dinsdag 10 mei 2016

Luk Vanmaercke (Kerk & Leven) en Geert De Kerpel (Tertio), de Jansen en Janssen van Kerkelijk Vlaanderen: "Getrouwde priesters zijn een meerwaarde voor de kerk"

Aartsbisschop Jozef De Kesel herhaalde dit weekend zijn voorstel om getrouwde mannen priester te laten worden. Een goed idee vinden Luk Vanmaercke (Kerk & Leven) en Geert De Kerpel (Tertio), maar geen oplossing voor het tekort aan priesters. [Wat een  klunzen!]

Hoewel aartsbisschop Jozef De Kesel zelf voor het celibaat koos [Er zijn nochtans bepaalde geruchten...] en geen voorstander is om dat af te schaffen, ziet hij wel iets in een ander systeem. Een systeem dat gehuwde mannen toelaat om priester te worden. ‘Het celibaat kan niet van elke priester gevraagd worden’, zei De Kesel dit weekend in De Zondag. [Binnen de Latijnse Kerk is er geen plaats voor gehuwde priesters! Lees A.U.B de documenten!]

De Kesel herhaalde daarmee zijn standpunt uit 2010, toen hij nog bisschop van Brugge was.

‘Uitstekend voorstel’ [Wat een clowns!]

Luk Vanmaercke, hoofdredacteur van Kerk & Leven, vindt dat De Kesel terecht een punt maakt: ‘De rooms-katholieke kerk worstelt al langer dan vandaag met het celibaat. Sinds het celibaat stap voor stap werd ingevoerd, is het nooit onbesproken geweest.’ [De Kerk 'worstelt' helemaal nergens mee!]

Ook Geert De Kerpel, de hoofdredacteur van Tertio, heeft het over een uitstekend voorstel en wijst erop dat het debat over getrouwde priesters al decennialang loopt. ‘We kunnen niet om de vaststelling heen dat het verplicht celibataire priesterschap op de terugweg is. Het aantal studenten in de seminaries is al jaren op de terugweg. Dat is een signaal dat niet te negeren valt’, zegt De Kerpel. 

Echter, dat ligt NIET aan het celibaat, maar wél aan de zotte toeren van de 'kerkleiding'!

Ooit waren priesters getrouwde mannen [Leugens!]

‘Het is een optie om krampachtig vast te houden aan dat celibatair priesterschap, maar dan zijn er op termijn geen priesters meer [Wel erg kort door de bocht!] en zullen leken moeten voorgaan in gebedsdiensten [Leken mogen niet voorgaan!] en verdwijnt de eucharistieviering in zijn huidige vorm, en dat is toch een van de fundamenten van het geloof.’ [Men moet slechts 1 keer per jaar communiceren!]

‘Een betere optie is het gesprek aangaan en kijken naar de begindagen van de katholieke kerk. In de eerste honderden jaren van de kerk waren priesters getrouwde mannen. Zelfs de apostelen van Jezus waren getrouwd’, zegt De Kerpel. [ZIJ LEEFDEN CELIBATAIR!]

De voordelen van gehuwde priesters [Er zijn geen voordelen!]

De Kerpel ziet heel wat voordelen aan de introductie van getrouwde priesters. ‘Gehuwd priesterschap kan zeker mensen overtuigen om priester te worden [Helemaal niet! Overal, ook bij de dominees en zo loopt het aantal kandidaten terug! Het heeft niets met het celibaat te maken!]. Het zal bovendien een meerwaarde geven aan het leiderschap in de kerk. Dat is nu gebaseerd op het beeld van de verplicht ongehuwde man. Als ook getrouwde mannen priester kunnen worden, zal dat andere inzichten opleveren, en ook een andere blik op maatschappelijke en kerkelijke kwesties.’

Volgens De Kerpel zal het celibaat bij de introductie van getrouwde priesters ook authentieker zijn. [Jongens, wat hebben die lui fantasie!] ‘De Kesel zegt in De Zondag duidelijk dat hij geen voorstander is van een afschaffing van het celibaat. Nu hoor je vaak dat een priester het celibaat erbij neemt omdat dat nu eenmaal met het ambt verbonden is. Maar als het ambt ook openstaat voor gehuwde mannen, zal de keuze voor het celibaat nog betekenisvoller zijn.’ [Larie!]

De schrik voor de eenzame oude dag

Net als De Kerpel verwacht ook Luk Vanmaercke dat het gehuwd priesterschap een aantal mensen kan overtuigen om priester te worden [Vanmaercke, waarom wordt ge niet zélf pastoor in de Synagoge van Satan? Of zijt ge dat al?]. ‘Heel wat priesters en kandidaat-priesters worstelen met het principe van het celibaat. Niet alleen op jonge leeftijd. Heel wat priesters zijn bang van een eenzame oude dag.’ [Zeer velen hebben "een eenzame oude dag"! Wat een heldhaftigheid!]

Vanmaercke verwijst net als De Kesel naar enkele Oosterse katholieke kerken. ‘Aan het seminarie in Leuven volgt op dit moment een getrouwde jongen de priesteropleiding. De man maakt deel uit van de Chaldeeuws-katholieken, een geloofsgemeenschap die in ons land zo’n drieduizend volgers heeft. Enkele weken geleden hadden we in Kerk en Leven een interview met die man. Daarin vertelde hij onder meer dat zijn verlangen naar een gezin even sterk bleek als dat naar het priesterschap.’ [Het is het één of het ander!]

Maar een wondermiddel is het niet

De Kerpel waarschuwt wel dat we niet alles mogen verwachten van getrouwde priesters. ‘Het is niet het wondermiddel om het priestertekort te keren. Bovendien zullen met gehuwde priesters ook andere prangende vragen opduiken. Wat wanneer hun relatie op de klippen loopt? Hoe verdelen ze hun tijd over hun gezin en hun opdracht in de kerk...’ [Wat een lichten zijn deze lieden!]

Ook Vanmaercke verwacht niet dat getrouwde priesters het priestertekort een halt toeroepen [Waarom er dan over zeuren?]. ‘Er is een combinatie van factoren die het priestertekort kan verzachten. Zo zijn er de jongste jaren steeds meer mannen die één of andere pastorale opleiding volgen. Maar De Kesel pleit met zijn voorstel vooral voor een uitbreiding van de bevoegdheden van diakens.’[De diakens van de Post-conciliaire Bastaardkerk zijn allemaal gebuisde pastoors. Allemaal mislukkelingen in het seminarie, die zich later tot diaken hebben laten wijden. Het stelt niets voor! In de Post-conciliaire Bastaardkerk hoeft men niet gewijd te zijn, om dezelfde taken als een diaken uit te voeren!]

‘Voor priesters in spe is de wijding tot diaken de voorlaatste wijding voor het priesterschap, maar in de katholieke kerk kunnen getrouwde mannen vanaf hun 35ste ook de functie van diaken opnemen. Zij kunnen dan uiteraard geen priester worden, maar mogen zowat alle taken van een priester uitvoeren [Wat is dit voor een achterlijke praat! Kennen Luk Vanmaercke (Kerk & Leven) en Geert De Kerpel (Tertio) het verschil al niet meer tussen een pastoor en een diaken?]. De Kesel pleit er in feite voor die diakens dezelfde bevoegdheden als een priester te geven.’ [Dat heeft De Kesel niet gezegd! En Luk Vanmaercke (Kerk & Leven) en Geert De Kerpel (Tertio) zijn een komisch duo!]

Zelfs de paus is ervoor gewonnen [Bergoglio is géén paus!]

Volgens De Kerpel is het bemoedigend dat De Kesel in zijn functie als aartsbisschop het onderwerp opnieuw op tafel legt. ‘Het debat woedt sinds kort opnieuw in de katholieke kerk. Paus Franciscus zinspeelde al op gehuwde priesters in zijn recente brief Amoris Laetitia, door te verwijzen naar de ervaringen met getrouwde priesters in de oosterse katholieke kerken. Ook Pietro Parolin, de staatssecretaris van het Vaticaan en de tweede belangrijkste man in de katholieke kerk, heeft zich er positief over uitgelaten.’ [De Kerk is noch het eigendom van Bergoglio, noch van Parolin, noch van De Kesel, De Kerpel, Vanmaercke of hoe ze ook allemaal mogen heten! Met deze ongelovige lieden is een ernstig debat niet meer mogelijk!]

‘Het gonst in de kerk van de geruchten dat ongehuwd priesterschap een van de thema’s van de volgende bisschoppensynode zou worden. Her en der wordt zelfs gefluisterd dat de paus aan de bisschoppen in Zuid-Amerika, waar het priestertekort nog veel nijpender is dan bij ons, heeft gezegd dat ze de vraag over getrouwde priesters officieel moeten stellen, zodat Rome er zich kan over beraden’, besluit De Kerpel. [Geruchten... Daar baseren deze lieden zich op!]

De onrechtvaardige behandeling van vrouwen [Ook dat nog! En wat met de homo's, de lesbo's, de bi's, en de kindermisbruikende, pedofiele pastoors? En de pedo-bisschoppen en de maffia-kardinalen?]

Als getrouwde priesters geen antwoord bieden op het priestertekort, moet het ambt dan ook niet opengesteld worden voor vrouwen? [Wie dit zegt, is niet meer in volle communie met de Kerk!]

‘Dat is volgens mij een prangender probleem. De kerk in Vlaanderen draait voor een groot deel op talentvolle en gelovige vrouwen. Die hebben echter geen toegang tot een priester- of diakenambt. Dat is onrechtvaardig’, zegt Vanmaercke. [Zéééééér onrechtvaardig! Waarom opent men daar in het Aartsbisschoppelijk Paleis in Mechelen geen bordeel waar elke 'gewijde' pervert zijn lusten kon botvieren?]

Maar vrouwelijke priesters in de kerk zijn niet voor onmiddellijk [Neen?]. ‘Over vrouwelijke priesters bestaat in de kerk wereldwijd geen consensus. In Afrika is er bijvoorbeeld geen priestertekort, daar duikt die discussie niet op [In Afrika is er evenzeer een priestertekort!]. Het is vooral in onze westerse samenleving waar we man en vrouw als fundamenteel evenwaardig beschouwen, dat het begint te wringen dat vrouwen niet de rol van priester of diaken op zich kunnen nemen’, besluit Vanmaercke. [Bla, bla, bla! Wat een kleuterpraat!]

Bron: De Standaard

Link:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20160509_02280253


Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer