakte - "het willen geloven".

Toch: aan de "rationaliteit en objectiviteit" van Vangheluwe, Barzin, Stockman, Flamez, Degrieck, Claerhout, Schellekens (dat is nu écht een prachtexemplaar!), Bonny, De Kesel en van al die andere kwibussen heb ik toch enige bedenkingen, die totnutoe niet uitgeruimd werden.

Voor enige "intellectuele" en "rationele" verklaringen uwerzijds over deze rommelhoop zou ik U zeer dankbaar zijn, beste Stijn.


"...Komen kijken en niets zien...": Dit treft de nagel op de kop!

Johann Wolfgang von Goethe heeft dat in een klein vierregelig gedichtje zeer goed geformuleerd:

"Was ist das Schwerste von allem?
Was dir das Leichteste dünket:
Mit den Augen zu sehen
Was vor den Augen dir liegt"

Het is zoals met de oude boer, die in de kerk van de Hl. Pastoor van Ars - J.-M. Vianney - steeds weer vele uren voor het Allerheiligste Sacrament zat en er de hele tijd op staarde. De pastoor van Ars sprak hem hierop aan - er was daar geen sprake van opvallend gekniel, demonstratief gebed enz. En dan zei de oude struise boer eenvoudig - en in deze simpele kleine zin ligt toch de diepste religieuze ervaring:

"Ik zie Hem aan en Hij ziet mij aan".


Dat is het!

En in die en in deze context is het natuurlijk de grootste onzin te denken, en nog veel dommer, te schrijven (verba volant, scripta manent), dat "we géén wonder in Aalst nodig hebben".

We hebben allen wonderen nodig, bijzonder in Vlaanderen, niet alleen in Aalst.


De hoogmoed van de intellectuelen: één van de hoofdeigenschappen van de duivel...

De zonde van hoogmoed is de zonde der zonden. Men zegt dat dit de zonde is die Lucifer, een gezalfd cherub van God, een "toonbeeld van perfectie, vervuld van wijsheid en volmaakt van schoonheid", veranderde in Satan, de duivel, de vader van de leugens, degene voor wie de hel werd geschapen. We worden gewaarschuwd om onze harten te wapenen tegen hoogmoed, zodat we niet "verblind raken en ten prooi vallen aan de duivel".

Sint Augustinus van Hippo (354-430 na Christus) schreef: "'Hoogmoed is het begin van alle zonde, omdat de duivel door deze zonde ten val werd gebracht en omdat hieruit de eerste zonde voortkwam; en later, toen de mens nog in zijn rechtschapen toestand standhield en achtervolgd werd door de boosaardigheid en afgunst van de duivel, werd de mens op dezelfde manier ten val gebracht. De zonde van hoogmoed zette Eva er in het begin toe aan om de verboden vrucht te eten.

De zonde van hoogmoed wordt terecht onderscheiden als de belangrijkste van de zeven "dodelijke zonden". Elk van de zeven is net zo dodelijk als de ander, maar geen enkele zo berucht als deze "zonde van de duivel".


Abbé Peyramale van Lourdes

Een pseudo-tradi kritikaster van het Eucharistisch Wonder te Aalst schreef "...dat Abbé Peyramale niet bekeerd moest worden: hij was een gelovige priester". Deze uitspraak echter is totale onzin en met de Christelijke Leer in totale tegenstrijdigheid!

Wat is een "gelovige priester"? Alsof er ook "ongelovige priesters" zouden kunnen zijn!

Nu kunnen priesters - zoals trouwens ook bisschoppen en kardinalen en natuurlijk ook de paus - van het Geloof afvallen (zeer mooi beschreven bij de Heilige Robertus Bellarminus), maar op dat moment valt een essentiële en constitutieve voorwaarde van de uitoefening van hun priesterlijk ambt weg en is hun pastoraal-sacramentale activiteit nul (vb. Johan Bonny).

Fundamenteel fout is te schrijven, dat de Abbé Peyramale niet bekeerd moest worden.

Het oordeel hierover komt alleen aan God toe!

Waarom bent u intellectueel zo hoogmoedig om deze vaststelling (die u natuurlijk niet kan bewijzen - de man is al meer dan een eeuw geleden gestorven) zwart op wit te publiceren?

Verba volant, scripta manent...

Wij, mensen, zijn allen onvolmaakt en zijn allen zondaars.
En als zondige mensen hebben wij allen de Barmhartigheid van de Heer nodig.

In al onze zondigheid moeten wij ons steeds weer tot de Heer bekeren, onze zonden inzien en bekennen, berouw hebben en boete doen: en wel door het Sacrament van de Biecht - ondertussen in Noord-België in de laatste 50 jaar zeer deskundig en met kolossale vlijt door de Bastaardkerkleiders bijna totaal uitgeroeid.


Contristio - conversio:

Het verlaten van het doolpad van de zonde (Sint-Hieronymus schrijft in de Vulgaat bij Ps.1/Ps.50 Miserere "iter"), het omdraaien op de rechte weg ("via"), en voor omdraaien "convertere"; in zijn Vulgaat-vertaling schrijft Sint-Hieronymus (iuxta LXX/Septuagint) dan bij het onderwerp/daders hiervan "impii" (= "de goddelozen"); en iuxta Hebraeos (in de oorspronkelijke Hebreeuwse vorm) dan "peccatores" = "zondaars".


Uit de Heilige Schrift:

Psa 1:1  Gelukkig de man, Die de raad der goddelozen niet volgt, Niet de weg der zondaars betreedt, Niet neerzit in de kring van de spotters;
Psa 1:2  Maar die zijn vreugde vindt in Jahweh’s wet, En dag en nacht zijn wet overweegt.
Psa 1:3  Hij is als een boom, aan stromend water geplant, Die zijn vrucht geeft op tijd, Waarvan het blad niet verwelkt: Al wat hij doet zal gedijen.
Psa 1:4  De goddelozen zal het heel anders gaan: Als kaf opgejaagd door de wind!
Psa 1:5  Daarom houden de bozen het bij het oordeel niet uit, De zondaars niet in de gemeenschap der vromen.
Psa 1:6  Want Jahweh kent het pad der rechtvaardigen, Maar de weg der goddelozen loopt uit op verderf.Wij allen, zondige mensen, moeten ons steeds weer bekeren, omdraaien naar de Heer (Conversio versus Deum); en juist daarom is het betamelijk en passend, dat de priester zich bij de Eucharistie naar de Heer toe draait (Z.Em. Kard. Sarah ziet dit eveneens zo - zeer goed gepubliceerd op de Duitstalige website www.kath.net).

Een oud Chinees spreekwoord zegt:

"Drie zaken krijg je in het leven niet meer terug:
een verschoten pijl, een fout gesproken woord en een gemiste kans".

Wij hebben de laatste rekening van Abbé Peyramale niet te maken - dat is in de Hand van de Heer.

Maar naar menselijke maatstaf heeft Abbé Peyramale destijds in Lourdes een grote kans, zijn grootste geschenkkans, gemist.

Toen de Heilige Maagd Maria in Lourdes aan het arme meisje Bernadette verscheen, bleef hij weg.

Op het waarschijnlijk belangrijkste moment van zijn leven sprak hij niet het "Tibi adsum".

Zeer spijtig, vooral voor hem zelf.

Bron: AnoniemRecordare Virgo Mater


Herinner ons, O Maagdelijke Moeder van God, als Gij zult staan in het zicht des Heren,
spreek ten goede voor ons, om Zijn verontwaardiging van ons af te wenden.
17 opmerkingen:

Anoniem zei

Mocht je je als gewone gelovige laten leiden door de oordelen en de aanbevelingen van KAV waar je dus best ter kerke gaat om het geloof niet te verliezen, dan raak je binnen de korste keren als gelovige het noorden kwijt en leef je in de grootste verwarring.
De ene keer wordt hier de FSSPX aangeprezen, nu weer niet, want nu wordt een uitgetreden priester van FSSPX aangeprezen. Daarnaast is het kardinaal Burke,paus Benedictus, Mgr. Leonard, de Fraterniteit van de Apostelen, de traditionele Dominicanen.
Eén groot probleem: de een spreekt soms de andere tegen.
Als u nu eens aan volgende instanties of personen een oordeel over de gebeurtenissen in Aalst vraagt: aan de overste van FSSPX, de overste van heilige Aposteleen, Mgr. Leonard, de overste van de Dominicanen, Kard. Burke en Benedictus, en dat eens durft publiceren...
Misschien wordt dan een en ander duidelijk, of matigt u zich het recht toe van alleen te oordelen?
Een kenmerk van zuiver katholiek geloof is rechtlijnigheid. Dat is bij KAV niet te vinden: dit is zelfs geen traditionalisme, dit is een traditionalisme à la carte, de ene keer vinden we dat goed, de andere keer vinden we een totaal andere strekking goed, die de eerste tegenspreekt.
Maar natuurlijk, de vraag is, durft u deze reactie publiceren?

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

De realiteit is nu eenmaal complex.

De FSSPX is in principe goed, echter waar stevent ze op af onder leiding van Fellay?

Kardinaal Burke is zeer rechtlijnig, maar durft Bergoglio niet als antipaus te betitelen. Dat is dan weer zwak.

Mgr. Léonard is een groot theoloog, maar géén 'traditionalist'.

De Fraterniteit van de Heilige Apostelen is 'katholieker' dan de rest van het Aartsbisdom, maar ze zijn ook 'Novus Ordo'.

De traditionele Dominicanen bestaan niet. Je hebt de Dominicanen die een eigen liturgie hebben en dat is de Dominicaanse ritus. Jarenlang verwaarloosd, maar nu een licht herstel, maar niet overal.

Wat wil u nu eigenlijk?

'Traditionalisme' bestaat trouwens niet.

Maar, bijna nergens is er nog een Katholieke Mis.

Voor de duidelijkheid, de 'Novus Ordo' is een schismatieke rite die helemaal niet kan bestaan.

The Guardian Angel zei

En voor de duidelijkheid, ik heb nog nooit iets of iemand aangeprezen, enkel maar de Katholieke Kerk.

En juist ja, bij bepaalde personen en organisaties vind je nog sporen terug van de Katholieke Kerk, maar men moet goed zoeken.

Anoniem zei

U zet Burke op uw site terwijl u hem een zwakkeling vindt?
U voert proganda voor het openhouden van de Sint-Katelijnekerk, terwijl ze novus ordo zijn. U zou moeten blij zijn dat ze weg zijn als ze toch novus ordo zijn.
Belachelijk hoe u zich er probeert uit te draaien.
Traditionalisme bestaat niet. Woordspelerij. Net of modernisten zeggen: modernisme bestaat niet. Etc. etc. etc.

The Guardian Angel zei

Kardinaal Burke staat hier om ons eraan te herinneren, dat we continu woorden en daden van onszelf en anderen moeten beoordelen om niet in de listen van de duivel te trappen.

Net zoals u. Ik vind Burke een zeer sterk figuur, maar op het vernoemde punt (Bergoglio = antipaus) zegt hij niet wat hij zou moeten zeggen en dat is dan weer té zwak van hem.

Aangaande de Fraterniteit van de Heilige Apostelen. Vroeger zaten de Bastaardkerkers steeds te kappen op de 'schismatieke' Pius X Broederschap.

Nu hebben ze eens in Brussel een niet-schismatieke Novus Ordo priesterbroederschap en weer is het niet goed.

De Bastaardkerkers vinden de Novus Ordo liturgie van de Heilige Apostelen té katholiek!

Eerst was de Tridentijnse Mis té katholiek en nu is zelfs een 'traditionele' Novus Ordo mis té katholiek voor de Bastaardkerkers!

Het gaat de Bastaardkerkers niet over deze of gene liturgie! Zij willen enkel maar de Kerk vernietigen!

U moet mij niet verwijten, dat het de Bastaardkerkers zijn die steeds maar de bakens verzetten! Niet ik!

Ik heb niet om de Novus Ordo gevraagd!
Ik heb niet om een gemoderniseerde Novus Ordo gevraagd!

Die hebben we zomaar gekregen van de Bastaardkerkers!

En inderdaad! Net zo min als 'tradionalisme' bestaat, bestaat ook 'modernisme' niet!

Je bent Katholiek of je bent het niet!

En de Bastaardkerkers zijn niet katholiek!

Anoniem zei

an anoniem 29 augustus 2016 08:37
(Deel 1)
Uw commentaar houdt zowel wat de inhoud als de stijl betreft geen steek.
Vooreerst: de afkorting KAV is sedert tientallen jaren onverbrekelijk verbonden met de "Katholieke Arbeidersvrouwen";
dat zou U toch als "katholiek" gewetn moeten hebben!
Klaarblijkelijk is men inderdaad in de noordbelgische bastaardkerk zo diep gevallen dat men zelfs deze organisatie, en haar grote leidsters vergeten heeft:
ik denk hier op de eerste plaats aan de eerste vrouwelijke christendemocratische senator Maria Baers en aan juffrouw Vandeputte, en aan de proost Msgr. Belpaire, een uiterst minzame man, die mij en mijn broertjes bij een bezoek met mijn moeder in de Poststraat in Brussel ooit nog eens een mooie prentkaart meegaf.
Wanneer U ook maar een beetje weet van het kerkelijk leven in Vlaanderen in de laatste 70 jaar gehad zou hebben, had U zoiets nooit geschreven.

Ik lees hier op kavlaanderen.blogspot meestal geen oordelen, maar bijna steeds objectieve meldingen en nieuwsberichten, niet zelden over afgrijselijke liturgische verloederingen, over theologische onzin (daar zijn de noordbelgische bisschoppen steevast specialist in), over de wereldkerk (en wel over topics die door kerknet niet behandeld worden- in zoverre een noodzakelijke en onmisbare aanvulling), over kerkgeschiedenis en -cultuur, en natuurlijk met epicritische stellingname sive gezouten commentaar.
Aanbevelingen heb ik hier nog nooit uitgesproken- iedere katholiek is geroepen om zich in zijn stand, in zijn persoonlijke positie en tijd goed te gedragen en zijn plicht voor het geloof te doen.
En het noorden geraakt men hier niet kwijt en in de grootste verwarring leeft men hier ook niet:
Jesus Christus is het Centrum- "Solo Dios, basta" (Hl. Teresa van Avila) en "Omnia instaurare in Christo" (Hl. Pius X/ Motto der FSSPX)
Wat de noordbelgische bastaardkerkers nu met Onze Heer Jesus Christus te doen hebben?
Dat is mij en andren zeer onklaar; en bj mijn herhaaldelijke contacten met bisdomsbesturen, journalisten van Kerk&Leven en modernere priesters kreeg ik ook nooit antwoord.
Voor een paar dagen las ik dan als indirect antwoord in een artikeltje over de conventuele franciscanen en hun geschiedenis dan toch het steekwoord "uitdoofscenario".
Van e oude stempel zijnde en dit niet kennende (maar toch vermoedend), heb ik dan in een paar woordenboeken nageslagen;
en inderdaad, deze hele modernistische rompslomp verampt peu-à-peu in steeds sneller tempo, verkruimelt en "verpuint tot stuivend gruis" (Anton van Wilderode", dze kuisen hun schip af"ooft uit (met "scenario"- theatraliek was er steeds bij)of- om het nu eens zeer "vlaams" en boers uit te drukken:
"Ze kuisen hun schip af en gaan .
naar huis"- wat militair gezien beduidt (dit werd in de veldtocht mei 1940 gezegd) heet: "Men houdt op met zijn taakwerk, laat alles ligen en verdwijnt naar aandere betere oorden".


Anoniem zei

Anoniem 29 augustus 2016 08:37

(Deel 2)
De FSSPX werd opgericht om aan de pastorale noden van de in de steek gelaten gelovigen tegemoet te komen.
Haar primaire taak was niet om diepzinnig theologische studies tebedrijven- en een groot verlies was de plotse en vroege dood van Abbé Sarto OP, wiens schriften en notities door de franse dominicanen angstvalig onder slot een grendel gehouden worden.
Ondanks alle tegenwerking en koejonnering door de modernisten heeft de FSSPX zich geweldig ontwikkeld en zeer veel en brede fundamenteeltheologische arbeid, op zeer verscheiden gebieden, verricht.
De Petrusbroeders hebben het op dat gebied veel moeilijker; zij hebben ook veel minder wtenschappelijk werk geleverd.
En wat Uw "traditionele dominicanen" betreft: hier bent U werkelijk totaal verward.
De Dominicanen van Avrillé hebben uitstekend fundamenteeltheologich werk geleverd- en dat werkt ook zeer bevruchtend op de FSSPX.
Ook bij de Franciscanen der Immaculata zitten enige zwaargewichten- werden dan als straf naar Afrika en in de tiroolse Alpen verzet.
Wat U niet schijnt te snappen:
de Hl. Roomskatholieke Kerk was steeds gekenmerkt door een geweldige wijdheid van haar gelovigen en tromingen, en wel met duidelijke interne verschillen in de orden binnenin (Franciscanen, dominicanen, benedictijnen, karmelieten).
En reclame maak ik hier niet; @The Guardian Angel overigens ook niet- alles met eigen geld gemaakt (in teenstelling tot de bastaardkerkers, die als vliegen rond de vleespotten van Egypte zoemen)

De ex-Abbé Lorber heeft fantastisch veel gedaan voor de gregorianiek maar verliet de FSSPX wegens vrouwenaffaires (en werd na overgang naar het Vticaan dan direct gelaîseerd). Nuja...
En de FSSPX staat voor grote beslissingen- en Z.E. B. Fellay vreest dit natuurlijk:
het huidig bestel in Rome wordt met de dag mer ketters en toont dit steeds mer coram publico aan- en de FSSPX draagt daarom steeds meer verantwooordelijkheid.
Paus Benedictus XVI is een zeer fijnzinnig man, heeft relatief vroeg en steeds meer de geweldige problemen in de gemoderniseerde kerk gezien, en hij werd steeds moediger- een zer groot compliment, was hij toch van zijn prilste jeugd geen vechter.
Z.E. Kardinaal Burke en Z.E. AB Léonard zijn loyaal.
Z.E. Kard. Sarah is loyaal.
Maar Danneels was niet loyaal, Bonny evenmin, vanGheluwe was fundamentaal illoyaal tegenover God met zijn euveldaden (lees hierover het boek v. Kard. Sarah).
En wat nu de wonderbare gebeurtenis in Aalst betreft:
het weinige wat het bisdom Gent gezegd heeft, weten we allang van de kranten.
Kerknet heeft totnutoe totaal gezwegen: waarschijnlijk allemaal op vakantie in Italiê met bezoek aan wijnbouwers.
En mijn bescheiden theologisch commentaar met enige bijbelcitaten heeft U niet ter kennis genomen resp. niet ontkracht.
Ik vind het overigens fantastisch dat de preek v. Msgr. Léonard zo goed bewaard gebleven is en ook snel gevonden werd.


Anoniem zei

mijn nieuwe laptop met Windows 10 en onmogelijk kleine lettertjes en mijn progressief verslechterende maculadegeneratie hebben de laatste Alinea van Deel 1 v.mijn posting onverstaanbaar gemaakt.

Daarom opnieuw:

en inderdaad, deze hele modernistische rompslomp verdampt peu-à-peu in steeds sneller tempo, verkruimelt en "verpuint tot stuivend gruis" (Anton van Wilderode"), "dooft uit "met "scenario" (theatraliek was er steeds bij) of- om het nu eens zeer "vlaams" en boers uit te drukken:
"Ze kuisen hun schip af en gaan" .
IN ABN: "Ze reinigen hun spade en poetsen de plaat"- wat militair gezien beduidt (dit werd in de veldtocht mei 1940 gezegd) : "Men houdt op met zijn taakwerk, laat alles liggen en verdwijnt naar andere betere oorden".

Anoniem zei

Aan 23.40 en 22.56.
Deze blog is van uit een bepaalde optiek een redelijk transparant(want voorspelbaar). Hier staan inderdaad geen echte oordelen is, wel pogingen tot oordelen. Hier krijgen meningen meestal de waarde van feiten en worden waarschijnlijkheden als feiten voorgesteld. En zodra men erin slaagt een latijnse zin te schrijven wordt dit als ferme theologie gezien.
Ik zal nu wel een bietekwiet zijn, of een bastaard-gelovige die niet in staat is iets te snappen? Ave.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

U moet met concrete voorbeelden komen, niet met algemene beschouwingen.

Want ook dat is redelijk voorspelbaar als reactie van onze 'vijanden'.

Nergens worden hier 'meningen' verkocht! Alleen maar de Leer van de Kerk!

Alles wordt gestaafd met documenten.

Uw 'oordeel' is dus intellectueel oneerlijk!

Anoniem zei

An anoniem 30 augustus 2016 09:30

Vooreerst: in het latijn wordt een brief niet besloten met "Ave" (dat is een groet, alzo bij het begin) maar met "Vale" (Het ga U goed) of onddr vrienden ook met bvb. totus tuus (Helemaal de Uwe).
Het "Vale" werd overigens door de grote vlaamse mystica Hadewych omgezet tot "Vaert wel ende levet scone".
(Uitstekend besproken in de vroegere boeken Nederlanse Taal van de oude jezuîeten in de jaren '30 tot 60.
Een goedetip voor Lieven Boeve: smijt al Uw moderne brol buiten en bezin U op de hoge kwaliteit van destijds- het door U geleide(misleide) onderwijs kan er alleen maar wel bij varen).

Natuurlijk zijn hier vele commentaren en cursiefjes vorspelbaar.
Het Magisterium der Hl. Kerk is bekend, de catechismus eveneens, en internationaal wordt zeer veel gesproken met mekaar.
Ondertussen smelt de ernst van de kritikasterende uitspraken weg:
eerst wordt hier kavlaanderen.blogspot verweten dat ze "oordelen", na terugwijzing wordt dit dan genuanceerd tot "poging tot oordelen" (nuja: zo kan men ook het gebruik van het gezonde mensenverstand omschrijven);
waarom U nu foto's, filmdocumenten, boekencitaten en anders historisch hard beladtbaar materiaal nu als "meningen"wil omschrijven, is mij vooreerst een raadsel.
En tussen "feiten" en "waarschijnlijkheden" bestaat niet zelden een zeer intense verbinding (ik denk hier en passant aan de gasverdeling in een ruimte en de Boltzmannstatistiek)
(en nu denken we niet aan de westvlaamse godsdienstleraar Arseen Devisch, o.a. mede-en eerste auteur van Roeach 3, die in het Eeckhouthuis in de brugse tijd van Jef DeKesel na zijn pensionering opdook in "het huis van de profeet", en wel in de "slaapkamer").

En mee de fermste en kernachtigste theologie is geschreven in het syrisch en het armeens- maar daarover bespaar ik U de originele versie.
De Vulgaat wordt overigens tot op de huidige dag in de Hl. Roomskatholieke Kerk als door de Hl. Geest geînspireerd aangezien en officieel erkend.
en het zich in eenklang daarmee zetten is ook een uiting van eerlijkheid.

Deze website hier is werkelijk zeer levendig.

Anoniem zei

De domheid kent geen grenzen, dat bewijst wel het commentaar van de laatste anoniem van 9.30. Of hoe men mandaat zich het recht geeft om op de rechterstoel te gaan zitten en iedereen te oordelen en te veroordelen.
Droevig, als dit het groene hout is... De Heilige Kerk is meer dan in nood, met zulke zelfbenoemde redders en rechters.

Anoniem zei

Aan anoniem 30 augustus 2016 19:43

Anoniem van 09:30 is naar zijn eigen uitspraak een onderdeel van de modernistische strekking na het "2e Vat. Concilie".
"Groen hout" is dat echter niet: eerder uitgeleefd hout met veel zwam.
En of die zich nu als "redders" zien?
Zover ik weet, hebben de bastaardkerkers zich nooit als redders betiteld omdat er niets te redden valt- alles is toch florissant en in beste orde! (Dat was nu echt cynisch van mij- een echte zonde, waarvoor excuus).

Anoniem zei

Aan GA en sommige anderen:
Ik ben je vijand niet maar poog het tweede gebod even goed op te volgen als het eerste gebod. Ik wil ook de Bergrede volgen en me laten inspireren door de werken van barmhartigheid .
Hier vind je veel 'pogingen tot oordelen' of nog anders gezegd 'veel vooroordelen'.
Oordelen houdt zeker in dat je kan , mag en durft denken.
En wie echt denkt is ook wel eens vatbaar voor twijfel.

De M/V van 09.30 uur.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

We beoordelen alleen maar woorden en daden, hetgeen onze plicht is, en géén personen.

Waar overtreden wij het tweede gebod: "Gij zult de Naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken."?

Naast de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid werden in de Middeleeuwen zeven geestelijke werken van barmhartigheid uitgewerkt: het zijn werken gericht op het lenigen van geestelijke nood. Het is vooral dit wat we hier doen.

De zeven geestelijke werken van barmhartigheid zijn:

De onwetenden onderrichten
In moeilijkheden goede raad geven
De bedroefden troosten
De zondaars vermanen
Het onrecht geduldig lijden
Beledigingen vergeven
Voor de levenden en overledenen bidden

Gelukkig zou ik niet weten waaraan ik zou moeten twijfelen.

Hetgeen, voor de duidelijkheid, niet betekent, dat ik zonder zonden zou zijn.


Twijfel is trouwens een zonde!

Uit de Catechismus van de Katholieke Kerk:

2088 Het eerste gebod vraagt van ons dat wij ons Geloof voeden en het met voorzichtigheid en waakzaamheid bewaren en dat wij alles verwerpen wat ermee in strijd is. Men kan tegen het geloof op verscheidene manieren zondigen:

De opzettelijke twijfel omtrent het geloof verwaarloost of verwerpt wat God heeft geopenbaard en de Kerk voorhoudt te geloven. De onvrijwillige twijfel betekent de aarzeling om te geloven, de moeilijkheid om de opwerpingen tegen het Geloof te boven te komen of ook nog een zekere angstvalligheid, verwekt door wat in het Geloof duister is. Indien deze twijfel opzettelijk gekoesterd wordt kan hij leiden tot verblinding van de geest.

Anoniem zei

Aan M/V 09:30 alias anoniem 31 augustus 2016 20:33

Het is mij niet klaar waarom "pogingen tot oordelen" (cfr. latijns: arbitari) nu iets met "vooroordelen" (cfr. lat. praejudicare) te doen hebben.
Het betreft hier primair de inhoud van het geloof en het laten werken van het geweten, dat de vrije wil van de mens mogelijk maakt (de libero arbitrio) en dat steeds weer aan de teksten van de Hl. Schrift en aan de Kerkleraars en Kerkvaders te scherpen is.
(Dat werd overigens door Z. E. Aartsbisschop Léonard zeer uitvoerig in Pastoralia voor 5 jaar behandeld-
Zodus: "Tolle et lege!"-"Neem het boek op en lees!"
(Door het onderdrukken van al die informatie, het negeren ervan en chronische sabotage heeft de afdeling Theologie der Unief Leuven en de ermee verbonden THOMAS zich nu werkelijk geen eremedaille verdiend)
Wat nu betreft de "twijfel" (Gr. aporia)/"twijfelen" (GR. aporeuoo, meestal mediaal):
komt in de bijbel, en zeker in de evangelies bijna niet voor, en steeds met een zeer ongunstige betekenis.
De Hl. Thomas was overigens geen twijfelaar, maar overtuigd dat het anders was.
Niet ongegrond is in het latijn het woord voor "geloof": "fides", tegelijkertijd ook de "trouw" (aan de openbaring, de geloofsverkondiging, aan de Heer).
Protestanten maken het zich zer moeilijk: zij moeten geloven-lees : geloof bezitten- om gered te worden.
Voor katholieken is het gemakkelijker: hier komt het daarop aan, dat men WIL geloven.
(Daarmee zijn we weer bij De libero arbitrio geland; dit werk van Erasmus werd hem echter in Leuven niet in dank afgenomen- ERasmus heeft Leuven dan ook zeer snel verlaten).
(Op dat gebied is er ook niet veel veranderd).

Anoniem zei

Betreffende oordelen, pogingen tot oordelen, vooroordelen en meningen:

Een oude heer, zeer rijp en met alle watertjes van het leven gewassen, zei mij ooit:
"Good judgement comes from experience and experience mostly comes from bad judgement...
Over de wonden en littekens en de slachtoffers wordt gezwegen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer