zondag 14 februari 2016

Bergoglio en Kirill: “We are [loge-]brothers.”

Korte analyse van de gemeenschappelijke 'verklaring' van de schismatieke Kirill van Moskou en de afvallige Bergoglio van Rome:

"We are brothers"
Centraal is de witte ster en de rode driehoek van de Cubaanse vlag zichtbaar.

De witte ster is de Satanster van de Communisten.

De rode driehoek is natuurlijk hét vrijmetselaarssymbool bij uitstek! 


Link naar The official English translation:

http://en.radiovaticana.va/news/2016/02/12/joint_declaration_of_pope_francis_and_patriarch_kirill/1208117

1. "...the first in history" [Bergoglio is geen paus, hoogstens hulpbisschop van Rome.]

"...we have met like brothers" [Ze hebben elkaar ontmoet "zoals" broeders, maar het zijn geen échte broeders... Misschien dan wel logebroeders???]

2. "Cuba...the symbol of the hopes of the “New World” [Order?]" [Columbus? Rakettencrisis? Guantanamo Bay?]

"...that we address our words to all the peoples of Latin America and of the other continents." [Worden de VS hier uitgesloten?]

3. Verwijzing naar: (cf. 1 Pet 3:15)

1 Pe 3:15  Heiligt Christus, den Heer, in uw harten; weest altijd tot verantwoording bereid aan iedereen, die u rekenschap vraagt van de hoop, die in u leeft.

Merkwaardige verwijzing naar Petrus.

4. Inderdaad, allemaal formuleringen die we niet gewoon zijn van Bergoglio.

5. "...for nearly one thousand years Catholics and Orthodox have been deprived of communion in the Eucharist." [Het schisma is er dus nog steeds!]

"We are pained by the loss of unity, the outcome of human weakness and of sin, which has occurred despite the priestly prayer of Christ the Saviour: “So that they may all be one, as you, Father, are in me and I in you … so that they may be one, as we are one” (Jn 17:21)."

Vanuit Katholiek perspectief is dit een zeer zware ketterij!

De Kerk van Christus is de Katholieke Kerk.

De Kerk is één, binnen de Katholieke Kerk.


Orthodoxen die het primaatschap van Petrus niet erkennen, behoren niet tot de Kerk.

Over de eenheid van de Kerk:


"Er is één God en één Christus; en Zijn Kerk is één en het Geloof is één; en één het volk, samengevoegd in de vaste eenheid van het lichaam in de bond van eendracht. Deze eenheid kan niet worden gebroken, noch het éne lichaam gedeeld door de scheiding van de samenstellende delen."

S. Cyprianus, De Cath. Eccl. Unitate, n. 23


6. De Russisch-Orthodoxen maken géén deel uit van de Kerk, maar zijn schismatiek en geëxcommuniceerd!

7. "Orthodox and Catholics must learn to give unanimously witness in those spheres in which this is possible and necessary." [Met andere woorden, Rome moet maar eens stoppen om de VS achterna te lopen.]

8. Over het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Syrië, Irak... [Allemaal brandhaarden die door de VS en de NATO zijn aangestoken.]

9. "We call upon the international community to act urgently in order to prevent the further expulsion of Christians from the Middle East." [Dit is een oproep om een nieuwe Kruistocht te organiseren.]

10. Over Syrië en Irak...

11. "...so that fraternal co–existence among the various populations, Churches and religions may be strengthened..." [Dit lijkt wel een oproep die regelrecht door de vrijmetselarij werd ingefluisterd. De Kerk heeft echter de plicht om de Waarheid te verkondigen!]

"...not permit a new world war." [!]

12. "We bow before the martyrdom of those who, at the cost of their own lives, have given witness to the truth of the Gospel, preferring death to the denial of Christ." [Vanuit Katholiek perspectief weer een grote ketterij. Orthodoxe 'martelaren' zijn géén martelaren, omdat ze niet tot de Kerk behoren.] 

"...are a pledge of the unity of Christians." [Christenen kunnen alleen maar één zijn binnen de Katholieke Kerk.] 

13. "Differences in the understanding of religious truths must not impede people of different faiths to live in peace and harmony." [Opnieuw een zeer problematische zin.]

"No crime may be committed in God’s name, “since God is not the God of disorder but of peace” (1 Cor 14:33)." [Opnieuw een zeer problematische zin.]

Citaat werd uit zijn context gerukt.

1 Co 14:29  Van de profeten mogen er twee of drie het woord voeren, en de anderen moeten het beoordelen.
1 Co 14:30  En wanneer een ander, die er bij zit, een openbaring ontvangt, dan moet de eerste zwijgen.
1 Co 14:31  Zeker, als het úw beurt is, moogt gij allen profeteren, opdat allen er uit leren, en allen worden vertroost.
1 Co 14:32  Profeten-geesten toch zijn aan de profeten zelf onderworpen;
1 Co 14:33  want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Zoals het in alle gemeenten der heiligen gebeurt,
1 Co 14:34  moeten de vrouwen in de bijeenkomsten zwijgen. Want het is haar taak niet, te spreken; maar ze moeten onderdanig zijn, zoals de Wet het ook zegt.


Dit gaat niet over misdaden als dusdanig, maar over orde en rust.

Hoe zou er trouwens ooit een 'misdaad' in naam van God kunnen gebeuren?

Gaat dit dan over Allah? Dit neigt weer naar vrijmetselarij.


14. "In affirming the foremost value of religious freedom..." [Ook weer problematisch.]

15. "In particular, we observe that the transformation of some countries into secularized societies, estranged from all reference to God and to His truth, constitutes a grave threat to religious freedom." [Dit is een directe aanval op het Westen.]

16. "The process of European integration, which began after centuries of blood–soaked conflicts, was welcomed by many with hope, as a guarantee of peace and security. Nonetheless, we invite vigilance against an integration that is devoid of respect for religious identities. While remaining open to the contribution of other religions to our civilization, it is our conviction that Europe must remain faithful to its Christian roots. We call upon Christians of Eastern and Western Europe to unite in their shared witness to Christ and the Gospel, so that Europe may preserve its soul, shaped by two thousand years of Christian tradition." [Dit is een directe aanval op de Europese Unie. Zéér merkwaardig. En Bergoglio slooft zich zo uit voor de EU, zodanig zelfs dat hij zijn "Karel de Grote VrijmetselaarsPrijs" heeft gekregen.]

17. "The unrelenting consumerism of some more developed countries is gradually depleting the resources of our planet." [Hoor ik hier Malthus?]

18. "...the respect for peoples’ traditions..." [Gaat in tegen het VN-charter.]

19. "The family is the natural centre of human life and society. We are concerned about the crisis in the family in many countries. Orthodox and Catholics share the same conception of the family, and are called to witness that it is a path of holiness, testifying to the faithfulness of the spouses in their mutual interaction, to their openness to the procreation and rearing of their children, to solidarity between the generations and to respect for the weakest."

[Hiervan val je toch van je stoel! Waarom dan twee jaar lang dat gezeur op de Sodomieten-Synode daar in Rome? Wat zegt Johan Bonny, de gebuisde 'aartsbisschop' van Antwerpen, nu?]

20. "The family is based on marriage, an act of freely given and faithful love between a man and a woman. It is love that seals their union and teaches them to accept one another as a gift. Marriage is a school of love and faithfulness. We regret that other forms of cohabitation have been placed on the same level as this union, while the concept, consecrated in the biblical tradition, of paternity and maternity as the distinct vocation of man and woman in marriage is being banished from the public conscience." [= Frontale aanval op het zogenaamde 'homo-huwelijk'! "Who am I to judge?"]

21. "Millions are denied the very right to be born into the world." [Een veroordeling van abortus!!!]

"The emergence of so-called euthanasia leads elderly people and the disabled begin to feel that they are a burden on their families and on society in general." [Een radicale veroordeling van euthanasie!!!]

"...the manipulation of human life" [Veroordeling van de (artificiële) eugenetica!]

22. Oproep richting de jeugd om van het Geloof getuigenis af te leggen.

23. "Be the light of the world..." [Merkwaardig...]

"Raise your children in the Christian faith, transmitting to them the pearl of great price that is the faith (cf. Mt 13:46) you have received from your parents and forbears." [Over de Christelijke opvoeding; een kostbare parel!] 

24. "...and excludes any form of proselytism." [Weer een veroordeling van het proselitisme. Na de joden hoeven de Orthodoxen zich blijkbaar ook niet meer te bekeren...]

"We are not competitors but brothers..." [Dit komt de Orthodoxen wel héél goed uit zo!]

25. Dan wordt en passant ook nog het 'uniatisme' verworpen! Dit is totaal onaanvaardbaar!

Het 'uniatisme' betekent de terugkeer tot de ware schaapstal door hereniging en door de rol van de Paus te erkennen.

Het toverwoord is nu "co–existentie". Nonsens!


Bergoglio tekent dat dan en allemaal zijn het de rotte vruchten van het Tweede Vaticaans Concilie die dit mogelijk maken.

ORIENTALIUM ECCLESIARUM
Over de Oosterse Kerken
2de Vaticaans Concilie - Decreet


PARAGRAAF 7 - Het contact met de broeders van de gescheiden Kerken

27 - Op grond van de genoemde beginselen mogen aan de Oosterse Christenen, die te goeder trouw gescheiden zijn van de katholieke Kerk, de Sacramenten van de Biecht, de Eucharistie en de zalving der zieken worden toegediend, als zij dit uit eigen beweging verlangen en de vereiste gesteltenis bezitten. En ook katholieken mogen aan niet-katholieke bedienaars, wier Kerk geldige Sacramenten bezit, de genoemde Sacramenten vragen, wanneer noodzaak of echt geestelijk nut zulks gewenst maken en het fysiek of moreel niet mogelijk is, zich tot een katholiek priester te wenden.


Maar wat lezen we in paragraaf 26?

26 - Een deelnemen aan de eredienst dat afbreuk doet aan de eenheid van de Kerk of een formele instemming met de dwaling inhoudt, of het gevaar meebrengt van dwaling in het geloof, ergernis en indifferentisme, is door de Goddelijke Wet verboden.

En dan weer in paragraaf 28:

28 - Op grond van dezelfde beginselen is het deelnemen door katholieken en de gescheiden Oosterse broeders aan elkaars eredienst en het gebruik van elkaars heilige zaken en plaatsen om wettige redenen toegestaan.

Aan de ene kant mag men dus niet deelnemen aan de eredienst van de Orthodoxen [= Goddelijke Wet !!!] en aan de andere kant dan weer wel [= menselijke wet!].

Dit is typisch voor de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. In de ene paragraaf mag het niet, in de andere paragraaf mag het wel. Wat is het nu?

Dit zijn dus dubieuze en dubbelzinnige documenten die van generlei waarde zijn!


Totaal overbodig en zinloos!

Merk ook op:


26 - Een deelnemen aan de eredienst dat afbreuk doet aan de eenheid van de Kerk of een formele instemming met de dwaling inhoudt, of het gevaar meebrengt van dwaling in het geloof, ergernis en indifferentisme, is door de goddelijke wet verboden.

De Novus Ordo eredienst beantwoordt perfect aan deze definitie.

De Novus Ordo eredienst doet inderdaad afbreuk aan de eenheid van de Kerk. Dus mag men de Novus Ordo eredienst NIET bijwonen! [=
Goddelijke Wet !!!]

Zoals we eerder al betoogden,

is de Novus Ordo eredienst zélf
een schismatieke eredienst!


26. Dan weer over Oekraïene. Bergoglio is natuurlijk bang, dat de Katholieke Kerk daar buitengegooid gaat worden!

27. Dan over het Orthodox-schisma binnen Oekraïne. [Pro-Amerika <> Pro-Rusland]

28. De Russisch-Orthodoxe schismatiekers werpen zich hier op als een volwaardige en een gelijkwaardige 'kerk'. Dit is onaanvaardbaar!

29. De Russisch-Orthodoxen leggen géén getuigenis af van de Waarheid.

30. In deze slotparagraaf wordt het schisma nog een keer formeel bevestigd!


Ongelofelijk! Wat een politiek gekonkel!

Wat ik hier lees is dat Rusland de moslims gaat bombarderen en Bergoglio gaat hen niet in de weg staan.

De humanitaire hulp moet op gang komen en Bergoglio gaat hen niet in de weg staan.

De beperkingen op de religieuze vrijheid in Europa moeten teruggeschroefd worden en Bergoglio gaat hen niet in de weg staan.

De islamisering van Europa moet gestopt worden, migranten teruggestuurd worden en Bergoglio gaat hen niet in de weg staan.

De aanvallen op de familie moeten gestopt worden en Bergoglio gaat hen niet in de weg staan.

Het moet maar eens afgelopen zijn met massale abortus en euthanasie en Bergoglio gaat hen niet in de weg staan.

De wereld moet herkerstend worden en Bergoglio gaat hen niet in de weg staan.

Al het bovenstaande is hoogst opmerkelijk, want in de drie jaar van het Bergogliaanse pontificaat heeft hij geen enkele keer ook maar het geringste van al het bovenstaande gezegd, en nu staat er hier niets minder dan dat de Oorlog in Oekraïne betreurd wordt?

En Begoglio heeft dat ondertekend?

De wonderen zijn de wereld nog niet uit!

Maar, 'pater' Lombardi zal wel komen zeggen, dat het document geen deel van het Magisterium uitmaakt.


Opmerkelijk!

Verder lees ik de naam 'Jezus' 5 keer in dit document van 3.125 woorden, wat drie keer meer is dan het gemiddelde voor Bergoglio. Maar het woord 'Christus' komt maar liefst 51 keren voor.

Bergoglio krijgt het woord 'Christus' maar moeilijk over de lippen. In Laudato Si komt 'Christus' maar 7 keren voor in een document van 40.000 woorden. De naam 'Jezus' maar 21 keren.

Bergoglio heeft dit document natuurlijk niet zelf opgesteld.

Hij zal er zelf ook niet mee akkoord gaan, want hij heeft 3 jaar lang het tegenovergestelde gedaan en gezegd.

Maar nu mag hij opeens in Cuba plat op de buik gaan voor de Russen, geen drie maanden nadat hij het eiland aan de Amerikanen gegeven heeft, komen de Russen er hem de les lezen en hem opgedragen zijn job te doen.


Geo-politiek:

Het is duidelijk, dat Patriarch Kirill 'katholieker' is dan Bergoglio de Apostaat, maar Kirill is ook niet katholiek!

En de Groene, Operette-Patriarch, Bartholomeus I van Constantinopel, de pastoor van Istanboel, CIA-agent en marionet van het Amerikaanse regime, staat volledig buitenspel.

Dit zijn spirituele atoombommen vanuit Cuba richting de Verenigde Staten.

Wat een puinhoop!Bergoglio, "de paus die niet zou gaan reizen", kan nog 1000 keer naar Havanna vliegen, maar het primaatschap van Petrus staat niet ter discussie, aangezien het gefundeerd is op de Goddelijke Wet:

Mat 16:18  En Ik, Ik zeg u: gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
Mat 16:19  En u zal Ik de sleutels geven van het rijk der hemelen. En al wat ge op aarde zult binden, zal ook in de hemel gebonden zijn; en al wat ge op aarde zult ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn.

Luk 22:28  Gij zijt Mij trouw gebleven bij mijn beproevingen.
Luk 22:29  Daarom verleen Ik u het koninkrijk, zoals mijn Vader het Mij heeft verleend:
Luk 22:30  dat gij in mijn koninkrijk aan mijn tafel moogt eten en drinken, en op tronen moogt zetelen, om de twaalf stammen van Israël te oordelen.
Luk 22:31  Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen willen ziften als tarwe.
Luk 22:32  Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken; en gij, wanneer ge u bekeerd hebt, bevestig dan uw broeders.

Joh 21:15  Toen ze hadden ontbeten, sprak Jesus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, bemint ge Mij meer dan de anderen hier? Hij zei Hem: Ja, Heer, Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zei hem: Weid mijn lammeren.
Joh 21:16  Hij sprak tot hem een tweede maal: Simon, zoon van Johannes, bemint ge Mij? Hij zei Hem: Ja Heer, Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zei hem: Weid mijn schaapjes.
Joh 21:17  Hij sprak tot hem een derde maal: Simon, zoon van Johannes, bemint ge Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij hem voor de derde maal had gezegd: Bemint ge Mij? En hij zeide Hem: Heer, Gij weet alles; Gij weet toch, dat ik U liefheb. Jesus sprak tot hem: Weid mijn schapen.De Sleutelmacht berust enkel bij Petrus:

Enkel de Katholiek Kerk heeft de sleutels van het Rijk der Hemelen ontvangen, opdat in Haar de vergeving van de zonden tot stand komt door het bloed van Christus en de werking van de Heilige Geest. Enkel in de Katholieke Kerk herleeft de ziel die door de zonden gestorven was, om tot leven gewekt te worden met Christus, door wiens genade wij gered zijn.


DE GELOOFSBELIJDENIS

"Ik geloof in de Heilige, Katholieke Kerk"

Wij geloven, dat de Kerk "Heilig" en "Katholiek" is en dat Ze "Eén" en "Apostolisch" is, zoals het Credo van Nicea - Constantinopel stelt!!!En voor de liefhebbers van het Tweede Vaticaans Concilie nog dit:

LUMEN GENTIUM
Over de Kerk

8 - Dit is de enige Kerk van Christus, waarvan wij in het Symbolum belijden, dat zij één, heilig, katholiek en apostolisch is. Over deze Kerk heeft onze Verlosser, na zijn verrijzenis, Petrus als herder aangesteld.  WIE DUS BEWEERT,
ZOALS BERGOGLIO EN KIRILL,
DAT DE KERK 'VERDEELD' ZOU ZIJN,
IS EEN KETTER
EN EEN SCHISMATIEKER!!!

GEDAAN MET HET OECUMENISME!

BASTA!

4 opmerkingen:

Anoniem zei

In de pers hoor je hoe deze ontmoeting de eerste in 1000 jaar was.

Vrij problematisch want de Orthodoxe Kerk van Moskou en heel Rusland bestaat pas sinds 1441, toen de Russen zich van die in Constantinopel afgescheurd hebben.

A propos, dat was een paar jaar voor Constantinopel verwoest is door Mehmed II die een oorlogsvloot van de Venetianen gekregen had.

In ieder geval raak niet verward tussen de Orthoxen van Kiev en de Orthdodoxen van Moskou, want de twee erkennen elkaar niet, en noemen elkaar apostaten.

Waarom zou het vandaag zo een ruzie zijn tussen Kiev en Moskou?

Anoniem zei

GA, akkoord dat die document rammelt en kraakt aan alle kanten, maar de openingspunten zijn anti-maconniek;
- veroordeling van de EU
- veroordeling van de VN
- punt 5 is problematisch omdat het verkeerd is. Zie hieronder meer.
- punt 7 tot 10 veroordeling van de brandhaarden die door de westerse vrijmetselarij aangestoken zijn.

Dat is de sleutel tot het mysterie; aangestoken door de Westerse vrijmetselarij. Maar wat dan met de Russische vrijmetselarij?

In theorie bestaat het schisma tussen Oosterse en Westerse Kerk niet. Het schisma is opgeheven met de ondertekening van een unificatie verdrag op het concilie van Basel / Ferrara / Firenze tussen 1431 en 1449.

Maar de uitvoering van het verdrag is er nooit van gekomen:

In 1439, op het Concilie van Firenze is inderdaad een verdrag getekend door Metropolitaan Isidore van Kiev – de vertegenwoordiger van de Patriarch van Constantinopel – waarin de Oosterse Orthodoxe Kerk de suprematie van Rome erkende.

Isidore werd tot Kardinaal verheven. Een vrij complexe situatie; Isidore, een orthodox, heeft zich tot katholicisme bekeerd (Oekraïens-Katholieke Kerk), maar in 1437 als orthodoxe bisschop naar Moskou gestuurd door de Patriarch van Constantinopel. Hij vertegenwoordigde de Patriarch, maar Vasili II prins van Moskou heeft hem alleen naar Firenze laten gaan, indien hij geen schade zou toebrengen aan de Orthodoxe Kerk. Isidore heeft het Verdrag tussen Oost en West toch getekend – tegen de zin van Vasili II, en Vasili II heeft Bisschop Isidore verbannen (strikt genomen was Isidore reeds in Firenze) - met verbanning bedoel ik dat Prins Vasili II van Moskou een schisma veroorzaakt heeft met de Patriarch van Constantinopel, en diens bisschop buitengegooid heeft.

Dus door het ondertekenen van het verdrag tussen Rome en Constantinopel, heeft Moskou zich van Constantinopel afgescheurd, en zodoende – wat is het? – 90% van Orthodoxen met zich meegetrokken.

De Russische Aartsbisschoppelijke zetel is een paar jaren vacant gebleven todat de Raad van Bisschoppen van Rusland hun eigen bisschop geïnstalleerd hebben. Zodoede is het Schisma tussen de Orthodoxe Kerk van Constantinopel en de Orthodoxe Kerk in Moskou geformaliseerd.

Hieraan moet toegevoegd worden dat in 1453 de Venetianen een oorlogsvloot aan de Ottomaanse troepen van Mehmed II geleverd hebben die Constantinopel verwoest hebben.

Dit werd als verraad gezien door de Orthodoxen. Hoe kon Venetië met zijn Patriarch of de Paus, die om de hoek van Venetië woont, toelaten dat Mechmed II een oorlogsvloot geleverd kreeg waarmee hij Constantinopel kon verwoesten?

Sinds 1453 zetelt het Patriarchaat van Constantinopel in ballingschap in Kiev. Ook al woont de patriarch zelf vandaag in Athene.

De troonopvolger van Vasili II was Ivan III (regeerde 1462-1505) heeft heel Rusland veroverd en geünificeerd, en heeft Moskou tot het derde Rome verheven. Echter zijn koninklijk hof was geïnfiltreerd door de Sekte van Skhariya de Jood, die niet alleen met de koningin in bed lag, maar ook de theologie van de Orthodoxe Kerk zwaar beïnvloedt heeft.

Dus het verdrag ter unificatie tussen Oosterse en Westerse Kerk is nooit uitgevoerd.

BESLUIT

Ook al bestaat het verdrag tussen Constantinopel en Rome nog steeds; Constantinopel bestond niet meer sinds 1453, en Moskou dat zich als opvolger van Constantinopel zag erkende de superioriteit van Rome niet.

***
Het is heel belangrijk te beseffen dat Bergoglio met Patriarch Kirril van Moskou uitgehangen heeft.

Dat zijn die met de twee-koppige Arend, en alles dat het betekent.

En Kirril ziet zich als de grote pief van het Derde Rome. Vandaar ook dat hij de verklaring zelf opgesteld heeft.

Vreemder echter is dat Bergoglio zo plat op de buik nadat hij 3 jaar lang het tegenovergestelde gezegd en gedaan heeft dan wat er in de verklaring staat te lezen.

Anoniem zei

Bergoglio staat daar in Cuba en hij toont Kirril zijn “Twee sleutelen”.

“Ah”, zegt Kirril tegen Bergoglio “maar ik heb hier de arend met twee hoofden”.

De twee hoofden representeren het seculiere macht en religieuze macht verenigd onder dezelfde persoon – de patriarch.

Eigenlijk hebben de orthodoxen gelijk. Dat gekonkel met een H. Roomse Keizer in het Westen is dan ook niet te verwonderen de uiteindelijke ondergang geworden voor de pauzen. Karel V heeft zelf niet eens kunnen voorkomen dat zijn eigen troepen Rome platgelegd hebben, om maar een voorbeeld te geven. Of Frans Jozef I van Oostenrijk met zijn charmante vrouw Sisi van 15 jaar oud die in 1916 het is moeten afbollen en toen stond Benedictus xvi daar in zijn hemd.

Nee, ik ga akkoord dat de vicaris van Christus op Aarde zowel seculiere als religieuze macht moet hebben, anders kan het niet werken.

De discussie is dan alleen over waar de machtszetel van die vicaris staat. In Rome? In Constantinopel? Of in Moskou?

Bergoglio meent in ieder geval dat die zetel in Moskou staat, …

En in Instanboel. Nee, eigenlijk Kiev. Nee, of is het Washington D.C.. Of the City? Nee. Eigenlijk wil ik die zetel in Argentinië hebben staan. Maar Cuba mag ook…

Niet voor niets dat vroeger een paus Rome gewoon niet verliet. Uiteraard dat toen Pausen zijn beginnen rond te reizen, dat ze opgehouden hebben paus te zijn.

Anoniem zei

Een laatste gedachte die hier moet bijvoegen is deze;

Poetin heeft in zijn bezoek aan Rome vorig jaar Bergoglio gevraagd of hij Rusland aan het H. Hart Van Maria gaat toewijden. De geruchten doen zelfs de ronde dat Poetin uitdrukkelijk gevraagd heeft dit te doen.

Dus;

We hebben aan de ene kant de Patriarch van Moskou – een Patriarchaat dat door de Prins van Moskou opgericht is en zich van Constantinopel afgeschuurd heeft, precies omwille van een unificatie verdrag tussen de Oosterse Kerk van Constantinopel en de Westerse Kerk van Rome – met als belangrijkste reden voor schisma, dat Moskou de suprematie van Rome niet erkende.

Nu zouden Rome en Moskou willen samenwerken? Vreemd.

Aan de andere kant blijkt de huidige prins van Moskou bijzonder in Fatima geïnteresseerd te zijn. Toevallig is deze ook de enigste christlijke politieke leider ter wereld.

Nu stelt die patriarch van die prins van Moskou verklaringen op die hij door de paus laat tekenen.

GA, je kan over de inhoud van de verklaring klagen, maar het is 100 keer katholieker dan dat Bergoglio zelf uit zijn mouw kon schudden.

Het is niet alleen vreemd dat deze twee opeens gezamenlijke verklaringen afleggen, het nog veel vreemder dat de inhoud regelrecht tegen de EU, de VN, en de NAVO ingaat, alsook een aantal liberale gedachtes als abortus, homoseksualiteit, en een aantal christelijke waarden herwaardeert.

Verder is het vreemd dat aangezien Moskou en Constantinopel (Kiev) elkaar haten, en aangezien het Vaticaan altijd alleen maar Constantinopel ging lopen dat Bergoglio nu opeens de Patriarch van Constantinopel (Kiev) in de kou staan. Bergogliaanse ‘flair’ dicteert dat er altijd een groepsfoto vereist is met vertegenwoordigers van allerlei denominaties. Het is a-typisch voor Bergoglio dat de patriarch van Constantinopel (Kiev) net niet daar was.

Ongetwijfeld dat er meer achter zit dan er in de verklaring vermeld staat.

Het zou zelfs kunnen dat de verklaring een eerste stap om een Rusland aan het H. Hart Van Maria toe te wijden – of als ‘Plan B’ klaarligt wanneer de kernraketten reeds onderweg zijn.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer