woensdag 29 juni 2016

HUICHELAARS:

Van links naar Bruno Nève de Mévergnies, ambassadeur van België bij de Heilige Stoel,
Jean-Luc Hudsyn, hulpbisschop voor Waals-Brabant, Jozef De Kesel, mevrouw Nève, Herman Cosijn,
secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie en Dirk Smet, rector van het Belgisch College in Rome.

9 opmerkingen:

Hilde van cauwenberge zei

Beste mensen,
wie jullie ook zijn, na de jarenlange bitterzurevopmerkingen moet het mij toch van het hart dat blijkbaar een deel van het evangelie, namelijk de blijde boodschap aan jullie is voorbij gegaan. Als jullie met wie ook in de Kerk een probleem hebben, ga naar de rechtbank zoals elke andere rechtschapen burger moet doen, niemand van ons is het toegelaten om in het burgerleven dergelijke lastercampagnes tegen een of meerdere personen te blijven voeren, dat jullie dit doen onder katholieke vlag is ronduit wraakroepend,, en misschien beseffen jullie het niet maar jullie maken niet alleen de personen kapot maar het geloof in de evangelische waarden eerst. Ik hoop dat jullie nu ook deze reactie niet verwijderen.

The Guardian Angel zei

Uit de Heilige Schrift:

Mat 23:1 Nu sprak Jesus tot het volk en tot zijn leerlingen:
Mat 23:2 Op de zetel van Moses zitten de schriftgeleerden en farizeën.
Mat 23:3 Onderhoudt en doet dus alles, wat ze u zeggen; maar handelt niet naar hun werken. Want ze zeggen het wel, maar ze doen het niet.
Mat 23:4 Ze binden zware en ondragelijke lasten bijeen, en leggen die op de schouders der mensen; maar zelf willen ze die met hun vinger niet aanraken.
Mat 23:5 Al hun werken verrichten ze om door de mensen opgemerkt te worden; ze maken hun gebedsriemen breed, en hun mantelkwasten groot.
Mat 23:6 Ze zijn op de eerste plaatsen bij feestmalen belust, op de eerste zetels in de synagogen,
Mat 23:7 en op de begroetingen op de markt, en willen door de mensen rabbi worden genoemd.
Mat 23:8 Neen, laat u geen rabbi noemen; want één is uw Meester, en allen zijt ge broeders.
Mat 23:9 Noemt ook niemand op aarde uw vader; want één is uw Vader, die in de hemelen is.
Mat 23:10 Laat u ook niet leraars noemen; want één is uw Leraar, de Christus.
Mat 23:11 De grootste onder u moet uw dienaar zijn.
Mat 23:12 Maar wie zich verheft, zal worden vernederd; wie zich vernedert, zal worden verheven.
Mat 23:13 Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars, die het rijk der hemelen sluit voor de mensen. Want gij gaat er zelf niet in; en hen die er in willen, laat gij niet binnengaan.
Mat 23:14 Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars, die het goed der weduwen verslindt onder het vertoon van lange gebeden. Daarom zult gij zo streng worden geoordeeld.
Mat 23:15 Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars, die land en zee doorkruist, om één enkelen bekeerling te maken; maar als hij het geworden is, maakt gij hem tot een kind der hel, tweemaal erger dan gijzelf.
Mat 23:16 Wee u, blinde leiders, die zegt: Heeft iemand gezworen bij de tempel, dan is het niets; maar die zweert bij het goud van de tempel, is gebonden.
Mat 23:17 Dwazen en verblinden! Wat toch is meer, het goud of de tempel, waardoor het goud wordt geheiligd?
Mat 23:18 En: zweert men bij het altaar, dan is het niets; maar zweert men bij de offergave, die er op ligt, dan is men gebonden.
Mat 23:19 Verblinden! Wat toch is meer: de offergave of het altaar, waardoor de offergave wordt geheiligd?
Mat 23:20 Wie dus zweert bij het altaar, zweert bij dit en bij al wat er op ligt.
Mat 23:21 En wie zweert bij de tempel, zweert bij deze en bij Hem, die er in woont.
Mat 23:22 En wie zweert bij de hemel, zweert bij Gods troon, en bij Hem, die erop is gezeten.

The Guardian Angel zei

Mat 23:23 Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars, die tienden betaalt van muntkruid, anijs en komijn; maar die nalatig zijt in het voornaamste deel van de wet: rechtvaardigheid, barmhartigheid en goede trouw. Dit moet men doen, en het andere niet laten.
Mat 23:24 Blinde leidslieden, die de mug uitzeeft, maar de kameel doorslokt.
Mat 23:25 Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars, die de beker en de schotel van buiten reinigt, terwijl ze van binnen vol schraapzucht en onmatigheid zijn.
Mat 23:26 Blinde farizeën; reinigt eerst de beker en de schotel van binnen, opdat ook de buitenkant rein moge worden.
Mat 23:27 Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars. Want gij zijt gelijk aan witgepleisterde graven, die van buiten wel mooi zijn, maar van binnen vol doodsbeenderen en allerlei vuil.
Mat 23:28 Zo schijnt ook gij van buiten rechtvaardig voor het oog van de mensen, maar van binnen zijt gij vol huichelarij en ongerechtigheid.
Mat 23:29 Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars, die grafsteden bouwt voor de profeten, de gedenktekens der rechtvaardigen versiert,
Mat 23:30 en zegt: Zo wij hadden geleefd in de dagen onzer vaderen, dan zouden wij met hen geen deel hebben gehad aan de moord der profeten.
Mat 23:31 Gij getuigt dus tegen uzelf, dat gij zonen zijt van de moordenaars der profeten.
Mat 23:32 Welnu dan, maakt de maat uwer vaderen maar vol.
Mat 23:33 Slangen, adderenbroed, hoe zult gij de helse verdoemenis ontkomen?
Mat 23:34 Ziet, daarom zend Ik tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden. Sommigen van hen zult gij doden en kruisigen, anderen geselen in uw synagogen, en van stad tot stad achtervolgen,
Mat 23:35 opdat al het onschuldige bloed, dat op aarde is vergoten, over u moge komen: van het bloed van den rechtvaardigen Abel af, tot het bloed van Zakarias, den zoon van Barakias, dien gij gedood hebt tussen de tempel en het altaar.
Mat 23:36 Voorwaar, Ik zeg u: neerkomen zal dit alles op dit geslacht.
Mat 23:37 Jerusalem, Jerusalem, dat de profeten doodt, dat stenigt, die tot u zijn gezonden: hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels verzamelt; maar gij hebt niet gewild.
Mat 23:38 Zie, uw huis zal in puin blijven liggen.
Mat 23:39 En Ik zeg u: Van nu af zult gij Mij niet meer zien, totdat gij roept: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Mat 24:1 Toen verliet Jesus de tempel, en ging heen. Zijn leerlingen kwamen naar Hem toe, en wezen Hem op de tempelgebouwen.
Mat 24:2 Maar Hij antwoordde hun: Ziet gij dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: Hier zal geen steen op de andere blijven, maar alles zal worden verwoest.

Anoniem zei

@Hilde van cauwenberge: ik kan me niet van de indruk ontdoen dat een aantal prelaten, "thuis" gekomen, zich anders gedragen dan in Rome.

Anoniem zei

Mevrouw Hilde van cauwenberge,

Ik volg deze website sedert 7 jaren.
Smaken zijn verschillend, maar één ding staat vast: de vele artikels beschrijven de waarheid, dikwijls zeer uitvoerig, dan ook weer beknopt.
En de leiding van de noordbelgische bastaardkerk slaat aan de lopende band een modderfiguur.

En "bitterzuur" kan men de artikels hier niet noemen:
"vurig" zijn ze, zeker, sterk gekruid, happig, passend bij de "tabasco brigade", zoals P.G. wodehouse hert ooit uitdrukte in zijn Jeevesverhalen.
Maar vooral: waar, eerlijk en oprecht- recht door zee.
En nooit vervelend ( buiten misschien mijn patristieke en bijbels-filologische bijdragen).

Sta me toe U te coorigeren:
De Blijde Boodschap is "geen deel van het evangelie" zoals U schrijft, maar wel (eu-angelion)(aggelion grieks geschreven) het Evangelie tout court:
geen deel, geen extract, neen: alles.
Onze Heer Jesus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven, Hij is de Logos, het Woord, Dei Verbum; en voor Hem strijden wij, zetten wij ons in.
Met de Hl. Kerk heb ik geen probleem, veel eerder hebben een grote hoop apostaten met de Hl. kerk en haar leerambt en de aloude traditie een probleem;
en zoals de Heer het zegt, moet het dorre hout verbrand worden.
Gelasterd wordt hier niet:
de vele onzin wordt toch door deze tisten zelf in het net gezet, gepubliceerd op duizenden en tienduizenden exemplaren, voor de radio en de tv gebracht.
Het is niet mijn schuld en ook niet deze van @The Guardian Angel dat DeKesel inderdaad over lijken gaat (ik denk hier aan de vroegere deken van Kortrijk) (ik ben overigens niet voor de artikles van Humo en "Het Laatste Nieuws" verantwoordelijk), en nog erger:
dat DeKesel aan de lopende band over de figuurlijke lijken van zijn kleerkast (het bisdom brugge) viel:
onvergetelijk hoe DeKesel op een mistige herfstmorgen naar Brussel bij de radio reed, na het detoneren van de pedofiele schandalen om Tom Flamez en Jeroen Claerhout (de laatste onder beschuldiging van "anale penetratie", wat niet geloochend werd- er was alleen discussie over de leeftijd van het slachtoffer)(men moet toch niet beschaamd zijn);
en hoe Jef DeKesel daar bij de radio hoog en laag bezwoor, dat er verder absoluut niets dergelijks meer in zijn bisdom Brugge was-, naar huis reed en reeds een klein uurtje nadien door een derde schandaal als publieke leugenaar ontmaskerd werd.
Uit het bisdom zelf kwam dan het commentaar: "De bisschop DeKesel is zwaar aangeslagen".

Het parlement heeft dan volkomen terecht DeKesel en Bonny zeer hard en nauwkeurig ondervraagd; dit is overigens de vertegenwoordiging van de hoogste soeverein, het volk.
En de slachtoffers krijgen sedert onze interventies tenminste iets- wat hen door deze maniakken en doofpotters lang verweigerd werd.
En om "wraak" moet U niet roepen:
U wil pedofielen en bandieten verdedigen? Totaal gek geworden.
+I.H.S.V.+

Anoniem zei

Mevrouw Hilde van Cauwenberge,

De opgewonden toon en de verwarde woorden van Uw commentaar tonen zeer goed de woede, die in vele milieus in westvlaanderen tov. @The Guardian Angel en zijn website voorhanden is.
Goed begrijpelijk, wanneer men ziet hoeveel mooie dromen, zelfbeelden en hoogmoed hier in gruizelementen liggen;
maar ook ten onrechte, omdat de ganse modernistenklub aldaar niets meer met het christendom te doen heeft.
Ik ken en leef met de bijbel sedert bijna 60 jaar, en met het Nieuwe Testament in het bijzonder.
In alle (en het zijn er vele ) uitgaven van het Nieuwe Testament die ik bezit, staat er in de evangelies (en ook in de apocryphen) nergends dat men behinderde meisjes mag aanranden, kinderen mag misbruiken, deze euveldaden mag doofpotten, de daders mag beschutten , dat mannen onder elkaar zich "lijfelijk" mogen gedragen,...
Integendeel: dit gaat lijnrecht tegen de Blijde Boodschap, tegen de geboden van Onze Heer Jezus Christus in.
(Novum Testamentum/ Hé kainé diatéké_ Nestle-Aland 1973)

Al deze misdaden worden door het strafwetboek gesanctionneerd- daar komen dan de burgerlijke rechtbanken aan te pas.
Het katholiek geloof telt deze misdaden onder de zware zonden, de doodzonden én (het misbruik van kinderen en beschutte personen) als tenhemelschreiende zonden, ook zonden tegen de Hl. geest genoemd.
Proficiat! De latste categorie wordt door Onze Heer Jezus Christus zelf besproken: "...die niet vergeve kunnen worden." Punt.
Bij de kindermisbruikers wordt er nog aan toegevoegd:"Het nzou voor hen beter zijn met een molensteen om de hals in de zee geworpen te worden..."
(Dat citaat is zeerr beroemd, heeft Etienne Vermeersch het in 2010 om de oren van Danneels geslagen bij de Danneelstapes met de neef van vanGheluwe)
Dat is natuurlijk niet hetplezier van de wellnesskerk en het "jolijt van de liefde", alias Amoris laetitia, maar het zijn de woorden van O.H. Jezus Christus zelf.
Alleen daaraan ziet men reeds, dat de noordbelgische bastaardkerk met Jezus Christus niets te doen heeft.

Het uit de circulatie trekken van deze bandieten is een noodzakelijkheid, om de onschuldige potentiêle slachtoffers te beschutten en de Hl. Kerk te reinigen, door deze besmodderaars van het Gelaat Christi te verwijderen.
Het is de opgave van iedere rechtgeaarde katholiek schade van het geloof af te wenden.
Deze tisten maken geen reclame voor de evangelische waarden- nee, ze perverteren deze.
Deze tisten, van hoog tot laag, voegen de Hl. kerk zwaarste schaden toe.
En dat wil u verdedigen?
Nog erger: U wil indirect onschuldige kindreren en gehandicapten verder in de handen van deze vuilerikken laten vallen, zodat deze hun eigen gelusten kunnen botvieren.
Dat is nu het totale tegendeel van de Blijde Boodschap.
Zo'n geesteshouding -het wegkijken en bagatellizeren van zwaarste onrecht- is nu echt schijnheiligheid.
50 jaar defekte catechese door Desmedt, vanGheluwe, Danneels, DeKesel hebben de kennis van het katholiek geloof tot nul herleid; zo weten vele mensen niet beter.
Uw naam staat echter op de ondertekeningslijst van "Gelovigen nemen het woord", (bij: de Katholieke Kruistochten gearchiveerd): klaarblijkelijk heeft men in de laatste 6 jaren in westvlaanderen niets bijgeleerd.

Anoniem zei

De priesters van de fraterniteit zijn herkenbaar aan hun traditionele soutane, kledij die zeldzamer werd na het Tweede Vaticaans Concilie. Die traditionele aspecten slaan aan bij veel aanhangers.

Wat denken voorstanders van de beslissing?
Theoloog Hans Geybels vindt dat Mgr. De Kesel de seminaristen van de fraterniteit een dienst bewijst: De opleiding levert priesters af die niet meer van deze tijd zijn. Geert De Kerpel, hoofdredacteur van Tertio, stelt vast dat Mgr. De Kesel nieuwe beleidslijnen uittekent, en dat je geen eieren bakt zonder schalen te breken. Wim Collin schrijft in De Standaard: Is het niet logisch dat een bisschop in deze woelige tijden een beetje controle wil op de priesterkandidaten in zijn bisdom?

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/10-vragen-over-de-fraterniteit-van-de-heilige-apostelen

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/mgr-de-kesel-kalmeert-gemoederen-maar-blijft-bij-besluit
http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/de-kesel-voert-plan-danneels-uit

Zal E.H. Herman Cosijn, bij zijn thuiskomst ook nog zijn priesterboord dragen???

Anoniem zei

"Hilde van cauwenberge" 29.06.2016 16:22

Dit commentaar is knettergek.

1. Het christelijk geloof kent geen wraak: niet onder oprechte christenen;
en niet van God tot de mens.
Het woord 02wraak" (timoria) komt niet in de evangelies voor (voor U schijnt me wel een ander soort boek te liggen).
Het is nu juist de essentie van het Nieuw Verbond dat het van wraak /wreken afkeert (in tegenstelling tot het Oude Testament, waar het veelvuldig voorkomt)(In het Nieuwe Testrament maar 3 x: 2 keer in overdrachtelijke zin en als citaat v.h. Oude Testament in de Handelingen v.d. Apostelen, en éénmaal in de vroege brief aan de Hebreeuwen, waar over de kwetsuren aan God gesproken wordt).
Ik kan alleen maar hopen dat de schrijver/schrijfster van die posting geen godsdiensteraar/-lerares is; zijn/haar commentaar toont namelijk aan, dat hij/zij van het christelijk geloof geen snars verstaan heeft.
2. "Wraak" is: "Vergelding voor geleden onrecht".
Het is onrecht, wanneer pedofielen zich vergrijpen aan kindren en gehandicapten.
Het is onrecht wanneer homofiele directeurs en oversten zich vergrijpen aan hun ondergeschikten.
Het is onrecht wanneer circus met de liturgie gemaakt wordt en Onze Heer Jezus christus beledigd wordt.
Het is onrecht wanneer de ambtsdragers en de ereposten onrecht vezwijgen, doofpotten, terroriseren, liegen en alles afwimpelen: dit is fnuiken bij de commanding authority.
Dát is onrecht.

Het uit het verkeer trekken van deze tisten, die een geweldig risico van recidive hebben, is geen onrecht- integendel: het is een zeer goede daad.
Het aan het licht brengen van de waarheid (aletheia) is een christelijk gezien zeer goede daad.
Het is één van de slechtste eigenschappen van de noordbelgische bastaardkerk dat ze- daar is nu juist de pedo-efebo-homofiele maffia specialist in- de daders van het onrecht steeds weer als offer laten doorgaan.
Dat deed Danneels bij de neef van vanGheluwe, dat deed vanGheluwe himself, dat zagen we bij Tom Flamez en Jeroen Claerhout, dat zien we nu bij Jozef DeKesel (nietwaar Nicolaas Sintobin si)...
Dat is natuurlijk totale onzin.
Dit toont wel het totale gebrek aan empathie, aan aanvoelen van het leed, van de gevoelens der slachtoffers;
dit toont het totaal gebrek aan geweten, aan onderscheiding van goed en kwaad.
Dit is fundamenteel het bankroet van moraal.
Dit is totaal onchristelijk, dit is amoraliteit in hoogste graad.
Het ergste is, dat de posting van "Hilde van cauwenberge" meer als 5 jaar na de start van de "reinigingsoperatie" in kerknet en de noordbelgische bisdommen geschreven werd ("Stil verdriet", Meldepunt voor sexueel misbruik, enz.)
De mentaliteit in estvlaanderen is nog helemaal niet veranderd- ze willen klaarblijkeijk liever verder kinderen aan deze sexmaniakken ten prooi voorwerpen als deze morele beerput op te kuisen.
En dan om "wraak roepen".
Ik hop alleen maar dat het hemels vuur en de zwavel morgen niet neerregenen op het westvlaamse Sodom en Gomorrha.
De echte Mevrouw Hilde van Cauwenberge (op Facebook staan er twee) kan zich beter direct distantiêren van de onmogelijke posting van 29.06.2016.

Anoniem zei

Aan anoniem 1 juli 2016 14:27

Het commentaar van Wim Collin in De Standaard liet mij toch hartelijk lachen:
in "woelige tijden" wou vanGheluwe en zijn adlaten ook "een beetje controle op de priesterkandidaten van zijn bisdom" (noteer hier: "zijn"- die tisten beschouwen het bisdom en zijn mensen als hun bezit)
Dit is eens te meer postconciliaire klerikale perversie puur.

veel s

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer