donderdag 28 juli 2016

Jozef De Kesel en 'catechese': niet de beste 'vrienden' zoals we weten!

Mgr De Kesel tot de jongeren in Krakau: "God is niet onverschillig"


De Kesel in zijn wit hemd als Indiase sekteleider!


De Kesel gaf op woensdag 27 juli de eerste catechese voor de meer dan 300 Vlaamse deelnemers aan de Wereldjongerendagen in Krakau.

God is niet onverschillig

In de religieuze wereld van de Oudheid waarin ook Israël leefde, was het geloof in de goden vanzelfsprekend [De Kesel gaat het wel héél erg ver zoeken. Was het juist niet kenmerkend voor 'Israël' dat ze niet in de 'goden' geloofden?]. Die goden zijn zo grillig en divers als de ongrijpbare werkelijkheid zelf. Alles wat mensen overstijgt en waarvan ze vitaal afhankelijk zijn, wordt vergoddelijkt. Het zijn de kosmische machten, maar ook de duistere machten in mezelf [De Kesel gaat hier de esoterische toer op.]. Zoals het licht in de Egyptische godsdienst, of de kosmische wereld van de hemellichamen in Babylonië, of vruchtbaarheid en seksualiteit in Kanaän of de macht van de farao.

Deze goden zijn onverschillig ['Farao' is in principe géén 'god' en is ook niet onverschillig.]: mensen interesseren hen niet [Hoe zouden afgoden die NIET bestaan zich NIET in mensen kunnen interesseren?]. Wat mensen overkomt, gaat hen niet aan. Ze willen alleen geëerd worden [Afgoden die niet bestaan willen geëerd worden?]. Daarom is er het offerritueel. De goden moeten gunstig gestemd worden opdat ze zich niet keren tegen de mensen. Maar denken dat die goden in relatie willen treden met ons of ons willen liefhebben [Niet bestaande afgoden willen in relatie met ons treden!]: dat is je reinste onzin [En De Kesel is knettergek!]! Het zijn anonieme krachten [Waarschijnlijk heeft De Kesel het over de duivels die in hem wonen! Maar, 'anoniem' zijn die niet!].

Hoe anders is de Schrift: het verhaal van God met zijn volk. Het is een lange geschiedenis van wel en wee waarin stilaan duidelijk wordt wie God is.

Eén verhaal, één gebeurtenis blijft in die lange geschiedenis toonaangevend tot op vandaag: het verhaal van de uittocht en van de Paasnacht, van de bevrijding van een groep mensen uit de slavernij van Egypte [Beste Jozef, u vergist zich van religie! Wij zijn géén joden!]. In een ontmoeting met Mozes openbaart God zich als een betrokken God: "Ik heb de ellende van mijn volk gezien, de jammerklachten over zijn onderdrukkers gehoord; Ik ken hun lijden. Ik daal af om hen te bevrijden."  "Hoe is uw Naam?" vraagt Mozes. Het antwoord luidt: "Ik ben die is. Ik zal er zijn"  (Ex 3).

JHWH is anders dan de goden [die niet bestaan.]. Hij is uniek. Niet alleen numeriek (er is maar één God), maar ook kwalitatief. Hij is geen arbitraire almacht, geen onverschillige God. Maar een God die relatie aangaat met de mens en met hem het leven wil delen. Het is een God die gekend en bemind wil worden en die zelf wil kennen en beminnen.

Zo kunnen we deze belangrijke tekst uit de Schrift begrijpen: "Luister Israël! De Heer onze God, de Heer is de Enige. U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel  uw ziel en met al uw krachten"  (Dt 6,4). Maar dan ook omgekeerd: als je die God wil liefhebben dan niet zozeer door offers om Hem gunstig te stemmen: "Ik wil liever barmhartigheid dan offers" (Mt 12,7). Jezus zal, zoals de Schriftgeleerden voor Hem, aan Dt 6,4 toevoegen: "Je zult je naaste liefhebben als jezelf" (Lv 19,18). Nog later in 1 Joh 4,20 zegt Jezus: "Als iemand zegt dat hij God liefheeft maar zijn broeder haat, is hij een leugenaar." [Deze 'catechese' is duidelijk geschreven voor de ontbinding van de Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen!]

Het experiment van God: een volk

Daarom heeft God een volk geroepen en verzameld, altijd weer opnieuw tot op vandaag. Om het leven met Hem te delen. Om door Hem gekend en bemind te zijn. En om barmhartig met elkaar om te gaan en elkaar niet te behandelen zoals zij in Egypte werden behandeld. Het is een lange geschiedenis geworden van vallen en opstaan, van trouw en ontrouw. Altijd weer het terugvallen in het geloof aan de andere goden. Altijd weer de onbarmhartigheid tegenover elkaar.

En altijd weer de oproep van de profeten tot bekering [!]. Harde woorden soms [!], maar altijd met de zekerheid dat God trouw blijft en altijd weer wil herbeginnen en vergeven. Ook in het donkerste uur als alles lijkt voorbij te zijn en mislukt.

Dat donkerste uur is de ballingschap. Wanneer het volk naar Babel is gedeporteerd en er niets meer overschiet. En ook dan, daar in Babel, zijn er weer profeten die het woord nemen: Ezechiël en profeten in het spoor van Jesaja. En van de 'derde Jesaja' zijn de woorden bewaard die Jezus citeert in de synagoge van Nazaret:

"De geest van de Heer rust op mij, want Hij heeft me gezalfd. Hij heeft me gezonden om aan de armen de blijde boodschap (het evangelie) [!!!] te brengen, om gebroken harten te verbinden, om gevangenen vrijlating te melden en aan blinden het licht in hun ogen, om verdrukten in vrijheid te laten gaan, en een jaar van genade af te kondigen van de Heer" (Js 61, 1-2).

Jezus in Nazaret (Lc 4)

Na zijn verblijf in de woestijn gaat Jezus op de Sabbat naar de synagoge en leest hij [Kleine 'h'!] deze tekst voor. In deze oude woorden begrijpt hij [Kleine 'h'!] zijn zending [Jezus begreep het niet!]. Opnieuw gaat het om Gods groot experiment met zijn volk. Wanneer een Schriftgeleerde Hem vraagt: wat is het grootste gebod? Waar gaat het eigenlijk om? Dan antwoordt Jezus met verwijzing naar het 'dubbelgebod': God beminnen en je naaste als jezelf.

Dat dubbelgebod van de liefde staat bijvoorbeeld op de joodse synagoge in Brussel [Wij zij géén joden, De Kesel! Deze preek is zo jaren '80 van de vorige eeuw!]. Dat heeft me toen ik hulpbisschop was in Brussel telkens getroffen bij elk bezoek aan de synagoge en de joodse gemeenschap. Het is de kern van Oud en Nieuw Testament [Ik denk niet, dat de joden dit aanvaarden!]. 

Dat is het wat Jezus voor ogen staat: dat we op Hem, die het tegendeel is van de onverschilligheid, toch niet zouden antwoorden met onverschilligheid. Dat, als God zo barmhartig met ons omgaat, we toch niet onbarmhartig en hooghartig zouden zijn voor onze medemens. Het evangelie is niet een godsdienst naast het leven en naast de samenleving. Het wil juist het leven én de samenleving van binnenuit veranderen naar Gods bedoelingen.

Het is de kortst mogelijke homilie: "Dit woord dat ge zojuist hebt gehoord, is nu in vervulling gegaan."  En alle nadruk ligt juist op dit nù, vandaag.

Dat is de grondovertuiging van Jezus: dat Gods koninkrijk nu, met Hem doordringt en werkelijkheid wordt [Dit is een valse interpretatie van De Kesel. Het gaat hier niet over Gods Koninkrijk, maar over de Goddelijkheid van Christus!].


Uit de Heilige Schrift:

Luk 4:18  De Geest des Heren rust op Mij; Want Hij heeft Mij gezalfd, Om aan armen de blijde boodschap te brengen.
Luk 4:19  Hij heeft Mij gezonden, Om aan gevangenen verlossing, Aan blinden genezing te verkondigen; Om verdrukten in vrijheid te stellen, Om aan te kondigen het genadejaar van den Heer.Niet vroeger, ooit wel eens, niet morgen of op het einde van de wereld, maar nu!

Dit is opnieuw een valse interpretatie van De Kesel!


Uit de Heilige Schrift:

Luk 4:21  Nu ving Hij aan, en sprak tot hen: Heden is het Schriftwoord, dat gij gehoord hebt, vervuld.

"Heden is het vervuld!" slaat op Christus, niet op het Koninkrijk Gods, dat "niet van deze wereld is!"

En dat dit Koninkrijk heel concreet is: waar mensen zich gewonnen geven voor dit experiment van God met deze wereld en er op ingaan. [Heeft er niet mee te maken!]

Oproep

Je kunt twee wegen gaan: de weg van de onverschilligheid, aan jezelf genoeg. Maar dat maakt je eenzaam en uiteindelijk zonder perspectief. Ofwel wil je echt van je leven iets maken en loskomen van wat alleen maar je eigen belangen dient. Loskomen van waarin je zelf gevangen zit en open komen voor het andere dan alleen jezelf.

Die tweede weg betekent allereerst open komen voor God. Het geloof maakt je niet onvrij. Integendeel: het betekent radicale openheid. Er is een God. Geen onverschillige, anonieme kracht. Een God die het leven heeft geschonken met en het met jou wil delen. Het is die relatie die je leven zin geeft: niet een zin die je zelf moet zoeken, maar een die je ontvangt. Die je ruimte geeft en adem en toekomst. [Een beetje vaag allemaal.]

Open voor God betekent meteen ook open voor de wereld [VALS!] en voor de mensen. Kortom, voor Gods project en experiment met deze wereld. De relatie met God maakt van ons solidaire [VALS!] mensen, mensen die niet onverschillig zijn, zich engageren. Die zich niet hoger achter dan anderen, maar mild en vergevend, vol respect. [voor de priesters van de Heilige Apostelen???]

Bron: Kerknet

8 opmerkingen:

Anoniem zei

Deze catechese van DeKesel is inderdaad knettergek- mmer nog: ze is totaal ketters.
Goden, demonen, harmonie en solidariteit...alle ingrediênten van ketterse esoteriek, totaal tegenstrijdig aan het christelijk geloof.
Deze catechese zal in de volgende dagen deskundig onder handen genomen worden.


Jef DeKesel staat overigens met deze brol niet alleen.
En avant!

Anoniem zei

Nog even over de Priesterbroederschap van de H. Apostelen;

Over 20 jaar zullen in heel België zelfs onvoldoende ‘priesters’ te vinden zijn, om tot ‘bisschop’ te wijden, om het huidige legertje idioten te vervangen.

In een situatie waarin men nu reeds meer bisschoppen heeft dan seminaristen is de implosie van het Aartsbisdom onvermijdelijk.

Binnenkort zal er niemand meer te vinden zijn aan het hele aartsbisdom om nog decreten te kunnen ondertekenen.

Ik denk dat we ons reeds in een situatie bevinden dat ze nog menen 'decreten' te kunnen ondertekenen. Maar ze ook uitvoeren?

Zoals Stalin ooit gezegd heeft als reactie op kritiek van de paus op het atheistische communisme; "en hoeveel legioenen meent de paus te hebben?"

Wel, ze zijn in ieder geval legioen.

Maar het kwaad zal altijd zichzelf vernietigen.

Anoniem zei

In de nasleep op de moord op de priester in Frankrijk moet ik toe nu toe de eerste bisschop horen zeggen dat de priester vermoord is toen het H. Sacrament op het altaar lag.

Ik zal dit even rechtzetten;

Toen Jezus Christus (dat is Jezus na Zijn passie, dood en verrijzenis) letterlijk aanwezig was in Lichaam, Bloed, Ziel en Goddelijkheid, in de vorm van Brood en Wijn op het altaar, is die priester vermoord.

Maar nee hoor; het gaat Bergoglio naar eigen zeggen te boven hoe het nu mogelijk is dat moslims een priester kunnen vermoorden net toen hij hen een vredeswens toesprak.

Luistert eens hier Jorge - zo mag ik je toch noemen he; Jorge - laat er dan ook geen twijfel meer over bestaan; ge moogt moslims nog 1000 keren vrede toewensen, het zal geen levensverzekering zijn, wanneer het uw buurt is een mes op de keel te krijgen.

De bastaardkerkers mogen misschien aan bommen en raketten denken wanneer ze de vredeswens uitspreken, maar in een H. Mis betekent de vredeswens dat de priester en gelovige (katholieken) spiritueel klaar zijn het H. Sacrament te ontvangen. In het gebed, aanroept de priester Christus niet op zijn zonden te letten, maar op het Geloof in Zijn Kerk, en aan Christus vraagt de Kerk te vrijwaren en Haar vrede en eenheid te geven.

Hier mag De Kesel zich in zijn koffie verslikken; “vrede en eenheid in de Kerk”. Nadat hij de Priesterbroedershap van de H. Apostelen probeert te vernietigen – waarin hij zich alleen belachelijk maakt – kan hij maar moeilijk nog over vrede en eenheid spreken. Waar bidden de bastaardkerkers eigenlijk voor in de vredeswens. Het zal wel over bommen en raketten gaan. Of doen ze het alleen om een excuus te vinden elkaar nog eens te kunnen knuffelen en kussen? Wat het ook moge zijn; hun ‘vredesgebed’ is blasfemisch en uiteindelijk een openlijke daad van apostasie.

Bergoglio vindt het dus verschrikkelijk dat de priester vermoord is op het moment dat hij het Vredesgebed uitsprak. En voegt eraan toe; “Er heerst oorlog in de wereld”.

Oh ja? Opeens is het “oorlog”?

Betekent dit dan ook een einde aan de eucumenische gebedsdiensten, vredes-gewens, en geknuffel en gevrij met vertegenwoordigers van andere religies – die blijkbaar toch geen barst uitgehaald hebben?
En wie zijn dan de belegerde en belegerende partijen? En gaat hij nu een nieuwe kruistocht organiseren?

Zijn loze woorden zijn eigenlijk te belachelijk en te absurd te herhalen – en zoals altijd, beseft hij zelf niet wat hij allemaal uit zijn nek slaat – en getuigen alleen van het totale ongeloof in God en Zijn Kerk vanwege de kerkleiding. Want ze weten echt niet meer waar ze over praten.

Desalniettemin woedt er inderdaad oorlog, maar deze oorlog woedt reeds van sinds het prilste begin van de Kerk;

“The War of the Antichrist with the Church and Western Civilisation.”

Dit is een reeks lezingen die in boekvorm gepubliceerd over de strijd van de vrijmetselarij met de Kerk. Maar ook; zij het Keizer Nero, Mohammed, Maarten Luther, de vrijmetselarij, of het ongeloof in de Kerk zelf; het is steeds satan die oorlog woedt met de Kerk.

https://en.wikipedia.org/wiki/War_of_Anti-Christ_with_the_Church_and_Christian_Civilization

Waar je ook de download link vindt voor het eigenlijke boek.

En tot slot;

Bergoglio met al die bisschoppen moeten deze H. Priester tot martelaar uitroepen, en alle priesters ter wereld oproepen Requiem Missen op te dragen voor zijn Zieleheil.

En wat het kerkje in Rouen betreft; ik neem aan dat het H. Sacrament daar nog op het altaar ligt; gebroken en triomfaal.

Anoniem zei

Je vergeet nog een geweldige blasfemie vanwege De Kesel aan te duiden;

“Maar een God die relatie aangaat met de mens en met hem het leven wil delen. Het is een God die gekend en bemind wil worden en die zelf wil kennen en beminnen.”

Eerst en vooral heeft God de mens geschapen. Ten tweede heeft iedereen een ziel van God gekregen.

Verder heeft God de mens helemaal niet nodig om God te zijn of almachtig te kunnen zijn.

Of De Kesel daar nu staat te zeveren of niet, zal geen verschil maken aan de allemachtigheid van God.

Het is wel de mens die niets is, wanneer hij God niet kent, of bemint – niet omgekeerd.

God wil niet bemind worden. God heeft de mens alleen geschapen opdat de mens Hem lief zou kunnen hebben.

God wil dat de mens Hem gehoorzaam is, andere had Hij Adam en Eva niet gestraft voor het eten van de vrucht van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad.

De catechese van De Kesel is eerder een Transhumanistische lezing, en uiteindelijk satanisch.

Anoniem zei

G.A., misschien mag een stukje uit een gedicht van Reninca hier weergegeven worden?
Vermits haar ouders valselijk werden vervolgd en nu de Belgische Christenen door hun eigen bisschoppen net zo vals worden vervolgd.
. "Daar is geen klank, daar is geen kleur
. aan dit verward en hol gezeur
. dat uit uw huis verloren dwaalt,
. ik wéét het niet, waarom gij maalt!"
Beste Reninca, waar de bisschoppen om malen is ongetwijfeld om op een goed blaadje te komen bij de nieuwe Hitler die hen binnenkort een handje boven het hoofd zal houden. Dat zul je ongetwijfeld begrepen hebben.

Ik hoor dat Reninca nog steeds in een zeer opgewekt gemoed en over de negentig is.
Sommige van haar dichtbundels gaan zelfs in tweedehands aan opvallend hoge prijzen.
Zij maakt ons trots op Vlaanderen.

Anoniem zei

“Zo kunnen we deze belangrijke tekst uit de Schrift begrijpen: "Luister Israël! De Heer onze God, de Heer is de Enige.”

Inderdaad.

Maar waarom luister je zelf dan niet?

Doe zoals ik zeg, niet zoals ik doe of denk.

Maar ja, net zoals de Joden in de woestijn, heeft De Kesel zelf moeite met monotheïsme. En net zoals de Joden op Goede Vrijdag op de koffie bij Pontius Pilates, heeft De Kesel zelf moeite Christus als God te accepteren.

+++

“Het evangelie is niet een godsdienst naast het leven en naast de samenleving. Hij wil juist het leven én de samenleving van binnenuit veranderen naar Gods bedoelingen.”

Daar moet je even bij stilstaat en nadenken hoe weinig steek dit houdt.

“De samenleving veranderen?” Is dat niet het bekeren van de ongelovigen om deel uit te maken van de Kerk, die wel de Wil van God volgt. De samenleving veranderen is de essentie van Liberalisme, zodat de mensen leven op een wijze dat hen goede burgers maakt. Ook wel Social-Engineering genoemd.

“Gods bedoelingen?” Alleen iemand die niet wil geloven, vraagt zich af wat God eigenlijk bedoelt. God kan Zich niet goed duidelijk maken, of wat is ervan?

Tot zover de catechese van een ongelovige, christus-ontkenner, met een doctoraat in theologie.

Inderdaad zo jaren ’80. En kinderlijk.

Anoniem zei

Bij deze foto herinnert zoveel aan Raimundo Panikkar, jezuiet van indisch-spaanse ouders, zeer esoterisch en exotisch, én koploper van zovele modernisten in de jaren 70.
De grote harmonie van het heelal ...et le grand maître-horloger.

Er hangt een sterke zwavelgeur in de lucht.

Anoniem zei

Hij ziet er even belachelijk als een politicus die de jas van zijn pak uittrekt om iets populairder over te komen. Geen kat die daarin trapt. Wie adviseert die lui? Kunnen ze hem niet eens vertellen dat hij zich belachelijk maakt? Het zullen wel allemaal gatlikkers zijn.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer