zondag 27 december 2015

De heterodoxe kerstpreek van Jozef De Kesel was niet alleen politiek geïnspireerd, maar was ook nog eens ketters en blasfemisch!


"Dieu est venu vers nous. C’est là le vrai sens de Noël. Il est devenu un des nôtres."

Vertaald:

“God is naar ons gekomen. Dat is de ware betekenis van Kerstmis. Hij werd een van ons.”

Link:

http://www.kerknet.be/admin/files/assets/documenten/15_12_25_homilie_Kerstmis-hom%C3%A9lie_No%C3%ABl_onder_embargo-sous_embargo.pdfZeer problematisch!

"God is naar ons gekomen. Hij werd een van ons." ???

Uit de Mechelse Catechismus:

28. Waar is God?
God is overal: in de hemel, op de aarde, en op alle plaatsen.


God kan niet "naar ons komen", want Hij is al hier!

Het gaat natuurlijk over de menswording van Onze Heer Jezus-Christus; de Incarnatie.

71. Wat is het mysterie van de menswording?
Het mysterie van de menswording is het mysterie van God de Zoon die mens geworden is.


76. Waarom is God de Zoon mens geworden?
God de Zoon is mens geworden om de mensen te verlossen van hun zonden, en om hun het leven der genade, de vriendschap van God en het recht op de hemel terug te schenken.Uit de Heilige Schrift:

Joh 1:14  Het Woord is vlees geworden, En heeft onder ons gewoond! En wij hebben zijn glorie aanschouwd: Een glorie als van den Eengeborene uit den Vader, Vol van genade en waarheid.

Col 2:9  Immers in Hem woont in werkelijkheid de ganse volheid der Godheid.

Php 2:6  Want hoewel Hij Gods gestalte bezat en zijn gelijkheid met God geen roof hoefde achten,
Php 2:7  heeft Hij toch er Zich van ontdaan, door de gestalte aan te nemen van een slaaf en gelijk te worden aan de mensen.
Php 2:8  En toen Hij uiterlijk als een mens werd bevonden, heeft Hij Zich nog vernederd, door gehoorzaam te worden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis.


Heb 2:17  En daarom moest Hij in alles gelijk worden aan zijn broeders, opdat Hij in hun betrekkingen tot God een barmhartig en getrouw Hogepriester zou zijn tot uitboeting der zonde van het volk.

Heb 4:15  Want we hebben geen Hogepriester, die onze zwakheden niet meevoelen kan, maar Eén, die bekoord werd geheel op dezelfde wijze als wij, behoudens de zonde.  Aangezien voor modernisten, zoals Jozef De Kesel, de Heilige Schrift niet zo belangrijk is, halen wij hier ook nog Gaudium et spes aan, één van de stichtingsdocumenten van de Post-Conciliaire Bastaardkerk!

En wat lezen wij daar? Surprise, surprise:


GAUDIUM ET SPES
Over de Kerk in de wereld van deze tijd

Paragraaf 22:


"Want door zijn menswording heeft Hij, de Zoon Gods zich in zekere zin verenigd met iedere mens. Met menselijke handen heeft Hij gewerkt, met een menselijke geest heeft Hij gedacht, met een menselijke wil heeft Hij gehandeld, met een menselijk hart heeft Hij liefgehad. Door zijn geboorte uit de Maagd Maria is Hij werkelijk een van de onzen geworden, in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde."


"Hij is werkelijk een van de onzen geworden." Dit zegt De Kesel ook, maar wat vergeet De Kesel?

"...in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde."

Christus was dus zonder zonde, De Kesel!!!

Deze omissie is blasfemie, De Kesel!!!


Uit de Heilige Schrift:

Joh 8:7  En toen ze aanhielden met vragen, richtte Hij Zich op, en sprak tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen op haar!
Joh 8:8  Weer boog Hij Zich voorover, en schreef op de grond. 

Joh 8:9  Toen ze dit hoorden, gingen ze heen, de een na den ander, maar de oudsten het eerst; en Jesus bleef alleen, de vrouw nog steeds in de kring.
Joh 8:10  Nu richtte Jesus Zich op, en sprak tot haar: Vrouw, waar zijn ze gebleven? Heeft niemand u veroordeeld?
Joh 8:11  Ze zeide: Niemand, Heer. En Jesus sprak: Ook Ik veroordeel u niet; ga heen, en zondig voortaan niet meer.
 

Dus De Kesel, Jezus was géén mens, maar de Godmens, aangezien er twee naturen zijn in Christus!

Nogmaals uit de Mechelse Catechismus:

68. Is Jezus Christus tegelijk God en mens?
Jezus Christus is tegelijk waarachtig God en waarachtig mens in één Persoon.

69. Zijn er dan twee naturen in Jezus Christus?
Ja, er zijn twee naturen in Jezus Christus: de goddelijke natuur sinds alle eeuwigheid, en de menselijke natuur sedert zijn menswording; daarom is Hij de Godmens.Uit de Heilige Schrift:

Joh 1:14  Het Woord is vlees geworden,
En heeft onder ons gewoond!
2 opmerkingen:

Anoniem zei

Tweede zit voor De Kezel!

Anoniem zei

Laten we ons ook door deze uitspraak niet laten misleiden:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20151227_02039697


Halve waarheden zijn volle leugens. De Kerk mag haar ziekenhuizen geen "gewetensvrijheid" geven om al dan niet mensen te vermoorden door abortus en euthanasie.
De Kerk moet simpelweg haar ziekenhuizen kindermoord en oudermoord verbieden!

Als dat tegen de zin van de logestaat is, dan moet de Kerk zich manhaftig opstellen. Zoniet zal ze ondanks haar "braafheid" worden vervolgd, tot ze zowel in het publieke leven als in de privésfeer is uitgeroeid. Wie ook maar enigszins toegeeft aan de tirannie van de vrijzinnigheid, is medeplichtig aan zijn eigen vervolging. De Kerk moet ophouden met altijd maar terug te plooien, maar zich vertrouwend op Christus' Almacht laten gelden in de wereld.

De poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Voorwaarts is de enige weg!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer