woensdag 30 december 2015

'Flater van de Week' dit keer door Marc Desmet, jezuïet en arts palliatieve zorg Jessa Ziekenhuis Hasselt:

"Katholieke ziekenhuizen hebben het recht om te beslissen dat ze geen euthanasie of abortus toepassen. Dit is de persoonlijke mening van Mgr. De Kesel die uiteraard ook aartsbisschop is, en dus vertegenwoordiger van een belangrijk instituut in ons land. Hij geeft daarmee een signaal."

Bron: Nieuw Kerknet

Ten eerste zit De Kesel daar niet om zijn 'persoonlijke' mening te geven, maar moet hij de Leer van de Katholieke Kerk verkondigen.

En ten tweede hebben Katholieke ziekenhuizen dat 'recht' niet!

Katholieke ziekenhuizen worden door God verplicht om geen euthanasie of abortus toe te passen!!!

Het vijfde gebod: "Gij zult niet doden" (Ex. 20,13)


Marc Desmet, jezuïet, produceert weer hetzelfde modernistische gewauwel als Jozef De Kesel zelf!

BvL: Denkt u ook zo over andere ethische kwesties zoals abortus en euthanasie?

Mgr. DK: Daarin heb ik eigenlijk hetzelfde standpunt. Ik kan verstaan dat iemand met een seculiere levenshouding daar geen probleem mee heeft. Maar vanuit mijn geloof is het niet evident.

Het juiste antwoord zou zijn:

"Vanuit mijn geloof is het onmogelijk!"


UIT DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK:

2277 Wat de motieven en de aangewende middelen ook mogen zijn, de directe euthanasie bestaat erin om een einde te maken aan het leven van gehandicapten, zieken of stervenden. Deze is moreel onaanvaardbaar. [!]

Zo is een handeling die of een verzuim dat - in zichzelf of qua intentie - de dood bewerkt teneinde de pijn weg te nemen, een moord [!] die ernstig in strijd is met de waardigheid van de menselijke persoon en met de eerbied voor de levende God als zijn Schepper. De beoordelingsfout die men te goeder trouw begaan kan hebben, verandert niets aan de aard van deze moorddadige ingreep, die steeds veroordeeld en uitgesloten moet worden. Euthanasie én abortus zijn moord!

Degene die om euthanasie vraagt, excommuniceert zichzelf van de Kerk!

Een kerkelijke begrafenis is dan onmogelijk!

De hel wacht!

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Je weet goed genoeg hoe het er bij de vrijmetselarij en de synagoge van satan aan toe gaat. Je weet goed genoeg hoe die lui denken. Je weet hoe het in Brave New World beschreven staat. Je weet hoe het in de "War of the Antichrist against the Church and Christian Cicilazation" beschreven. Je weet wat het doel is van Global Warming. Je weet wat het doel is van de mythe van overbevolking.

Wat je niet weet is de mate waarin de Jezuïeten (of Opus Dei voor de part) deel uitmaken van de synagoge van satan. We mogen misschien niet weten hoe de vork precies aan de steel zit, maar we weten tenminste dat de vork aan de steel zit.

Wat is er dan nog niet duidelijk?

Het gaat hem over het uitroeien van dat deel van de bevolking dat overbodig is, te beginnen met hen die te duur zijn.

Een spuit kan veel geld besparen. Hoe veel kost een ziekenhuisbed per nacht? Hoe veel kost het pensioen? En de successierechten naar voor stoten met een vroegtijdige dood is ook niet te onderschatten als extra inkomen voor de staat.

Er is niemand die mij kan overtuigen dat al diegenen die euthanasie promoten die uit de goedheid van hun hart doen. Die lui behandelen mensen alsof het vuil is op de stoep is, hun hele leven lang, en dan zouden ze opeens uit barmhartigheid en medelijden oude mensen de mogelijk geven "hun ondragelijke lijden" 'op te lossen'. Hoe noemen fascisten dat ook weer?

Je kan dit ook theologisch uitleggen.

De lezing uit de mis van vorige zondag: Brief aan de Galaten 4;1-7 (de rest van het hoofdstuk legt nog beter uit) Het gaat over dit: Nu dat de Zoon van God geboren is en ons geëmancipeerd heeft vanonder het onderricht van de Oude Wet, zijn we niet langer meer "DIENAARS" van de wet, maar ZONEN VAN GOD, een zoon is een erfgenaam. Dus geen slaven, maar erfgenamen.

En daar knelt het schoentje; de vrijmetselarij wil het volk tot slaven herleiden. Door o.a. een ondragelijke schuldenlast op te dringen. De hopeloze mate waarin België failliet is, is daar een goed voorbeeld van. België heeft inderdaad het geld niet meer om oude versleten mensen te verzorgen. Maar dat betekent niet dat dit het platspuiten van ongewensten gerechtvaardigd kan worden.

De vrijmetselarij in de Kerk is medeplichtig, door Christus te ontkennen, en Diens gaven voor de Kerk te negeren. Door het mystieke huwelijk tussen Christus en Kerk te saboteren.

Anoniem zei

Deze uitspraak van Marc Desmet illustreert uitstekend de spiituele en intellectuele teloorgang van de jezuîetenorde in Vlaanderen.
Het geweten heeft alleen rechten waar het ook plichten heeft.
Een katholiek ziekenhuis heeft de plicht om de katholieke leer te volgen- tout court.
Geen mens en geen instelling is verplicht om katholiek te zijn; als men zich openlijk katholiek noemt, moet men ook katholiek zijn.
Alles anders is bedotterij en bedrog van de gelovigen, van de maatschappij, van de staat en een gruwelijke zonde voor God.
Zeer juist schrijft @The Guardian Angel dan ook dat het "recht" van de katholieke ziekenhuizen hier niet van belang is.
En de "persoonlijke mening" van DeKesel, van Marc Desmedt, mijnentwege ook van Danneels, Bonny, vanGheluwe enz. doet hier ook niets terzake:
niemand, ook niet een kardinaal, een aartsbisschop, een bisschop (en zetten we er Maar ook direct bij: de paus) kan de getradeerde leer van de Hl. Roomskatholieke Kerk veranderen.
En of een geloofsgemeenschap erkend is of niet, speelt hier ook geen rol: ook in Noord-Korea en in Saoedi-Arabiê geldt dezelfde catechismus voor rooms-katholieke gelovigen.
Het is al zeer lang duidelijk: de noordbelgische bastaardkerkers zijn helemaal van het roomskatholiek geloof afgevallen:
totaal gedesoriênteerd, zonder dogmatieke en fundamenteeltheologische kennis, zondre kracht, zonder overtuiging: kortom: vergammeld zout, dat niet meer kann zouten;
om Onze Heer Jezus Christus te citeren: "Juist nog goed om weg te smijten op de straat".
Een hard verdict, zoals zovele uitspraken van Onze Heer Jezus Christus en in de bastaardkerk van Danneels zo lang vergeten en niet beacht.
En u komt het moment van de afrekening.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer