woensdag 30 maart 2016

Is de islam de vredesreligie?

De slachtoffers waren nog niet goed geteld of de recuperatie van het drama begon al in de media. De toon werd feitelijk gezet op Canvas (22/03, 1u26), waar de eeuwig argeloze Bart Peeters een mooi liedje bracht, dat vertrok van een grove vergissing, misschien dé grootste vergissing: ‘Want God is liefde, en zeker geen haat (…). Het staat in de Bijbel, en in de Koran’. Weliswaar met een prachtige conclusie: ‘Zonder liefde, kan de hemel niet bestaan’. Op zich is dat mooi, zoals Imagine van John Lennon mooi is, maar het is helaas niet waar. [!!!]

In de Koran zijn de uitspraken waarin Allah oproept tot haat en wreedheid tegen al wie Hem en zijn profeet niet aanvaarden amper te tellen [!!!]. Terwijl je met de vingers van één hand toekomt voor de passages die je als vredelievend kan betitelen (en zelfs daar kan over gediscussieerd worden). Slechts in de christelijke Evangeliën komen duidelijke uitspraken voor die liefde verkondigen voor alle mensen, niet slechts de eigen volks- of geloofsgenoten.

De olifant in de kamer van de Koran [!!!]

Natuurlijk, telkens als ik dit zeg krijg ik als tegenwerping dat het toch beter is de mensen in hun naïef geloof te laten dat vrede gepredikt wordt door de heilige boeken. Is dat zo? Eerder in die Canvas-uitzending was Sulayman Van Ael aan het woord, die zichzelf een bruggenbouwer noemde (0u42). Verre van mij die man iets te verwijten. Hij heeft een instituut opgericht waarin moslimkinderen in hun tradities worden opgevoed, maar wel op zulk een manier dat zij een positieve houding krijgen tegenover de maatschappij waarin ze leven. Dat is lovenswaardig. Van de jihadisten zegde hij dat zij de religieuze teksten vanuit een zieke geest interpreteren op een walgelijke manier. Dat horen we graag. Hij zegde ook dat er andere Koranscholen zijn, waar kinderen van tien jaar al geradicaliseerd worden, zodat de moslimgemeenschap wel degelijk met een intern probleem zit [!!!]. Dat blijkt niet door te dringen bij onze opinieleiders. Martine Tanghe toonde zich heel verbaasd, maar ging er toch niet op in. Dat hoorde ze blijkbaar niet graag.

Ze wilde wel weten hoe moslims reageren op terrorisme. Van Ael stelde dat zij vooral de gevolgen voor zichzelf zien, dat zij vrezen dat zij zelf weer zullen veroordeeld worden. Later in het gesprek wees hij op de verantwoordelijkheid van de imams. Die moeten volgens hem de Koranische teksten, waarin zonder meer verzen over oorlogsvoering in voorkomen (gaf hij toe), beter begeleiden. Die zouden immers verkeerd gelezen worden. Ik vraag mij af hoe een tekst verkeerd kan gelezen worden als daarin staat dat je de ongelovigen de keel moet oversnijden (47:4)? Of dat je geen joden of christenen tot vrienden mag nemen (5:51)? Een ex-moslim vertelde ons dat die surah prominent in het Arabisch prijkte in de studentenmoskee in de Leuvense Rijschoolstraat, die de KU Leuven ter beschikking stelt. Ik weet niet of dat nog zo is, en ook niet of rector Rik Torfs daarvan op de hoogte is. [!!!]

Je zou die teksten in hun historische context moeten begrijpen, stelde Van Ael nog, en niet zomaar doortrekken naar het heden. Feit blijft dat ook hij zich laat inspireren door een profeet die de acht laatste jaren van zijn leven (van 624 tot 632) uitsluitend bezig was met oorlog [!!!]. Niet in defensieve zin, zoals Karen Armstrong onder fel applaus van de Organisation of Islamic Conference (OIC) beweert. Wel als ghazwa of plundertocht [!!!] op andermans karavanen en dadelplantages. Wat zij heel goed weet, maar verdoezelt. Dat is de olifant in de kamer van de theologische-interpretatie: vermits niemand hem aan de deur uitkrijgt, doet men alsof hij er niet staat.

Wegredeneren wat er wel degelijk staat

Van Ael begon dan ook toe te geven dat sommige jongeren geen oren hadden naar zijn contextueel wegredeneren van wat er wel degelijk staat [!!!]. Martine Tanghe vond het weer niet nodig om daar naar te luisteren, ze hielp hem uit zijn onoplosbaar dilemma door hem te vragen of er dan iets mis was met de opleiding van de imams in dit land. Natuurlijk klaagde Van Ael daarop de import aan van aan onze cultuur vreemde imams, die bovendien geen Nederlands spreken. Daar zette Tanghe graag haar tanden in, want zo kon zij de kern weer ontwijken: dat ook de hier opgeleide imams hun tanden stuk breken op teksten, die hoe je ze ook draait of keert, onverteerbaar zijn. Het maximum wat je kunt verwachten is dat ze gesofistikeerde methodes ontwikkelen om niet te lezen wat er staat. En dat dan in het Nederlands te verkondigen aan jongeren die natuurlijk wel lezen wat er staat, in het Arabisch of in het Nederlands [!!!].

Jan Jambon [!!!] werd door Tanghe daar dan op aangesproken. Die wees er terecht op dat een kenmerk van Syriëstrijders nu eenmaal is dat die niet naar de moskee gaan, en dus ook onbereikbaar zijn voor die al dan niet goed opgeleide imams die hen luchtkastelen voorhouden. En dat ze op internet en in een duister circuit hun interpretatie gaan zoeken. Koen Geens [!!!] wees daarop op de betekenis van de thuiscultuur: Turkije stuurt zijn imams ook uit; toch zie je in die gemeenschap weinig terroristen opduiken. Over Marokko zweeg hij, diplomatisch als steeds.

Daarop werd Assita Kanko geïnterpelleerd, MR-gemeenteraadslid van Elsene en zelf van Afrikaans-islamitische afkomst (uit Burkina Fasso). Zij wees erop hoe belangrijk het is de jongeren net te leren afstand te nemen van wat er allemaal verteld wordt in de islamwereld, hen te leren afstand te nemen van de geweldcultuur waar wij het eerder al over hadden (zij is auteur van een boek over genitale verminking van vrouwen), en respect op te brengen voor anderen. Essentieel daarin zag zij het doorbreken van de onderdrukking van de vrouw. Iedereen vond dat even mooi, maar niemand herinnerde zich weer dat in de Koran wel degelijk staat dat je vrouwen moet slaan als je zelfs maar vermoedt dat ze weerspannig kunnen worden (4:34).[!!!]
 
De volgende dagen werd die teneur aangehouden.

Opvallend was ook een reactie op het filmpje van de rellen na de arrestatie van Salah Abdeslam in Molenbeek op vrijdag (18/03). Er was daarop een hysterische vrouw te zien. Eventjes werd geopperd dat die dame misschien niet reageerde op die arrestatie maar op het feit dat ze niet naar huis kon [!!!]. Dat werd meteen als een vaststaande waarheid verkondigd op Radio Eén, tijdens een uitzending vol commentaren tijdens de voormiddag van 23/03. Het werd gehanteerd als voorbeeld hoe kwaadwillig de bange blanke man toch wel is, als hij zoiets niet begrijpt. Ik stelde mij de volgende vraag: stel dat een blanke vrouw hysterisch reageert als de politie het verkeer ophoudt bij een dodelijk ongeval omdat ze niet bijtijds haar soep op het vuur kan zetten (of haar kinderen van school halen). Zouden die weldenkende radiomakers dan ook zo veroordelend reageren?

Rik Torfs daarentegen, die de hysterische Abu Jahjah die avond in De Afspraak op Canvas mooi op zijn nummer zette (23/03), pakte toch weer uit met zijn gebruikelijk rookgordijn: het Evangelie spreekt van liefde tot de naaste, zegde hij (terecht), de Koran van liefde voor de buurman. Dat laatste is natuurlijk niet waar [!!!], het woord buurman of nabuur komt in de Koran niet eens voor (gemakkelijk te controleren via het register van de oerdegelijke Kramers-uitgave). Dat had hij als theoloog mogen weten. Het beste aan je buurman toewensen, vinden we in twee verzen in de Sahih van al-Muslim Ibn al-Hajjah, die zeer goed verscholen staan tussen een reeks vermaningen om meer te houden van de profeet (niet van Allah) dan van de eigen familie; en een serie oproepen om met volle geweld de ongelovigen te bestrijden (http://sunnah.com/muslim/1 Chapter 17:45,a-b; ook I 18:72-73).

Het toppunt werd mijns inziens bereikt toen Het Nieuwsblad (24/4 p. 4-5) de reacties weergaf van de buren uit Molenbeek op het nieuws over de gebroeders El Bakraoui: het waren ooit lieve jongens ‘met een eerlijk hart van puur goud’, (wat ik graag wil aannemen). Ze waren slechts ‘slecht’ geworden toen ze ‘in de gevangenis geïndoctrineerd werden door gedetineerde predikers die hen het hoofd zot maakten met Allah van hier, en Allah vandaar. Na de gevangenis geloofden ze echt dat er maagden aan het wachten waren daarboven’. Waarom die lieve jongens in de gevangenis waren beland; dat Ibrahim met een kalasjnikov in 2010 een politieman beschoten had; en Khalid als hobby carjackings beoefende; dat waren ze blijkbaar alweer vergeten. Het is die sfeer van blindheid voor de fouten in de eigen gemeenschap, waarin de radicalisering gedijt. [!!!]

De teksten lezen, niet verdoezelen

Moeten we nu alle moslims stigmatiseren, iets waar een Rudi Vranckx (terecht) doodsbenauwd voor is? Natuurlijk niet. Het betekent wel dat we een kat een kat moeten noemen, zoals ook Assita Kanko bepleit: er zit iets fundamenteel fout in de basisteksten van en over Mohammed. Zij creëren het terrorisme niet, zij liggen daar wel ter beschikking van wie zijn eigen neiging tot geweld (zoals de gebroeders El Bakraoui) wil sublimeren door de eigen ‘walgelijke daden vanuit een zieke geest’ met een religieuze saus te overgieten. [!!!]

Om hen daarvan te weerhouden volstaat het niet om een zogezegd theologisch juiste maar historisch leugenachtige interpretatie te verkondigen van een leer die tot ons is gekomen via een man die zich bezighield met ghazawat of plundertochten in naam van Allah [!!!]. Het is nodig dat Koran en Hadith grondig gelezen worden, zonder flauwe praat, en erkend voor wat zij zijn: gevaarlijke teksten [!!!] die uiterst geschikt zijn om zieke geesten tot walgelijke daden te verleiden [!!!]. Dat onsympathieke figuren als Geert Wilders of Filip Dewinter dit eerder al verkondigd hebben, mag ons niet van die oefening weerhouden. Wij bewijzen er onze moslimburen een slechte dienst mee, als wij hen nog langer aanmoedigen om zich in illusies te wentelen die de toets met de realiteit niet doorstaan. Drugdealers bestrijden wij ook, al weet iedereen dat zij er de oorzaak niet van zijn dat jongeren naar drugs grijpen.

Bron: De Bron

Link:

http://de-bron.org/content/de-recuperatie-ging-wel-verbluffend-snel

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer