donderdag 10 december 2015

Walter Kardinaal Brandmuller: "Dignitatis humanae en Nostra aetate hebben géén bindende, dogmatische inhoud"

Kardinaal Walter Brandmuller, oud-voorzitter van het pauselijke comité voor historische wetenschappen zei:

"Er is een groot verschil tussen de constituties en de eenvoudige verklaringen, die tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie werden opgesteld. De verklaring over de godsdienstvrijheid [Dignitatis humanae] en de verklaring over de betrekkingen met de niet-christenen [Nostra aetate] hebben geen bindende, dogmatische/leerstellige inhoud. Over deze verklaringen kan dus worden 'gedialogeerd'." zei hij.

Bron: Radio Vaticaan

http://www.oecumene.radiovaticana.org/ted/Articolo.asp?c=589918Card. Brandmüller: Nostra aetate and Dignitatis humanae non-binding


"There is a huge difference between a great constitution," like the Vatican II constitutions on the church, the liturgy and divine revelation, "and simple declarations," like the Vatican II declarations on Christian education and the mass media. "Strangely enough, the two most controversial documents" for the SSPX -- those on religious freedom  [Dignitatis humanae] and on relations with non-Christians [Nostra aetate] -- "do not have a binding doctrinal content, so one can dialogue about them," the cardinal said. "So I don't understand why our friends in the Society of St. Pius X concentrate almost exclusively on these two texts. And I'm sorry that they do so, because these are the two that are most easy to accept if we consider their canonical nature" as non-binding, he said.
 

Bron: Rorate Caeli

Link:

http://rorate-caeli.blogspot.com/2012/05/card-brandmuller-nostra-aetate-and.htmlHet Tweede Vaticaans Concilie is enkel maar daar bindend, waar het teruggrijpt naar de dogmatische uitspraken van de vorige Concilies en de verklaringen van de Pausen.

Het Tweede Vaticaans Concilie zélf en de Pausen Johannes XXIII en Paulus VI hebben herhaaldelijk verklaard, dat het géén 'dogmatisch', maar een 'pastoraal' Concilie was. Daarmee geeft het Concilie zélf haar eigen leerstellige grenzen aan.

De teksten van het Tweede Vaticaans Concilie dragen dus niet de kwalificatie 'dogmatisch'. Daarom zijn deze documenten geen uitdrukking van het 'onfeilbare leergezag', maar zijn ze slechts uitdrukking van het 'authentieke leergezag'.

Als zodanig vereisen zij wel 'religieuze gehoorzaamheid van het verstand en wil', maar zijn de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie - met respect voor de Paus en de bisschoppen - voor discussie en verbetering vatbaar.

7 opmerkingen:

Anoniem zei

1/
Als er binnen een huwelijk één van de twee overspel pleegt, houdt het huwelijk op te bestaan, ongeacht hoe formeel of informeel het overspel is. Zo ook met Vat II. De documenten zijn er. Of die documenten formeel of informeel zijn, doet er niet toe.

Bovendien is het niet alsof er tekenen zijn dat de conciliaire Kerk terug wil krabbelen; dat men nu beweert dat de Concilievaders het allemaal zo niet bedoeld hebben; zoals de overspelige echtgen(o)t(e) de andere zal proberen te overtuigen dat hij/zij het allemaal zo niet bedoeld heeft. Integendeel, indien men tegenwoordig nog veel harder overspel pleegt dan voorheen, dan ben je snel uitgesproken.

“So I don't understand why our friends in the Society of St. Pius X concentrate almost exclusively on these two texts”. [Dignitatis Humanae & Nostra Aetate]

Hoezo? Net zoals in mijn analogie met overspel in een huwelijk, weigert de conciliaire Kerk over het principe van het overspel te spreken. De waarheid echter is dat het net het principe is dat telt; de mate waarin overspel gepleegd werd is bijzaak.

2/
Dignitatis Humanae en Nostra Aetate zijn twee documenten die de moeder van alle ketterij aanmoedigen, nl. Oecumenisme. Deze ketterij is zo ernstig omdat het onvermijdelijk tot schisma leidt.

SSPX concerteert zich daarom terecht op net die twee documenten want de Oecumene is schismatiek. Men kan niet katholiek zijn indien men zegt dat men naast een selectie van katholieke doctrines ook elementen van andere godsdiensten accepteert. Het schismatieke karakter van een dergelijke houding mag duidelijk zijn.

Ook al zijn er overeenkomsten tussen verschillende godsdiensten, lidmaatschap van een godsdienst heeft een universeel element; men accepteert ‘alles’ dat die godsdienst leert. Wanneer men bepaalde elementen verwerpt die niet in de gemene grond tussen de godsdiensten passen, verbreekt men het universeel karakter van de religieuze en theologische doctrines, en wordt men schismatiek.

Maarten Luther was al schismaticus toen hij hoofdstukken uit de Bijbel heeft zitten scheuren, ook al heeft hij nooit iets uit andere godsdiensten overgenomen; hetgeen de oecumene wel doet.

3/
Diegenen die de Vetus Ordo priesterbroederschappen als schismatici veroordelen, vergeten dat die priesterbroederschappen net niets veranderd hebben.

Voor de duidelijkheid; (a) de Vetus Ordo is reeds sinds het Concilie van Trente van kracht, (b) daarom dat Vetus Ordo priesterbroederschappen niets veranderd hebben, en (c) dat Vat II de Vetus Ordo niet afgeschaft heeft.

Hoe zou het dan überhaupt KUNNEN dat SSPX niet in communie met Rome zou zijn? Terwijl het net de Conciliaire Kerk die allerlei is gaan veranderen. En dan vegen ze hun voeten aan hun nieuwe constituties die ze zelf veranderd hebben erbovenop. De Novus Ordo bijvoorbeeld: de mis tegenwoordig lijkt niets eens op het document het concilie geproduceerd heeft. Terwijl de Tridentijnse mis nog steeds heel sterk op de Mis van Pius V lijkt.

Wie van de twee is dan meer vatbaar om van schisma beschuldigd te worden?

MAAR BELANGRIJKER; wie van de twee heeft er dan het meeste bij te winnen indien de SSPX zich wel officieel in volle communie met Rome bevindt? De conciliaire Kerk natuurlijk, want slechts wanneer SSPX zich in volle communie met Rome bevindt, zal de conciliaire Kerk legitimiteit krijgen.

Net zoals Benedictus xvi van stal gehaald wordt, om iemand heilig te verklaren, of om een H. Jaar te starten. De conciliaire Kerk weet dat ze geen legitimiteit heeft. Niet dat Benedictus XVI zo een geweldige paus was, maar Bergoglio is het zeker niet.

Maar toch volhardt deze club dat SSPX niet in communie met Rome zou zijn. Verklare wie dat kunne;

En hoe zou het komen dat de Franciscanen van de Immaculata helemaal niet meer bestaan?

Anoniem zei

VERKLARE WIE HET KUNNE

Eén verklaring die de moeite waard is te vermelden, is dat Bergoglio (en het Vaticaan in het algemeen) ALLE kenmerken van een fascistische dictatuur heeft.

En fascistische dictaturen nemen altijd eerst en vooral de Kerk op de korrel. Aangezien de Kerk het fundament van de maatschappij is, zal uiteindelijk de maatschappij desintegreren, de economie volgt. Nadat de straten van de steden met uitgemergelde lijken en het slagveld met bloed bedekt zijn, zal ook de heerser ten onder gaan. Zie hiervoor mijn laatste commentaar, dit een resem historische precedenten geeft, illustreren dat Bergoglio met vuur speelt.

Zij die de conciliaire Kerk steunen moeten dit alles aandachtig lezen, om te voorkomen dat ze medeplichtig worden.

Veel lees plezier.

Anoniem zei

De meeste mensen hebben een reductionistisch idee van wat fascisme is, namelijk dat fascisten joden vergassen en meer niet. Ook al zijn racisme en xenofobie intrinsieke kenmerken van fascisme, fascisme is veel complexer. Een andere misconceptie is dat fascisme een uitvinding van de 20st E is. Echter, de wereldgeschiedenis is gevuld met voorbeelden van andere regimes die aan dezelfde kenmerken voldeden. Het beestje moet een naam hebben, maar het zijn de kenmerken die belangrijk zijn.

1./ Eerst en bovenal: Fascisme en Nazisme is de DICTATUUR VAN DE BANKIERS EN FINANCIËLE OLIGARCHEN.

Dat was zo voor Mussolini, Hitler, en ook voor Bergoglio. Hilter is aan de macht gekomen met de hulp van de banken op Wall Street, terwijl Mussolini via MI5 een telg van de City van Londen is.

Bergoglio is alleen aan de macht gekomen omdat Bankiers en financiële oligarchen Benedictus XVI gedwongen hebben af te treden.

Het conclaaf van 2013 had daarom geen keuze, en is gedwongen een paus te verkiezen waar de bankiers mee konden instemmen. Bergoglio is daarom een marionet van de bankiers, zeker wanneer deze 'paus' van wie men hoopte dat hij een hervormer zou worden, voorlopig niets meer gepresteerd heeft dan de Raad van Bestuur van Vaticaan Bank in diskrediet te brengen met verzonnen schandalen, hen daarmee de laan uit te sturen, te vervangen met auditeurs uit de City van Londen.


2./ Schachtiaanse Economie.

Naar Hjalmar Schacht genoemd. In de jaren 1920 was hij voorzitter van de Duitse Reichsbank en in de jaren 1930 was hij Minister van Financiën onder Hitler. De man die de machtsovername van Hitler georkestreerd en gefinancierd heeft via leningen uit Wall Street.

In navolging van Schachtiaanse Economie hebben Mussolini en Hitler er alles aan gedaan de salarissen van de middenklasse en werkklasse te verlagen en daarmee ook hun invloed op de maatschappij te verminderen. De Schachtiaanse economie doet dit door extreme besparingen en assett-stripping op alle niveau's, waarin alle activa en kapitaal aangewend worden om de massa aan rommel-kredieten en op te krikken. Dit devalueert de munt, en het geld mensen hebben of verdienen is niets meer waard. Alleen de super-rijken varen hier wel bij, omdat zij de leningen leveren.

Bergoglio doet dit ook, o.a. met zijn mantra's over de Deugden van Armoede. Armoede is geen deugd. De katholieke leer houdt echter dat men zich niet aan materiele dingen mag hechten - wat iets totaal anders is dan armoede - maar dat men naar spirituele rijkdom moet verlangen. Trouwens; met armoede kan je geen gezondheidszorg of onderwijs financieren, noch zorg voor de armsten leveren.

Verder promoot Bergoglio de achterwaardse energievormen, die de economie terug naar tot de middeleeuwse plattelandsnijverheid zal sturen. Maar daar voedt geen steden met 10 miljoen mensen mee.

Dit is de rode draad die steeds zal terugkeren; assett-stripping leidt tot devaluaties. Hetgeen tot hongersnood leidt. Ofwel omdat voedsel niet waard is, of omdat niemand nog geld heeft het te betalen, of omdat het land van de boeren geconfisqueerd is en niets geproduceerd kan worden. Maar hey; maak je niet ongerust; armoede is voor je eigen goed.

Anoniem zei

3./ Vakbonden &c.

In tandem met het ruïneren van de economie d.m.v. slechte beslissingen doet Fascisme er alles aan om de vakbonden, gildes, industriële unies, zelf-verdedigingsorganisaties te vernielen. Of meer algemeen gezegd; het verwijderen van organisaties waarmee mensen invloed in de maatschappij uitoefenen – in andere woorden, een stap voor stap afbreken van democratie, en voorkomen dat het volk aan een maatschappij kan werken.

Hitler en Mussolini geven talloze voorbeelden.

Met Bergoglio is dit iets moeilijker. Toch een paar voorbeelden:

In 2008 heeft Bergoglio de anti-Kirchner demonstraten vanwege landbouwers het zwijgen op gelegd. “Verzoening” noemde hij het. Hoe vaak is Argentinië in de laatste 10 jaar failliet gegaan?

Zijn recente voordracht aan de VN in september was voor grote delen een anti-democratische tirade die op plaatsen pleitte voor de ene wereld-regering, en het beslissingsproces verder weg van de mensen te plaatsen. Niet het Vaticaan natuurlijk maar wel de VN. De VN is de minst-democratische instelling ter wereld.

Bergoglio is tegen zelf-verdediging. Onlangs tijdens een preek in de dagelijkse mis in Casa San' Martha heeft hij laten weten dat "Alle oorlog slecht is". Hiermee veegt hij niet alleen het concept van Gerechtvaardigde Oorlog van tafel, maar door extensie, ook het concept van zelf-verdediging. Dus, wanneer je oog in oog komt met een terrorist met een Kalasjnikov, moet je ook maar laten neerschieten.


4./ Fascisten hanteren Persoonscultus

Dit is overduidelijk voor Hitler, Mussolini, Stalin en Moa.

Het is nog duidelijker voor Bergoglio die de lieveling is van de pers, vooral de atheïstische pers, en hij is zelfs posterboy voor publicaties die over hun lijk geen goed woord over de Kerk zullen zeggen.

Bergoglio is volgens hen een superheld die alle problemen op Aarde kan oplossen. Gelukkig omdat de resultaten uitblijven, is de pers nu een beetje gekalmeerd, maar in het eerste jaar van het Bergoglio pontificaat gedroegen de journalisten zich even hysterisch als rock ‘n’ roll ‘groupies’.

Zelf is Bergoglio geobsedeerd met zijn imago. De selfie’s , kleding, bril, tanden, plubliek imago, de populaire uithangen, &c. Maar ook dit is gekalmeerd. Een nakend aftreden van Bergoglio? Fasisten regeren zich in ieder geval kapot, ze branden snel uit.


5./ Fascisten zijn Xenofoob

Een van de dieptepunten in het Bergoglio ponticaat. Kardinaal Kasper tijdens de Synode voor het Gezin (2014) zei "wij luisteren niet naar de Afrikaanse Kardinalen." Beeld het je in. Lager kan niet. Een echte paus zou hem op staande voet naar huis gestuurd moeten hebben.


6./ Irrationalisme en de verwerping van gezond verstand.

Nazisme stamt direct af van het irrationalisme van Friedriech Nietzsche. Dit irrationalisme komt ook voor in het existentialisme van Martin Heidegger, die volgens de Nazi's zo slim was dat ze hem als decaan van de belangrijkste universiteit benoemd hebben.

Nietzsche houdt dat het ras van super-mensen, de rassen van sub-mensen moet uitroeien, omdat de sub-mensen met de super-mensen concurreren. (typische houding van de oligarch die het volk als een bedreiging ziet)

Bergoglio spreekt misschien niet over biologische rassen, maar hij heeft de mond meer dan vol over crypto-lefebvristen, of het verkeerde soort katholiek, zoals de H. Rozenkrans-biddende Neo-Pelagionisten, die als een sub-katholiek bestempeld worden. Über-Paus Bergoglio is “niet geïnteresseerd in het tellen van al die tientjes”. De sub-katholieken uitroeien kan hij ook goed. Kijk maar naar Kardinaal Burke of de Franciscanen van de Immaculata.

Verder predikt Bergoglio alleen dat wat oligarchen goed uitkomt, maar het redden van een ziel komt er voor hem niet bij kijken.

Anoniem zei

7./ Fascisten geven etnische minderheden de schuld voor nationale rampen.

Dit is aan punt 5./ en 6./ verwant maar verdient een aparte paragraaf;

Hitler gaf de joden de schuld voor de economische toestand van het land - wat voor een deel waar was omdat tijdens de Eerste Wereldoorlog Duistland niet op het slagveld verslagen is, maar verraden is door een clique liberalen en communisten. Dat is de "Dolchstoß"-retoriek van Hitler - de steek in de rug. Maar het verhaal is complexer dan dat.

Toegepast op Bergoglio krijgen de traditionelen de schuld voor de Crisis in de Kerk. Fascisten hebben altijd een zondebok nodig. Het is nooit hun schuld. Zullen nooit verantwoordelijkheid voor eigen falen nemen.


8./ Fascisme is uitgesproken Anti-intellectueel.

"Er is geen verschil tussen propaganda of een universiteitscursus."

Ook al is dit een citaat uit een interview met Hitler, dit punt is veel gemakkelijker te illustreren aan de hand van Bergoglio en de modernistische Kerk

De Roeach catechese, de campagnes van Broederlijk Delen, de retoriek over het milieu, de promotie van homo-seksualiteit, sacramenten voor hertrouwden, vrouwelijke priesters, voorbehoedsmiddelen, het beschermen van pedofiele priesters tegen beterweten in &c.

Ook al leert het Woord van God in de Bijbel en de Katholieke Traditie ons een absoluut verbod tegen al het bovenstaande, ook al leert elementaire fysica, of eender welke andere wetenschap het tegenovergestelde van al het bovenstaande, ook al leert theologie of moraal het tegenovergestelde van al het bovenstaande, ook al leert zelfs de meest simpele catechese van Katholieke Kerk (het moet zelfs geen ouderwetse catechese zijn) het tegenovergestelde van al het bovenstaande, TOCH zullen de fascisten in de Kerk het tegenovergestelde blijven uitbazuinen, en hun politieke propaganda de wereld in blijven sturen, ook al druist in tegen alle logica.


9./ Misogynie

De haat voor en derogatieve houding t.a.v. vrouwen.

Francesca Chaouqui is een van de weinige vrouwen in het Vaticaan. Je zou denken dat ze proberen op te houden vrouwen te discrimineren, maar Francesca Chaouqui is daar vooral welkom omdat ze een seksbom en stoeipoes is.

Maar corrrecter; de modernistische Kerk heult liever mee met de feministische agenda en gender ideologie. Feminisme en Gender Ideologie zijn zelf een vorm van misogynie, omdat ze huishouden, kinderen baren, moeder-zijn als minderwaardig bestempelen. (Met ‘huishouden’ bedoel ik “van een huis een thuis maken”. Een man kan dat niet.) In plaats van te zeggen dat ‘huisvrouw’ een edel beroep is. Maar nee, stuur de vrouw werken, zodat de Staat de kinderen maar ‘opvoeden’ – of liever- indoctrineren.


10./ Fascisme is de negatie van het parlementair proces en democratie.

Zoals reeds in punt 1/en 3/ gezegd; fascisme een dictatuur. Bergoglio luister niet naar kardinalen die het niet met hem eens zijn. Hij stuurt de zware jongens op hen af. (Fransciscan van de Immacullata) Bergoglio rekent af met politieke tegenstanders en concurrentie (Kardinaal Burke).

Bergoglio is verkozen na het gedwongen aftreden van Benedictus XVI. De mate waarin de Sankt-Gallen Maffia van Danneels de verkiezing van Bergoglio hebben beïnvloed is niet duidelijk, maar op zijn minst kunnen we zeggen dat hun invloed niet gering geweest is, en dat het democratisch proces van de conclaven van 2005 en 2013 daarom zwaar gecompromitteerd is.

Anoniem zei

11./ Fascisten zijn Libertijnen.

Libertarianisme is een uitvinding van von Hayek en von Mises. von Hayek was het schoothondje van Rockefeller en von Mises zat op de schoot bij Rothschild.

Een curiositeit van Libertarianisme is dat - ook al is het totaal anders dan fascisme en nazisme – indien libertarianisme op grote schaal toegepast wordt, de maatschappij en economie voldoende gedestabiliseerd en vernield wordt, dat fascisme en nazisme gemakkelijker ingevoerd kunnen worden.

Het klassieke voorbeeld is dat van Heinrich Bruening, de Duitse minister van financiën in 1930, wiens extreme besparingen de Weimar Republiek voldoende vernield heeft, om zo de weg te banen voor de opmars van Hitler.

Een nog beter voorbeeld zijn de dissoluties van de kloosters doorheen de hele geschiedenis. (zie het laatste commentaar) Telkens werden klooster geconfisqueerd omdat een politieke leider geld nodig had als waarborg voor leningen, telkens werden de goederen verkwanseld, en telkens heeft men het moeten uitvechten.

De fanatieke nadruk vanwege Bergoglio op de deugden van armoede verschillen niet van de extreme besparingen die door ministers van financiën doorheen de hele westerse wereld aan de bevolking opgelegd worden, en altijd op orders van de financiële oligarchen. Wanneer het geld op is, dan is het op. Het volstaat voor de bankier niet meer aan een land te lenen om de minister te dwingen besparingen in te voeren – of in het geval van het Vaticaan; de paus af te zetten.


12./ En daarmee zie we terug bij het begin: Fascisme en Nazisme is de DICTATUUR VAN DE BANKIERS EN FINANCIËLE OLIGARCHEN.

Anoniem zei

13/ Het is altijd de Kerk die eerst aangevallen wordt;

Aangezien de Kerk het fundament van de maatschappij is, zal indien je een fascistische dictatuur wil installeren, eerst het fundament van de maatschappij moeten ondermijnen, zodat de maatschappij desintegreert, en de economie volgt. Nadat de straten van de steden met uitgemergelde lijken en het slagveld met bloed bedekt zijn, zal ook de heerser ten onder gaan.

Voorbeelden:

Denemarken (1528); Frederick I van Denemarken confisqueerde de eigendommen van de 15 rijkste kloosters en abdijen. Net zoals in Zweden (1527) : gelijkaardige confiscaties die tot het totaal verdwijnen van monastiek leven geleid heeft. De kloosters bebouwden het land, dreven de handel, verzorgden de zieken en wezen, onderwezen het volk. Sluit de kloosters en je hebt geen verbeelding nodig in te zien wat er met de maatschappij gebeurd.

Engeland (1534); Dissolution of the Monasteries van Hendrik VIII. Identiek, aan Denemarken en Zweden : Confisquatie alle kloosters, desintegratie van katholicisme, economie en maatschappij, hongersnood, die uiteindelijk ook het begin van het einde voor het Tudor koningshuis was, kort gevolgd door de Engelse burgeroorlog, en de dictatuur van Cromwell.

De Vrede van Westfalia (1648) had hetzelfde effect in Duitsland.

Oostenrijk 1780; het Edict van de IJdele instellingen, waarin vrijmetselaar Josef II, H. Roomse Keizer de contemplatieve kloosterorders verboden heeft. Zodoende viel het aantal "geschoren hoofden, die door het gepeupel met gebogen knie aanbeden werden" van 65,000 tot 27,000. De economie viel stop. Zelfs enorme belastingen konden de bodem van de schatkist niet eens dekken. Twee generaties later is het in 1806 met de H. Roomse Keizer afgelopen.

De Franse Revolutie: het massaal slachten van religieuzen, het verbieden van godsdienst, confiscatie van alle kerkelijk goederen heeft niet alleen tot het verdwijnen van religieus leven geleid, maar ook de desintegratie van de maatschappij en de desintegratie van de economie. De kerkgoederen dienden als waarborg voor de nieuwe munt, maar toen deze goederen verkocht werden en de waarborg in waarde verminderde, devalueerde de munt. Hetgeen directe aanleiding was voor de dictatuur van Robespierre, gevolgd door de dictatuur van Napoleon.

Ik kan door blijven gaan; Roemenië (1834), Rusland (1922), Spanje (1835), Zwitseland (1537) ....

Een voorbeeld buiten Europa:

845: de Grote Boeddhistische Vervolging van Keizer Wuzong van Tang (een taoist – net zoals de guru van Bergoglio) Identiek verhaal. Achterlijk staatshoofd meent dat de kerk (boeddhistische kloosters) te machtig is, zoals oligarchen altijd denken. Confisqueerde het boeltje, 260,000 monikken hebben het monastiek leven verlaten. Boeddhisme is dit nooit te boven gekomen. Islam, en christendom hebben het religieus vacuüm ingevuld. Nu China stilaan godsdienst meer en meer tolereert, is katholcisme de snelst groeiende godsdienst.

Het dubbeltje kan vreemd rollen, en heeft altijd een keerzijde.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer