vrijdag 2 oktober 2015

'NOSTRA AETATE': het decreet over de niet-christelijke godsdiensten


Het derde Concilie-decreet, met het noodzakelijk effect van een tijdbom, is het decreet Nostra Aetate over de niet-christelijke godsdiensten. Deze niet-christelijke systemen bevatten ongetwijfeld een hele reeks natuurlijke waarheden, filosofieën en levenswijsheden; ook hebben ze hier en daar nog een element bewaard uit Gods oer-openbaring, die door God bij het begin van de schepping aan Adam en Eva is toevertrouwd. Daarenboven hebben ze elementen uit de geopenbaarde godsdienst overgenomen, de islam b.v. het geloof in de ene God. Maar men zal moeten opmerken, dat de niet-christelijke religies de mens eerder van de Waarheid, van de volle bovennatuurlijke Waarheid: de gekruisigde en verrezen Christus, afhouden, dan dat ze hem ertoe brengen. Deze niet-christelijke systemen zijn niet alleen geen wegen naar de zaligheid, het zijn veeleer systemen van verzet tegen de Heilige Geest. Ze bevrijden de mens niet, maar houden hem gevangen in de dwaling, in het duister van het ongeloof, en niet zelden in hartstocht en immoraliteit.


Wat zegt de Kerk over het jodendom?


Het hele Oude Testament werd volgens Gods wil ingesteld tot voorbereiding op de Messias. God heeft onder alle volkeren er één op bijzondere wijze uitverkoren, waaraan Hij zijn Openbaring heeft gegeven, Zijn wet en de belofte dat uit dat volk de toekomstige Verlosser zou voortkomen. Maar toen die Verlosser zijn openbaar leven begon, heeft zijn eigen volk Hem verworpen. "Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet" (Joh. 1,11).

Met de kruisdood van Christus is het voorhangsel van de tempel gescheurd, het Oude Verbond afgeschaft en de alle volkeren, culturen, rassen en sociale verschillen omvattende Kerk, de Katholieke, uit de doorboorde zijde van de Verlosser geboren.

Daardoor zijn de joden niet "onze oudere broeders in het geloof", zoals paus Johannes-Paulus II in 1986 bij zijn bezoek aan de synagoge in Rome beweerde; erger nog, de joden zijn medeschuldig aan de Godsmoord, zolang ze zich niet door het belijden van de Godheid van Christus en door het doopsel distantiëren van de schuld van hun voorvaderen.

Mat 27:25  Heel het volk antwoordde: Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen.  


Wat zegt het Tweede Vaticaans Concilie over het jodendom?


NOSTRA AETATE

4. Het Joodse volk

Al is het waar, dat de Joodse gezagsdragers met hun aanhangers hebben aangestuurd op de dood van Christus, toch mag wat tijdens zijn lijden is misdreven niet alle Joden van die tijd zonder onderscheid en evenmin de Joden van onze tijd worden aangerekend. En al is de Kerk het nieuwe volk Gods, toch mag men de Joden niet voorstellen als door God verworpen of als vervloekt, alsof dit zou zijn af te leiden uit de H. Schrift.We raden de redacteuren van Nostra Aetate aan om de Heilige Schrift eens te lezen! Zelfs het Oude Testament, dat via de joden tot ons gekomen is, is van de eerste tot de laatste letter één grote aanklacht tegen de joden!

In strijd dus met de Leer van de Kerk, beweert Vaticanum II, dat men de gebeurtenissen rondom Christus' lijden evenmin alle toen levende joden, als de joden van nu, ten laste mag leggen.

Stemt dat overeen met de leer van de Eerste Paus, de Heilige Petrus, die de joden zonder onderscheid toeroept, dat ze de Vorst des Levens gedood hebben (Handelingen 3)?


Wat leert de Eerste Paus, de Heilige Petrus, ons?


Uit de Handelingen van de Apostelen:

Act 3:12  Toen Petrus dit zag, richtte hij het woord tot het volk: Mannen van Israël, wat staat gij hierover verbaasd, of wat staart gij ons aan, als hadden wij hem door eigen kracht of vroomheid doen gaan?
Act 3:13  De God van Abraham, van Isaäk, en Jakob, de God onzer vaderen, heeft Jesus zijn Dienaar verheerlijkt, dien gij hebt overgeleverd en voor Pilatus verloochend, toen deze besloot, Hem in vrijheid te stellen.
Act 3:14  Gij hebt den Heilige en Rechtvaardige verloochend. Gij hebt het als een gunst verzocht, dat een moordenaar genade ontving;
Act 3:15  maar den Leidsman ten Leven hebt gij gedood. Maar God heeft Hem opgewekt uit de doden; daarvan zijn wij de getuigen.Hoe passen de Aartsvaders hierin?

De Heilige Apostel Paulus heeft Abraham, die geen jood was, net aangewezen als hét model voor een Christen. Waarom? Omdat Abraham in Christus geloofde en deze dus in feite een Proto-Christen is!


Gen 15:6  Hij geloofde in Jahweh, en Deze rekende het hem tot gerechtigheid aan.

Rom 4:3  Want wat zegt de Schrift? "Abraham heeft in God geloofd, en dit werd hem als gerechtigheid toegerekend."

Gal 3:6  Zo ook "geloofde Abraham aan God, en dit werd hem als gerechtigheid toegerekend."
Gal 3:7  Beseft het dus wel: Wie uit het geloof zijn geboren, zijn kinderen van Abraham!
Gal 3:8  En daar de Schrift heeft voorzien, dat God de heidenen rechtvaardigen zou door het geloof, daarom heeft zij aan Abraham de Blijde Boodschap voorspeld: "In u zullen alle volkeren worden gezegend."

Gal 3:16  Welnu, de Beloften zijn gedaan aan Abraham en aan zijn Zaad; er wordt niet gezegd: "aan zijn zaden", alsof er spraak was van meerderen, maar "aan uw Zaad", als van één, en dit is Christus.Toelichting:

Volgens de Heilige Schrift was Sara, de vrouw van Abraham, tien jaar jonger dan Abraham en was ze onvruchtbaar.

God zei echter tegen Abraham, wiens oorspronkelijke naam Abram was, dat Sara zelf een zoon (Isaak) zou baren, ondanks haar hoge leeftijd van negentig jaar.

Abraham heeft echter van God de belofte gekregen, dat hij de vader zou worden van een groot nageslacht én hij zou voorvader worden, via Maria, van Jezus Christus.

Abraham kende Christus omdat God hem dat geopenbaard heeft.

Gen 18:1 Daarna verscheen Jahweh hem bij de eik van Mamre. Eens, toen hij op een hete middag in de opening van zijn tent zat,
Gen 18:2 en zijn ogen opsloeg, zag hij Drie Mannen voor zich staan.


De Drie-Eenheid is aan Abraham verschenen.

Paulus schrijft in zijn brief aan de Galaten:

Gal 3:16 Welnu, de Beloften zijn gedaan aan Abraham en aan zijn Zaad; er wordt niet gezegd: "aan zijn zaden", alsof er spraak was van meerderen, maar "aan uw Zaad", als van één, en dit is Christus.


Door zijn geloof is Abraham nu in het Koninkrijk bij Christus.De Proto-Christenen, Abraham, Isaak en Jakob, en niet de joden, zijn onze oudere broeders in het Geloof.

En wij, Christenen, zijn de geestelijke zonen van Abraham, Isaak en Jakob, want wij geloven dat de Messias verschenen is en in zijn Kerk onder ons woont.

De Messias, in wiens komst Abraham, Isaak en Jakob hebben geloofd, waarop ze hoopten en waarnaar ze vurig verlangden.

Hoe zouden de joden "onze oudere broeders in het geloof" kunnen zijn, aangezien ze Christus net verloochenen?

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer