dinsdag 10 mei 2016

"Het grootste probleem voor de leerkracht Katholieke godsdienst is de 'Katholieke' gelovige die in de klas zit..." - - - WANT DIE WORDT GEDISCRIMINEERD DOOR ZIJN EIGEN SCHOOL!

"Een nieuwe 'strijd' kondigt zich aan"


In zijn strategische poging om moslims aan zijn zijde te krijgen tegen de opmars van de laïciteit heeft het vrije onderwijsnet (...) voor zichzelf een doos van Pandora geopend", schrijft Bart Eeckhout in zijn standpunt (DM 6/5). In de laatste zinnen stelt u de vraag hoe het zit met de twijfelende of ongelovige ouders in het katholiek onderwijs. U formuleert terecht de hypothese dat zij 'deuren' zouden kunnen open beuken "naar een open vorming over alle mogelijke levensbeschouwingen. Zelfs een rationeel debat over een toekomstig eengemaakt onderwijs komt nu in het vizier."

In mijn opinie hebt u de chronologie in de ontwikkeling van de dialoogschool niet 100% in detail gevolgd. De dialoogschool is gehuisvest op de vaststelling dat het grootste probleem voor de leerkracht katholieke godsdienst de 'katholieke' gelovige is die in de klas zit [!!!]. Die 'katholieke jongere' kwam immers een 5-tal jaar geleden amper aan zijn trekken omdat de doorsnee leerling ongelovig/twijfelend is. Om het godsdienstonderwijs aan te passen aan dit netelige probleem is stevig gewerkt (vorming leerkrachten cfr Thomas-website KUL) en een verdere uitloper daarvan is de dialoogschool [De grote fout die men gemaakt heeft, is dat men van het vak Rooms-Katholieke Godsdienst een 'opinie-vak' heeft gemaakt. Alsof het over 'opinies' zou gaan. Bijbelstudie, gewijde geschiedenis of kerkgeschiedenis hebben niets met 'opinies' te maken. De feiten zijn de feiten. Net zomin men in algemene geschiedenis of aardrijkskunde zou moeten 'geloven'. Men moet op de eerste plaats WETEN! Het GELOVEN kan later nog komen. Echter, wanneer men niets WEET, dan kan men natuurlijk ook niet GELOVEN! En deze fout hebben figuren zoals Leo 'kardinaal' Suenens en Godfried 'kardinaal' Danneels opzettelijk gemaakt! Het is werkelijk het werk van de Duivel geweest!]. De dialoogschool is dus al de opengebeukte deur. De tegenreactie van de dialoogschool is mijn inziens de ultra-conservatieve katholieke school (cfr zoon van Dhr Jambon en Dhr Stockman).

De dialoogschool is dus 'gegroeid' vanuit het RK-godsdienstonderwijs en niet vanuit de directies van de scholen. Directies hebben zelden problemen gemaakt van leerlingen die eisten dat 'Jezus en God' niet teveel in de godsdienstles aan bod kwamen. Het is dan ook 'logisch' dat zij in de eerste plaats niet altijd volgen. [!!!]

Vanaf de aanstelling van Dhr Boeve zijn 'bijscholingen' georganiseerd om de directies op die lijn te krijgen. [De leerkrachten Room-Katholieke Godsdienst zijn natuurlijk bang, dat het vak voor de bijl gaat en door iets anders wordt vervangen. Dan zijn ze hun baantje kwijt!!!]

Het debat met betrekking tot de plaats van het levensbeschouwelijk onderwijs heeft het proces enkel versneld. De bekeringsijver van de 'ongelovige' (cfr JJ De Gucht) heeft de rangen bij de gelovigen iets meer doen sluiten. Het geloof dat de strijd tegen levensbeschouwelijke 'armoede' alle levensbeschouwingen dichter bij elkaar zou doen komen is een beetje vervlogen met een andere breuklijn tot gevolg. Stilaan is de overtuigen gegroeid dat na de hoofddoek ook het kruis uit het straatbeeld/klasbeeld zou moeten. Dit is voor vele(n) een brug te ver temeer omdat ook leerkrachten RK-godsdienst in de nasleep van de terreur mede persoonlijk zijn 'aangevallen' mbt het godsdienstig karakter van terreur. [De Katholieken hebben met die islam niets te maken!!!]

Het hoeft dan ook geen betoog dat de enige partij die wél nog een levensbeschouwelijk discours als traditie oa via studiedagen over zingeving (studiedienst CD&V) deze nieuwe breuklijn heeft opgepikt. [!!!]

Als maar één politieke partij een maatschappijbeeld voor staat waar levensbeschouwing buiten de privé-sfeer is toegestaan lijkt mij een 'strijd' zich aan te kondigen. De nakende 'krimp' van de dienstverlening in de katholieke parochies kan het gevoel van verdrukking nog versterken.

Zolang die strijd een debat is lijkt me dat een goede zaak.

Sammy Claeys, Leerkracht Rooms-Katholieke godsdienst, Vakbondsafgevaardigde COC

ps: Het katholiek onderwijs gaat méér en meer zijn levensbeschouwelijke mosterd halen in het buitenland. Misschien moet u maar eens een artikel laten schrijven over die 'katholieke scholen' in het buitenland waar bijna geen katholieken op school zitten. [In de klassen waar autochtonen en moslimjongeren ongeveer 50:50 van de klas uitmaken, ziet men zeer duidelijk segregatie. Er ontstaan twee groepen. Bij klasuitstappen loopt het autochtone groepje voorop, en op een afstand volgend, het allochtone groepje! De segregatie binnen één en dezelfde klas is zeer reëel! Niks meltingpot!]

pps: Organiseer eens een bevraging over de populariteit van 'gemengd zwemmen' of 'algemeen' zwemmen bij Vlaamse jongeren in secundair onderwijs. In vele scholen moet men hemel en aarde bewegen om jongeren naar het zwembad te brengen en soms zit meer dan de helft aan de kant met 'een briefje' want het zwembad is 'geen veilige plek'. Je kan er altijd een moslimsausje over gieten maar in de meeste gevallen is er in geen velden of wegen een moslim te bekennen. [Het gemengde onderwijs is zeer zeker een grote fout geweest! Men mag puberende jongeren niet mengen! Dit is zeer nadelig voor de jongens, minder voor de meisjes! Behalve dan, om begrijpelijke redenen, in het zwembad! Onderwijs heeft ook veel met kindermishandeling te maken!]

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/binnenland/-een-nieuwe-strijd-kondigt-zich-aan-b5c0a742/BEDENKING:

1.

Het wordt tijd om een nieuwe, écht Katholieke Onderwijskoepel op te richten, waaronder de Katholieke scholen zich kunnen groeperen.


2.

Eigenlijk zouden de Katholieke jongeren, die zich de voorbije 50 jaar bedrogen voelen door het Katholiek Onderwijs, een klacht moeten indien tegen de bisschoppen, de Guimardstraat en hun 'katholiek' College!

Er werd hen Rooms-Katholieke Godsdienst beloofd en ze werden afgescheept met ketterij!

Er moet dus een financiële compensatie komen voor dit bedrog!

Wordt Vervolgd!

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer