maandag 28 december 2015

KVHV-Antwerpen: "Mogen katholieke ziekenhuizen nog katholiek zijn?"

In een interview met het Belang van Limburg stelde aartsbisschop Mgr. De Kesel dat katholieke ziekenhuizen de mogelijkheid moeten hebben om gewetensbezwaren in te roepen in het geval van abortus en euthanasie. Het was een uitspraak die op veel commotie stuitte bij progressieve politici. KVHV Antwerpen treedt de aartsbisschop bij en vindt dat een ziekenhuis abortus en euthanasie moet weigeren als het nog katholiek wil genoemd worden.

Het katholieke geloof leert ons dat God ons het leven geeft als een geschenk om het eeuwige heil te ontvangen. Daaruit volgt dat een mens geenszins zijn medemens of zichzelf mag doden, zoals door abortus of euthanasie. Hij kan zich geen recht toe-eigenen dat aan God toebehoort want het is aan God om te beslissen over leven en dood. Het belang hiervan wordt ook onderstreept in de tien geboden waar God in het vijfde gebod de mens uitdrukkelijk verbiedt om zichzelf of anderen te vermoorden. Daaronder vallen ook abortus en euthanasie alsmede elke medeplichtigheid daaraan. De Katholieke Kerk bestraft deze misdrijven, althans wat abortus betreft, met automatische excommunicatie waardoor men uitgesloten wordt van de meeste Sacramenten. Logisch, want het gaat hier niet over een lichte materie.

Hoewel de huidige wetgeving weliswaar voorziet dat artsen in principe gewetensbezwaren kunnen inroepen om dergelijke ingrepen te weigeren, zou deze vrijheid volgens de progressieve politici niet mogen gelden voor katholieke ziekenhuizen. Katholieke ziekenhuizen kunnen echter niet meer katholiek genoemd worden als de wet hen verplicht abortus en euthanasie toe te staan. Het kan bovendien niet zijn dat een katholiek ziekenhuis meewerkt aan de automatische excommunicatie van haar werknemers, of zij nu katholiek zijn of niet. Het bestuur van het ziekenhuis dat euthanasie en abortus moet mogelijk maken, stelt zich overigens ook bloot aan excommunicatie aangezien het zijn medewerking moet verlenen. Tot slot impliceert een dergelijke verplichting ook dat katholieke ziekenhuizen geen vrijheid meer gelaten wordt om uitsluitend katholiek personeel aan te werven aangezien katholieke artsen dergelijke ingrepen nooit zullen uitvoeren. Daardoor wordt een dergelijk ziekenhuis feitelijk gedwongen om niet-katholiek personeel aan te werven.

Tot slot willen we wijzen op het historische feit dat het ziekenhuiswezen ontwikkeld is door de Katholieke Kerk die hiermee de oproep van Jezus Christus uit het Evangelie –bemin uw naaste gelijk uzelf- wilde beantwoorden. Het zou dan van de politiek dan ook op zijn minst een blijk van fatsoen en erkenning zijn om katholieke ziekenhuizen niet te dwingen om tegen hun geloofsovertuiging in te handelen. Als dat aan de katholieke Kerk in België niet meer gegund wordt dan is er weinig verschil meer met de officiële, staatsgeleide Patriottische kerk in China waardoor de Chinese staat de door Rome erkende Katholieke Kerk verplicht om ondergronds te gaan.

Vbr. stud. paed. Andreas Van Puyvelde, Praeses KVHV-Antwerpen 2015-2016

Bron: KVHV-Antwerpen

Link:


http://www.kvhvantwerpen.be/mogen-katholieke-ziekenhuizen-nog-katholiek-zijn.html

1 opmerking:

Anoniem zei

Het is natuurlijk 28 December; feest van de onschuldige kinderen.

In zijn kerstpreek vergeleek de Anglicaanse aarts'bisschop' Justin Welby ISIS met een hedendaagse Herodes. Dat leidt natuurlijk de aandacht af van de westerse politici die nog erger zijn dan Herodes - aberteren die handel. Euthanseren die handel. Niet alleen de eerstgeborene maar ze allemaaal.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer