maandag 26 oktober 2015

Over de slottoespraak van Bergoglio op het eind van de Synode

Als we de berichten mogen geloven, dan zien we dat kardinalen het niet eens zijn met kardinalen en dat bisschoppen het niet eens zijn met bisschoppen. En Bergoglio heeft dan blijkbaar weer een andere mening.


AKITA, Boodschap van 13 oktober 1973

‘Het werk van de duivel zal zelfs doordringen tot in de Kerk, zodat kardinalen zich tegen kardinalen zullen keren en bisschoppen tegen bisschoppen. De priesters die mij vereren, zullen bespot en aangevallen worden door hun broeders … kerken en altaren zullen geplunderd worden. De Kerk zal vol zijn met mensen die compromissen accepteren, en de duivel zal vele priesters en gelovigen aanzetten om de dienst aan de Heer te verlaten.’Met andere woorden, het zijn inderdaad zeer verwarrende tijden!

En de slottoespraak van Bergoglio is net zo!

Twee citaten:

Citaat 1. And – apart from dogmatic questions clearly defined by the Church’s Magisterium – we have also seen that what seems normal for a bishop on one continent, is considered strange and almost scandalous for a bishop from another; what is considered a violation of a right in one society is an evident and inviolable rule in another; what for some is freedom of conscience is for others simply confusion. Cultures are in fact quite diverse, and each general principle needs to be inculturated, if it is to be respected and applied... Inculturation does not weaken true values, but demonstrates their true strength and authenticity, since they adapt without changing; indeed they quietly and gradually transform the different cultures.

Citaat 1. En – afgezien van dogmatische vragen die duidelijk gedefinieerd zijn door het Magisterium van de Kerk – hebben we ook gezien, dat wat normaal lijkt voor een bisschop van één continent, beschouwd wordt als vreemd en bijna schandalig voor een bisschop van een ander continent. Wat beschouwd wordt als een schending van een recht in de ene samenleving, is een duidelijke en onaantastbare regel in een andere samenleving. Wat voor sommigen de vrijheid van geweten is, is voor anderen alleen maar verwarring. Culturen zijn in feite vrij divers, en elke algemeen beginsel moet worden geëncultureerd, als het gerespecteerd en toegepast dient te worden... Enculturatie verzwakt de echte waarden niet, maar toont hun echte kracht en authenticiteit aan, aangezien zij zich aanpassen zonder te veranderen; inderdaad ze transformeren zich rustig en gradueel in verschillende culturen.

1. Hier herhaalt Bergoglio letterlijk de woorden van Akita.

2. Waarom vallen de bisschoppen over elkaar? Omdat ze te weinig geloof hebben?

Neen, volgens Bergoglio, omdat ze uit verschillende culturen komen. 

Dus bijvoorbeeld, het homo-huwelijk is 'normaal' in het ene land, maar schandalig in het andere. Het niet mogen 'huwen' van homo's is een schending van een recht in de ene samenleving, maar een duidelijke en onaantastbare regel in een andere samenleving. 

Bergoglio vertrekt vanuit menselijke culturen, niet vanuit de Geopenbaarde Waarheid.

En Bergoglio verabsoluteerd culturen, alsof ze monolithische blokken zouden zijn, alsof alle bisschoppen uit het westen voor het 'homo-huwelijk' zouden zijn.

3. De regels zouden zich volgens Bergoglio aanpassen en zich transformeren "zonder te veranderen". Dit is klinkklare nonsens! Alsof de Geopenbaarde Waarheid een soort van evolutionair proces zou ondergaan!

DIT IS DE MYTHE VAN HET TEILHARDISME!!!

Enculturatie is een proces waarbij waarden en normen worden geïnternaliseerd in een levenslang proces.

Eén van Teilhard de Chardins (SJ), door de Kerk veroordeelde stellingen is, dat de natuur kan 'verinnerlijken'. De materie beschikt namelijk over een ‘binnenkant’, die Teilhard de Chardin ook wel het ‘psychisme’ noemt.  Deze verinnerlijkende energie is volgens Teilhard de stuwende kracht van de evolutie.

MET ANDERE WOORDEN, BERGOGLIO IS EEN TEILHARDIST
EN HANGT DUS EEN DWAALLEER AAN DIE DOOR DE KERK IS VEROORDEELD!!!


Citaat 2. Dear Brothers,

The Synod experience also made us better realize that the true defenders of doctrine are not those who uphold its letter, but its spirit; not ideas but people; not formulae but the gratuitousness of God’s love and forgiveness. This is in no way to detract from the importance of formulae, laws and divine commandments, but rather to exalt the greatness of the true God, who does not treat us according to our merits or even according to our works but solely according to the boundless generosity of his Mercy (cf. Rom 3:21-30; Ps 129; Lk 11:37-54). It does have to do with overcoming the recurring temptations of the elder brother (cf. Lk 15:25-32) and the jealous labourers (cf. Mt 20:1-16). Indeed, it means upholding all the more the laws and commandments which were made for man and not vice versa (cf. Mk 2:27).

In this sense, the necessary human repentance, works and efforts take on a deeper meaning, not as the price of that salvation freely won for us by Christ on the cross, but as a response to the One who loved us first and saved us at the cost of his innocent blood, while we were still sinners (cf. Rom 5:6).

The Church’s first duty is not to hand down condemnations or anathemas, but to proclaim God’s mercy, to call to conversion, and to lead all men and women to salvation in the Lord (cf. Jn 12:44-50).


Citaat 2. Beste Broeders,

Wat we tijdens de synode hebben ervaren, heeft ons beter doen begrijpen dat de echte verdedigers van doctrine niet zij zijn die zich vastklampen aan de letters ervan, maar aan haar geest, niet aan formuleringen maar aan de kosteloze liefde en vergeving van God. Het belang van de formules, wetten en goddelijke bepalingen mag daarbij niet worden vergeten, maar moeten daarentegen de grootsheid van God belichten. Hij behandelt ons niet naargelang onze verdiensten of onze werken, maar enkel volgens de grenzeloze vrijgevigheid van Zijn Barmhartigheid (cf. Rom 3:21-30; Ps 129; Lk 11:37-54). Het heeft te maken met de verleidingen van de oudere broer (cf. Lk 15:25-32) en de jaloerse arbeider (cf. Mt 20:1-16). Inderdaad, betekent het gehoorzamen aan de wetten en de geboden, die voor de mens werden gemaakt en niet andersom (cf. Mk 2:27).

Op die manier krijgen de nodige menselijke spijt, werken en daden een diepere betekenis, niet als een prijs voor de redding die ons gratis is verkregen door de Dood van Christus aan het Kruis, maar als een antwoord op Hij die ons eerst liefhad en ons daarna redde ten koste van Zijn Onschuldig Bloed, terwijl we nog zondaars waren (cf. Rom 5:6).

De eerste plicht van de Kerk is niet om te beschuldigen en te vervloeken, maar om Gods Barmhartigheid te verkondigen, om op te roepen tot bekering, en om mannen en vrouwen te leiden naar redding in de Heer (cf. Jn 12:44-50).

Bron: Vatican Radio/De Valse Profeet

Link:

http://en.radiovaticana.va/news/2015/10/24/pope_francis_addresses_synod_of_bishops_at_conclusion/1181854


http://valseprofeet.com/2015/10/24/synode-relatio-finalis-plaveit-weg-voor-decentralisatie-en-nieuwheid/


We gaan dit tweede citaat even uitbenen.

Wat we tijdens de synode hebben ervaren, heeft ons beter doen begrijpen dat de echte verdedigers van doctrine niet zij zijn die zich vastklampen aan de letters ervan [In de optiek van Bergoglio zijn net de vrome Christenen de Farizeeën.], maar aan haar [verlichte] geest, niet aan formuleringen [?] maar aan de kosteloze liefde [???] en vergeving van God. Het belang van de formules [Welke formules?], wetten en goddelijke bepalingen mag daarbij niet worden vergeten, maar moeten daarentegen de grootsheid van God belichten. Hij behandelt ons niet naargelang onze verdiensten of onze werken [KETTERIJ 1], maar enkel volgens de grenzeloze vrijgevigheid van Zijn Barmhartigheid (cf. Rom 3:21-30; Ps 129; Lk 11:37-54). Het heeft te maken met de verleidingen van de oudere broer (cf. Lk 15:25-32) en de jaloerse arbeider (cf. Mt 20:1-16). Inderdaad, betekent het gehoorzamen aan de wetten en de geboden, die voor de mens werden gemaakt en niet andersom (cf. Mk 2:27).

Op die manier krijgen de nodige menselijke spijt, werken en daden een diepere betekenis, niet als een prijs voor de redding [KETTERIJ 2] die ons gratis [???] is verkregen door de Dood van Christus aan het Kruis, maar als een antwoord op Hij die ons eerst liefhad en ons daarna redde ten koste van Zijn Onschuldig Bloed, terwijl we nog zondaars waren (cf. Rom 5:6).

De eerste plicht van de Kerk is niet om te beschuldigen en te vervloeken [KETTERIJ 3], maar om Gods Barmhartigheid te verkondigen, om op te roepen tot bekering, en om mannen en vrouwen te leiden naar redding in de Heer (cf. Jn 12:44-50).

In deze drie paragrafen zijn, ondanks het hermetische taalgebruik, meteen drie ketterijen herkenbaar:

Ketterij 1. Bergoglio claimt, dat God ons niet behandelt naargelang onze verdiensten of onze werken. 

Ketterij 2. Bergoglio claimt, dat spijt/inkeer niet de prijs voor onze redding is!
 

Ketterij 3. Bergoglio claimt, dat de eerste plicht van de (Pre-conciliaire) Kerk het beschuldigen en vervloeken van mensen zou zijn!


Ketterij 1. Bergoglio claimt, dat God ons niet behandelt naargelang onze verdiensten of onze werken.

De selectief aangehaalde bijbelcitaten door Bergoglio geven hier duidelijkheid.

Rom 3:21-30

Rom 3:19  Welnu, we weten, dat de [Mozaïsche] Wet, bij al wat ze zegt, zich richt tot hen, die staan onder de Wet [= de joden]. Iedere mond is dus gestopt, en heel de wereld staat schuldig voor God!
Rom 3:20  Door de voorschriften der
[Mozaïsche] Wet zal dus geen mens voor Hem gerechtvaardigd worden; wèl brengt de Wet de kennis der zonde.
Rom 3:21  Maar thans is, buiten de
[Mozaïsche] Wet om, de gerechtigheid Gods verschenen, waarvan de [Mozaïsche] Wet en de profeten getuigenis hebben afgelegd.
Rom 3:22  Het is de gerechtigheid Gods, door het geloof [!] in Jesus Christus, en voor allen die geloven [!!!]. Neen, er bestaat geen onderscheid meer [tussen joden en heidenen].
Rom 3:23  Want allen hebben gezondigd, en zijn beroofd van de heerlijkheid Gods;
Rom 3:24  om niet worden ze gerechtvaardigd door zijn genade uit kracht der verlossing door Christus Jesus. [Met andere woorden, de mens heeft er geen eigen verdienste aan dat Christus hem komt verlossen. Christus is uit vrije wil de mens komen verlossen. Echter, dit betekent niet dat elke mens gered zou zijn!!!]
Rom 3:25  En God heeft Hem aangewezen als zoenoffer door het geloof [!] in zijn Bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen bij het dulden van vroegere zonden
Rom 3:26  uit de tijd van Gods lankmoedigheid; om ook zijn rechtvaardigheid te tonen in deze tijd, en Zelf rechtvaardig te zijn, als Hij hem rechtvaardigt, die in Jesus gelooft [!!!].
Rom 3:27  Waar blijft dan de eigenroem? Hij is uitgesloten! Krachtens welke wet? Krachtens die van de werken? Neen, maar krachtens de wet van het geloof! [!!!]
Rom 3:28  We besluiten dus, dat de mens gerechtvaardigd wordt door het geloof zonder de werken der
[Mozaïsche] Wet. [!!!]
Rom 3:29  Of is God alléén voor de Joden en niet voor de heidenen? Zeer zeker ook voor de heidenen!
Rom 3:30  Want het is dezelfde God, die de besnedenen rechtvaardig zal maken door het geloof, maar ook de onbesnedenen door het geloof.
Rom 3:31  Doen we door het geloof dan afbreuk aan de Wet? Volstrekt niet! Integendeel, we handhaven de Wet naar haar juiste aard.


God behandelt ons dus wél naargelang onze verdiensten of onze werken, maar niet naargelang onze verdiensten of onze werken der Mozaïsche Wet! Bergoglio liegt hier!

En nérgens spreekt Bergoglio van 'geloof'!

Het Geloof komt echter wél op de eerste plaats!

WIJ WORDEN GERECHTVAARDIGD DOOR DE WET VAN HET GELOOF!!!Ps 129 Verwijzing naar Christus


Lk 11:37-54 De bekende neo-modernistische interpretatie van de tirade tégen de Farizeeën: "Wie zich aan de regeltjes houdt, is een Farizeeër." Echter, Bergoglio schijnt niet te beseffen, dat Jezus net aanklaagt, dat de Farizeeën zich alleen maar aan die regeltjes hielden wanneer de anderen dat kunnen zien. De toepassing van de regeltjes 'in het verborgene' daar hielden de Farizeeën zich net niet aan. Farizeeën zijn dus schijn-heiligen, die alleen maar voor het oog van de wereld 'heilig' zijn, maar in werkelijkheid hypocriet zijn. Hét schoolvoorbeeld van een schijnheilige is bijvoorbeeld pedo-bisschop Roger Vangheluwe.

Christus klaagt dus niet aan, dat de Farizeeën zich aan de regeltjes hielden, maar dat zij zich net onvoldoende aan de regeltjes hielden.


Lk 15:25-32 De parabel van de verloren zoon. Dat de oudste zoon jaloers was, is naast de kwestie. De verloren zoon kwam tot INKEER. Dat is hetgeen telt en de oudere zoon niet inzag. De oudere zoon staat ook voor 'de joden' en de jongere zoon staat ook voor 'de Christenen'; de heidenen die tot inkeer kwamen. Bergoglio gaat hier helemaal de mist in. 

En het feest voor de verloren zoon is al helemaal géén 'welkomstfeest voor de zondaar' zoals Luc van Looy schijnt te denken!!! Het is een welkomstfeest voor de zondaar die tot INKEER kwam.

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2015/10/synode-over-het-gezin-tussenkomst-2-van.html


Mt 20:1-16 De jaloerse arbeiders van het eerste uur, die kwamen mopperen, waren weer de joden!


Mk 2:27 En Hij vervolgde tot hen: De sabbat is om den mens gemaakt, en niet de mens om de sabbat


Bergoglio probeert hier een wig te drijven tussen de Wet/de Katholieke Doctrine en de pastorale toepassing van de Doctrine. Hij mislukt hierin grandioos. Alle voorbeelden die hij aanhaalt, gaan over de joden die niet gered worden door de Mozaïsche Wet en daarom jaloers zijn op de Christenen!
Ketterij 2. Bergoglio claimt, dat spijt/inkeer niet de prijs voor onze redding is!

Rom 5:6 Want toen we nog zwak waren, is Christus op de gestelde tijd voor goddelozen gestorven.

Dit is werkelijk een zeer gruwelijke ketterij: "Jezus is gestorven voor de goddelozen!"

Vergelijk met de uitspraak van Bergoglio: "Atheïsten gaan naar de hemel."

Het ligt ook in de lijn van het 'welkomstfeest voor de zondaar' zoals Luc van Looy schijnt te denken!!!


Dit is het ketterse adagio van de neo-modernisten, dat regelrecht uit de Talmoed komt:

"Zondig meer, uw zonden zijn reeds vergeven,

want God is liefde/barmhartigheid."Dit is werkelijke de totale apostasie, omdat hier ontkend wordt, dat Geloof de eerste voorwaarde is om gered te worden!!!

Zo gaan de neo-modernisten te werk. Ze rukken gewoon zinnen uit de context.

Wat is de context?

Rom 5:1  Daar we dus door het Geloof [DOOR HET GELOOF!] gerechtvaardigd zijn, zo laat ons de vrede bewaren met God door Jesus Christus, onzen Heer.
Rom 5:2  Door Hem hebben we door het Geloof
[DOOR HET GELOOF!] toegang verkregen tot deze genade, waarin we vast zijn komen staan; door Hem ook roemen we in de hoop op de heerlijkheid Gods.
Rom 5:3  En hierin niet alleen, maar zelfs in de wederwaardigheden gaan we roemen, omdat we weten, dat wederwaardigheid geduld voortbrengt,
Rom 5:4  geduld beproefde deugd, beproefde deugd weer hoop.
Rom 5:5  Welnu, de hoop wordt niet beschaamd, omdat de liefde Gods is uitgestort in onze harten door den Heiligen Geest, die ons geschonken is.
Rom 5:6  Want toen we nog zwak waren, is Christus op de gestelde tijd voor goddelozen [= de joden] gestorven.
Rom 5:7  Welnu, niet licht zal iemand zijn leven voor een rechtvaardige geven, al blijft het mógelijk, dat iemand het van zich verkrijgt, voor een goede te sterven.
Rom 5:8  Maar God bewijst zijn liefde voor ons, doordat Christus voor ons is gestorven, toen we nog zondaars waren.
Rom 5:9  Hoeveel te meer dus zullen we thans door Hem van de toorn worden gered, nu we gerechtvaardigd zijn door zijn Bloed [= de Christenen].WIE NIET GELOOFT, GAAT NAAR DE HEL!

SPIJT EN INKEER ZIJN HET GEVOLG VAN GELOOF!!!


Mar 5:34  Maar Hij sprak tot haar: Dochter, uw geloof heeft u gered; ga in vrede, en wees genezen van uw kwaal.
Ketterij 3. Bergoglio claimt, dat de eerste plicht van de (Pre-conciliaire) Kerk het beschuldigen en vervloeken van mensen zou zijn!

Jn 12:44-50

Joh 12:44  Jesus nu heeft het luide verklaard: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in Hem, die Mij heeft gezonden. [GELOOF! GELOOF! GELOOF!]
Joh 12:45  En wie Mij ziet, ziet Hem, die Mij heeft gezonden.
Joh 12:46  Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat niemand, die in Mij gelooft, in duisternis blijft.
Joh 12:47  Zo iemand mijn woorden hoort, maar ze niet onderhoudt, dan ben Ik het niet, die hem oordeel; want Ik ben niet gekomen, om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. [Christus heeft inderdaad iedereen (potentieel) verlost zonder dat de mens daar iets voor moest doen, maar niet iedereen is gered. Redding vereist een persoonlijke daad, namelijk tot inkeer komen, tot het Geloof komen. Wie niet gelooft, wordt niet gered!]
Joh 12:48  Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft er een, die hem oordeelt; het woord, dat Ik sprak, dat zal hem oordelen op de jongste dag.
Joh 12:49  Want niet uit Mijzelf heb Ik gesproken, maar de Vader, die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij geboden, wat Ik moest zeggen en spreken.
Joh 12:50  En Ik weet, dat zijn gebod het eeuwige leven is. Wat Ik dus spreek, spreek Ik zó, als de Vader het Mij heeft gezegd.Trouwens, de eerste plicht van de Kerk is:

SALUS ANIMARUM SUPREMA LEX

"De hoogste Wet van de Kerk betreft het zieleheil van de gelovigen"


CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
BOEK VII - PROCESSEN
DEEL V - PROCEDURE BIJ ADMINISTRATIEF BEROEP EN BIJ VERWIJDERING OF VERPLAATSING VAN PASTOORS
AFDELING II - Procedure bij verwijdering of verplaatsing van pastoors
HOOFDSTUK II - Procedure bij verplaatsing van pastoors


1752 - In zaken van verplaatsing dienen de voorschriften van can. 1747 toegepast te worden, met inachtneming van de canonieke billijkheid en met het zielenheil voor ogen, dat in de Kerk steeds de hoogste wet moet zijn.
Is Bergoglio katholiek?

Zoals we weten, gelooft Bergoglio naar eigen zeggen niet in een 'Katholieke' God.

Bergoglio gelooft dus niet in een transcendente God.

Zijn 'god' is dus niet de Actus Purus, die de absolute volmaaktheid en almacht van de 'Katholieke' God aangeeft, en ook niet de Ipsum Esse Subsistens van de Katholieke Traditie!

De 'Katholieke' God heeft de absolute volheid van het Zijn (Ipsum Esse Subsistens); Zijn Eeuwigheid, omschreven in de terminologie van het zijn, moet worden verstaan als een ondeelbare, volmaakte eigenschap, gelijktijdig verbonden met een leven zonder einde, het is dus een attribuut van het zijn, dat absoluut 'buiten de tijd' staat.

De 'god' van Bergoglio is de 'god' van Teilhard de Chardin SJ, de 'god' van de heidenen, van de vrijmetselaars en van de kabbalisten.

Het is de Deus sive natura van Spinoza; 'God ofwel de natuur'.


Dat is dus, kort gezegd: "Om het even".

En dan heb je natuurlijk geen Katholieke theologie meer nodig om God te doorvorsen.

Bergoglio is niet katholiek.


Het is een heiden.

Maar, indien, volgens Bergoglio, dan toch iedereen gered is zolang men maar 'zijn geweten volgt', en indien dan toch iedereen mag zondigen zonder tot inkeer te hoeven komen, en dat het zelfs niet meer nodig is om te geloven, dan dringt de volgende vraag zich op:

"Wat doet Bergoglio daar dan nog in Rome?"

13 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik ben vandaag nog in een Novus Ordo mis geweest, niet uit keuze maar uit plicht.

En de voorbeden waren weer het herhalen niet waard.

De voorbeden werden beantwoord met: "Die God van ons, is een god van barmhartigheid."

Wat bedoelen ze? "Die God van ons". Welke andere god zou is er dan?

Anoniem zei

Bij citaat 1 mag je een vierde punt toevoegen.

Volgens Bergoglio zou de Geopenbaarde Waarheid in het ene land iets meer waar zijn, terwijl in het andere Het iets minder waar is. Het voorbeeld dat Christus ons gegeven is het enigste voorbeeld dat Christus ons gegeven heeft. De deugden zijn de deugden, niet een selectie, maar ze allemaal. Zonden zijn zonden. De Waarheid is de Waarheid. Zoals elke Waarheid kan er maar 1 zijn. En deze verandert niet. En het is overal ‘waar’. Altijd en voor altijd, en overal.

Toen de Romeinen met de Geopenbaarde Waarheid geconfronteerd werden, hebben de Romeinen zich veranderd, en bekeerd. Het is niet dat Jezus is moeten veranderen om de Romeinen te kunnen bekeren. Maar dat is wel wat de tirannieke Bergoglio van Jezus Christus verwacht.

1+1=2. Dat is waar. Dat is altijd waar geweest. Dat zal ‘altijd’ waar zijn en dat zal ‘overal’ waar zijn.

Het is niet dat in Europa 1+1 = 2(en-een-beetje-meer) , terwijl in Afrika 1+1 = 2(maar-een-beetje-minder).

En als iets ‘niet waar’ is, is het een leugen, of een fout. Er bestaat niets tussen in. Het is ofwel ‘waar’ ofwel is het ‘niet-waar’.

En dat is zeker het geval met de “door God Geopenbaarde Waarheid”.

Anoniem zei

"De Verlossing is gratis."

Met Bergoglio gaat het altijd over het geld. Ik voel een jodengrap opwellen maar ik zal het maar laten.

Anoniem zei

“De eerste plicht van de Kerk is niet om te beschuldigen en te vervloeken...”

OK dat is de eerste plicht niet. Maar wat is dan wel de eerste plicht van de Kerk.

Wat het ook moge zijn, het citaat is in de trant van “Who am I to judge?”

En inderdaad, een paus heeft niets te veroordelen. Een paus hoort de leer te verdedigen.

Zelfs God veroordeelt niemand. Dat laat Hij aan zijn Zoon over.

Anoniem zei

Inderdaad. Die verhakkelde Bijbelcitaten beginnen echt irritant te worden.

Indertijd was dat grappig; zinsneden uit context trekken, en er dan andere betekenissen aan geven, om er dan besluiten met de haren bij te trekken om die de uit context getrokken zinsneden nieuwe betekenissen geven.

Inspector Clouseau had er een doctoraat in:

https://www.youtube.com/watch?v=gF2WO-JZ0WY

Vooral dat stukje waar Peter Sellers met de Goedendag de op de piano slaat, en die dame zegt dan “Je hebt net de Piano vernield.” Waarop Clouseau zegt; “Wat is de prijs van een piano in vergelijking met de verschrikkelijke misdaad die hier plaatsgegrepen heeft?” Waarop de dame protesteert; “Maar dat is een prijsloze Steinway.” Waarop Clouseau besluit; “Nu niet meer.”

Dat is precies wat Bergoglio met 20 eeuwen traditie en Waarheid doet.

Anoniem zei

Het belangrijkste je uit de slotrede van Bergoglio moet onthouden is dat hij er als een bezeten tiran op de zogeheten traditionelen heeft zitten loshakken. Dat zie je bv in ‘citaat 1’ dat GA hier geeft.

Anoniem zei

Op de eerste Synode voor de Familie verleden jaar haalden de modernistische passages nipt niet de gewenste 2/3-meerderheid.

Nu 2015, bij de tweede Synode voor de Familie, na nog meer trucs en gefoefel om de modernistische standpunten erdoor te krijgen, na nog meer selectie der deelnemers en persoonlijke uitnodigingen van Bergoglio aan modernisten, na nog meer promoten van met de kerkelijke leer en traditie niet overeenstemmende uitspraken, na nog veel meer autoritaire beslissingen: nu halen de trouw tot de leer en de traditie staanden een 2/3-meerheid voor hun standpunt.

De totale nederlaag van de modernisten en van Franciscus.

De foto's van eergisteren en gisteren bijvb. op de pausvriendelijke en zeer breed en vroeg geïnformeerde Website www.kath.net liegen er niet om.

Verbouwereerd, platgevloerd, verlangzaamd: de gezichtsuitdruk van Franciscus zegt alles;
De redevoering die hij gisteren zaterdag hield (eveneens op kath.net 24.10.2015) zegt het eveneens: lege woordhulzen, gedraaide formuleringen, alles totaal onduidelijk en compleet rond de pot draaiend.

De totale nederlaag op open veld!

En op het einde dan de uitspraak: dat alles toch de moeite waard gewezen is: "... hij weet nu beter wat men hierover denkt".

Dat schijnen Danneels en Bonny nog niet eens te weten.

Niets illustreert het niet-meer-verder-weten van Bergoglio en zijn Compagnons als het afscheidsgeschenk dat hij aan iedere synodedeelnemer liet meegeven:
een boekje met de titel "De reuk van de herder", geschreven door een modernistische italiaanse jezuiet Pater Spadaro, tevens ghostwriter voor bergoglio.
(De titel gaat terug op een uitspraak van bergoglio, dat "de herders de reuk van de schapen moeten aannemen").

Het débâcle wordt nu nog belachelijk op de koop toe.

Wanneer ik echter aan de korte "spirituele" toespraak van Danneels denk, waar hij het over de "vele kleine herdertjes" had, en dan ook aan deze boektitel, besluipen mij ongoede gevoelens:

Er lopen in Vlaanderen en in Noord-Amerika zoveel mensen rond, die in hun kinder- en jeugdjaren "de reuk van de herders" hebben moeten insnuiven tot in het bestialische toe, dat dit gevaarlijk wordt- om het nu eens zeer treffend op zijn brussels te zeggen: "wried dangereus" (en het woord "wreed" is hier helemaal juist op zijn plaats).

Overigens: de grote internationale webdiensten blokletteren sedert gisterenavond alles zeer venijnig en groot uit:
geen doorbraak voor homo-en andere -filievormen, geen tegemoetkoming aan in nieuwe verbinding (overspel)levende getrouwde, geen verweking van de kerkelijke leer...
De door vrijmetselaars en wereldse linksen gedomineerde persorganen snuiven van woede- in fel contrast daartegenover het verzoetend commentaar van E. van Liere op Tertio (zelfs kort, zonder extrabetaling op kerknet gezet) en het gezever van Danneels en Bonny.

Wat voor klungels!

Anoniem zei

Een kleine nota en Passant:

Na het buitensmijten van de poolse homopriester Charamsa (en zijn schorsing met verbod om priesterkleding te dragen):
hoe zit het nu met de westvlaming Wim Vangheluwe, die foto's op Facebook zette van de Pont d'Arts in Parijs met de hangsloten van de liefde aan de smeedijzeren reling, en met een hoop fpto's van een colombiaanse jongeman?
En met de uitspraken van Pieterke Delanoy voor zijn priesterwijding in de Gazetten betr. zijn "niet problemen hebben met het celibaat";
nu betekent "coelebs" in het latijn "alleen levend" en niet: "zonder vrouw".
DeKesel heeft tenminste nog geluk dat de Synode zo geêindigd is- anders zou hij de brugse seminarist Vincent Orroi na diens annonce op gay-romeo dan toch uiteindelijk voor niets buitengezet hebben.
Jongens, jongens, wat voor een circus!

Maar hierin geef ik Danneels zeer uitzonderlijk gelijk:
"De kerk moet nu luisteren..."-welaan: de noordbelgische bastaardkerk moet inderdaad luisteren, en wel naar Gods woord en de aloude leer met de Traditie van de Hl. Kerk; niet allen "horen" maar ook "gehoorzamen";
en de bandieten in deze mafia op de eerste plaats.

Anoniem zei

En zoals we al wisten moeten de Prinsen van Kerk nog beginnen met het in kaart brengen van de problemen van de familie. Maar ze hebben wel al besluiten etc.

Er staat ergens in het slot relatio staat er over cohabitatie te lezen dat “huwelijk vaak als een luxe beschouwd wordt.”

Inderdaad, het Westen ziet het huwelijk als een luxe omdat velen het feest niet kunnen betalen; of liever dat het ‘gelukkige paar’ zo veel in een huwelijksfeest wil persen dat het niet meer te betalen valt.

Is het die verlichte geesten op de synode niet ingevallen specifiek advies aan de samenwonenden te geven in de trant van; het sacrament in een Kerk te voltrekken voorkomt dat indien men sterft men regelrecht naar de hel gaat, terwijl je er met een priester op 10 minuten en voor 100 euro vanaf bent, en dat dat feest de luxe is, en niet de essentie.

Anoniem zei

@ tweede anoniem 18:18

Over hoe het verder moet met Delanoy, Wim Vangheluwe en consoorten, of Danneels die zijn hoorapparaat gevonden heeft, en gaat luisteren...

Wat verwacht jij van hypocrieten?

Anoniem zei

@ anoniem van 26 oktober 2015 17:16

Naar een mis gaan uit plicht of bidden uit plicht zijn beide nutteloos en tijdverspilling. Des te meer wanneer men zich daar voortdurend moet ergeren.

Wanneer men bidt zonder dat het hart op zijn minst daar in kan meegaan, of men volgt eender welke dienst in een stenen tempel zonder dat het hart daar op enigerlei wijze door beroerd wordt is hetzelfde als wanneer man en vrouw en kinderen langs elkaar leven als een soort koude robotten.
Niet dat men elkaar voortdurend om de hals moet vliegen. Ideaal zou zijn dat men samen bewust bidt en bijbel leest en voortdurend in die geest samenwerkt als een levendige opgang naar de zuivere Liefde van God.
Zuiver geestelijke romantiek a.h.w. - het ware leven in Christus.

Als in een klooster met gezinnen : theoretisch kan dat.
Het zou mooi zijn moest men tot een dergelijk initiatief kunnen komen.

Het hart zou een ware tempel moeten zijn; geen modernistische en misleidende showplaats.

Aan de harteloze zorgeloosheid van de gezinssynode omtrent de zielzorg : idem dito.

Anoniem zei

Ach Anoniem 22:43 houd toch op met zeuren.

Ik veracht de Novus Ordo mis. Dat is geen mis. Het is een ketterse blasfemie. Ik twijfel er aan of er wel een transubstantiatie plaatsgrijpt. Ik twijfel eraan of de priesters wel echt priesters zijn. Ik geef hen nog het voordeel van de twijfel, maar indien een type van het soort van Bonny of Danneels daar vooraan staat neem ik de moeite niet ter communie te gaan. Als ik er toe naar toe moet voor begrafenis of trouwmis, ga ik alleen om de familie te steunen.

Maar de oude mis; dat is iets anders. Dat is een schat. Een geschenk uit de hemel. Ik ben God telkens dankbaar wanneer ik de kans krijg, want er zijn er niet zo heel veel.

Afgezien daarvan, heeft u voor de rest natuurlijk gelijk.

Maar wat bedoelt u met;

"Ideaal zou zijn dat men samen bewust bidt en bijbel leest en voortdurend in die geest samenwerkt als een levendige opgang naar de zuivere Liefde van God."

U legt de lat wel heel erg hoog, terwijl 80% van priesters in Duitsland volgens een enquete zelfs niet dagelijks een gebed bidt.

Of bent u al aan de handleiding aan het werk voor hertrouwde uit de echt gescheidde mensen: dagelijks samen de Bijbel lezen, samen bidden, zuivere liefde, ... en dan krijgen ze de communie? Of is dat alleen voor de traditionele extremistische radicalen?

Maar zoals gezegd, u heeft gelijk, tenminste als een gezin het klaarspeelt het in praktijk te brengen.

Anoniem zei

Oh, en dan ben ik nog vergeten te zeggen; ik ben bezig met de studie van St Ambrosius, en die heeft wel andere dingen te zeggen over het gezin dan "de harteloze gezinssynode".

Eigenlijk is het geen "harteloze" synode, maar een hersenloze.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer