zaterdag 23 juli 2016

Katholieken-hater Jozef De Kesel veranderde op 21 juli de Kathedraal van Brussel in een vrijmetselaarstempel en aanbidt in werkelijkheid de Satan:

Duidelijk zichtbaar zijn de vrijmetselaarskubus en de 'S' van het modernistische satans-altaar

De godslasterlijke Jozef De Kesel in actie!

Eerst de Katholieke priesters vervolgen en belasteren
en dan publiekelijk de lof van God zingen!

Deze lieden kennen werkelijk geen schaamte!


Uit de Heilige Schrift:

Mat 5:22  Maar Ik zeg u: Wie vertoornd is op zijn broeder, zal schuldig zijn voor het gerecht.

Mat 5:24  Laat dan uw offer voor het altaar staan, en ga u eerst met uw broeder verzoenen;

kom dan terug, en draag uw offer op.


Een gouden én zwarte kubus onttrekt het hoofdaltaar aan het zicht!

De "Troon van de Satan"!


Een hallucinant zicht!

De zwarte kubus staat voor
de Egyptische afgod van het kwade, de duisternis, de chaos, de oorlog en het conflict!

Met andere woorden: de Satan!
'Oro' in de kathedraal van Brussel


= de 'Steen de Wijzen'


VAN DE WEBSITE VAN DE KATHEDRAAL:

Oro : een kruis te midden van ons mens-zijn

De gotische architectuur van de Sint-Michiel-en-Goedelekathedraal trekt de aandacht van de bezoeker onwillekeurig naar de sluiting van het hoogkoor. De bouwers van deze gebedsruimte [Geen 'kerk' meer, maar een 'gebedsruimte'!] hebben zich hiermee ten dienste gesteld van de voornaamste vieringen die tot het Tweede Vaticaans Concilie [!] plaatsvonden aan het altaar vooraan in het koor. Sinds de liturgische veranderingen ['Veranderingen' = ketterij!] van het concilie heeft het altaar van de Eucharistie [?] een plaats gekregen op de kruising van schip en dwarsbeuk, waardoor het verenigde godsvolk op duidelijke wijze deelneemt aan de eucharistieviering met de priester als voorganger [!]. De drieledige symboliek van het altaar - graf van Christus, tafel voor de eucharistische maaltijd [Het begrip 'tafel' slaat niet op het altaar, maar wél op de communiebank!] en grafkamer van de martelaren, onze voorgangers in het geloof - kan zo omringd door heel het godsvolk tot uiting komen.   

In een onveranderde en onveranderbare architectuur was het verlaten altaar [Inderdaad! De Post-conciliaire Bastaardkerk heeft de Katholieke altaren VERLATEN! De Bastaardkerkers zijn dus van hun geloof afgevallen!] op het eind van het koor op zoek naar een nieuwe symbolische betekenis ["op zoek naar een nieuwe symbolische betekenis" = ketterij!] die de aandacht kon trekken en de blik van de bezoeker verwelkomen [Het hoofdaltaar staat deze satanisten duidelijk in de weg! Ze breken het altaar niet uit (wegens beschermd monument), maar de Bastaardkerkers 'verbergen' het! Natuurlijk, het oude hoofdaltaar confronteert de Bastaardkerkers met hun afvalligheid!]. Het werk van de Brusselse kunstenares Patricia Kinard, aan [satanist] Mgr. De Kesel geschonken bij zijn verwelkoming in de kathedraal op 13 december jongstleden, is voortaan een artistieke bezinning, een synthese van wat zich afspeelt en wat gevierd wordt in de kathedraal [Blasfemie!].

Het kunstwerk [Laten we lachen!] bestaat uit vier vergulde vierkanten, die samen een groot vierkant [= vrijmetselaars kubus!] vormen. Deze geometrische vorm, die men alleen toevallig aantreft in de natuur, is het resultaat van een menselijke ingreep en staat symbool voor het mens-zijn [De vrijmetselaars kubus staat symbool voor 'de ruw steen' die volgens de vrijmetselaars tot 'een zuivere kubus' omgevormd moet worden!]. Goud dat de grootste dichtheid van alle elementen bezit, bedekt de vier vierkanten en benadrukt op deze wijze de stoffelijkheid van de mens, een wezen van vlees en bloed [= de 'Steen der Wijzen' = het 'Grote Werk' van de vrijmetselaar!]. Het kostbare van het gebruikte goud legt de nadruk op de onschatbare waarde van de mens, juweel van de schepping [Met andere woorden, de mens als 'afgod'!]. Elk van de vierkanten is op een unieke manier bewerkt. Door met geduld fijne lijntjes aan te brengen in verschillende oriënteringen en tekeningen, schept de kunstenares een verscheidenheid, die doet denken aan de bewoners van de stad, het land en de ganse wereld. Elk verguld oppervlak weerspiegelt op een specifieke manier het licht in de ruimte, zoals ieder mens een plaats heeft en uitstraalt binnen zijn familie, gemeenschap of omgeving [Bla, bla, bla!].

Het grote vierkant rust op een zwarte basis [Staat symbool voor de 'zwarte kubus' van de vrijmetselaars!] die contrasteert met het bovendeel. Zwart is de kleur van de aarde, m.a.w. de evocatie van de eerste fase van de schepping van de wereld voordat God het licht schiep [dus de duisternis! De Bastaardkerkers vieren de 'kinderen der duisternis'!].Uit de Heilige Schrift:

Eph 5:10  Onderzoekt wat welbehaaglijk is aan den Heer,
Eph 5:11  en neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis; maar keurt ze af.
Eph 5:12  Want wat door hen in het geheim wordt gedaan, is te schandelijk zelfs om het te noemen.
Eph 5:13  Alles echter wat afkeurenswaardig is, wordt openbaar gemaakt door het licht; want het licht maakt alles openbaar.God koos ervoor mens te zijn in dit waardevolle en veelsoortige mensdom [?]. Uit liefde komt Hij wonen te midden van de schepping en zijn schepsels. Om de mens te redden, deelt hij heel het menselijk leven tot de dood, de dood op het kruis. Het kruis met een hemels en goddelijk blauw wordt zichtbaar in het hart van de vierkanten, in het hart van onze menselijkheid. Het kruis bekleedt een centrale plaats en komt te voorschijn als een bron van licht voor degenen die haar aanschouwen. Het kruis, het hart van ons geloof, bevindt zich precies op de plaats die onmiddellijk de aandacht trekt van de kathedraalbezoeker. Hierdoor worden bezoekers en gelovigen verenigd onder het stenen gewelf waar zij het kruisteken maken. De kruisvoorstelling van Patricia Kinard dringt zich niet op, maar vertoont zich mild en prachtig als bron van vreugde, hoop en barmhartigheid.

Dit is de interpretatie die de vrijmetselaars aan het kruis geven!

Onbegrijpelijk tot wanneer men dit ziet:


De maçonnieke kubus kan tot een kruis worden opengevouwen:
De rijkdom van een kunstwerk blijkt uit de veelheid aan interpretaties die worden opgeroepen [Men kan het niet laten om zélf toch ook maar op de dubbelzinnigheden te wijzen! Zo fanatiek zijn de Bastaardkerkers om toch maar hun afvalligheid en hun 'pseudo-verlichting' aan te tonen!]. Misschien dat een andere kijk een groot kruisvenster te voorschijn tovert, waardoor men op een gouden landschap uitkijkt. God heeft het waardevolle landschap van de creatie aan de mens toevertrouwd. Of is het het landschap van de eeuwigheid, zoals de gouden achtergrond van iconen of van onze schilderijen ouder dan de vijftiende eeuw? Wellicht het lichtende landschap van de verrijzenis, bereikbaar dankzij de kruisdood die ons van de zonde heeft bevrijd [Dit is ketterij! In potentie kan iedereen door het Kruisoffer van Christus worden verlost! Echter, dit betekent NIET, dat de mens zonder zonden zou zijn en nu al gered zou zijn! Iedereen zal nog voor de Rechterstoel van Christus moeten verschijnen om daar zijn of haar oordeel te moeten aanhoren: Hemel of hel!]

Zoals de altaarretabels uit de middeleeuwen of de barokperiode, nodigt het door de kathedraal verworven schilderij uit tot bezinning [op de Satan!]. De symboliek ervan doet hen, die de drempel van dit huis van God overschrijden, nadenken en wijst hen naar de kern van het geloof. De hedendaagse taal van het kunstwerk toont dat wat beleefd en gevierd wordt in de kathedraal niet plaatsheeft in een gesloten ruimte, maar verankerd is in de huidige cultuuromgeving [Bla, bla, bla!]. De plaatsing in de koorsluiting toont op treffende wijze de hedendaagse boodschap van leven en geluk, hier dag na dag gebracht, verenigd rond onze bisschop. [WEERZINWEKKEND!]

Alain Arnould OP
Aalmoezenier van de kunstenaars

Bron: Kathedraal Brussel

Link:

http://www.cathedralisbruxellensis.be/nl/node/400


1 opmerking:

Anoniem zei

Een onwerkelijke schande. En dank aan deze site om zoiets kenbaar te maken. Dit is de enige site in heel het land die de waarheid durft te spreken. Doe zo verder!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer