dinsdag 26 april 2016

De pedo-seksuele homolobby binnen de Kerk verkracht het 'Onze Vader':

Een nieuwe en door de bisschoppen vervalste versie van het "Onze Vader" wordt in november ingevoerd in Vlaanderen én Nederland.

De wellustige 'bekoring' vooraf is blijkbaar niet langer 'zondig', maar als pedo-homoseksueel ontmaskerd te worden, is wél een zware 'beproeving'!


De eengemaakte Nederlandstalige vertaling van het "Onze Vader" wordt op 27 november, het begin van de advent, ingevoerd in de Rooms-Katholieke Kerk. Dat gebeurt tegelijk in Nederland en in België. De katholieke scholen in ons land zullen in september al de nieuwe vertaling aanleren.

Het "Onze Vader" is het bekendste gebed uit de christelijke traditie. Maar de Nederlandse en de Belgische woordkeuze liepen [opzettelijk!] uiteen [Men probeerde te voorkomen, dat Vlamingen en Nederlanders samen konden bidden!]. Over de juiste versie van het gebed hebben kerkgeleerden meerdere decennia gediscussieerd [De discussie was allang beslecht!]. Een speciale commissie heeft nu van de beste vertalingen één gebed gemaakt. [Klopt niet! Men heeft de tekst theologisch vervalst!]

Het gaat niet om een compleet nieuwe vertaling van het "Onze Vader". Er is vertrokken van de bestaande vertalingen met behoud van wat in beide versies gelijkluidend is. Nu eens is een wending uit Nederland overgenomen, dan weer een formulering die in Vlaanderen gebruikelijk was.

De wijzigingen zijn evenredig verdeeld [Allemaal bla, bla, bla!]. Zo zeggen we bij ons niet langer “Onze Vader die in de hemelen zijt”, maar “Onze Vader die in de hemel zijt”. Het vroegere “Geheiligd zij uw naam” is voortaan “Uw naam worde geheiligd”. En waar de Nederlandse versie zei “zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven”, wordt dat: “zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren”.


De [door de 'bisschoppen' vervalste] tekst van het "Onze Vader" voor Vlaanderen én Nederland:


Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving [Taalkundig slaat dit nergens op!!!!!]
maar verlos ons van het kwade.

Bron: De Redactie


Vergelijking van de teksten:


Het is duidelijk, dat men de Nederlandse vertaling grotendeels overneemt, maar dat men de enige zin die identiek is voor Vlaanderen en Nederland "en leid ons niet in bekoring", dat men net die cruciale zin vervalst naar "en breng ons niet in beproeving"!

Het is duidelijk, dat zowel de Vlaamse als de Nederlandse 'bisschoppen' te kwader trouw zijn!

Dit is onaanvaardbaar! Dit is satanisch!

Zijn dat nu de grote problemen waar onze bastaard-bisschoppen zich nu mee moeten bezighouden???


Men had gewoon de Petrus Canisiusvertaling moeten overnemen en voor het overige hun vieze handen van deze heilige tekst moeten afhouden!!!


Uit de Heilige Schrift:

Mat 6:9  Onze Vader, die in de hemel zijt: Uw naam worde geheiligd.
Mat 6:10  Uw rijk kome. Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel.
Mat 6:11  Geef ons heden ons dagelijks brood.
Mat 6:12  En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
Mat 6:13  En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.Latijnse tekst

Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
Sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
Et dimitte nobis debita nostra,
Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a maloHet gaat natuurlijk over het Latijnse woord: "tentatio" [= BEKORING].

Men moet nu eens volgen hoe deze modernisten redeneren:
 

Via het Grieks peirasmos, een woord dat volgens deze modernisten zowel met "bekoring" als met "beproeving" vertaald kan worden, wordt het in het Nederlands plots: "beproeving"!!!


Opgepast! Dit is een valstrik van de Satan!


Het Oud-Grieks heeft met deze nieuwe vertaling niets te maken!!!

Het Oud-Griekse woord peirasmos wordt door Bauer in zijn groot Woordenboek van het Nieuwe Testament als volgt vertaald:

1. het examineren, het op de proef stellen (Jes.Sir. 6,7 & 27, 5.7)
2. de verzoeking, de verlokking tot zonde (bekoring) zowel a. actief door de duivel (Lc 4,13) en
b. passief: het bekoord worden (Jak.brief 1,12, de aanvechting (Sir 33,1; 44,20/ 1Macc 2,52/Orig C.Cels.VIII,56,9/Didache 8,2/ Mt 6,13/Lk11,4) en
3. het op de proef stellen van God door de mensen (Hebr.3,8), waarbij de passieve zin in Hebr.4,15 met het gebruikelijke Grieks niet correspondeert.

Het Oud-Grieks kan hier niet als grond voor deze nieuwe vertaling genomen worden!!!

Met grote waarschijnlijkheid wordt de Vlamingen én de Nederlanders hier een rad voor de ogen gedraaid om ze wild en gedesoriënteerd te maken - hierbij ook profiterend van het totaal in vergetelheid geraken van het Oud-Grieks.

De neergang van de Kerk in Vlaanderen ging gepaard met een enorm verval van de kwaliteit van het onderwijs. Te beginnen met het "VSO" = Vernieuwd Secundair Onderwijs.

De invoering van de nieuwe catechese o.l.v. Jef Bulckens, de uitroeiing van het Oud-Grieks en het verregaand reduceren van het Latijn hebben het dragende korset der gelovigen totaal vernietigd.


De Vulgaat gebruikt hier tentatio, van temptare/tentare: "op de proef stellen", "bekoren", maar ook: "betasten, bevoelen, aanraken" (cfr. Muller-Renkema: + pectora manibus).

En hier wordt het interessant!

Dat voor deze 'tisten' de herinnering aan de "bekoring", de temptatio, het betasten en betast worden (door bvb. de vinger van de duivel) zeer onaangenaam is, zeker als zovele priesters en 'bisschop' Roger Vangheluwe inderdaad met hun handen zovelen bepotelden, is voor ieder weldenkend mens, klaar en duidelijk!

Bijzonder interessant is hoe dit in het Aramees gezegd wordt: het grote belangrijke gebed, door de Heer aan zijn Aramees sprekende Apostelen geleerd, is direct van buiten geleerd worden en over de orale traditie overgenomen worden in de peshitta.


In de transcriptie door Moses van Mardin 1555: "...vlo taalá lnesiuno..." waarbij nesi tot vandaag "de bekoring, de verzoeking" is, en wel bijzonder op wellustig gebied!  De oriëntaalse mensen zijn daar zeer strikt in!


Uiterst interessant is dat in Psalm 25 (26) (LXX, alzo de Septuagint) in het begin van vers 2:

"dokimason me, kurie, kai peirason me,..."

Psa 26:2  Beproef mij, en toets mij, o Jahweh

Peirason (= door en door op de proef stellen) staat pal naast dokimson (= onderzoeken)!

St.-Jeroom vertaalt het in de Vulgaat 2x identiek! (iuxta LXX; iuxta Hebr.) met:
"proba me Domine et tempta me".


St.-Jeroom aanziet de temptatio, de bekoring, als vertaling van het Oud-Griekse peirasmos!!!


En nu wordt het gevaarlijk: Psalm "Judica me Deus", de Psalm van de oprechtheid, die de Priester vroeger voor iedere mis bad om zuiver het misoffer te kunnen opdragen.

Psa 43:1  God, schaf mij recht, kom tegen een goddeloos volk voor mij op,
Psa 43:2  Verlos mij van den man van leugen en misdaad. Gij zijt toch mijn toevlucht, o God! Waarom verstoot Gij mij dan; Waarom ga ik in rouw door de druk van mijn vijand?
Psa 43:3  Zend uw licht en uw trouw: Zij zullen mij leiden, En voeren naar uw heilige berg en uw woning.
Psa 43:4  Dan zal ik naar Gods altaar mogen gaan, Naar den God mijner jubelende vreugde; En met de citer U loven, Mijn Heer en mijn God!
Psa 43:5  Mijn ziel, wat zijt gij bedroefd, En wat kreunt gij in mij? Vertrouw toch op God: Dan zal ik Hem eens mogen danken Als mijn Helper en God! Hier wordt nu geknutseld door modernismen aan het 'Onze Vader' en tezelfdertijd de oeroude vrome Traditie weggegooid!

Theologisch is de zaak namelijk allang beklonken!


Het beste en degelijkste commentaar op deze zin van het 'Onze Vader' stamt van de grootste theoloog uit de Oudheid, Origenes, en wel in "de Oratione"(over het Gebed), bijzonder Kap. XXIX en volgende (in de BKV (Bibl.Kirchenväter) S. 65 en volg., Gregor Emmenegger)

www.origenes.de

Zeer uitvoerig wordt hier over de 'bekoring' geschreven, over de aanval door de lusten!

Iets waar de Vlaamse Bastaard-kerk ondertussen allergisch voor is!

Een uiterst lezenswaardige tekst, die overigens vele zaken direct aanspreekt en als zeer zondig en tegen de Heer indruisend beschrijft! Dingen die heden ten dage zonder blikken en blozen in een bepaald gasthuis in Rome totaal anders verteld worden.

Dat ondertussen vele ook hoge personen niet veel van de oude Kerkvaders gelezen hebben, is duidelijk. Dit werd ook nooit bestreden!

Dat nu juist Origenes via P. de Lubac SI grote invloed op enige delen van Lumen Gentium uitgeoefend heeft, is ondertussen vergeten!

Dat de moderne omwentelingen daarmee totaal aan tegenstrijdig zijn, is niet bekend of wordt doodgezwegen.

Echter, "beproeving" is geen flater!


Hier wordt met opzet, en onder het mom van Oud-Grieks, andere betekenissen geïntroduceerd en dit om de Vlaamse én de Nederlandse gelovigen te bedotten en critici in beroering te zetten!

Één zaak is klaar: hier wordt een nieuw soort 'geloof' gefabriceerd!Uit de Heilige Schrift:

Jacobus 1:12  Zalig de man, die staande blijft bij de bekoring; want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die God beloofd heeft aan hen, die Hem liefhebben.
Jacobus 1:13  Niemand mag zeggen, als hij bekoord wordt: ik word door God bekoord. Want evenmin als God zelf door het kwaad wordt bekoord, brengt Hij wien ook in bekoring.
Jacobus 1:14  Neen, iedere mens wordt door zijn eigen begeerlijkheid bekoord, verleid en verlokt;
Jacobus 1:15  wanneer dan de begeerlijkheid is bevrucht, baart ze de zonde, en als de zonde volgroeid is, brengt ze de dood.KAVlaanderen roept te gelovigen op om bij de 'bisschoppen' te protesteren en vast te houden aan de overgeleverde vertaling!

Boycot de nieuwe 'vertaling'!

Wees ongehoorzaam aan de Vlaamse Bastaard-bisschoppen, want zij zetten aan tot zonde!

Als onze 'bisschoppen' zo per se naar de hel willen, dat ze dan nu vertrekken, maar wij gaan niet met hen mee!

Er is geen enkele reden om het 'Onze Vader' anders te bidden
dan we gewoon zijn.

Het is het Geloof, het zijn de gebeden, het is de liturgie van onze voorouders, van zovele grote en heilige Katholieken die ons zijn voorgegaan.

"In dit Geloof wil ik leven en sterven!"


UIT DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK

1124 - Het Geloof van de Kerk gaat vooraf aan het Geloof van de gelovige, die uitgenodigd wordt ermee in te stemmen. Wanneer de Kerk de Sacramenten viert, belijdt zij het Geloof dat zij van de Apostelen ontvangen heeft. Vandaar het oude gezegde: "Lex orandi, lex credendi" (of: "Legem credendi lex statuat supplicandi" volgens Prosper van Aquitanië: "De wet van het gebed is de wet van het Geloof, de Kerk gelooft zoals zij bidt". De liturgie is een constituerend bestanddeel van de heilige en levende Overlevering.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Als je de H. Mis in het Latijn viert (zoals de Kerk dat al meer dan 1500 jaar doet) dan heb je hier geen last van.

Anoniem zei

Ik blijf bij het oude!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer