woensdag 30 maart 2016

Homilie van 'Rijksbisschop' Jozef De Kesel van de Belgische Staatskerk tijdens de gebedswake in de Sint-Michielskathedraal te Brussel

Paasmaandag 28 maart 2016


Dierbare zusters en broeders,

Gisteren we het hoogfeest van Pasen gevierd [En niet alleen op Witte Donderdag verloochenen de Belgische bisschoppen Christus, maar ook op Paasmaandag!]. Onze orthodoxe broers doen dat binnen enkele weken. Christus [de Zoon van God], ter dood veroordeeld en gekruisigd, is verrezen. Hij heeft de dood overwonnen [Geloven de moslims dat ook met hun 'Allah'?]. Hij heeft het kwaad overwonnen. Dit is het hart van ons geloof. Pasen is een feest van vreugde en hoop. Maar na wat er is gebeurd in Zaventem en hier, in het hart van onze stad, hebben we Passen niet gevierd zoals gewoonlijk. De hele Goede Week was erdoor getekend. In de liturgie van Goede Vrijdag sprak de profeet Jesaja over de dienaar Gods, “verminkt, geminacht, verlaten, man van smarten, vertrouwd met het lijden”. In die woorden herkennen wij, christenen, de Christus. En in Hem iedereen die slachtoffers is van geweld en haat [Christus onderging, als Zoon van God, vrijwillig het lijden om de mensheid te verlossen! Dat is van een totaal andere orde!]. Als wij hier nu verenigd zijn, is dat omdat we de slachtoffers nabij willen zijn, dicht bij hen die het leven hebben verloren, dichtbij hun families en al wie in rouw is [Het getuigt van zeer weinig respect, om Katholieke slachtoffers te 'eren' met de aanwezigheid van en een preek door een moslima in de kathedraal! Net de ideologie die verantwoordelijk is voor de aanslagen wordt hier nog eens opgehemeld! Smakeloos!]. En om voor hen te bidden. Sommigen woonden in België, anderen ver weg. Gewonden uit vele landen worden nog altijd in onze ziekenhuizen verzorgd. Daarom wil ik hier in ons aller naam opnieuw onze immense dankbaarheid uitspreken aan alle hulpdiensten, in wiens rangen ook gewonden zijn gevallen. In naam van alle verantwoordelijken van de erediensten hier bijeen dank ik hen van harte!

Toen we hoorden wat er gebeurd was, zijn we allen naar buiten gekomen [Er werd toen opgeroepen om net binnen te blijven!]. We wilden elkaar ontmoeten. We wilden tonen dat het ons niet onberoerd liet. Zeker, deze aanslagen zijn uiterst criminele daden. Geweld waarvoor geen naam is. Maar ze zijn ook méér dan dat. Ze zijn een aanval op de fundamenten zelf van onze samenleving. Op datgene wat onze moderne samenleving zo waardevol maakt: vrijheid, eerbied voor elkaars eigenheid en anders-zijn , broederlijkheid en solidariteit [Het inhoudsloze vrijmetselaarspraatje! Wat met: "Gij zult niet doden!"]. We zijn zo dankbaar voor de vloed van solidariteit [Het grote toverwoord! Wij komen hier nog op terug! SOLIDARITEIT!] die op gang is gekomen. Daarom zoeken we elkaar op: om onze solidariteit [!] te tonen en onze weerbaarheid. En om, midden alle onmacht en verdriet, troost te vinden bij elkaar. En bij God die bron is van alle liefde. We hoorden het bij Paulus in zijn tweede Korinthiërbrief: “God, de Vader van alle vertroosting, die ons troost in al onze tegenspoed, zodat we in staat zijn anderen te troosten dankzij de troost die we van Hem ontvangen.”

We hebben zo-even het evangelie beluisterd [dat werd voorgelezen door een protestant!]. Het zijn de woorden van Jezus, de avond voor zijn lijden en dood. Hij spreekt over vrede: “Mijn vrede geef Ik u”. En Hij voegt eraan toe: “Het is een andere vrede dan de wereld te bieden heeft.” De zin en de diepte van deze woorden zijn niet gemakkelijk te begrijpen. Maar ze laten in elk geval vermoeden dat vrede veel meer is dan de afwezigheid van geweld. Dat vrede meer engagement vereist dan verdraagzaamheid alleen. Er is geen echt samenleven mogelijk zonder een diep en eerlijk respect voor de ander [Het zijn toch de moslim-terroristen die ons niet respecteren en niet andersom, De Kesel!]. Dit respect ligt aan de basis van elke liefde. Het is de apostel Johannes die het zegt: “Als iemand zegt dat hij God liefheeft, terwijl hij zijn broeder haat, is hij een leugenaar” (1 Joh 4, 20). [Wat moeten wij ons hier bij voorstellen? Dat de islam een leugen is?]

Vandaar het grote gebod van Christus: “Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben!” [Wel, net dat doen de moslims niet!] Als Christus het kwaad heeft overwonnen, als Hij het kwaad overwonnen heeft, dan was dat niet door geweld. Er mag geen enkel geweld in naam van God worden geduld ['Allah' is God niet!]. Paus Franciscus heeft het al zo vaak gezegd: God mag op geen enkele manier door wie dan ook worden misbruikt. Niet alleen de solidariteit [Hier zijn we weer!] van de afgelopen dagen heeft ons goed gedaan. Maar ook de vaststelling dat er nergens, niet in de media noch van de kant van politieke verantwoordelijken, ook maar één stem is gehoord die opriep tot geweld of wraak [Dan hebt ge toch niet goed geluisterd, De Kesel!]. Dit zou alleen maar leiden tot verdeeldheid en tot nieuw geweld.


Wie zaait verdeeldheid?

De Brusselse burgemeester Yvan Mayeur (PS):

‘Ik stel vast dat dit soort crapuul onze mensen komt provoceren. Ik stel vast dat er niets ondernomen is om hun komt te voorkomen.’

En een dag later is Mayeur allerminst afgekoeld. ‘Het is niet het imago van Brussel dat besmeurd is door de gebeurtenissen aan het Beursplein zondag’, zegt hij aan Le Soir. ‘Het is Vlaanderen dat Brussel is komen bevuilen met zijn extremisten, de aanhangers van de N-VA en Bart De Wever.’


Niet gehoord, De Kesel? Of zijt ge ook selectief doof?

Er is blijkbaar maar één ding erger dan moslim-terrorisme en dat is anti-moslim-terrorisme!


“Laat je niet verontrusten en verlies de moed niet.” Ook dat hoorden we in het evangelie. Het wordt ook aan ons gezegd. Niet toegeven aan de angst [Dit is een parafrasering van het zogenaamde "onveiligheidsgevoel"!]. Want ook die kan alleen tweedracht zaaien en onze samenleving verder ontwrichten [De Kesel, met uw zwijnerij daar in de kathedraal zaait ge zélf tweedracht!]. Wat de plegers van deze misdaden juist op het oog hebben [35 doden, maar het enigste waar De Kesel zich zorgen over maakt, is "tweedracht"!]. Daarom hebben we elkaar meer dan ooit nodig: om te weerstaan aan de angst en de moed niet te verliezen. Daarom moeten joden, christenen en moslims en mensen van welke overtuiging ook rekenen op elkaars vriendschap en solidariteit [Nog eens!]. We zijn op elkaar aangewezen [De Kesel, één simpele vraag: "WIE GOOIT ER MET BOMMEN?"]. En we krijgen ook hulp van boven. Ook dat hoorden we in het evangelie: “Ik zal u een helper zenden”. Gods eigen Geest. Niet een geest van haat en tweedracht, maar de Geest die ons aan elkaar toevertrouwt als broers en zusters, elkaars lotgenoten, burgers van dit land en deze samenleving in wel en wee [Moslims geloven niet in de Heilige Geest!]. Dat is ons gebed vandaag. Allereerst voor hen die gestorven zijn of in groot verdriet achtergebleven. En voor ons allen: dat we de angst overwinnen en elkaar de hand blijven reiken om het leven met elkaar te delen in eerbied voor elkaars eigenheid, in vriendschap en daadwerkelijk solidariteit.

+ Jozef De Kesel

Aartsbisschop van Mechelen-Brussel

Link:

https://www.kerknet.be/sites/default/files/160328HomiliegebedwakeN.pdfDE KESEL,

WAAROM VEROORDEELT GE DE MOORDEN IN LAHORE, PAKISTAN NIET?

72 DODE CHRISTENEN!

NIET VAN GEHOORD, DE KESEL?

AAN WIENS KANT STAAT GE EIGENLIJK, DE KESEL?


Update: Muslim Easter-Day Massacre Kills 72 Christians in Pakistan

Link:

http://www.breitbart.com/national-security/2016/03/28/update-muslim-easter-day-massacre-kills-72-christians-in-pakistan/


En nu dan de reden waarom er zoveel over 'solidariteit' geleuterd wordt:

"Belgian Imams Refuse to Pray for Souls of Non-Muslim Victims of Brussels Attacks"

"Belgische imams weigeren te bidden voor de niet-moslim zielen van de slachtoffers van de Brusselse aanslagen""According to the UAE-based Al-Ghad Al-Arabi TV channel, the council of Belgian imams rejected a recent initiative to pray for the souls of the victims of the Brussels terror attacks on the grounds that praying for non-Muslims ran counter to Islamic law. In the report, which aired on March 26, Sheikh Abdelhadi Sewif, Chief Imam of the Great Mosque of Brussels, said that one could get around this by avoiding the word "prayer" and calling it a show of solidarity with the families." 

Sheikh Abdelhadi Sewif, de hoofd-imam van de grote moskee in Brussel zegt, dat hij niet kan bidden voor de zielen van niet-moslims, maar dat hij vrede kan nemen met een solidariteits-show! 

"SOLIDAITEIT", hé De Kesel!

U bent een goede leerling van de valse 'Profeet'!De imams kunnen dus niet bidden voor de zielen van de niet-moslims, omdat dat tégen de shari'a is!

Het is maar, dat u het weet!

Dus, géén 'gebed', maar wél "solidariteit"!

Wat was dat dan voor komedie daar in de kathedraal, De Kesel?3 opmerkingen:

Anoniem zei

De vrede in de voorlaatste alinea.

De Modernistische Kerk weet niet waar ze over leuteren.

Die vrede is de Verlossing, de vergiffenis van de zonde en dergelijke vrede meer.

Maar ze kunnen aleen over de afwezigheid van geweld spreken.

Anoniem zei

Het zijn inderdaad de vrijmetselaars die bijzonder veel solidariteit aan de dag gelegd hebben.

GA je spreekt over de staatskerk. Niet helemaal juist. Het is een vrijmetselaars loge. De staat dus.

Anoniem zei

Weer eens geweldige prietpraat van DeKesel, en gespekt met 100% leugens:

"We zijn (na de aanslag) niet binnen gebleven maar naar buiten gegaan..."
Leugens, Dekesel, schijnheilige leugens!
Op dinsdag 29 maart 2016 kon de chrismamis in de St.-Michiels- en St.-Goedelekathedraal in Brussel niet rap genoeg afgezet worden met veel mediale heisa bij de (helaas() weinige brusselse gelovigen- terwijl de anglicanen in Brussel wel dapper hun dienst doorvoerden en als echte Vedette de campagne hun baniertje in de eerste lijn lieten wapperen.
Op de vroomkatholieke duitse website wwww.kath.net, zeer met het vaticaan en Paus em. Benedictus XVI verbonden, werd dit overigens zeer snel gepubliceerd en zeer intensieg gecommenteerd.
Grote lafaard zijn en dan achteraf nog proberen er een held uit te maken: dieper in de verachting kann men niet vallen.

"Laat U niet verontrusten en verlies de moed niet": waar deze uitspraak in de evangelies zou staan, is mij onklaar.
Bij zorgvuldige lectuur van de evangelies in de oorspronkelijke versie staat er in het koinè-grieks steeds "vrees(t) niet" (met de stam "phobos")en 1x "ekthambeo": "zich verschrikken, van angst geschokt zijn" Mk 16,5), overigens verwandt met de schrik bij de omstaanders bij de heling van de epileptische jongen (Mk 9,16)- duidelijk geassocieerd in het oudgrieks met schokkende bewegingen-:
zeer specifiek hier wijzend op het Mysterium tremendum ac fascinosum.
"Verlies de moed niet": dat wordt daar helemaal niet gezegd;
wel: "Heb goede moed, wees moedig".
Moed hebben deze slappelingen namelijk nog nooit gehad.
Alleen op het einde van het Lucasevangelie wordt bij het eerste bericht over Christi Hemelvaart geschreven, dat bij deze aanblik "het hart hen in de voeten (lees "benen") viel. Daarop komt dan direct de vraag van de engelen aan de apostelen:
"Mannen van Galilea, wat staart gij hier in de hemel...?":
de apostelen, mannen van kwaliteit, door de Heer zelf geselecteerd, gekozen uit beroepen waar men kan aanpakken en organiseren, harde vissers en bootslieden, en nog wel speciaal uit Galilea (van "Ghalil": de kring, de omkringing of omgording) (van de gelovige joden tov. de omgevende heidenen), conservatief-vroom, hardwerkend, met hun land verknocht, trouw aan de traditie en afwijzend tov. de modernistische strekkingen bij de sadduceeêen en de hogepriesters in Jeruzalem (Judea), worden hier door de engelen weer met hun voeten op de aarde gezet en in de evangelizerende missie gestuurd.

DeKesel verkoopt lulkoek aan de lopende band;
en liegt bij zijn eigen daden én (dat is nog veel erger) bij de verkondiging.
DeKesel vindt naast de teksten van het evangelie nu ook nog andere zaken uit.
Dat is dan echter geen christendom meer, maar iets nieuws, iets totaal anders- past zeer goed bij de nieuwsoortige godsdienst die ze daar nu in Brussel met de moslims en de vrijzinnigen uitvinden.
En in deze nieue cocktail zit ook veel homo-, ephebo- en pedolikeur.

Tibi Christe splendor Patris

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer