woensdag 16 december 2015

Volgens Jozef De Kesel was het zaterdagmiddag l.l. om 15.00 u. al Gaudete-zondag. Binnen de Belgische Post-Conciliaire Bastaardkerk is werkelijk alles mogelijk, behalve het eerbiedigen en respecteren van de regels!

Geen roze voor Gaudete-zondag, geen paars, ook geen wit, maar wél goud! Alsof er iets te vieren zou zijn! Waarschijnlijk 'viert' De Kesel, met valse bescheidenheid, alleen maar zichzelf! 

9 opmerkingen:

Anoniem zei

De regels: voilà dat zijn de Traditionalisten ten voeten uit. Niet het Evangelie, niet de mens, maar de regels ...

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 09:35

Eén van de basisregels binnen de Katholieke Kerk is, dat men zich aan de regels houdt.

Niet omwille van de regels, maar omdat de regels de Wil van God zijn!

En, het volgen van de regels zorgt ervoor, dat de gelovigen niet afgeleid worden door de innovaties van de 'voorganger' en dat de 'voorganger' geen obstakel vormt voor de gelovigen om tot God te komen!

De Post-Conciliaire bastaardbisschoppen zijn géén wegwijzers naar God, maar zijn hindernissen, die de hemelpoort voor velen onbereikbaar maken!

Anoniem zei

@ Anoniem 09:35 - en ook over de Flater van de Week

GA is absoluut correct wanneer hij stelt dat deze lui uitsluitend zichzelf vieren.

Er wordt geen mis gevierd. Er worden geen sacramenten gevierd. De belangrijke momenten in een mensenleven worden niet meer in de kerk gevierd. De bisschoppen vieren alleen en uitsluitend zichzelf. En het spijt me, maar daar hebben de gelovigen lak aan.

Maar veel ernstiger, ze zijn met de beste wil in de wereld niet katholiek te noemen; aangezien een katholiek iemand is die (1) gedoopt is, EN het (2) geloof belijdt, EN aan (3) goede werken doet. (De H. Mis (communie) en bidden zijnde de twee eerste en belangrijkste goede werken.

Aangezien De Kesel alleen gedoopt is, maar het Geloof noch verkondigt noch beoefent, is hij geen katholiek. Het is daarom ronduit lachwekkend dat hij meent de leiding over de Kerk in België uit te kunnen oefenen.

Anoniem 09:35 heeft moeite met regeltjes en vindt het Evangelie belangrijker; Ja goed, laten we hem gelijk geven; de regeltjes (Katholieke Traditie en de Natuurwet) zijn secundair aan het Evangelie (Woord van God of Goddelijke Wet) Dat klopt.

Echter, met De Kesel zijn zowel de regeltjes alsook het Evangelie heel ver te zoeken. Hij spreekt met geen woord – GEEN WOORD – dat er losweg op lijkt alsof het naar een Evangelie of Catechese refereert. Op zich is dat een prestatie, want zelfs ketters doen dit ; ketters selecteren die regeltjes die hen goed uitkomen, knippen en plakken bepaalde Bijbelverzen in een andere volgorde aan elkaar zodat ze een nieuwe geloofsleer krijgen en vergeten de rest.

Maar De Kesel : NIETS. Hij maakt zelfs geen collage van de geloofsleer, of de Bijbel. HELEMAAL NIETS. Het gaat het UITSLUITEND over zichzelf en vergeet de Evangelies, de Katholieke Traditie, en de Kerkvaders in hun geheel, alsof ze nooit bestaan hebben.

Misschien dat Anoniem 09:35 niet met mij akkoord gaat, maar aangezien Anoniem de Bijbel accepteert:

Handelingen van Apostelen 2: 41, 42

Zij dan, die Zijn Woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag (Pinksteren) werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.

Verder:

Mattheus 3:13 ; 3:15 ; 3:16-17 ; 28:19-20
Marcus 16:15-16 ; 10:38
Lucas 12:50
Johannes 19:34 ; 5:6-8 ; 3:5
Handelingen 2:38 ; 2:41 ; 8:12-13 ; 10:4 8; 16:15 ; 16:31-33.
Philippi 2:7
Romeinen 6:3-4
Kolossen 2:12
Galaten 3:27
1 Corinthiërs 6:11 ; 12:13
1 Petrus 1:23
Ephesen 5:26

De Kerkvaders niet vergeten : St. Ambrosius, De sacr. 2,2,6

Het spijt met, maar alles wat De Kesel doet, niet-doet, of zegt, gaat over iets totaal anders.

Anoniem van 09:35 zal nu zeggen dat mijn interpretatie van de Bijbel de mening van een “rozenkrans-tellende” “prometheusiaanse neo-pelagianistische” “crypto Lefebvrist” is – zoals Bergoglio het zo lyrisch kan uitdrukken.

Echter, deze ‘mening’ staat nog alijtf in de Catechese van de Katholieke Kerk, gepubliceerd op de website van apostaat Bergoglio zelf.

Anoniem zei

Ik wil Anoniem 09:35 niet ontmoedigen, integendeel.

Katholiek-zijn in deze wereld heeft weinig met “Vreugde” te maken, zoals de conciliaire bastaardkerk de gelovigen wijsmaakt. Katholiek-zijn is bijzonder moeilijk in deze tijd met gebrek aan discipline en Vrije Wil om katholiek te zijn. Echter de bestaat Vrije Wil, maar dit wordt op haar buurt foutief voorgesteld. (het is allemaal een samenzwering vanwege de vrijmetselarij om het gepeupel onder de knoet te kunnen houden)

Vrije Wil heeft niets met “Laat maar Waaien” te maken. Om het te laten waaien heb je voldoende aan je lusten, je passies, je luiheid, je gebrek aan discipline.

Maar “doen wat je wil” heeft alles met Vrije Wil te maken. Wil je katholiek zijn of niet? Je hebt de keuze. Ja of Nee. Indien wel, dan dwing je je denken en handelen om als katholiek te denken en handelen. Men heeft ook de keuze te zondigen of niet te zondigen. Indien je niet wil zondigen – dan moet men de Vrije Wil toepassen zodat men niet zondigt. Dan pas doe je wat je wil; bv. niet zondigen.

Het is zoals een sportman die 4 uur per dag moet trainen om een bepaald niveau te behalen, en er dan nog een voltijdse job op nahoudt. Zo iemand heeft heel veel Vrije Wil nodig, om met zijn Vrije Wil zijn handelen te dwingen in deze levenswijze te volharden. Als hij zijn instincten en passies zou toelaten zijn handelen te laten controleren zou hij eerder 4 uur per dag TV kijken en pizza eten. Nee, deze sportman wil doen wat hij wil, en daarom beoefent hij zijn Vrije Wil zodat hij doet wat hij wil doen.

Zo ook met de katholiek. Als je katholiek wil zijn moet je met je Vrije Wil je doen en laten, denken en spreken dwingen in de levenswijze te volharden. En het spijt me, de regeltjes waar Anoniem 09:35 zo een haat aan heeft, horen daar nu eenmaal bij. Dat doet geen pijn maar is wel uitputtend, want je wordt overal tegengewerkt, en niet in het geringste door de bastaardbisschoppen zelf.

Het toepassen van de Vrije Wil op zijn denken en handelen, en zodoende alleen dat te doen wat men wil doen, heeft een positieve levenswijze tot gevolg, tenminste als een positieve levenswijze is wat je wil. Het ene leidt tot het andere, en men geraakt in virtueuze cirkel (in tegenstelling met de vicieuze cirkel)

Denk er eens over na. Je zal zien dat de Katholieke Traditie groot gelijk heeft, en dat de bastaardbisschoppen gewoon geen steek meer houden, en echt niet meer weten waar het over gaat, en alleen uit luiheid en vadsigheid handelen en hun geweten paaien eerst de regeltjes van de Kerk verwaterd hebben, zodat het gemakkelijker werd katholiek te zijn, maar nu doen ze zelfs dat niet, want zelfs met de verwaterde regeltjes lijken ze niet eens katholiek.

Anoniem zei

Ik vind toch ook dat de priesters zich wat meer aan de liturgische regels zouden mogen houden. Iedere parochie heeft tegenwoordig zijn eigen 'riten'. Als je in het weekend op zaterdagavond een mis bijwoont in de ene parochie en nog een op zondagmorgen in een andere parochie dan heb je twee verschillende zondagsmissen. Dit wil dus zeggen dat dit niet de mis is van de Katholieke Kerk. Priesters moeten niet creatief zijn en zelf flutgebeden schrijven, ze dienen zich te houden aan het missaal. De liturgie dient zo gevierd te worden dat ze recht doet aan het feit dat we God oneindig veel dank verschuldigd zijn.

Anoniem zei

Aan @anoniem 16 december 2015 09:35

Uw posting is hebreeuws gezegd "setut": onzin, wartaal, gezever, gelul.

Het centrale punt van het geloof is God, de Heer, de alfa en de omega, van in het begin en voor altijd, almachtig en alomtegenwoordig, de scheüpper van hemel en aarde;
niet "de mens" staat centraal- Bergoglio heeft overigens niet meer "de mens" maar nu zelfs de hele schepping mee in het bootje genomen (inklusief een aap, een krokodil, een papegaai en een dolfijn op de st.-Pietersbasiliek).

Het is verder onchristelijke onzin de Heilige Schrift op "het evangelie" te reduceren: de Heilige Schrift omvat veel Meer goddelijk geînspireerde Schriften; en van de evangelies zijn er vier kanonisch-waarbij andere evangelies en versies overigens uiterst interessant zijn (Thomasevangelie, de Peshitta en het Diatessaron bvb.)

Een groot deel van de evangelies bestaat overigens uit citaten/Extrakten van het Oude Testament, en wel niet zelden uit de Torah (de"Wet"(de zogenaamde 5 boeken van Mozes)), uit de boeken der Wijsheid en van de profeten.
Onze Heer Jezus Christus heeft overigens zelf gezegd, dat Hij niet gekomen is om de Wet (de"tien geboden") op te heffen Maar wweel om hem te vervolmaken; en op een ander ogenblik zei Hij, dat er aan de Wet ("de tien geboden") geen Jota mag veranderd worden.
Dat zijn dan wel "de regels", die door de noordbelgische bastaardkerk zo graag nietig zouden worden gemaakt.
De "Wet" heet in het Grieks overigens "Nomos"; en de zonde "anomia", het "zich-van-de-wet-afkeren";
Onze Heer Jezus Christus staat in "de regels", stammend uit de Heilige Rest Israels, getogen en woonachtig in Galilea (van "Ghalil", de "kring, cirkel": het land met een streng-joods-konservatieve bevolking, levendig aan de tradities vasthoudend, stoer, hardnekkig, antimodern, geprofileerd tov. de omliggende heidense volkeren errond);
Onze Heer zelf heeft het zeer kort en essentieel gezegd: Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.
Hij is de Knecht Gods, die Zijn "mispat" tot in de dood volbrengt en zo bestaat voor het "sadik'h" (Goddelijk gerecht).

Het is het kenmerk van de bastaardkerk dat ze iets totaal nieuws wil maken:
iets zelf uitgevonden, niet met het oorspronkelijk christendom gemeen, iets zonder regels, zonder evangelische inhoud.
daarom ook kann de bastaardkerk de pedofilie zo goed koesteren en welig laten Tieren, de huwelijksmoraal niet prediken en haar meeste Energie aan homofielen besteden.
Het handelt zich bij de bastaardkerk om massale geloofsafval met productie van duivelse ketterij.

Anoniem zei

De derde zondag van de Advent is "gaudete":
op deze zondag wordt de vreugde van de nakende komst van de Heer zeer innig gevierd en wordt het boete- en bezinningskarakter van de advent vreugdevol verfijnd.
Op de grote boete en bezinning na de vele pedo-en homofiele seksschandalen in de noordbelgische bastaardkerk wachten we nog steeds tevergeefs;
nog altijd wordt lustig gedoofpot, zitten er nog altijd dezelfde truukspelers in sleutelposities (bvb. Jef Barzin, Patrick Degrieck, Jeroen Claerhout als "koorzinger") of werden naar boven gepromoveerd (ik denk hier aan een brusselse dekaan die nog in 2006 schreef dat "pedofielen respect voor kindren hebben" (waarschijnlijk te veel en te lang de papieren van Jef Barzins "Werkgoep voor de ondersteuning van de pedofielen in de kerk" gelezen).
Welke schpoiers!
De liturgische kleur van de Advent en de vasten is paars (boete en bezinning); en in de Kersttijd en de Paastijd wit (voor de Heer); en met Gaudete (3e zondag van de Advent) en Laetare (4e zondag van de vasten) roze;
waarom Jef Dekesel hier nu "goud" draagt (of cremegeel)is onklaar, Maar in elk geval uiterst onpassend:
het gouden licht komt NA de Advent, en wel in de Kerstnacht met de geboorte van Jezus Christus; en opnieuw met de Epiphanie, wanneer de Wijzen uit het Morgenland het licht van de Heiland zien, erkennen en aanbidden, en goud (symbool voor het geloof), wierook (het gebed) en myrrhe (verfrissende balsem, tegelijk ook bitter als aankondiging van het lijden) brengen.

Wil Jefke Dekesel nu zelf het grote geschenk in de Advent zijn ipv. Onze heer Jezus Christus?
Wil Jefke Dekesel zichzelf nu als het noordbelgisch bastaardkerkelijk geloof demonstreren?
Dat heeft hier met het aloude katholieke geloof niets Meer te maken;
dit is een nieuwsoortige onzin van zeer onklare (en vermoedelijk duivelse) oorsprong.

Anoniem zei

Aan @anoniem 16 december 2015 09:36

Beste,
Begin in deze adventstijd dan toch zelf met een beetje evangelie en mens-zijn:
en bied, tesamen met Jef Dekesel, toch Uw andere kaak aan wanneer U reeds op de ene kaak geslagen werd.
Naar mijn ervaring zijn de bastaardkerkers echter te laf om dat te doen- en misschien niet zonder gezond mensenverstand:
deze tisten hebeen inderdaad zoveel misdaden en ketterijen gefabriceerd, dat ze angst hebben bij de vele terechte oorvijgen al hun tanden te verliezen.

O Adonai et Dux domus Israel, qui Moysi in igne flammae rubi apparuisti, et ei in Sinam legem dedisti: veni ad redimendum nos in brachio extento.

Anoniem zei

H. Paulus geeft in 2de Tess 2; 14 een degelijk antwoord in 1 kort zinnetje;

“Daarom broeders, sta vast (houd stand / sta rechtop) , en behoud de tradities die jullie geleerd hebben, zij het door spraak (prediking) of onze brief (epistel).”

Zie dat H. Paulus even veel belang hecht aan de mondeling overgeleverde traditie als aan zijn epistel.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer