dinsdag 23 februari 2016

Begrijpe wie begrijpen kan... Het zijn de moslims die moorden en verkrachten, maar volgens 'Knack' zijn het de 'fundamentalistische' Christenen die 'gevaarlijk' zijn!

Knack: 'Net zoals in de islam zijn er christenen die Bijbelse teksten op een fundamentalistische manier lezen'


'Pas vanaf de 17de eeuw werden de eerste voorzichtige stappen gezet om het goddelijke auteurschap van de bijbel in vraag te stellen', schrijven professoren Bijbelwetenschappen Hans Ausloos en Bénédicte Lemmelijn als reactie op een interview in Knack over de plaats van God in het maatschappelijk debat.

Dit is totale ketterij!

UIT DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK:

105 - God is de auteur van de Heilige Schrift. "De door God Geopenbaarde Waarheid, die in de Heilige Schrift besloten ligt en voorgehouden wordt, is er onder ingeving van de Heilige Geest aan toevertrouwd".

106 - God heeft de menselijke auteurs van de heilige boeken geïnspireerd. "Voor het samenstellen van de heilige boeken koos God mensen uit, van wie Hij zich, gebruikmakend van hun eigen vermogens en krachten, bediende, om hen, terwijl Hijzelf in hen en door hen werkte, al datgene en alleen datgene wat Hij wilde, als echte auteurs te laten optekenen".


In het interview "Na de ontkerkelijking is ook de ontmoskeeïng volop bezig" (Knack, 20 januari 2016) wordt gesteld dat, volgens radicale islamcritici, de jihad in de islam is ingebakken omdat deze in de Koran staat. Patrick Loobuyck repliceert in dit verband als volgt: "Er is een fundamenteel verschil in het statuut van de heilige teksten van christenen en die van moslims. Christenen aanvaarden dat de Bijbel geschreven is door profeten, evangelisten of andere auteurs. De Bijbel is mensenwerk [Vals!], elk evangelie is een menselijke interpretatie van het leven van Jezus [Vals!]. In de islam ligt dat anders. De Koran is het letterlijke woord van God dat hij aan Mohammed heeft gedicteerd. Daarom ligt de interpretatie van de Koran heel gevoelig". [Dit is naast de kwestie! Punt is, dat binnen de islam, geweld een legitiem middel is, om de 'ongelovigen' te bekeren! Binnen het Christendom is geweld bij iemands bekering totaal uitgesloten!]

Loobuycks opmerking is slechts correct, indien men een onderscheid maakt tussen fundamentalistische en niet-fundamentalistische christenen [Dat heeft er niets mee te maken!], hoe moeilijk dit onderscheid soms ook is. Immers, het aanvaarden van de Bijbel als menselijke literatuur, waarin mensen getuigen over hun geloof in God, is binnen het christendom relatief recent. Bovendien zijn nog steeds niet alle christenen hiervan overtuigd [Het auteurschap van de Heilige Schrift ligt bij God!]. Want net zoals in de islam waren en zijn er christenen die Bijbelse teksten op een fundamentalistische manier lezen als het "woord van God", waaraan men zich kost wat kost moet onderwerpen. Extreem zijn de christenen die - met de Bijbel in de hand - bloedtransfusies verwerpen [Dat doen Katholieken dus niet.] en het creationisme propageren [Ik weet niet wat daar zo 'extreem' aan is.]. Minder extreem misschien zijn kerkelijke leiders die leerstellingen proberen te onderbouwen met goed gekozen Bijbelcitaten [Selectieve bijbellezing? Dit is het geloof vervalsen!], waarbij ze teksten die hen minder goed uitkomen doodzwijgen [Katholieken hoeven géén teksten dood te zwijgen, want wij hebben niets te verbergen!].

Tegenstrijdigheden in Bijbelse teksten [En niet in de koran? Wat is nu het probleem? Wanneer moslims moorden en verkrachten, dan maakt het toch niet uit of er "tegenstrijdigheden" staan in de "Bijbelse teksten". Of vergis ik me? 'Knack' vergist zich van vijand! Moslims lezen niet de Bijbel, maar wél de koran!]

Allemaal echter schermen ze met de Bijbel als "woord van God" [Iets hoger zijn het alleen maar de "fundamentalistische Christenen" die dat doen. Nu schermen ze "allemaal" met de Bijbel als "woord van God". Wel, wat is het nu? Logica is iets waarover journalisten (én 'wetenschappers') blijkbaar niet beschikken!]. Dit hoeft ook niet te verwonderen. Immers, gedurende eeuwen was de samenleving een pre-kritische samenleving [Lachwekkend. Alsof men nu 'kritisch' zou zijn!], waarin men ten aanzien van de Bijbel aannam dat deze woorden rechtstreeks door God aan menselijke auteurs, die met God in rechtstreeks contact stonden, waren ingegeven, zoals Mozes of de profeten [Dat is nog steeds zo!]. Ook dit mag niet verwonderen: zo presenteert de Bijbel zichzelf. Pas vanaf de 17de eeuw werden de eerste voorzichtige stappen gezet om dit goddelijke auteurschap in vraag te stellen [Door ongelovigen!]. In het spoor van de Verlichting [= in realiteit verduistering] was deze benadering, aanvankelijk door enkelingen, vooral ingegeven door een kritische lezing van de Bijbelse teksten, die immers uitpuilen van tegenstrijdigheden [Deze bewering klopt niet en getuigt van een zijn onkritische en vooringenomen houding.].

Het verzet tegen deze kritische benadering was niettemin groot: binnen het protestantisme lag het, aan het einde van de 19de eeuw, aan de wieg van het Bijbelse fundamentalisme; het katholieke antwoord was dat van de anti-modernistenstrijd, als gevolg waarvan er tot in de eerste helft van de twintigste eeuw kritische Bijbelwetenschappers monddood werden gemaakt [Lachwekkend!]. Niettegenstaande de verworvenheden van de kritische Bijbelwetenschap is ook vandaag het krampachtig vasthouden aan een pre-kritische Bijbellezing nog steeds schering en inslag. [Bla, bla, bla. Geef eens wat voorbeelden.]

Een kritische houding ten aanzien van heilige teksten, waarbij men deze inderdaad als product des mensen aanziet [Het is geen 'mensenwerk', maar Goddelijke Openbaring.], kan maar voor zover men de verworvenheden van de moderniteit van de 19de eeuw ernstig neemt [Welke verworvenheden?]. Ten aanzien van de Bijbel werd toen reeds door Bijbelwetenschappers duidelijk gemaakt dat de Bijbelse teksten tegen een concrete historische achtergrond zijn ontstaan - die niet meer de onze is [Dat klopt. Geschiedenis gaat altijd over het verleden, maar dat doet geen afbreuk aan de universele waarde en de actualiteit van de Heilige Schrift.] - en dat ze slechts accuraat kunnen worden begrepen indien ze tegen deze achtergrond worden gelezen [Wie betwijfelt dat?]. Bijbelteksten als rechtstreeks "woord van God" lezen kan derhalve slechts wanneer men de inzichten van de kritische Bijbelwetenschap, die intussen reeds een tweetal eeuwen oud is, terzijde schuift. ["Bijbelwetenschap" heeft niets met wetenschappen te maken!]

En het moet gezegd: net zoals er binnen het christendom (en het jodendom) mensen zijn die de verworvenheden van de Verlichting [= in realiteit verduistering] ernstig nemen en de Bijbelse teksten met kritisch inzicht benaderen, zijn er ook binnen de islam (en binnen alle godsdiensten die zich baseren op een "heilig" boek) mensen die deze teksten op kritische wijze lezen en ze interpreteren tegen de achtergrond van de historische situatie waarbinnen ze wellicht zijn ontstaan, om ze vervolgens niet als een heilig receptenboek, maar als existentiële literatuur te waarderen. [Een "heilig receptenboek", noch "existentiële literatuur" heeft belang. Beiden zijn waardeloos! Maar, de Heilige Schrift is dan ook géén van beiden! Het is Geopenbaarde Waarheid!]

Alleen fundamentalistische lezers van 'heilige' teksten doen dit niet; zij houden krampachtig vast aan een lezing zoals deze in pre-moderne tijden hoogtij vierde. [En wanneer gaat men eens op de inhoud in?]

(Hans Ausloos is professor Bijbelwetenschappen en Chercheur Qualifié van het FRS- F.N.R.S. aan de Faculté de Théologie van de Université Catholique de Louvain.

Bénédicte Lemmelijn is professor Bijbelwetenschappen en vicedecaan internationalisering aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven.)

Beiden zijn 'wetenschappers' van mijn voeten!

Als ze alleen maar de gelovigen kunnen belachelijk maken... Zielig hoor!

Bron: Knack

Link:

http://www.knack.be/nieuws/belgie/net-zoals-in-de-islam-zijn-er-christenen-die-bijbelse-teksten-op-een-fundamentalistische-manier-lezen/article-opinion-651419.html


Dit zijn enkele "verlichte" en "kritische" "Bijbellezers", met andere woorden; ongelovigen, vrijmetselaars en atheïsten, het soort lieden waarmee 'Knack' zich blijkbaar graag identificeert:


Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer