maandag 25 juli 2016

Open Brief aan 'Pater' Benny, O. Praem.


Zeer hoogeerwaarde Heer Berrens,

Bij Uw Latijnse citaten in Uw reactie heeft U de meest fundamentele spreuk vergeten:

"Salus animarum suprema lex"- "Het heil, de redding der zielen, is het hoogste goed."

De Heilige Kerk moet inderdaad, zoals Mystici Corporis Christi voorschrijft, het gelaat van Christus weerspiegelen. Dat is Haar bestaansreden. Zoals de slotverzen van het Mattheus-Evangelie zeer beknopt en klaar en duidelijk zeggen, de onderwijzing van alle volkeren, ze te dopen en ze alle geboden van Onze Heer Jezus Christus te laten onderhouden.

De Geboden van de Heer: dat is de Tenak'h, de "stam" met de 5 Boeken van de Torah, de Boeken der Wijsheid, de Profeten van het Oude Testament en het Nieuwe Testament met de Evangelies vooraan.

De Heilige Kerk is de eenheid van alle gelovigen vóór ons, met ons en ná ons. De Heilige Kerk zijn de gelovigen op Aarde, die in het Vagevuur en die in de Hemel. De Heilige Kerk is de eenheid met de Heiligen en met God.

"Extra Ecclesiam (akkusatief!) nulla salus" betreft natuurlijk het Mystici Corporis Christi - en natuurlijk niet de ca. 35.000 denominaties.

Het is dan ook merkwaardig, dat U zo een Bergoglio-fan bent, aangezien Bergoglio zélf in de laatste maanden enige fantastische uitspraken hierover heeft gedaan, en wel dat het uiteindelijk sowieso geen verschil uitmaakt wat men gelooft - islam, boeddhisme, hindoeïsme enz. - alles één pot nat dus... Hoe zijn de uitspraken van Bergoglio te rijmen met het dogma van "Extra Ecclesiam nulla salus"?

Het behoren tot de Una, Sancta, Catholica en Apostolica Ecclesia is ten allereerste een inwendige houding. Het zich klein en nederig maken voor God en het zich verbonden weten met de vele oprechte en heilige gelovigen voor en na ons.

Uw uitspraak "extra ecclesiam nulla salus" werd overigens in de eerste helft van de 20ste eeuw zwaar bediscussieerd en werd dan bij het Tweede Vaticaans Concilie dan maar helemaal gerelativeerd en geneutraliseerd. Merkwaardig trouwens, dat de Leuvense 'specialisten' op dit gebied dit in Uw posting nog niet becommentarieerd hebben!

"Ubi Petrus, ibi ecclesia":

Lees hier in het origineel toch maar "Kefas": de rots (i.h. Koiné-Grieks: petra, daarvan "Petros") en met de associatie tussen Kephas en het Oud-Griekse Kephalé (= het hoofd).

Het is de trouw aan de Heer, de liefde (de Charis) tot de Heer, de trouw aan Zijn Geboden waarop de Heilige Kerk werd gegrondvest. Niet op bepaalde personen, niet op bepaalde volksstammen (U moet werkelijk eens Kopten proberen te overtuigen, dat hún 'paus' niet de échte 'paus' is!). Periodes zonder paus en met meerdere pausen zijn daarom niet van belang.

De Heilige Kerk is geen 'club', geen vereniging, geen genootschap met lidkaarten, zoals Paus Benedictus XVI ooit zei! Godfried 'kardinaal' Danneels en consoorten meenden daarentegen van wél en de erbarmelijke resultaten van deze 'club' zijn er dan ook naar.

De Paus komt overigens in de Geloofsbelijdenis en in het Symbolum Apostolorum niet voor.

De Heilige Kerk wél en wordt overigens in het eucharistisch hooggebed met nadruk vermeld: "Let niet op onze zonden, maar op het Geloof van Uw Kerk."

Ik gedenk U in mijn gebeden.

Dannee.

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer