donderdag 26 mei 2016

Het is op zich erg sneu voor bastaard-bisschop Jozef De Kesel, dat zijn zorgvuldig uitgedokterde interview net een dag te laat komt!


De Kesel wil ons de islam door het strot duwen, terwijl gisteren Kurt 'kardinaal' Koch de Katholieken opgeroepen heeft om ALLE moslims te bekeren! Wel De Kesel, en wat nu?


Christians have a mission to convert all Muslims, says Vatican official


Cardinal Kurt Koch, who leads ecumenical relations for the Vatican, made the comments at an interfaith meeting in Cambridge

Christians have a mission to convert all Muslims, according to one of Pope Francis’s senior aides.


Bron: Catholic Herald

Link:


http://www.catholicherald.co.uk/news/2016/05/23/christians-have-a-mission-to-convert-all-muslims-says-vatican-official/KNACK: Aartsbisschop Jozef De Kesel: 'De toekomst is mét de islam'


Meer openheid voor moslims in katholieke scholen? De Belgische bisschoppen vinden het prima [Johan Bonny was het hier al niet mee eens!]. Dat zegt aartsbisschop Jozef De Kesel, die zich voor het eerst hierover uitspreekt. 'Lieven Boeve heeft niet gezegd dat er in de katholieke scholen kleine moskeeën moeten komen.' [Dat heeft Lieven Boeve wél gezegd! Eerste leugen De Kesel!]

"Plaats voor hoofddoeken, plekken om te bidden en islamles buiten schooluren"

Bron: De Morgen

Link:


http://www.demorgen.be/binnenland/katholiek-onderwijs-geeft-moslims-volwaardige-plek-op-school-b168040f/Het aartsbisschoppelijke paleis in Mechelen staat in de steigers. De renovatie van het achttiende-eeuwse classicistische gebouw komt niets te vroeg. De afbladderende verf en de piepende deuren staan symbool voor de toestand van de katholieke kerk in België. Met slechts vier of vijf procent van de bevolking die zich nog praktiserend katholiek noemt, is de hele kerk misschien wel toe aan een opknapbeurt. [Eerst de bastaard-bisschoppen buiten gooien en dan pas de boel opknappen!]

Door de werken moest de opvolger van monseigneur André-Joseph Léonard verhuizen naar een andere vleugel van het paleis. Aartsbisschop Jozef De Kesel (69) lacht wanneer ik opmerk dat zijn voorlopige kantoor niet echt gezellig is en het meubilair wel in een kringloopwinkel bijeengescharreld lijkt. 'Dat vind ik niet zo belangrijk. Erger is dat deze plek niet warm te krijgen is, en dat het hier 's avonds altijd zo donker en somber blijft, ondanks de gruwelijk lelijke verlichting.'

De Kesel was vijf jaar bisschop van West-Vlaanderen. In Brugge belandde hij in het oog van een mediastorm nadat hij een pedofiele priester had benoemd. 'Dat had ik beter niet gedaan', zegt hij daarover ["Ik kom hier niet op terug!" Tweede leugen!]. Hij is minder volks dan zijn voorganger André-Joseph Léonard, die inmiddels vertrokken is naar de Provence, waar hij de rest van zijn leven zal slijten als hulpkapelaan in het bedevaartsoord van Notre-Dame du Laus [Aangezien Bergoglio een anti-paus is, blijft Mgr. André-Joseph Léonard de rechtmatige Aartsbisschop van Mechelen-Brussel en is De Kesel een usurpator!]. Daarom zal De Kesel ook niet snel opduiken als grapjurk in De slimste mens ter wereld - iets wat Léonard wél deed - maar hij is wel progressiever en sluit dichter aan bij de pontificale lijn die [anti-]paus Franciscus uitzet in het Vaticaan. [Katholieken volgen Christus en géén losgeslagen anti-paus!]

Is uw leven sterk veranderd sinds 12 december 2015, toen u aartsbisschop werd? [De Kesel is nog steeds bisschop van Brugge, aangezien zijn benoeming in Mechelen-Brussel onwettig en ongeldig is!]

JOZEF DE KESEL: Niet zo erg, al zorgt de grotere verantwoordelijkheid af en toe wel voor stress. Zeker sinds ik ondervond dat alles wat ik zeg onder een vergrootglas wordt gehouden. In Brugge stond ik dichter bij de dagelijkse werking van de kerk. Dat mis ik.

U bent ook de 'baas' van Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs. Wat vindt u van zijn voorstellen voor de dialoogscholen? [Klopt niet! Elke bisschop is verantwoordelijk voor het Katholiek onderwijs in zijn eigen bisdom! Boeve coördineert namens elke bisschop afzonderlijk!]

DE KESEL: Lieven Boeve is al lang bezig met de voorbereiding van dat project. Vorig jaar hebben we met alle bisschoppen daarover uitgebreid met hem gedebatteerd, en we steunen zijn voorstellen volledig [De bisschoppen waren toen niet op de hoogte van de concrete plannen van Lieven Boeve.]. Het katholieke onderwijs gaat uit van zijn eigen identiteit. Dat impliceert automatisch dat het openstaat en respect heeft voor anderen. [Vaag geleuter! Heeft men ook 'respect' voor de Katholieke jongeren in het Katholiek onderwijs?]

U hebt dus geen bezwaar tegen pakweg stille gebedsruimtes voor islamitische leerlingen in de scholen of islamlessen buiten de schooluren?

DE KESEL: Sommigen focussen te veel op uiterlijkheden [Uiterlijkheden zijn soms heel erg belangrijk, net omdat ze vaak veel over het innerlijke zeggen!]. De scholen kunnen daarover zelf beslissen [Elke school is autonoom en kan ook uit de Koepel van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen stappen! We raden dat ook aan. Binnenkort zal er trouwens een nieuwe écht Katholieke Koepel worden opgericht, die de directe concurrent zal zijn van de Guimardstraat 1.]. Een landelijke school met nauwelijks allochtone leerlingen zal dat anders doen dan een gekleurde school in Antwerpen of Brussel. [De Kesel moet één ding voor ogen houden. Ook die 'gekleurde' school is Katholiek! Religie heeft niets met ras te maken, De Kesel!]

De woordvoerder van de Antwerpse bisschop Johan Bonny reageerde nochtans eerder negatief.

DE KESEL: Niet op het project zelf. De hevige emoties die dit voorstel losmaakt, bewijzen hoe gevoelig het thema is, en dat we nog niet volledig klaar zijn voor de aanwezigheid van de islam en van moslims in ons land [Dat er moslims in dit land zijn, betekent nog niet, dat het Katholiek onderwijs zou moeten islamiseren!]. Het échte debat gaat over identiteit en openheid. Dat zijn geen tegenstellingen, integendeel. Het is net omdát er verschillen zijn, dat men in dialoog kan treden.

Paus Franciscus zei onlangs dat hoofddoeken voor hem geen probleem zijn. Tenminste: als christenen ook een kruis mogen dragen, indien zij dat willen. [De Katholieken hebben de plicht om de moslims te bekeren! Aldus bijvoorbeeld Kurt 'kardinaal' Koch!]

DE KESEL: Daar ben ik het totáál mee eens [Fout. De Katholieke Kerk claimt de 'godsdienstvrijheid' enkel voor zichzelf, niet voor valse religies!]. Tegen het dragen van een boerka maak ik wel bezwaren, omdat je een mens altijd leert kennen via zijn gelaat en ogen. Je kunt je ook afvragen of een hoofddoek een culturele of een religieuze aangelegenheid is.

Marokkaanse meisjes die op school een hoofddoek dragen zijn voor u geen probleem?

DE KESEL: De scholen zijn daar vrij in. En mij stoort het niet. Net zo min als ik me stoor aan een Jood met een keppeltje op zijn hoofd [Er zijn zeer weinig joden in het Katholiek onderwijs!]. Waarom zou mij dat storen? Eigenlijk begint de eerbied voor de ander pas als je ook aanvaardt dat je van die ander verschilt [Neen, hetgeen storend is, dat de Katholieken géén identiteit hebben, en het restje identiteit dat er in de katholieke scholen nog overblijft, wil De Kesel ook nog weggommen.]. Maar omdat dit maatschappelijk allemaal zo delicaat ligt, is het beter om heldere afspraken te maken over het dragen van religieuze symbolen in publieke ruimtes. [Een Katholieke school is géén 'publieke ruimte', maar een private ruimte!]

Lieven Boeve zei in een interview dat het hem niet kan schelen hoeveel katholieken er in zijn scholen zitten. Ben u het daarmee eens?

DE KESEL: Ik was drie jaar geleden in Marokko, een moslimland. De aartsbisschop daar is ook voorzitter van de inrichtende macht van tien katholieke scholen. De leerlingen zijn bijna allemaal moslims en verkiezen die scholen omdat ze een hoog niveau halen. Met die scholen draagt de kerk bij aan de opbouw van dat land. [Wat is me dat nu voor een vergelijking? Zijn wij in Marokko? De Kesel, moeten wij onszelf uitroeien om de moslims Lebensraum te geven? Wat voor een achterlijke praat is me dat?]

Een school moet toch meer zijn dan een kwaliteitslabel?

DE KESEL: Dat is ook zo. Hier staat het katholiek onderwijs ook voor kwaliteit, waardoor ook niet-gelovige ouders hun kinderen naar het vrij onderwijs sturen. De directies moeten er wel over waken dat hun school gedragen wordt door christenen. [Een vrome wens natuurlijk!]

Wat betekent voor u het katholieke project in het onderwijs?

DE KESEL: De katholieke kerk is via onder meer de scholen sterk verankerd in onze samenleving. Dat bewijst dat christen-zijn niet beperkt blijft tot het privéleven. Daarom ben ik het ook niet eens met de pure verlichtingsideologie, die stelt dat religie enkel bestaansrecht heeft in de privésfeer van de burger. Dat is hetzelfde als zeggen dat religie irrelevant is. Het christendom moet cultureel en maatschappelijk relevant blijven. [De 'geïslamiseerde' dialoogschool is echter niet het goede spoor!]

Heel wat moslimouders geven aan dat ze geen vragende partij zijn voor gebedsruimtes of hoofddoeken in de klas.

DE KESEL: Lieven Boeve heeft met die voorbeelden enkel willen zeggen dat scholen met veel moslims dat kunnen overwegen. Hij heeft niet gezegd dat daar overal kleine moskeeën moeten komen. Ik denk dat moslims een katholieke school verkiezen vanwege de onderwijskwaliteit, maar zeker ook omdat het een gelovige omgeving is. U mag niet vergeten dat wij iets heel belangrijks delen met de moslims, namelijk het geloof in God. ['Allah' is niet God!]

Critici van de dialoogscholen zeggen: wie lid wil worden van de club van katholieken, moet zich aan de clubregels houden.

DE KESEL: De kerk zegt dat je gedoopt moet zijn om erbij te horen. Maar eenmaal gedoopt, bestaan er vele manieren om erbij te horen [Niet waar, De Kesel!]. Je kunt als gelovige een overtuiging hebben, maar je moet altijd gastvrij blijven voor anderen [Klopt niet!]. Daarom denk ik niet dat wij katholieke scholen moeten voorbehouden voor overtuigde katholieken. [Inderdaad De Kesel, je bent een bastaard-bisschop en een apostaat! Dit gaat regelrecht in tégen het Magisterium van de Kerk, dat zegt, dat Katholieke scholen, scholen zijn "voor en door" Katholieken!]

Wat vindt u van het idee van een ontzuilde eenheidsschool?

DE KESEL: Ik ben daartegen. Je kunt proberen om jongeren volledig vrij te laten en hen zo weinig mogelijk te beïnvloeden. Je biedt hen dan aan wat er op 'de markt' te krijgen is, en dan moeten ze maar kiezen. Dat is niet de beste manier want zo zullen ze later niet bekwaam zijn om te kiezen. Pas als je hen in contact brengt met mensen die zelf een overtuiging hebben, kunnen ze een keuze maken. [Bla, bla, bla...]

Wat ziet u als de belangrijkste uitdagingen voor u en de Kerk?

DE KESEL: De allergrootste uitdaging voor onze kerk is om haar juiste plaats te vinden in deze seculiere samenleving [De Kerk heeft als opdracht de samenleving Katholiek te maken, niet om ergens in een hoekje een plaatsje te vinden!]. Dat lijkt paradoxaal, maar dat is niet zo [Gezwans!]. De westerse samenleving was nooit eerder zo seculier, maar religie was ook nooit zo sterk aanwezig als nu [Neen, de samenleving is nu een beetje seculier, maar wordt islamitisch door de lafheid van o.a. de 'bisschoppen' die niet doen wat ze moeten doen!]. Mede dankzij de islam [DANKZIJ DE ISLAM??? BASTAARD-BISSCHOP!!!], want die heeft godsdienst weer helemaal op de kaart gezet [IS HET NIET DE TAAK VAN DE KERK OM HET KATHOLIEKE GELOOF OP DE KAART TE ZETTEN???]. Ik zei daarstraks al dat de seculiere cultuur de godsdienst weliswaar niet ontkent, maar ze privatiseert. De seculiere maatschappij is gebaseerd op de individuele vrijheid van de burger. Die zegt: als u godsdienstig wilt zijn, dan is dat uw volste recht, zolang u de andere niet stoort.

Ik maak me soms zorgen om de toekomst van onze grote christelijke instellingen. Ik denk dan aan onder meer het onderwijs en de ziekenzorg. Misschien wordt het aantal instellingen in de toekomst kleiner, maar ik hoop dat het netwerk sterk genoeg blijft. [Met zo een dhimmi-mentaliteit De Kesel zal er natuurlijk helemaal niets overblijven! Weet je dan niet dat iedere vorm van evangelisatie in moslim-landen verboden is? Openbare godsdienstige manifestaties zijn ook verboden. De kerkklokken mogen niet luiden, want ook dat werd gezien als evangelisatie. Alle godsdienstoefeningen moeten binnen de muren van de kerk plaats­vinden, dus geen processies en openbare begrafenissen. Het zingen mag niet voor moslims hoorbaar zijn. Kritiek op de islam of op Mohammed wordt niet geduld.]

In dat netwerk kunnen christelijke ziekenhuizen bijvoorbeeld het recht behouden om euthanasie of abortus te weigeren?

DE KESEL: Ja. De wet zegt dat euthanasie geen recht is, maar de toepassing van de wet moet transparant zijn. Mensen mogen weten welk ziekenhuis geen euthanasie uitvoert en welk ziekenhuis wel. Zo kan de burger in volle vrijheid kiezen.

Waar zal de Belgische katholieke kerk over twintig jaar staan?

DE KESEL: Sommigen verwijten mij dat ik van de katholieke kerk een minderheidskerk wil maken. Dat is niet zo. We zijn sociologisch niet in de minderheid. Het christendom heeft daarvoor te diepe wortels in de westerse beschaving. Het zal wel een kleinere kerk zijn, maar - en dat is veel belangrijker - het zal een meer belijdende kerk zijn, een zelfzekere kerk [Dat zal dan toch niet van de 'bisschoppen' komen!]. Nu schamen vele mensen zich voor hun geloof [Zoals de 'bisschoppen'!]. Als je iemand vraagt of hij een christen is, antwoordt hij aarzelend: 'Ja, maar...' Men belijdt zijn godsdienst met een zekere reserve. In de toekomst zal men meer zelfverzekerd christen zijn, maar zonder arrogant te worden. [WEES DAAR MAAR ZEKER VAN en ALLE BASTAARD-BISSCHOPPEN BUITEN!]

Hoe hoopt u jongeren warm te maken voor de kerk?

DE KESEL: Met Lichtmis ging ik voor in de Brusselse Sainte-Croix-parochie. Daar waren tot mijn eigen verbazing meer dan driehonderd jongeren aanwezig. Ik zal niet zeggen dat we alle jongeren zullen aanspreken, maar velen van hen zijn zoekend. [En een Vlaams voorbeeld, De Kesel?]

Weet de kerk wel hoe ze die jonge mensen moet bereiken? De flamboyante Antwerpse priester Rudi Mannaerts werd onlangs bekroond als 'marketeer van een moeilijk product' omdat hij wifi in zijn kerk installeerde en de eucharistie viert op het ritme van housemuziek. Andere priesters hebben dan weer genoeg van het 'kermisgedoe' bij communiefeesten.

DE KESEL: De kerk moet open zijn en mag niemand buitenjagen [WEL DE KESEL, HET IS PRECIES DAT WAT GE DOET! GE JAAGT DE KATHOLIEKEN BUITEN!]. Maar wie binnenkomt, moet ook ontvangen worden zoals de kerk dat wil. Als iemand bij u thuis op bezoek komt, gaat u toch ook uw huis niet helemaal herinrichten naar zijn wens? [WAAROM DAN HOOFDDOEKEN, SCHOOLMOSKEËN EN ISLAM-LESSEN IN DE KATHOLIEKE SCHOLEN??? DE KESEL, GE SPREEKT UZELF DUBBEL EN DIK TEGEN!]

In een interview met Le Soir zei u: 'We hebben een sterk christendom nodig, want anders neemt de islam onze plaats in.'

DE KESEL: 'Want anders' heb ik niet gezegd. Ik had het over een vitale kerk die niet gemarginaliseerd mag worden. De mens is een religieus wezen. Religie zal altijd een maatschappelijk fenomeen blijven. En als men het christendom marginaliseert, zal de islam maatschappelijk heel sterk aanwezig blijven. Daar is niets aan te doen [ZOUDT GE NIET EENS GAAN 'EVANGELISEREN', DE KESEL? OF TENMINSTE TOCH EENS EEN POGING DOEN?]. Je kunt wel hopen dat de islam zal seculariseren, maar dat zou een werk van lange adem worden. Het is belangrijk om de rechten van de eigen kerk te verdedigen [En wanneer ga je daarmee beginnen, De Kesel?]. Een pluriforme, een 'plurireligieuze' samenleving komt iedereen ten goede. [DIT IS REGELRECHTE KETTERIJ! DE KESEL, JE BENT BISSCHOP, EN GEEN POLITICUS DIE LID VAN DE LOGE IS!]

Verklaart dat wat Rik Torfs 'de grote angst voor de islam' noemt?

DE KESEL: Ik voel die angst en begrijp ze voor een deel, maar angst is een slechte raadgever. De toekomst is mét de islam [ZONDER!]. Identiteit is héél belangrijk. Elke mens heeft zijn eigenheid, en moet respect hebben voor de eigenheid van anderen. [Moslims moeten bekeerd worden, anders gaan ze naar de hel! Dat heeft niets met 'eigenheid' te maken!]

Doen wij dat wel? Velen hebben het gevoel dat het racisme en de onverdraagzaamheid nooit groter waren dan nu. [Het gaat niet over 'racisme'! Het gaat over het behoud van de eigen etnische identiteit!]

DE KESEL: Sommigen prediken de idealen van de Franse Revolutie: vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid. Ik vraag me ook wel eens af waar die broederlijkheid is gebleven. [Je hoeft je nog niet te laten vermoorden, De Kesel! Zelfmoord is een doodzonde!]

Vlaams minister voor Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) zegt dat racisme vaak wordt gebruikt als excuus om persoonlijke mislukkingen goed te praten.

DE KESEL: Dat gaat te ver. Er zijn misschien individuele gevallen waarin dat geldt, maar racisme en onverdraagzaamheid zijn reële fenomenen en reële gevaren. Het is een belangrijke taak van de kerk om dat racisme te bestrijden. [Het gaat niet over 'racisme'! Dat is de foute analyse!]

Op zondag 17 april waren er twee manifestaties in Brussel: een pro-life-betoging en een herdenkingsmars naar aanleiding van de aanslagen op 22 maart. U koos voor die tweede. Waarom?

DE KESEL: Je moet kiezen in het leven. (lacht) De initiatiefnemers van de Mars voor het Leven hadden mij gevraagd om deel te nemen. Ik sta achter hun doelstellingen, maar ik kon niet wegblijven op die herdenking. Het was belangrijk dat alle leiders van de erkende godsdiensten daar een gezamenlijk signaal uitzonden. [De staat hoeft het Katholieke Geloof niet te 'erkennen'! Het wordt tijd, dat we die 'erkenning' opgeven!]

U kent Brussel goed. U was er acht jaar hulpbisschop en u voelde zich daar heel gelukkig.

DE KESEL: Ik ben nergens écht ongelukkig geweest, maar ik was graag in Brussel. Zoals veel Vlamingen kende ik Brussel niet goed, ik was er zelfs een beetje bang voor. Maar ik voelde me er snel thuis. Ik heb er een echte multiculturele samenleving ontdekt en een kerk die extravert, internationaal en heel open is. Het is een kerk op mensenmaat: direct en joviaal.

Onlangs herhaalde u dat u het voorstel steunt om gehuwde mannen tot priesters te wijden. En wat met de vrouwen?

DE KESEL: Het dossier van de wijding van de gehuwde man is theologisch en historisch iets anders dan dat van de wijding van de vrouw. Maar het is niet omdat de vrouw niet tot priester kan worden gewijd, dat ze geen grotere verantwoordelijkheid moet krijgen in de kerk.

Aan welke functies denkt u dan?

DE KESEL: De werkgroep Vrouwen in de Kerk pleit voor vrouwelijke diakens. Ook de paus vindt dat dat moet worden onderzocht. [Rome heeft dit gerucht al meteen onderdrukt. Die werkgroep komt er niet. Fundamenteel is, dat vrouwen geen enkele wijding kunnen ontvangen, omdat dit in tegenspraak is met het dogma van de Co-Redemptrix. Zie o.a. Munificentissimus Deus (Nederlands: De allervrijgevigste God) is de apostolische constitutie waarmee Paus Pius XII in 1950 - ex cathedra - het dogma fidei van de lichamelijke opneming van Maria in de hemel bevestigde.]

En uzelf?

DE KESEL: Ik vind dat ook [Je bent een ketter De Kesel en een bastaard-bisschop!]. Straks moet ik naar Watermaal-Bosvoorde voor een bijeenkomst van de verantwoordelijken van de pastorale eenheden. Twee van de acht zijn vrouwen. Dat stemt me tevreden.

Zijn vrouwelijke priesters echt onmogelijk? De anglicaanse kerk heeft al een vrouwelijke bisschop.

DE KESEL: Dat klopt, maar die bisschop zorgt ook voor grote verdeeldheid en onrust bij de gelovigen. Zeker bij de Afrikaans-anglicaanse kerken. Het ligt niet alleen theologisch heel moeilijk, maar ook cultureel. [De Anglicaanse 'priesters' en 'bisschoppen' zijn leken! Dat is de officiële Leer van de Katholieke Kerk!]

U vindt ook dat de kerk meer moet openstaan voor homoseksuelen.

DE KESEL: Het gaat om respect voor elke mens, wie hij ook is en wat zijn geaardheid ook is, want niemand kiest daarvoor [Dat is nog maar de vraag!]. Je bent het [Dit is een 'mening', De Kesel!]. Dat respect zit diep in het evangelie [In het Evangelie staat er niets over 'respect voor homoseksualiteit', integendeel! De geruchten zijn er De Kesel! Projecteer vooral je eigen situatie waarin je je bevindt niet op de Kerk of op het Evangelie!].

Wat vond u van de resultaten van de gezinssynode?

DE KESEL: (met een stralende glimlach) Ik was verrast en blij [Een komediant is De Kesel ook!]. Ik bewonder [anti-]paus Franciscus, maar dacht dat het moeilijk zou worden om tot resultaten te komen, zeker omdat de verwachtingen zo hooggespannen waren. En ook omdat wij in het Westen erg gefocust waren op enkele concrete items zoals de plaats van hertrouwde mensen in onze kerk. De [anti-]paus vroeg grote openheid voor de synode, wat niet voor iedereen evident was. Ook in het eindresultaat behoudt hij die openheid. Hij beseft goed dat je niet alle problemen oplost met grote algemene principes. Hij gelooft meer in concrete oplossingen voor concrete situaties - het toelaten van de communie voor hertrouwde gelovigen bijvoorbeeld. [DAT STAAT ER NIET IN DE KESEL! BASTAARD!]

Is die openheid zijn grootste verdienste?

DE KESEL: Dat denk ik wel. Hij is ook sterk bezig met sociale problemen, met name met de armoede in de wereld. Armoede is voor hem de bron van vele problemen, ook in de asielcrisis. [Bergoglio is hard op zijn bek gegaan met die synode!]

Hij heeft het vaak over het gevaar van de globalisering van de onverschilligheid.

DE KESEL: Een cultuur die niet geraakt wordt door de problemen van een asielzoeker, die onverschillig blijft, daar moet je tegen vechten. [Anti-]Paus Franciscus doet dat en durft daarover straffe uitspraken te doen. Men aanvaardt dat van hem omdat zijn boodschap klopt.

Hebt u hem al ontmoet? [Bij Bergoglio blijf je best uit de buurt, want er gaat een enorme satanische kracht van die 'man' uit!]

DE KESEL: Neen. Dat gebeurt eind juni in Rome. De aartsbisschoppen krijgen er een liturgisch teken, het pallium, van de paus. [In theorie klopt dat, maar de benoeming van De Kesel is onwettig en ongeldig omdat Bergoglio geen paus is!]

Zult u hem uitnodigen om naar België te komen?

DE KESEL: Daar kan ik nog niets over zeggen. Maar hij zou toch eens naar ons land mogen komen, niet? (lacht) [Waarom niet? Omdat geen hond zal komen opdagen! Bergoglio heeft trouwens nog niet één West-Europees land bezocht, omdat hij zeer goed weet, dat hij hier niet zo goed in de smaak valt.]

Als bisschop in Brugge werd u geconfronteerd met het seksuele misbruik door priesters. Sommige advocaten van slachtoffers verwijten de kerk dat ze een juridische uitputtingsslag voert.

DE KESEL: We treuzelen niet. Enkele maanden geleden gaven we een stand van zaken. Slachtoffers hadden twee mogelijkheden om hun beklag te doen: bij de bisdommen of bij het Centrum voor Arbitrage. Die procedures zijn nog niet volledig afgehandeld, er lopen nog enkele dossiers. Ik was ervan overtuigd dat de kerk schuld moest bekennen [Neen, niet de Kerk, maar wél die bastaard-priesters en de pedo-bisschoppen!] en de slachtoffers moest compenseren. De parlementaire commissie bood ons de mogelijkheid om ook verjaarde feiten te behandelen, wat juridisch niet eenvoudig is. En er moest een financiële tegemoetkoming tegenover staan. Ook daar heeft het parlement ons bij geholpen. De schadevergoedingen kunnen oplopen tot 25.000 euro voor de ergste misbruiken.

Is die financiële compensatie belangrijk voor de slachtoffers?

DE KESEL: Ja, en ik begrijp dat, ook al is het voor een stuk symbolisch, maar je geeft als instelling zo wel het signaal dat je de situatie ernstig neemt. Er waren ook slachtoffers die het geld weigerden en vroegen om het aan een goed doel te schenken.

U ontmoette verschillende slachtoffers. Hoe hebt u dat ervaren?

DE KESEL: Dat was heel confronterend. Want eerlijk: ik wist daar niet veel van. We zijn de slachtoffers tegemoetgekomen, maar daarmee is de pijn niet weg. Jonge mensen die zwaar misbruikt zijn, dragen dat leed hun hele leven mee.

Kunt u garanderen dat het niet meer gebeurt?

DE KESEL: Neen, natuurlijk niet. Het schandaal heeft de mistoestanden publiek gemaakt. Dat is in de jaren zestig en later niet gebeurd. Toen kenden de meesten het woord pedofilie zelfs niet eens. Jongeren zijn nu mondiger en seksualiteit is bespreekbaar. Zo zal het veel moeilijker zijn om seksueel misbruik, waar ook, verborgen te houden.

Kerkjurist Kurt Martens zegt dat u nalatig was in de aanpak van seksueel misbruik en dat u zich moet verantwoorden voor een speciaal daartoe opgerichte rechtbank in het Vaticaan.

DE KESEL: Ik heb dat ook gelezen. Het kwetst me. Ik wil er niets meer over zeggen. Ik ben in het reine met mezelf. [God zal oordelen!]

Pro Familia-voorzitter Dries Goethals riep op om te bidden voor uw bekering. Andere mensen zouden vloeken, maar u kunt dat niet doen.

DE KESEL: (luid lachend) Onze Lieve Heer zal dat gebed snel verhoren. [Nee De Kesel, als u niet tot inkeer komt, dan bent u nu al verdoemd!]

Bron: Knack

Link:

http://www.knack.be/nieuws/belgie/aartsbisschop-jozef-de-kesel-de-toekomst-is-met-de-islam/article-longread-707639.html


Jozef De Kesel,

Je bent een ketter en een apostaat!

Nergens in het interview praat je over Jezus Christus!

Indien je katholiek zou zijn, dan zou je je mond houden en niet steeds maar weer olie op het vuur gooien!

De Kesel, door het steeds maar weer opnieuw rondbazuinen van je ketterijen en je ongeloof, veroorzaak je ergernis bij de gelovigen.

Dit is een zeer zware zonde! 


UIT DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK

2287 - Wie de macht waarover hij beschikt, aanwendt om anderen tot kwaad aan te zetten, maakt zich schuldig aan ergernis en is dus verantwoordelijk voor het kwaad dat hij - rechtstreeks of onrechtstreeks - heeft bevorderd. "Dat er ergernissen komen, is onvermijdelijk, maar wee de mens door wiens toedoen ze komen" (Lc. 17,1).

1 opmerking:

Anoniem zei

Er zijn 15 katholieke scholen in Marokko, en er geven alleen katholieken les

Verder zegt De Kesel dat je gedoopt moet zijn om katholiekte zijn; Opnieuw fout,je moet gedoopt zijn EN het katholieke geloof verkondigen. Het verkondigen van het katholieke geloof zijnde de belangrijkste van de twee. Zie de Brief van Paulus.

Het grappigste van het interview is dat De Kesel steeds weerzegt ; "Ik ben daar voor", "ik ben daar tegen". Wie voert eigenlijk het beleid? De aartsbisschop of Jan Claesen en Katrijn.

En wat zou het beleid in een katholieke school moeten zijn?

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer