zondag 14 augustus 2016

Een laatste maal de Belgische Bastaard-bisschoppen in Krakau:

Jozef De Kesel geeft 'catechese', hetgeen een duur woord is voor een slechte preek...

Ook Luc Van Looy doet zijn duit in het zakje...


Ook Patrick Hoogmartens heeft aandacht nodig...

Het bis-nummer van De Kesel...

Kick-off van 'Oilsjt Carnaval'Aan de Belgische Bastaard-bisschoppen:


Wij, de Katholieken,

hebben medelijden met de arme, jonge mensen die naar de Wereldjongerendagen in Krakau werden gelokt.

Jullie Bastaard-bisschoppen verhinderen opzettelijk, dat jongeren kunnen kennismaken met de ware Katholieke spiritualiteit.

Deze jongeren worden als marionetten gebruikt in een Neo-modernistische vaudeville!

Dit alles is érger dan een circus. Wat is hier nog 'spiritueel' aan?

De vlaggen, de hoedjes, het geklap, het geroep, de rock-muziek, dit hele kinderlijke en theatrale emo-gedoe heeft niets meer met de Rooms-Katholieke Kerk te maken!

Want een mooie kerk wordt een theaterzaal!

'Bisschoppen' worden clowns!
En priesters inhoudsloze zeepbellen!

Geen religie, maar recreatie!

Alleen maar animatie en bezigheidstherapie!!!

Deze protestants-evangelische show is anti-katholiek en blasfemisch!!!


SCHANDE!

12 opmerkingen:

Anoniem zei

De dogma's en de regeltjes van de zogenaamde rooms-katholieke Kerk hebben ook niks meer met het Evangelie te maken

The Guardian Angel zei

Uit de Heilige Schrift:

Mat 5:17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de Wet of de Profeten op te heffen. Ik ben niet komen opheffen, maar volmaken.
Mat 5:18 Voorwaar, Ik zeg u: Eer hemel en aarde vergaan, zal er geen jota of stip van de Wet vergaan, totdat alles is volbracht.
Mat 5:19 Wie dus een van die kleinste geboden opheft en dit aan de mensen leert, zal de minste worden genoemd in het Rijk der Hemelen; maar wie ze onderhoudt en ze leert, hij zal groot worden genoemd in het rijk der hemelen.
Mat 5:20 Ik zeg u: Zo uw gerechtigheid niet groter is dan die van schriftgeleerden en farizeën, dan zult gij het rijk der hemelen niet binnengaan.

Mat 19:17 Hij zeide hem: Waarom vraagt ge Mij naar het goede; Eén is er goed. Wilt ge dus het leven binnengaan, onderhoud dan de geboden.

Mar 7:8 Gods gebod verwaarloost gij, maar aan de overlevering der mensen houdt gij vast.

Luk 16:17 Toch zal gemakkelijker hemel en aarde vergaan, dan dat er een enkele streep van de Wet zou vervallen.

Joh 12:50 En Ik weet, dat Zijn gebod het eeuwige leven is. Wat Ik dus spreek, spreek Ik zó, als de Vader het Mij heeft gezegd.

Joh 14:15 Zo gij Mij liefhebt, onderhoudt dan mijn geboden.

Joh 14:21 Wie Mijn geboden heeft en ze onderhoudt, hij is het, die Mij liefheeft.

Joh 15:10 Wanneer gij Mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven.

Rom 2:13 Want niet zij, die de Wet horen, zijn rechtvaardig voor God; maar zij, die de Wet volbrengen, zullen gerechtvaardigd worden.

Rom 3:31 Doen we door het geloof dan afbreuk aan de Wet? Volstrekt niet! Integendeel, we handhaven de Wet naar haar juiste aard.

Rom 7:12 De Wet zelf is dus heilig, en het gebod is heilig, rechtvaardig en goed.

1 Jn 2:4 Wie zegt: Ik ken Hem, doch zijn geboden niet onderhoudt, hij is een leugenaar, en in hem is de waarheid niet.

1 Jn 3:4 Wie zonde bedrijft, overtreedt ook de wet; want de zonde is schennis der wet.

Anoniem zei

Wat een tegenstelling: een gewone Poolse (?) priester in toog; onze prelaten, gekleed in het onding, het clergymanpak genoemd, lichte uitvoering.

The Guardian Angel zei

De 'clergyman' was een ideetje van Suenens!

Anoniem zei

Aan anoniem 14 augustus 2016 10:58

Meneer,
In Uw uitspraak schijnt me zeer veel woede en frustratie te zitten.
De Hl. Rooms-Katholieke Kerk is natuurlijk de Una, Sancta et Catholica Ecclesia;
het door U daarbij voorgezette "zogenaamd" heeft daar niets mee te maken.
De modernistische noordbelgische bastaardkerk is naar de inhoud (de facto: de leegheid) natuurlijk niet katholiek en naar haar gedrag (afkeer van Rome sedert 1966, St.-Gallen-maffia met Danneels, de acties van Suenens en Danneels enz.) zeker niet "Rooms".
50 jaar lang hebben deze tisten alles van het echte geloof kapotgeslagen en de catechismus als nietswaardig aanzien en geminacht, zodat ze nu objectief gezien zeer slecht zichzelf met enig recht het bordje "Rooms-Katholiek" kunnen omhangen.

Wat Dogmata betreft:
in het nietchristelijk oudgrieks spraakgebruik betekent "dogma" in zijn oorspronkelijke zin "dat, wat juist schijnt".
Daarvan afgeleid " meningen, filosofische leren, in het hellenisme in juristische maar ook religieuze zin (mozaîsche wetten).
Het woord "dogma" komt overigens ook in het Nieuwe Testament voor (Lk 2,1)- alls keizerlijk bevel- wat Uw posting nu wel zeer dom maakt.
Met "Dogma" werden overigens ook de leren der ketters (nova dogmata) beschreven (schijnt bij de noordbelg. bastaardkerk een interessant moment te zijn bvb. pedofilie, homofilie, apostasie, vrijmetselarij en islamofilie).

Naar het 1. Vaticaanse Concilie is dit alles te geloven en deshalve Dogma, "wat in geschreven of overleverd woord Gods behouden is en door de Kerk feestelijk-eerbiedig of door gewoonlijke en algemene leerverkondiging als door God openbaard tot geloof voorgelegd wordt" (DS 3011).
Dat is het depositum fidei- gelijk te stellen met: veritas catholica, fides, daarmee ook met articulus fidei( en: Symbolum, Professio, Confessio)
En de Hl. Kerk verklaart dit als altijd geldige uitleggingsnorm der Hl. Schrift (regula fidei).
Dat laatste heeft uU waarschijnlijk niet bedoeld wanneer U van de "regeltjes" sprak;
dogmata zijn overigens ook bij de orthodoxen bekend (dat zou U nu toch moeten weten, zijn er ondertusen door vlucht en gedwongen immigratie tamelijk veel orthodoxen in Belgiê, met zeer veel vrome aanhangers en zeer goed bezochte erediensten, terwijl de Suenens-, Danneels- en DeKeselbrigade met steeds meer leegloop te doen heeft.
Juist bij de orthodoxen ziet men hoe de dogma's ook liturgisch-charismatisch voor de Kerk te verstaan zijn, ex consensu ecclesiae.
Uw kritiek aan de dogmata schijnt nog het meest met een zeer primitief gezichtspunt van bepaalde weinig gecultiveerde protestantse groepen overeen te komen:
niet met hoogkerkelijke zichtwijze, niet met het piêtisme (daar moet men zéér deftig en vroom zijn- niets voor pedo-homo- en andere -fielen en schijnheiligaards), maar in zoals gezegd platvloerse groepen.
Dat is nu echter wel niet "fides quaerens intellectum".

Ik wens U nog een mooie hoogdag van Maria Tenhemelopgenomen.

Anoniem zei

Die foto's zijn weerzinwekkend.

Gelukkig geeft het mij de indruk dat het hun laatste encore is. Hun laatste "Bravo". De restanten van de bastaardkerk zijn tot stof herleid.

What happens in Vegas, won't stay in Vegas.

Anoniem zei

Aan anoniem 17:02

1. Ik ben geen "meneer, maar een vrouw (ik weet het, in uw paternalistische machtskerk hebben die niets te zeggen ...)
2. Wat u de "modernistische noordbelgische bastaardkerk" noemt is mainstream in heel West-Europa.
3. De "besluiten" van Vaticanum I zijn niet de eerste en niet de laatste dwaasheid die is voortgekomen uit het hoofd van belegen prelaten die menen de waarheid in pacht te hebben en ons, "leken", de les te moeten lezen. Wij zijn wijs genoeg om de Bijbel te (kunnen) lezen; al de rest is ballast.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem:

Met uw emo-gedoe zal u echter niet veel zoden aan de dijk brengen.

Niet voor niets schrijft de H. Paulus:

1 Ti 2:11 Een vrouw moet onderricht ontvangen, zwijgend en in alle nederigheid.

Vaticanum I was een dogmatisch concilie. Maar, u weet het blijkbaar beter.

U excommuniceert zichzelf van de Kerk!

Anoniem zei

Anoniem 08:53 zal aangezien ze meent dat men geen leken de les mag lezen, haar eigen open-hart operatie zelf willen uitvoeren, of haar eigen advocate spelen wanneer ze voor de rechter staat. In platvloers Nederlands wordt dergelijke ingesteldheid stommiteit genoemd.

Anoniem zei

Aan Anoniem 18:04; aan de andere kant zou ik mijn Zielenheil niet aan De Kesel toevertrouwen en beter zelf de H. Bijbel lezen. Vooral pre-conciliaire vertalingen en op het Nieuwe Testament concentreren.

Anoniem zei

Aan anoniem 16 augustus 2016 08:53

Het geslacht van de postende is voor mij zonder enig belang.
Uit eerlijkheid kon ik niet"Geachte" schrijven, omdat bij het eerste commentaar de inhoud te dom was, het temperament te heftig en de taal te platvloers om enige achting te hebben.
Uit hoffelijkheid en grote achting voor het vrouwelijk geslacht heb ik de aanspraak "Meneer" gebruikt- in dit geval foutief, waarvan akte.

Ad rem zijn wij het -spijtig genoeg- eens:
die hele zaak is modernistisch, noordbelgisch (ik ben zeer gelukkig dat er op de foto's geen leeuwenvlaggen te zien zijn) en heeft niets meer met het overleverd roomskatholiek geloof meer te doen.
De "mainstream" (overigens niet alleen in Westeuropa, maar ook in Zuidamerika) was nog nooit een referentiemaatstaf voor het katholiek geloof en voor de Hl. Kerk, en wel te beginnen met de werking van Onze Heer Jezus Christus zelf.
Globaal gezien is het opmerekelijk kerkelijk renouveau in Afrika, Aziê, grote delen van Noordamerika en Westeuropa (bvb. Frankrijk) zeer intens verknoopt met een grote zorg en frisse liefde voor de aloude liturgie, met een herbronning naar de grote spirituele christelijke auteurs en de grote ordestichters, naar de kopmannen van de contrareformatie, met een opbloei van de contemplatieve ordes.
De verschrompelende wilde loten van de ooit in Vlaanderen zo levendig bloeiende Kerk zijn inderdaad verbasterd, niet meer oorspronkelijk maar verwilderd en veranderd.
Dat is eenvoudig de vaststelling van de reêle situatie, en niet als schimpwoord bedoeld.
(In de boergondische tijden was de titel van "Le bâtard de Bourgogne" (zoon van Hertog Karel de Stoute) een echte titel)

Het is nu ook niet "mijn" Kerk, maaar wel Zijn (Jezu Christi) Hl. Kerk;
"paternalistisch": onzin, bij de grote werking en het zelfbewustzijn van zoveel grote ordestichteressen en abdissen (U schijnt werkelijk niets te weten van deze wereld);
en "macht": nuja, het is op dit moment toch Jef DeKesel die zijn macht botzviert op de Fraterniteit van de Hl. Apostelen en Franciscus op de Franciscanessen van de Immaculata.

Om de "besluiten" van het 1. Vaticaans Concilie nu "dwaasheden" te noemen: dat is de facto openlijke apostasie uwerzijds.
(Dat wisten we reeds- hiermee nogmaals bevestigd)
En wat de tegenstelling van "prelaten" en "leken" betreft:
een duidelijk bewijs van frustratie en onwetenheid.
Geen wonder dat het aantal broedres in de modernistische kloosters en abdijen afneemt als sneeuw voor de zon (zelfs door P. Adolfo Nicolas SI vastgesteld);
en dat ze op kerknet nu voor enige maanden bij "Duffel" een artikeltje publiceerden over "Godgwijde maagd? Nnog nooit van gehoord!"- wat natuurlijk in Noordbelgiê en bij die pastoor mogelijk is, terwijl anderzijds ten zuiden van de taalgrens dit reeds sedert tientallen jaren bekend is en veel navolging vond.
Z. Eminentie Aartsbisschop Msgr. Léonard heeft overigends meermaals godgewijde maagden ingezegend.
En Uw laatste zinnetje (lezen in de bijbel) werd inderdaad woord voor woord identisch gezegd bij de doorvoering van de reformatie (proletarische opstanden) in de zuidwestduitse rijkssteden. Proficiat! (Q.e.d.)

Quos deus perde vult, prius dementat.

Anoniem zei

2-9:
voortdoen, jongens en meisjes!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer