vrijdag 12 februari 2016

Lieven Boeve, de 'grote baas' van het 'Katholiek Onderwijs in Vlaanderen': "De identiteit van de school en de plaats van de godsdienstleraars"1. Wanneer Lieven Boeve zijn voormalige 'leermeester' Roger Burggraeve hoort spreken, voelt hij zich in 1ste Kan zitten, maar nu neemt hij ook een gesloten houding aan, met de armen over elkaar. [En dan maar leuteren over 'dialoog'. De hooggeleerde heren zélf dialogeren nog niet eens met elkaar!]

2. De basisstelling van Lieven is: "Het vak Godsdienst was eerst." [Hiermee bedoelt hij, dat het vak Godsdienst zich niet hoeft aan te passen aan het concept van de 'dialoogschool'. Want, en dat zegt hij niet, het vak Godsdienst stelt nu al niets meer voor!]

3. Lieven was als 'theoloog' ook betrokken bij het opstellen van de leerplannen. [!]

4. Boeve: "De samenleving is post-christelijk en post-seculier." [Is dat wel zo?]

5. Geen onderwijs meer van Katholieken voor Katholieken. [Bedenking: Wanneer de meerderheid van het onderwijs katholiek is, dan is men toch niet in de minderheid, los van de context.]

6. De bisschoppen hebben gekozen voor de 'katholieke dialoogschool'. [De bisschoppen zijn natuurlijk de hoofdschuldigen!]

7. De Kerk moet "eigentijds tegendraads zijn"... [Voor de lol of zo?]

8. Het gaat blijkbaar over het herdefiniëren van van "identiteit" en "pluraliteit".

9. Verwijzing naar het filmpje:
De Victoria Schaal [Een krakkemikkig Leuvens bedenksel!]

A. Monoloogschool: "Maximale Christelijke identiteit, minimale solidariteit"

Wat heeft dat te maken met "minimale solidariteit"???

B. Dialoogschool: "Maximale Christelijke identiteit, maximale solidariteit" = GELOGEN NATUURLIJK!

Boeve: "De dialoogschool vindt dat andere godsdiensten, levensbeschouwingen en culturen waardevol zijn en gaat ermee in dialoog."

Slim geformuleerd!

Echter, "godsdiensten en levensbeschouwingen" staan op een ander niveau dan "culturen".

Over culturen hoeven we geen waardeoordeel te vellen. Ze zijn er gewoon.

Echter, andere godsdiensten en levensbeschouwingen zijn niet 'waardevol', omdat ze nét tegengesteld zijn aan de Katholieke godsdienst. Er kan maar één Waarheid zijn!


Met andere woorden, de 'katholieke dialoogschool' is een contradictio in terminis, omdat ze nooit katholiek kan zijn.

De 'dialoogschool' is dus een anti-katholiek vrijmetselaarsproject!

Het is een school die het syncretisme (= One World Religion) promoot:


10. De Katholieken zouden in Vlaanderen volgens Boeve niet meer in de meerderheid zijn.

Dit zijn toch leugens!

Wie gedoopt is, is Katholiek.

In de derde graad van het secundair onderwijs is 86,7 procent van de leerlingen gedoopt!!!

Boeve moet eens definiëren wat hij met 'katholiek' bedoelt!

11. Lieven Boeve weet "Waar God van droomt!"

12. De theologische achtergrond van de 'dialoogschool' = Vaticanum II - Dei Verbum

13. De hele uitleg van Boeve over Dei Verbum en de Openbaring is natuurlijk de valse, modernistische interpretatie!

14. Lieven Boeve: "Openbaring en Traditie zijn géén statische gehelen van doctrines, regels of van cultus, maar ontwikkelen zich doorheen de tijd in relatie tot de historische context waarin de Kerk het Evangelie verkondigt (= Dialogale Openbaring)." [= KETTERIJ!]

Lieven Boeve is een typische modernist, die net het omgekeerde zegt van wat er bijvoorbeeld in Dei Verbum staat! Niks 'dialoog'!

De Openbaring werd afgesloten bij de dood van de laatste Apostel en er werd verder NIETS "gedialogeerd".

De Openbaring is hetgeen er in de Heilige Schrift werd opgetekend.


DEI VERBUM

4 - De Christelijke heilsorde, als het nieuwe en definitieve verbond, zal dus nooit voorbijgaan en er is geen nieuwe publieke openbaring te verwachten vóór het glorievol verschijnen van onze Heer Jezus Christus.


Uit de Heilige Schrift:

Judas 1:3  Geliefden, daar ik u vol ijver over ons gemeenschappelijk heil wilde schrijven, heb ik mij verplicht gezien, u door een schrijven aan te sporen, om te strijden voor het Geloof, dat eens en voor al aan de heiligen is overgeleverd.

De "Heiligen", dat zijn dus de Apostelen.

Met andere woorden, de Openbaring werd afgesloten bij de dood van de laatste Apostel!

15. Dei Verbum maakt géén deel uit van de Openbaring! Niks "dialoog" Boeve!

16. Boeve, stop met het Katholieke Geloof te verdraaien!

17. Boeve zegt: "De Openbaring gebeurt nu! En in de Geest. Het gebeurt nu! Op het moment dat we de Schrift lezen. Op het moment dat we discussiëren over wat katholiek onderwijs vandaag is."

Het is duidelijk, dat de Heilige Geest de Kerk bijstaat bij Haar taak de Heilige Schrift te interpreteren. Maar, dit geldt niet voor de interpretatie van een individuele theoloog!

Hetgeen Boeve beweert, is totale ketterij en dit staat zo NIET in Dei Verbum!

De 'interpretatie' van de Openbaring werd niet geopenbaard!

Exegese zélf is géén Openbaring!

Boeve denkt dat hij zelf God is! Typisch de houding van een Quaker.

18. De 'Katholieke dialoogschool' is de vrucht van recontextualisering, een theologisch proces: de dialoog van de Traditie met de context (onder de voorwaarden van vandaag). [= KETTERIJ!]

19. Daarna dwaalt Boeve nog verder af en vervalt in totale apostasie!

20. Vanaf min. 28:15 "In het verhaal van de Syro-Fenicische (Marcus 7:24)."

Boeve geeft hier een totaal verdraaid verhaal en de interpretatie die hij eraan geeft, getuigt van totale apostasie!

Boeve: "Waar gebeurt Openbaring hier? Jezus zegt: "Het is niet goed, dat het brood, dat voor de kinderen van Israël bedoeld is, aan de honden gegeven wordt." De vrouw antwoordt: "Maar, de honden eten toch mee van de kruimels die van de tafel vallen van de kinderen." Jezus zegt: "Uw geloof heeft u gered."

Lieven Boeve: "Eigenlijk is het de vrouw die Jezus leert geloven daar." [= TOTALE APOSTASIE!!!]

Lieven Boeve: "De vrouw die Jezus leert geloven, dat het heil van God, bestemd voor de kinderen van Israël, veel breder gaat. Dat het voor alle kinderen Gods is!" [= TOTALE APOSTASIE!!!]

Boeve ontkent hier expliciet de goddelijkheid van Christus!

Christus stelde de vrouw op de proef, om te zien of zij in Hem geloofde!

Boeve zegt, dat iedereen gered is! Hij beseft blijkbaar niet, dat enkel zij die in Christus geloven, gered zijn, de rest niet! Gelovige 'joden' en 'heidenen' zijn Christenen!

Boeve plaatst zich hier duidelijk boven God!

Trouwens, de feiten waren anders!

Uit de Heilige Schrift:

Mar 7:24  Toen stond Hij op, en vertrok vandaar naar de streek van Tyrus. Daar ging Hij een huis binnen, maar wilde niet, dat iemand het wist. Toch kon Hij niet verborgen blijven.
Mar 7:25  Want een vrouw, wier dochtertje door een onreinen geest was bezeten, kwam, zodra ze van Hem had gehoord, naar Hem toe, en wierp zich aan zijn voeten neer.
Mar 7:26  De vrouw was een heiden, van syrofenicische afkomst. Ze bad Hem, den duivel uit haar dochter te drijven.
Mar 7:27  Jesus zeide tot haar: Laat eerst de kinderen verzadigd worden; het is niet goed, het brood der kinderen te nemen, en het voor de hondjes te werpen.
Mar 7:28  Maar ze gaf Hem ten antwoord: Jawel, Heer: de hondjes onder de tafel eten toch ook van de kruimels der kinderen.
Mar 7:29  Toen sprak Hij tot haar: Om zo’n woord moogt ge gaan; de duivel heeft uw dochter verlaten.
Mar 7:30  Ze ging naar huis, en vond het meisje te bed liggen; de duivel was uitgegaan.

Christus heeft als Zoon van God een duivel uitgedreven!

En de zaal zwijgt!

En inderdaad, met een apostaat zoals Lieven Boeve, is 'dialoog' totaal onmogelijk!

En zo een figuur is dan de 'grote baas' van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen!

Niet de context is "postchristelijke en postseculiere", maar Boeve zélf!

21. Boeve geeft de indruk, dat hij daar een beetje tegen zijn zin staat!

22. Boeve, het gaat er niet om of de ander "authentiek" is, het gaat erom of hij de waarheid spreekt!

Een ongelovige kan authentiek ongelovig zijn, maar hij liegt!

23. Dan hier de crux: "In 1998 was het het vak godsdienst, dat vroeg dat het Katholiek onderwijs zich hervormde."

Dus, de godsdienstleerkrachten, dachten dat ze zich binnen de Katholieke scholen belachelijk zouden maken!

Wel, enkel ongelovigen denken, dat ze zich belachelijk maken, wanneer ze Christus verkondigen!

24. Evaluatie 2010: “Het leerplan revisited: 10 jaar later”

Aanleiding: dubbele kritiek:

"Te christelijk om LEF te zijn" [!!!]

"Niet christelijk genoeg om nog godsdienst te zijn" [!!!]

Het is dus helemaal niks!

Uit de Heilige Schrift:

Rev 3:15  Ik ken uw werken, en weet, dat ge koud zijt noch warm. Och, waart ge maar koud of warm!
Rev 3:16  Omdat ge lauw zijt, warm noch koud, daarom zal Ik u uitspuwen uit mijn mond.


25. Boeve: "Het Christelijk geloof als een eigen en aantrekkelijke weg om te leven."

Aantrekkelijk?

26. Boeve leutert maar over "de groeiende, maatschappelijke, culturele onvertrouwdheid waar het Christelijk geloof voor staat."

Boeve, in plaats van over het Geloof te leuteren, begin met het Geloof te verkondigen!

27. En nu nog de "Dialoog-Kerk"... [!!!]

Boeve, wanneer God weer zal spreken, zal het zijn om u te oordelen!

De Katholieken vergezellen u, op uw weg naar de hel, niet!


Aangezien het vak Katholieke Godsdienst het geloof van de leerlingen ondermijnt en de inspanningen van de ouders kapot maakt, is onze oproep:

"Schaf het vak Katholieke Godsdienst in de scholen af!"

Het hele betoog van Boeve mist elke transcendentie!

Het hiernamaals is gewoon afgeschaft!

En ondanks al het gepraat van Boeve gaat het maar over één ding, namelijk, niet de ziel van de moslim-jongeren, maar wél hun geld!

Boeve: "Iedereen is welkom in het 'katholiek' onderwijs."

Joden komen sowieso niet, maar moslim-jongeren natuurlijk wel en die vertegenwoordigen een 'rugzakje' met centen!

Uit de Heilige Schrift:

Luk 16:13  Geen dienaar kan twee heren dienen; hij zal of den één haten en den ander beminnen, of den één aanhangen en den ander verachten. Gij kunt God niet dienen en de mammon.

En ondanks alle geleuter over 'dialoog' is er niemand in de zaal die zijn mond open krijgt!

Niemand die zegt: "Boeve, wij aanvaarden uw syncretisme niet!"

1 opmerking:

Anoniem zei

Boeve meent dat de H. Geest iets aan hem openbaart.

Ik heb alleen mijn eigen ziel te redden, maar ik wil het enthousiasme van die lui die menen dat de H. Geest hen de idee van de dialoogschool in de oren fluistert toch een beetje afkoelen.

De Zeven Gaven de H. Geest;
1/ Wijsheid – geeft ons vreugde in de dingen die van God komen, en stuurt ons leven, denken en handelen in de richting van Zijn Eer en Glorie.
2/ Begrip – geeft ons dieper inzicht in de geloofsmysteries.
3/ Raad – waarschuwt ons voor de listen van de duivel, en de gevaren die Verlossing in gevaar brengen.
4/ Kracht – geeft ons kracht de Wil van God uit te voeren.
5/ Kennis – laat ons toe God in alle dingen te herkennen.
6/ Vroomheid – laat ons toe God lief te hebben als een vader, en Hem te gehoorzamen.
7/ Vrees voor God – geeft ons een vrees te zondigen.

De Twaalf Vruchten van de H. Geest zijn een aantal deugden die ik naar mijn bescheiden mening niet direct van die heerschappen zie druipen.

Zes Zonden tegen de H. Geest.
1/ Veronderstellen dat we ondanks alles toch verlost gaan worden.
2/ Wanhoop – dat God ons niet bijstaat
3/ De gekende Waarheid betwisten.
4/ Jaloezie voor iemands spiritueel goed.
5/ In de zonde volharden.
6/ Verstoktheid in zonde tot aan de dood.

En om de godsdienstleerkrachten, catechisten etc aan hun enorme verantwoordelijkheid te herinneren, en hen te wijzen op de enorme gevaren voor hun eigen ziel indien ze hele klassen vol kinderen leugens voorhouden;

Negen wijzen waarop men medeplichtig wordt aan iemands zonde:
1/ door raad te geven
2/ door opdracht te geven
3/ door toe te staan
4/ door uit te lokken
5/ met lof of gevlij
6/ door het te verhullen
7/ door medeplichtigheid
8/ door stilte
9/ door het te verdedigen

Wie durft er een klas vol kinderen te vertellen dat er iets in orde zou zijn met een echtscheiding, overspel, abortus, voorbehoedsmiddelen, homo’s, moslims, joden, hindoes, … ?

Die godsdienstleerkracht wordt medeplichtig aan al de zonden die al die kinderen die jaar na jaar door hun klas passeren hun hele leven lang gaan bedrijven. Het zou een vrij lange ‘monoloog’ kunnen worden op het Laatste Oordeel, in plaats van de gehoopte ‘dialoog’.

Lieven Boeve – als baas van alle katholieke scholen – die godsdienstleerkrachten verplicht te zeggen wat ze zeggen - wordt medeplichtig aan de zonden dat elk kind in Vlaanderen hun hele leven lang zal begaan – of totdat die persoon beseft dat ze hem/haar bedot hebben.

Als ik zie hoeveel ik zelf zondig door medeplichtigheid in omgang met een vrij kleine sociale kring – vraag ik me af wat er hand is met de ziel van mensen die een publieke rol vervullen.

Het is daarom ook dat de heiligen beweren dat het pad naar het onderste van hel geplaveid is met de schedels van bisschoppen. Het is echt niet gemakkelijk bisschop te spelen. Het salaris en pensioen maken het allemaal heel aantrekkelijk, maar ze mogen het van mij hebben – ze hebben trouwens al hun loon ontvangen.

Danneels bijvoorbeeld die van Koning Boudewijn eiste dat hij de abortuswet moest tekenen. Danneels is medeplichtig in de moord van elke individuele foetus in het land.

Christenvervolgers indertijd hebben maar een paar vroege christenen van kant gemaakt, en die martelaren zijn allemaal naar de hemel. Maar iemand die valse ideeën over de katholieke doctrine verspreidt, zodoende mensen misleidt en doet zondigen die dan naar de hel gaan, dat is een ander paar mouwen.

Dan meent Boeve dat de H. Geest hem het idee voor Dialoogschool in de oren gefluisterd heeft. Ik kan me vergissen maar de man is stapelzot; het niveau van blasfemie en ketterij is niet meer mooi om te aanzien.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer