woensdag 3 februari 2016

Bisschoppelijk afgevaardigde Fons Uytterhoeven, die 'aartsbisschop' Jozef De Kesel vertegenwoordigt op onderwijsgebied, heeft zichzelf geëxcommuniceerd:

"In de eindtermen staat dat er open moet worden gesproken over de evolutieleer en dat creationisme geen plaats heeft [Het Creationisme als Scheppingsgeloof hoort thuis binnen het vak Katholieke Godsdienst!]. Deze school houdt zich juist aan een strikte lezing van de Bijbel [Hetgeen ook door de Kerk wordt verplicht!]. Wat zij doen, past theologisch en maatschappelijk niet bij ons [Dus, "een strikte lezing van de Bijbel" "past theologisch en maatschappelijk niet bij ons (= het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen)". Dit is ketterij!]. Met hun wereldvreemde opvoeding heeft het geloof volgens mij niets te maken [Jezus Christus zegt in Johannes 15,19 tot Zijn leerlingen: "Jullie zijn niet van de wereld."]. Ik zal nooit voorstellen om hen vanuit het aartsbisdom te erkennen [Zegt veel over het Aartsbisdom!]. Laat ik het zo stellen: in Mechelen zijn er een aantal instanties die een islamitische school willen oprichten [Er is in dit land nog steeds vrijheid van onderwijs.]. Als zij zich sektarisch zouden opstellen, dan is dat gevaarlijk voor de maatschappij [Inderdaad zéér 'gevaarlijk'!]."

Bron: De Morgen - 13/01/2016


Secundair onderwijs - Derde graad ASO - Natuurwetenschappen - Eindtermen


II Vakgebonden eindtermen biologie

2. Vakinhoudelijke eindtermen

2.4 Evolutie

          De leerlingen kunnen
B22    aanwijzingen voor biologische evolutie formuleren.
B23    uitleggen hoe, volgens hedendaagse opvattingen over evolutie, nieuwe soorten ontstaan.
B24    de biologische evolutie van de mens toelichten.

Deze eindtermen zijn klinkklare nonsens!

Noch de leerlingen, noch de leerkrachten, noch de opstellers van de eindtermen, noch de professoren kunnen dit! De 'evolutietheorie' is géén vaststaand feit zoals de eindtermen laten uitschijnen, maar wél een pseudo-wetenschappelijke theorie waarvoor er geen enkel serieus bewijs bestaat!


Fons Uytterhoeven moet zich op de eerste plaats zorgen maken over het zieleheil van de leerlingen, niet over een paar dubieuze eindtermen!

Het is duidelijk, dat Fons Uytterhoeven het Creationisme als Scheppingsgeloof afwijst!

Hiermee excommuniceert Fons Uytterhoeven zichzelf uit de Katholieke Kerk, omwille van het feit, dat hij met zijn afwijzing een hele reeks Katholieke dogma's en zelfs het Credo van Nicea afwijst!


Creationisme als Scheppingsgeloof


UIT DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK:

279 "In het begin schiep God de hemel en de aarde" (Gen. 1, 1). Deze plechtige woorden staan aan het begin van de Heilige Schrift. De geloofsbelijdenis neemt deze woorden weer op door God de Almachtige Vader te belijden als "de Schepper van hemel en aarde" (1ste Concilie van Constantinopel, Credo van Nicea - Constantinopel (31 juli 381), "van al wat zichtbaar en onzichtbaar is" (Geloofsbelijdenis, Geloofsbelijdenis volgens de Romeinse doopritus, Twaalf Artikelen van het Geloof).

 

Wat zijn we als Katholieken dus verplicht om te geloven aangaande de Schepping en de Zondeval?


Katholieke Dogma's en Leringen aangaande de Schepping en de Zondeval:

God werd door Zijn Goedheid bewogen om de wereld te scheppen.
(De Fide) 

De wereld werd geschapen om God te verheerlijken. (De Fide) 

De schepping is het werk van de Heilige Drie-Eenheid. (De Fide) 

God heeft de wereld geschapen vrij van enige externe dwang en innerlijke noodzakelijkheid. (De Fide) 

God heeft een geordende en goede wereld geschapen. (De Fide) 

De wereld had een begin in de tijd. (De Fide) 

God alleen heeft de wereld geschapen. (De Fide) 

God houdt de schepping in stand. (De Fide) 

God, door Zijn Voorzienigheid, beschermt en leidt alles wat Hij heeft geschapen. (De Fide) 

De eerste mens werd geschapen door God. (De Fide) 

De mens bestaat uit twee essentiële delen - een materieel lichaam en een geestelijke ziel. (De Fide) 

Elke mens bezit een individuele ziel. (De Fide) 

Onze eerste ouders, voor de Zondeval, waren begiftigd met een heiligmakende genade. (De Fide) 

De donum immortalitatis, dit is de gift van lichamelijke onsterfelijkheid van onze eerste ouders. (De Fide) 

Onze eerste ouders in het paradijs zondigden smartelijk door overtreding van het Goddelijke verbod. (De Fide) 

Door de Erfzonde werden onze eerste ouders beroofd van de heiligmakende genade en riepen zij de woede en de verontwaardiging van God over zich af. (De Fide) 

Onze eerste ouders werden zo onderworpen aan de dood en aan de heerschappij van de Duivel. (De Fide)

De Fide betekent, dat het hier Geopenbaarde Leer en dogma betreft, dus een essentieel onderdeel van de Katholieke Geloofsleer.

Bron: Fundamentals of Catholic Dogma door Ludwig Ott (TAN Books, 1974), pagina's 79-122 over "The Divine Act of Creation" en "The Divine Work of Creation"

Link:


http://www.essan.org/SignumMagnum/e%20Books/Fundamentals%20Of%20Catholic%20Dogma.pdf

Iedereen die één van deze dogma's loochent, is een ketter. 

Het is duidelijk, dat Bisschoppelijk afgevaardigde Fons Uytterhoeven, die aartsbisschop Jozef De Kesel vertegenwoordigt op onderwijsgebied, naar apostasie neigt.

Geloofsafval betekent impliciete excommunicatie uit de Katholieke Kerk. 

15 opmerkingen:

Anoniem zei

Het is eigenlijk heel simpel.

Het Concilie van Nicea is het laatste concilie van voor de schisma's. Het is het concilie waarop alle christenen verenigd waren onder Rome. Maar zelfs na de Schisma's en zelfs na Luther aanvaardden de protestantse denominaties en andere schismatici het concilie van Nicea als autoratief, en daarmee aanvaardden ze ook de geloofsbelijdenis van Nicea.

In andere woorden; verwerp de geloofsbelijdenis van Nicea en je bent zelfs geen christen meer maar een heiden.

En er staat wel meer in de geloofsbelijdenis van Nicea waar men problemen mee heeft; inlusief Jezus zijnde de Christus, Zoon van de Vader, en de maagdelijke ontvangenis door de H. Geest, ten hemel opnemening etc, etc, ... etc.

Anoniem zei

Je zegt inderdaad terecht dat evolutietheorie een theorie is, want wetenschappelijk bewijs blijft uit, ook al heeft men muizen jarenlang in kernreactoren, microgolfovens en in de diepvries gestoken, op zwavel- en zoutzuur gezet, aan boeikasgassen blootgesteld en met wie-weet-wat allemaal niet volgespoten in de hoop dat er zich een mutatie zou voordoen. Maar niets he. Helemaal niets.

Terwijl die Frankenstein wetenschappers daar mee bezig waren heeft genetisch onderzoek allerlei ontdekt. Een paar ontdekkingen zouden de evolutie kunnen ondersteunen, maar aangezien Frankenstein er niet slaagt een simpele evolutie van soort naar sub-soort te illustreren - laat staan van Aap naar Mens of omgekeerd - kan je ze echt niet serieus nemen. Dat gezegd zijnde, de ontdekkingen in genetisch onderzoek maken het steeds moeilijker om de evolutietheorie te handhaven. De genetica neemt de wetenschap in een andere richting dan waar Evolutie naar toe wil. Een serieuze wetenschapper tegenwoordig geeft toe dat ze het gewoon niet weten, maar ze weten genoeg om te stellen dat de evolutietheorie hoogstwaarschijnlijk gewoon onmogelijk is.

Evolutie is de godsdienst van de vrijmetselaar en zionist. Het vitriool waarmee vrijmetselaar evolutie blijven handhaven is niet op een wetenschappelijke basis gestoeld, zelfs niet op logica of gezond verstand, maar op een ideologie die als enigste doel heeft de Kerk te verwoesten.

Anoniem zei

Het is belangrijker dat Creationisme aangevallen wordt, dan dat radicalisering van moslims in het onderwijsnet uitgeroeid wordt. Er blijven wel geen mensen dood wanneer iemand niet in de evolutietheorie geloven, terwijl dat met geradicaliseerde moslims anders zit.

Hoe verblind die lui zijn door hun kerkhaat.

Laten we toch aan de H. Maagd bidden dat deze zondaar bekeerd mag worden, en teruggewonnen mag worden uit de kluwen van de satan.

GA vertelt me steeds dat ik dergelijke taal in België niet kan hanteren, want ze worden bang bij het horen van de naam van de H. Maagd. Maar luistert eens, België heeft een beetje van die taal nodig.

Zij die in de voorspellingen van Fatima geloven spreken vaak over een kernoorlog als de Grote Kastijding die op de mensheid losgelaten gaat worden. Het zou nog weleens kunnen dat het de versleten kernreactor van Tihange gaat zijn die de kastijding gaat verwezenlijken.

De crisis in de wereld is nog veel groter dan de crisis in de Kerk. Het creationisme mag dan wel vrij ongelooflijk zijn; dat God zo almachtig zou zijn dat Hij mens en aarde geschapen zou hebben. Maar het is nog ongelooflijker dat Belgische politici zo dom kunnen zijn om een versleten kernreactor aan te steken.

Als dergelijke mensen dom genoeg zijn een versleten kernreactor willen aansteken, dan heb ik mijn twijfels in hun bekwaamheid over het verschil tussen creationisme en evolutie te kunnen oordelen.

Erik zei

Maar de dinosauriërs liepen toch langer dan enkele dagen rond voor er sprake was van de mens. Hoe wordt dat dan verklaard?

The Guardian Angel zei

De Dinosauria ontstonden ongeveer 230 miljoen jaar geleden in het Trias en verdwenen rond 65 miljoen jaar geleden. Darwinisten filosoferen graag over het verdwijnen van de dinosauriërs. Maar, waar we echter nooit iets over horen, is de oorsprong van de dinosauriërs.

In tegenstelling tot het Darwinistische wereldbeeld verschenen de dinosauriërs plots, waren het complexe dieren, die uit verschillende soorten bestonden en waren ze gigantisch groot. Over de evolutionaire voorgeschiedenis wordt met geen woord gerept, wegens onbekend of onbestaand?

Geen enkele 'overgangsvorm' van één of ander voorouderlijk dier is bekend. Plots waren ze er.

U mag mij altijd eens uitleggen van waar de dino's gekomen zijn!

Anoniem zei

Belangrijker dan de verhaaltjes over dino’s is het feit dat Fons Uytterhoeven denkt dat een katholieke school die een oude catechismus hanteert even gevaarlijk is als een sektarische islamitische school.

“Laat ik het zo stellen: in Mechelen zijn er een aantal instanties die een islamitische school willen oprichten”

Is dat hoe het schoentje past? Om nee tegen moslims te kunnen zeggen, moet je ook nee tegen katholieken zeggen – zegt dit lid van de bisschoppenconferentie van de (voormalig) katholieke Kerk in België en vertegenwoordiger van de (voormalig-katholieke) Aartsbisschop in het (voormalig) katholieke onderwijs.

Bestaat er nu godsdienstvrijheid in België of niet?

Uytterhoeven in ieder geval beantwoordt met een volmondig “Nee”.

Ik moest gisteren nog aan Bergoglio denken die geen Joden wil bekeren, en het zelfs verboden heeft. Wat een grappig mannetje die Bergoglio wel niet is. Wie meent hij dat hij is?

Geloof is eerst en vooral een gave van God. Een paus zal er niets aan veranderen of iemand gelooft of niet.

Maar erger, als ze iemand tegenkomen die zich wil bekeren, jagen ze hem nog weg. Als iemand naar die lui gaat met de wens zich tot het katholieke geloof te bekeren, slagen ze er nog in die vrijwillige bekeerling van gedacht te doen veranderen. (En als de vrijwillige bekeerling een jood is dan zullen ze zelfs weigeren hem te bekeren.) Ik spreek uit ervaring. Als het niet omwille van SSPX geweest was, zou ik nog iemand zijn die … (voor redenen van goed fatsoen kan ik de zin niet afwerken.)

Ik geloof dat de statistieken voor volwassen-bekeerlingen dit op pijnlijke wijze illustreren. Idem dito voor priesterroepingen. SSPX mag minuscuul zijn, maar hun ‘hit-rate’ is bijzonder hoog.

Of gaat Uytterhoeven beweren – om de woorden van Metterpenningen te herhalen – dat de H. Geest “een moreel kompas” nodig heeft?

Serieus he. Je zou echt denken dat de Conciliaire Kerk ervan overtuigd is dat sinds Luther de H. Geest aan de kant van de protestanten staat, en sinds het Concilie aan de kant van de Joden en Moslims.

Anoniem zei

Uytterhoeven wil boeken over creationisme en oude catechismus verbieden.

Dat hij ook de Duitse 19de E. poet Heinrich Heine verbiedt;
"Waar mensen boeken verbranden, zullen ze uiteindelijk ook mensen verbranden.";
zei deze Jood die zich tot katholicisme bekeerd heeft.

Terwijl tijdsgenoot Ralph Emerson zei:
“Elk verbrand boek verlicht de wereld” ;
zei deze Amerikaanse vrijmetselaar en aanhanger van Transcendentalisme en Biblical Criricism. Een verlichte geest natuurlijk, met verfijnde smaak, een graag-geziene gast in de salons en wandelgangen.

Het hangt er maar vanaf welk soort onnoze… sorry - vrijmetselaar je bent;
“...but he who destroys a good book, kills Reason itself, kills the Image of God...”,
zei Winston Churchill. Engelse vrijmetselarij gelooft in het Supreme Being.
Aaahhh. Maar Churchill spreek over het “good” boek.

"You see these dictators on their pedestals, surrounded by the bayonets of their soldiers and the truncheons of their police. Yet in their hearts there is unspoken - unspeakable! - fear. They are afraid of words and thoughts! Words spoken abroad, thoughts stirring at home, all the more powerful because they are forbidden. These terrify them. A little mouse - a little tiny mouse! - of thought appears in the room, and even the mightiest potentates are thrown into panic."
Winston Churchill

Ik wil maar zeggen; de Grand Orient vrijmetselaars spelen met vuur wanneer ze de vrijmetselaars van de Grand Lodge koeioneren.

En katholieken spelen met het hellevuur waneneer ze eigen zielenheil en vooral het zielenheil van anderen in gevaar brengen, door bv. naar de pijpen van de vrijmetselarij te dansen.

Goed advies; Voet bij stuk houden in deze woelige tijd – en altijd.

Propterea accipite armaturam Dei, ut possitis resistere in die malo, et in omnibus perfeci stare.
Ephezen zes dertien

Anoniem zei

Het ware beter dat onze 'prinsen', bisschoppen eens iets fatsoenlijks konden schrijven of uitbrengen om gelovigen op weg naar de hemel te brengen.

Nee, dat doen ze helemaal niet. Integendeel, ze brengen godsdienstboekjes uit op Roeachse wijze, herleiden de Heilige Schrift tot 'nen protestantsen' boek ( kijk maar naar eens naar de kaft van tegenwoordige 'herziene' Wilibrord-schoolbijbel van 1995, het lijkt precies of ze er een kleurboek van hebben gemaakt! )

Hoe zouden tegenwoordige jonge gelovigen dan eerbied en ontzag kunnen hebben als er niet eens materiele zorg wordt besteed aan de versiering van de Heilige Schrift? Ze willen daarmee precies aantonen dat het ook maar ween nen boek, weer nen boek...

Om nog te zwijgen van de dagelijkse ketterijen en vuiligheden die door Jozef Dekesel, Johan Bonny en andere demonen in schapenvacht wordt uitgesproken.

Eigenlijk zijn al de ( oude ) Mis- en vesperboeken, Romeinsche Missaals, Mechelse Catechismussen , Heilige Schriften en Katholieke Bijbels stille maar temminste geloofwaardige EN eengemaakte getuigen van het Rijke Roomsche leven. Dit is dan ook geval wanneer aartsbisscho Sviatoslav Shevchuk met DE Katechismus van de Katholieke Kerk aan het zwaaien was richting Bergoglio ( bisschop ) ten tijde van de Synode. Vervolgens las Shevchuk de passages omtrent het huwelijk en gezin voor. Bergoglio werd eens te meer voor paal gezet.

De modernisten voelen aan dat deze laatste restanten nog 'in omloop zijn' en trachten daarom veranderingen aan te brengen zoals bij de Wilibrordbijbel 1975 en de Oecemenische vertalingen zoals de Groot-Nieuwsbijbel en de Nieuwe Bijbelvertaling maar daarmee hebben ze nog altijd niets gedaan aan de 'rondgang' van de restanten.

Daarom vroeg ik af: wanneer zouden ze iets gaan bedisselen om de getrouwe documenten verbieden en zie! Men begint al met het verbieden van Oude Catechismussen. Wanneer gaan binnenkort de Heilige Schiften verbieden? Wanneerde Katholieke Bijbels? Wanneer de oude Missaals? De oude kerkboekjes? De oude gebeden? Hier is geen sprake van een eenling. Er zijn ongetwijfeld nog andere die dit plan hebben. Men wilt dus dat men ovegeleverd is aan de bepalingen van de 'Neo-Katholicistische Wereldkerk'. De Kerk van vroeger bestaat niet meer. Was ze vroegen anders? Nee. Is ze ooit veranderend? Nee. Maar is ze nog getrouw aan Christus? Eeeeuuuuuh, daar moeten we nog eens Synode overhouden. Aldus de leugens van Bergoglio en zijn trawanten. Dat is wat ze ons willen wijsmaken: de Kerk is nooit anders geweest. Niet helaas voor hun zijn de stille schriftelijke getuigen nog aanwezig. Dit is een doorn in hun oog. Nu beginnen ze hun afrekening.

Er is haast bij om aan één dezer stille getuigen aan te geraken. Indien je dat niet probeert ben je weerloos aan de kronkelredeneringen en verklaringen van de tegenwoordige neo-heidense uitgaven, publicaties en encyclieken. Dit kan ongetwijfeld aan weerslag hebben op je geloof en je zielenheil. Het is nu al moeilijk om een vaststaande rots te zijn in deze doldraaiende wereld. Met de hulp Gods echter is echter niets onmogelijk. Zijn juk is immers zacht om te dragen.

The Guardian Angel zei

Inderdaad! Alles van na hét Concilie is verdacht!

Erik zei

Dag Guardian Angel, blijkbaar heeft mijn vorige vraag u niet bereikt, dus plaats ik hem nog eend ;ik vroeg me nog af hoe het zit met de schepping in zes dagen en het feit dat er miljoenen jaren tussen dinosauriërs en mensen zitten.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Aangezien de zon en de maan pas op de vierde dag werden geschapen, kan het woord 'dag' onmogelijk een dag van 24 uur betekenen, aangezien er al 3 dagen gepasseerd waren zonder dat er een zon was.

'Dies' wordt gewoonlijk vertaald door 'dag', maar kan ook 'tijd' of 'tijdruimte' betekenen.

'Dies' is dus de aanduiding van een 'era', een onbepaalde tijdsduur!

Dit wordt ook zo door de Kerkvaders geïnterpreteerd. (Wij zijn Katholieken en géén protestanten!)

De mens werd op de zesde dag geschapen, echter de meeste landdieren werden ook op de zesde dag geschapen, maar eerder dan de mens. Aangezien een dag geen 24 uur is, maar ook één miljard jaar zou kunnen betekenen, is er geen tegenspraak met de wetenschap. Dinosauriërs kunnen dus 100 miljoen jaar voor de mens de wereld bevolkt hebben.

2 Pe 3:8 Voor den Heer is één dag als duizend jaren, en duizend jaren als één dag.

Anoniem zei

Welgemeende dank voor de verduidelijking!

Anoniem zei

In het begin schiep God Hemel en Aarde. Niet 'op de eerste dag. En op de "tweede dag". Maar van de eerste Dag is er geen sprake

Anoniem zei

In het begin creëerde God hemel en aarde.

Er staat niet dat God hemel en aarde 'gemaakt' heeft, maar 'gecreëerd'. ‘Creëren’ betekent iets vanuit het schijnbaar niets scheppen. Een liedje, een gedicht, een kind. Een boom planten eigenlijk ook, een mosterdzaadje bijvoorbeeld. Of een hele cosmos indien je God bent.

‘Maken’ betekent dat je iets tot iets anders omvormt.

Evolutietheorie creëert niets. Het verandert alleen dingen die reeds bestaan. Een groot probleem voor evolutie is waar het leven vandaan komt. Of waar de eerste amoebe uit is ontstaan? Of de eerste plant.

Dingen manipuleren is maar gemakkelijk, dat kan ik ook. Maar iets vanuit het niets maken – daar is God voor nodig.

Interessant is dat Mary Shelley (auteur van het verhaal Frankenstein) in de eerste zin van haar beroemde boek Erasmus Darwin (de grootvader van Darwin) vermeld. Waar Shelley naar verwees is dat Erasmus Darwin geloofde dat uit dode materie, levende materie kan voortkomen. Erasmus Darwin heeft daar onderzoek naar gedaan. Hijj bestudeerde een glas water, en hij zag hoe – indien hij lang genoeg naar heet water keek – er leven in het water ontstond. (Hij zal de bacteriën bedoeld hebben)

Ik denk dat het spijtig is dat Erasmus Darwin niet langer naar zijn water gekeken had, anders zou hij dino’s gezien hebben. Hele kleine dino’s natuurlijk, want zijn glas was zo groot niet.

En welk bedtijd verhaaltje denk je dat Erasmus aan Charles verteld zou hebben?

En inderdaad, het enigste de Charles aan het onderzoek van grootvader toegevoegd heeft is : ‘Miljoenen Jaren’.

En voor we zelfs slapen gaan; het monster dat Frankenstein maakt, slaat op hol. Shelley bouwt hiermee een visionaire waarschuwing in; geknoei met de Creatie van God, en geknoei met de natuurlijke gang van zaken is een evolutionaire stap terug. Voorbeelden hiervoor zien we in de eugenetica maar ook in bio-engineering.

Anoniem zei

De dino's stonden ten dienste van het geschikt maken van het aardoppervlak
ten behoeven van de fysiek kleine en kwetsbare mens.
De schepping staat geheel ten dienste van geestelijke 'ontwikkeling',
bij voorkeur richting hemel.
Tijd is en blijft relatief - in relatie tot geestelijke groei naar God de Vader.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer