woensdag 18 november 2015

'Bisschop' Harpigny: "Doden in naam van God is monsterachtig"

"Doden in naam van God is weerzinwekkend", zegt bisschop Harpigny van Doornik, een kenner van de islam en de referent van de Belgische bisschoppen voor de Interreligieuze Dialoog.

Aan de ene kant klopt deze uitspraak natuurlijk, aan de andere kant moeten we ons ook even de vraag stellen, waar er dan "in naam van God" gedood wordt? We kunnen alleen maar zeggen, dat er nergens "in naam van God" wordt gedood. Men doodt enkel maar in naam van Allah! En Allah is niet God! Maar, voor Harpigny is God en Allah dezelfde, hetgeen natuurlijk een grote ketterij is!

De Waalse bisschop verwijst naar de uitspraak van de paus van dit weekend dat doden in naam van God godslasterlijk is [Wanneer Harpigny, die blijkbaar een 'kenner van de islam' is, Bergoglio al moet napapegaaien, dan vraag ik me af wat Harpigny eigenlijk weet van de islam?].

"Ook gelovige moslims vinden dat dit niets met geloof te maken heeft." [Wat heeft niets met wélk geloof te maken? Woorden, woorden en nog een woorden!]

De bisschop van Doornik spreekt zijn waardering uit voor de Moslimexecutieve van België die de aanslagen al snel in een verklaring heeft veroordeeld. "Wij zetten ons samen in voor de strijd tegen sektarisme en tegen bepaalde afschuwelijke misdaden. We zijn allen geroepen om vredestichters te zijn met onze eigen middelen: gebed, dialoog en de afwijzing van datgene wat strijdig is met de menselijke waardigheid. " [Montasser Alde’emeh, Jihad-expert, zei in 'De zevende dag': "De moslimgemeenschap is niet gestructureerd en kan daardoor niet tot oplossingen komen. De Moslimexecutieve is geen vertegenwoordigend orgaan en heeft totaal geen geloofwaardigheid bij de jongeren". Wat kopen we nu met een verklaring van de Moslimexecutieve, die door de staat betaald wordt, en die de moslims niet vertegenwoordigt? Is Harpigny lid van de Moslimexecutieve? Waar bemoeit hij zich eigenlijk mee? Zijn de aanslagen in Parijs het werk van Katholieken? Neen! Dus, waar bemoeit Harpigny zich mee? Trouwens, in het citaat, dat Harpigny aanhaalt, worden de Parijse moorden niet veroordeeld. De Moslimexecutieve strijdt tegen "bepaalde afschuwelijke misdaden". Welke zijn dat? Wat is volgens de Moslimexecutieve: "datgene wat strijdig is met de menselijke waardigheid"? Het vermoorden van niet-moslims is niet per se "strijdig met de menselijk waardigheid". Het hangt er vanaf hoe je dé "menselijke waardigheid" definieert.]

De bisschop erkent dat de islam allerhande soorten teksten kent die gruwelijke daden rechtvaardigen. [Wat zijn
"allerhande soorten teksten"? Een tekstje van één of andere dubieuze islamitische schrijver, of dé koran? Wat bedoelt Harpigny nu eigenlijk? Indien de koran gruwelijke daden rechtvaardigt, dan heeft de islam toch een probleem!]

Enkele voorbeelden uit de koran:

Al-an'faal:

soera 8 vers 13: ... Ik [Allah] boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.

Attaubah:

soera 9 vers 5: Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.

Mohammad:

soera 47 vers 5: Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast. En wanneer de oorlog opgehouden is, laat hen dan vrij uit gunst of voor een losprijs. Zo zij het.

Assaff:

soera 61 vers 5: Voorzeker, Allah heeft diegenen lief die terwille van Hem strijden in geordende gelederen, alsof zij een hechte muur vormen.


Dit zijn niet zomaar "allerhande soorten teksten", maar dit vormen kernteksten uit de koran!


Harpigny geeft dus impliciet toe, dat de islam "gruwelijke daden" rechtvaardigt, maar wat voegt hij er aan toe?

Maar dat behoort volgens de bisschop niet tot het wezen van de islam.

Neen? De aangehaalde citaten zijn niet zomaar "allerhande soorten teksten", maar dit vormen kernteksten uit de koran! Er kunnen tientallen andere citaten uit de koran aan toegevoegd worden! En dan wil ik nog niet over de hadith beginnen, want daar is nog meer 'fraais' te vinden!

Maar, deze gruwelijke én misdadige minimalisering van het geweld in de koran volstaat voor Harpigny nog niet. Hij voegt er aan toe:

Hij verwijst daarbij ook naar boeken en teksten uit verschillende andere godsdiensten, waaronder ook de Bijbel, die eveneens het doden in naam van God rechtvaardigen. ["Boeken en teksten uit verschillende andere godsdiensten..." Welke verschillende andere godsdiensten? Welke boeken en teksten? Altijd maar dat gezweef, nooit eens concreet! Wel, we dagen Harpigny eens uit om aan te tonen waar precies opgeroepen wordt te doden "in naam van God"! U zal dat NIET in de Bijbel vinden!]

De bisschop beklemtoont dat de interpretatie van die teksten doorheen de geschiedenis is geëvolueerd [Welke teksten? Wat is geëvolueerd?]. Daarbij wordt steeds sterker de nadruk gelegd op de relatie met God en met de naaste, waardoor geweld in naam van God onaanvaardbaar is [In de Bijbel is er nergens sprake van geweld "in naam van God".]. "Christenen beklemtonen nu het respect voor elk menselijk wezen als heilig wezen, door God geschapen en door Christus verlost en met een eeuwige bestemming."


Bron: Kerknet


Wat de 'bisschoppen van België' eens zouden moeten doen is...

Zich distantiëren van de islam en zich distantiëren van het talmoedisch jodendom.

Beiden hebben niets met het Christendom te maken!

12 opmerkingen:

Anoniem zei

"Ook gelovige moslims vinden ..."

Moslims zijn 'ongelovig', tenzij Harpiny Moulah is.

Anoniem zei

"Doden in naam van God is weerzinwekkend"

Kerknet kan 'god' alleen met hoofdletter schrijven wanner ze Allah bedoelen Dit is hier zeker niet de eerste keer

Anoniem zei

"... de strijd tegen sektarisme en tegen bepaalde afschuwelijke misdaden." Bepaalde... Dus sommige misdaden mogen?

Anoniem zei

Dit is inderdaad allemaal erg dubieus en katholiek is het al zeker niet!

Anoniem zei

Hiermee is duidelijk aangetoond wat voor een grote blunders 'Nostra Aetate' en 'Lumen Gentium' zijn!

Anoniem zei

Niet alleen erkennen de moslims de Drie-Eenheid niet, ze wijzen de Drie-Eenheid expliciet af!


Sura 9 29-30

"Strijden jullie tegen degenen die niet in Allah en niet in de dag van de laatste oordeel geloven, die niet verbieden wat Allah en zijn profeet hebben verboden, en degenen, onder de mensen van het Boek, die de religie van de waarheid niet aanvaarden, tot op de dag dat zij hun belasting op nederige wijzen betalen, en worden onderworpen."

"Zeggen de Joden: 'Esra is de zoon van Allah' en de Christenen zeggen: 'De Messias is de zoon van Allah'. Dit is wat, net zoals bij de ongelovigen voor hen, uit hun mond komt. Moge Allah ze vernietigen! Wat zijn ze het spoor bijster."


Wat heeft 'koran-kenner' Harpigny hier op te zeggen?

Zolang dit in de koran staat, is elke interreligieuze dialoog een farce!

Anoniem zei

Harpigny spreekt over “gelovige moslims”.

Ten eerste; vanuit het standpunt van een katholiek, kunnen moslims geen ‘gelovigen’ zijn.

Ten tweede; vanuit het standpunt van de moslims zijn het soort moslims waar Harpigny over spreekt ook niet 'gelovig'.


ISIS = islam. Indien iemand niet van ISIS is, dan is hij geen 'gelovige' moslim.

Harpigny gelooft echt zijn eigen sprookjes:

Harpigny meent dat vanaf het moment iemand gedoopt is, dat die voor de rest van zijn leven ‘christen’ zou zijn. Nee, een tweede heel belangrijke voorwaarde om ‘christen’ of ‘katholiek’ genoemd te worden is dat men het Ware Geloof verkondigt. Wanneer men dat niet doet, is men een ‘ongelovige’. Hetzelfde geldt voor een moslim.

Men moet een godsdienst belijden om er lid van te kunnen zijn. Zeker wanneer je een bisschop bent en je er nog voor laat betalen ook. De Belgische bisschoppen zijn niet beter dan de eerste de beste prostituee; die laten zich ook betalen. Maar katholiek zijn ze in ieder geval niet.

Anoniem zei

Moslims radicaliseren niet door armoede, racisme of gebrek aan integratie. Neen, moslims radicaliseren door de islam.

Het is een feit, dat de islam de enige religie is, wiens volgelingen gewelddadiger worden, naar gelang ze strikter hun religie volgen.

Anoniem zei

@ Anoniem 18 november 2015 09:30

Dat 'Nostra Aetate' en 'Lumen Gentium’ inhoudelijk op apostasie neerkomen, klopt. Maar ik denk niet dat bisschoppen, zoals Harpigny hier, hun onzin spuien omdat ze naar Nostra Aetate refereren. Iemand die het geloof verloren heeft, zal ook zonder Nostra Aetate dezelfde onzin spuien.

Anoniem zei

ziekelijke, gestoorde, gefrustreerde idioten en pathologische leugenaars, dat is heel jullie kliek van perverse onnozelaars

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 13:38,

Graag inhoudelijke reacties, anders zouden we nog gaan denken, dat u geen argumenten heeft!

Anoniem zei

Anoniem van 13:38 illustreert het punt van Anoniem 11:39 heel mooi, als bij toverslag.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer