zondag 25 oktober 2015

"Marcel Gielis van de KUL verkoopt ketterij" - TER

Punt van discussie is de mening van Marcel Gielis (KULeuven), die beweert, dat het verbod van de Katholieke Kerk op voorbehoedsmiddelen 'een tijdsgebonden, veranderlijke en recente traditie' zou zijn...


Zie ook:

Marcel Gielis van de KUL verkoopt ketterij:

'Tertio': "Marcel Gielis pleit voor in ere herstellen van het geweten"


Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2015/10/marcel-gielis-van-de-kul-verkoopt.html

 

"Marcel Gielis van de KUL verkoopt ketterij" - BIS


Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2015/10/marcel-gielis-van-de-kul-verkoopt_12.html
Discussie over voorbehoedsmiddelen:

Marcel Gielis, die kerk- en theologiegeschiedenis doceert aan de universiteit van Tilburg en de Katholieke Universiteit van Leuven, hoopt dat de bisschoppensynode in Rome de basis legt voor enkele hervormingen. Fundamenteel daarbij is volgens hem het onderscheid tussen 'Traditie' en 'tradities'. Gielis bestempelt het verbod van de katholieke Kerk van kunstmatige voorbehoedsmiddelen in het weekblad 'Tertio' als 'een tijdsgebonden, veranderlijke traditie'. "Het is onmiskenbaar dat het hier gaat om een traditie die slechts recentelijk is ontstaan en opnieuw kan verdwijnen."


Met commentaar:

Marcel Gielis, die kerk- en theologiegeschiedenis doceert aan de universiteit van Tilburg en de Katholieke Universiteit van Leuven, hoopt dat de bisschoppensynode in Rome de basis legt voor enkele hervormingen ['Hervormingen' hebben niets met Katholieke Geloof te maken.]. Fundamenteel daarbij is volgens hem het onderscheid tussen 'Traditie' en 'tradities' [Het onderscheid tussen 'Traditie' en 'tradities' is een valse dichotomie die typisch is voor het denken van de neo-modernisten. Alle 'tradities' zijn onderdeel van dé Traditie.]. Gielis bestempelt het verbod van de katholieke Kerk van kunstmatige voorbehoedsmiddelen in het weekblad 'Tertio' als 'een tijdsgebonden, veranderlijke traditie' [Tradities binnen de Traditie kunnen dus per definitie niet veranderen.]. "Het is onmiskenbaar dat het hier gaat om een traditie die slechts recentelijk is ontstaan en opnieuw kan verdwijnen." [Dit is totale ketterij en gelogen!]

Toen paus Paulus VI in 1968 de encycliek Humanae Vitae publiceerde, verkondigde hij géén nieuwe leer, maar zei hij net wat de Kerk en de Heilige Schrift, dus dé Traditie, altijd al gezegd heeft!


EXCURSUS SIGMUND FREUD

Om kort even aan te geven hoever neo-modernisten zoals Marcel Gielis van de Waarheid verwijderd zijn, halen wij de ongelovige jood Sigmund Freud aan.

Wat is volgens Sigmund Freud een 'seksuele perversie'?

Met 'seksuele perversie' worden in engere zin alle niet op de voortplanting gerichte seksuele gedragingen aangeduid. Dus, contraceptieve seksualiteit is een perversie!

Sigmund Freud gebruikte het begrip pervers voor alle seksuele gedragingen die niet vielen binnen de strenge volgorde voorspel-copulatie-naspel tussen man en vrouw.

Contraceptive seks, orale seks, anale seks, rollenspel, homoseksualiteit, 'spelen' met pijnprikkels (sadisme en masochisme), voyeurisme en exhibitionisme tijdens of rond de paring waren in zijn ogen perversies.

Met de term 'perversie' duidde Freud aan, dat het om ontspoord, dat wil zeggen ziekelijk gedrag ging. Het begrip pervers ging al snel een eigen leven leiden waarin het voor velen met psychopathie ging samenvallen. Het begrip kreeg een zeer negatieve betekenis.

De naoorlogse 'seksuele revolutie' probeerde natuurlijk veel van deze seksuele perversies goed te praten.

Dit toont duidelijk aan, dat de Kerk niet alleen staat met Haar moraal, maar dat deze zelfs door moderne wetenschappelijke inzichten wordt onderbouwd.

Het volgende overzicht toont duidelijk aan, dat de mening van Marcel Gielis (KULeuven), die beweert, dat het verbod van de Katholieke Kerk op voorbehoedsmiddelen 'een tijdsgebonden, veranderlijke en recente traditie' zou zijn, niet correct is!


NIET-EXHAUSTIEF OVERZICHT:

1. De Catechismus van de Katholieke Kerk. 1997. Nummers 2360-2400.

2. Paus Johannes Paulus II. De Apostolische Exhortatie Familiaris Consortio. 1981. Nummers 28-35.

3. Paus Paulus VI. De Encycliek Humane Vitae. 1968.

4. Tweede Vaticaans Concilie. Pastorale Constitutie Gaudium et spes. 1965. Nummers 50-51.

5. Paus Johannes XXIII - Encycliek Mater et Magistra. 1961.

6. Paus Pius XII - Toespraak Vegliare con sollecitudine. 1951.

7. Paus Pius XI. De Encycliek Casti Connubii. 1930.


1. CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK

DE TIEN GEBODEN

Het zesde gebod: Gij zult geen echtbreuk plegen

2370 - Tegenover het taalgebruik dat gewoon de wederzijdse en volledige gave van de echtgenoten weergeeft, plaatst de contraceptie een objectief tegengesteld taalgebruik volgens welk het er niet meer om gaat dat men zich volledig aan elkaar geeft. Daaruit volgt niet alleen de feitelijke afwijzing van de openheid voor het leven, maar ook een ontkrachting van de innerlijke waarheid van de huwelijksliefde, die een gave van de hele persoon veronderstelt. Dit antropologisch en moreel verschil tussen contraceptie en de gebruikmaking van periodieke ritmen houdt ten aanzien van de persoon en de menselijke seksualiteit twee verschillende opvattingen in, die niet tot elkaar te herleiden zijn.

2394 - Christus is het voorbeeld van de kuisheid. Elke gedoopte heeft als roeping kuis te leven, elk volgens zijn eigen levensstaat.

2395 - Kuis leven betekent dat men zijn seksualiteit integreert in zijn persoon. Dit houdt het verwerven van zelfbeheersing in.

2396 - Onder de zware zonden tegen de kuisheid moet men noemen: masturbatie, ontucht, pornografie en homoseksuele handelingen.

2397 - Het huwelijksverbond dat de echtgenoten vrij hebben gesloten, houdt een trouwe liefde in. Het legt hun de verplichting op, de onverbreekbaarheid van hun huwelijk te behoeden.

2398 - De vruchtbaarheid is een goed, een gave, een huwelijksdoel. Doordat zij het leven doorgeven, delen de echtgenoten in het vaderschap van God.

2399 - Geboorteregeling is één van de domeinen van het verantwoord vader- en moederschap. De rechtmatigheid van bedoelingen bij de echtgenoten rechtvaardigt niet het aanwenden van middelen, die moreel ontoelaatbaar zijn (b.v. directe sterilisatie of contraceptie).

2400 - Overspel en echtscheiding, polygamie en het vrij samenwonen zijn zware inbreuken op de waardigheid van het huwelijk.


2. Paus Johannes Paulus II. De Apostolische Exhortatie Familiaris Consortio. 1981. Nummers 28-35.

De altijd oude en altijd nieuwe leer en norm van de Kerk

29 Juist omdat de liefde van de echtgenoten een bijzondere deelname is aan het mysterie van het leven en de liefde van God zelf, weet de Kerk dat zij niet alleen de speciale zending ontvangen heeft de allerhoogste waardigheid van het huwelijk te bewaren en te beschermen, maar ook de zeer zware verantwoordelijkheid voor de overdracht van het menselijke leven.

In het verlengde van de levende traditie van de kerkelijke gemeenschap door de geschiedenis heen hebben zo het recente Tweede Vaticaans Concilie en het leergezag van mijn voorganger Paulus VI, vooral in de encycliek Humanae vitae, aan onze tijd een werkelijk profetische boodschap overgedragen, die opnieuw met duidelijkheid de altijd oude en altijd nieuwe leer en norm van de Kerk over het huwelijk en de overdracht van het menselijke leven bevestigt en voorhoudt.

Daarom hebben de synodevaders in hun laatste bijeenkomst woordelijk verklaard: "Deze heilige synode, in eenheid van geloof verenigd met de opvolger van Petrus, verdedigt krachtig wat door het Tweede Vaticaans Concilie en Humanae vitae wordt voorgehouden, in het bijzonder dat de echtelijke liefde geheel en al menselijk en exclusief moet zijn en open moet staan voor het nieuwe leven.3. Paus Paulus VI. De Encylciek Humane Vitae. 1968.

UIT HUMANAE VITAE
Het menselijk leven en geboorteregelingen
Paus Paulus VI - Encycliek
25 juli 1968

2 - De opgetreden veranderingen zijn inderdaad van groot belang en van verschillende aard. Het gaat op de eerste plaats om de snelle bevolkingsgroei; velen zijn bang, dat de wereldbevolking sneller blijft groeien dan de beschikbare hulpbronnen toestaan; talrijke gezinnen en talrijke volkeren die naar ontwikkeling streven, zijn dan ook bezorgd voor nog grotere tekorten. Vandaar dat de verleiding groot is voor de regeringen om dit gevaar met de meest radicale maatregelen tegen te gaan. Daar komt nog bij, dat niet alleen de werk- en woongelegenheid, maar ook de toenemende eisen op het gebied van economie en onderwijs een levenswijze opleggen waarbij het heden ten dage vaak moeilijk is om een groter aantal kinderen een passende opvoeding te geven.

12 - Deze leer, die door het kerkelijk leergezag herhaaldelijk is uiteengezet, berust op de onverbrekelijke band, die God heeft vastgesteld en die de mens niet uit eigen beweging kan breken, tussen de beide betekenissen die in de huwelijksdaad liggen besloten: eenwording en voortplanting. Immers, terwijl de huwelijksdaad man en vrouw op de meest innige wijze verenigt, stelt zij hen door haar innerlijke structuur in staat om nieuw leven te verwekken, volgens de wetten die in de natuur zelf van de man en van de vrouw staan geschreven. Alleen wanneer deze beide wezenlijke aspecten, namelijk de eenwording en de voortplanting, bewaard blijven, behoudt de huwelijksdaad ten volle haar zin van wederzijdse en echte liefde en haar gerichtheid op de zeer verheven roeping van de mens tot het ouderschap. Wij zijn van mening, dat de mens van onze tijd meer dan ooit in staat is om in te zien, hoezeer deze leer overeenstemt met de menselijke rede.

14 - Steunend op deze grondbeginselen van de menselijke en christelijke huwelijksleer moeten wij dan ook opnieuw verklaren, dat de directe onderbreking van het reeds begonnen voortplantingsproces, en vooral de rechtstreeks gewilde abortus, ook als deze om therapeutische redenen wordt verricht, als geoorloofd middel ter geboortenregeling geheel en al te verwerpen is. Evenzo moet, zoals het kerkelijk leergezag herhaaldelijk heeft verklaard, de rechtstreekse, hetzij blijvende hetzij tijdelijke, sterilisatie van de man of van de vrouw worden veroordeeld. Is evenzo te verwerpen elke handeling die zich, hetzij voorafgaande aan de huwelijksgemeenschap, hetzij tijdens de voltrekking ervan, hetzij bij het verloop van haar natuurlijke gevolgen, het verhinderen van de voortplanting ten doel zou stellen of als middel zou aanwenden.

15 - De Kerk acht evenwel het gebruik van de therapeutische middelen die voor de genezing van de ziekten van het lichaam noodzakelijk zijn volstrekt niet ongeoorloofd, zelfs niet wanneer men kan voorzien, dat deze tot verhindering van de voortplanting zullen leiden, mits deze verhindering, om welke reden ook, maar niet rechtstreeks wordt beoogd.

19 - Onze woorden zouden de gedachte en zorg van de Kerk, moeder en leermeesteres van alle volkeren, niet volledig weergeven, als zij de mensen, na hen te hebben aangespoord om de goddelijke huwelijkswet te onderhouden en na te leven, geen steun zou geven bij een eerlijke geboortenregeling in de moeilijke levensomstandigheden die in onze tijd op de gezinnen en landen drukken. De Kerk kan jegens de mensen immers geen andere houding aannemen dan haar goddelijke Verlosser: zij kent hun zwakheid, zij heeft medelijden met de menigte, zij neemt de zondaars op; maar zij kan er niet van afzien de wet te onderwijzen die uiteindelijk specifiek is voor een menselijk leven dat tot zijn oorspronkelijke waarheid is teruggebracht en door de Geest van God wordt geleid.

24 - Vervolgens willen wij een bemoedigend woord richten tot de wetenschapsmensen, die een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren tot het welzijn van huwelijk en gezin en tot de gewetensvrede, als zij in team-work de verschillende condities die bevorderlijk zijn voor de eerbare ordening van een menswaardige voortplanting duidelijker trachten te verhelderen. Want - zoals Pius XII dit al eerder heeft gevraagd - het is vóór alles gewenst, dat de medische wetenschap erin slaagt een eerlijke geboortenregeling mogelijk te maken door een voldoende zekere grondslag die op de waarneming van de natuurlijke cycli berust. Op die wijze zullen de geleerden, en vooral de katholieke, met de feiten in de hand kunnen aantonen, dat de zaak er precies zo voorstaat als de Kerk leert, namelijk dat er geen echte tegenspraak kan bestaan tussen de goddelijke wetten inzake het doorgeven van het leven en de zorg voor een waarachtige huwelijksliefde.4. GAUDIUM ET SPES
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
Tweede Vaticaans Concilie - Constitutie

51 - Er zijn mensen, die voor deze problemen ongeoorloofde oplossingen durven voorstellen en zelfs niet terugschrikken voor moord. De Kerk wijst er echter op, dat er geen werkelijke tegenspraak kan bestaan tussen de goddelijke wetten betreffende de voortplanting van het leven en de wetten omtrent de ontplooiing van de ware huwelijksliefde.

Vruchtafdrijving en kindermoord zijn afschuwelijke misdrijven. De menselijke seksualiteit en het menselijk voortplantingsvermogen gaan ver uit boven hetgeen aanwezig is op de langere trappen van het leven. Derhalve moeten ook de specifieke daden zelf van het huwelijksleven, geordend overeenkomstig die echte menselijke waardigheid, met grote eerbied worden omgeven. Wanneer het er om gaat de huwelijksliefde in overeenstemming te brengen met een verantwoorde voortplanting, dan hangt het zedelijk karakter van het handelen dus niet alleen af van de oprechte bedoeling en van de waardering van de motieven, maar moet bepaald worden volgens objectieve criteria, ontleend aan de natuur van de persoon en zijn handelingen, criteria, die onverkort en betekenis van de wederzijdse overgave en van de menselijke voortplanting handhaven in het kader van de ware liefde. Dit is echter niet mogelijk zonder ernstige toeleg op de deugd van de huwelijkskuisheid. Uitgaande van deze beginselen mogen de kinderen van de Kerk bij de geboorteregeling geen wegen inslaan, die door het leerambt, bij zijn interpretatie van de goddelijke wet, worden afgekeurd.


5. Paus Johannes XXIII - Encycliek Mater et Magistra. 1961.

MATER ET MAGISTRA

Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen

Paus Johannes XXIII - Encycliek - 15 mei 1961

193 - Naar aanleiding hiervan verklaren wij met alle nadruk, dat het menselijk leven wordt doorgegeven en voortgeplant door middel van het gezin, waarvan de grondslag is het éne en onontbindbare huwelijk, dat voor de christenen is verheven tot de waardigheid van een sacrament. En omdat het menselijk leven aan andere mensen wordt doorgegeven door een persoonlijke en bewuste act, volgt hieruit, dat dit moet geschieden volgens de heilige, onveranderlijke en onschendbare wetten van God, die door iedereen moeten worden erkend en geëerbiedigd. Op dit gebied mag men dus niet de methoden en middelen gebruiken, die geoorloofd kunnen zijn bij het overbrengen van het leven van planten en dieren.

194 - Het menselijk leven immers moet als iets heiligs beschouwd worden, want het vraagt vanaf zijn eerste ontstaan het scheppend handelen van God. Wie dus deze goddelijke wetten overtreedt, beledigt God, onteert zichzelf en het menselijk geslacht en verzwakt de levenskrachten van zijn land. 


6. Paus Pius XII - Toespraak Vegliare con sollecitudine. 1951.

VEGLIARE CON SOLLECITUDINE 

OVER MORELE ASPECTEN VAN HUWELIJKSLEVEN EN ZWANGERSCHAP

Paus Pius XII - Toespraak - 29 oktober 1951

Het kind is een geschenk van God

14 - Het kind, gevormd in de moederschoot, is een geschenk van God, die de zorg er voor toevertrouwt aan de ouders.

Verklaringen van de H. Stoel

48 - Juist om een eind te maken aan alle onzekerheid en misvattingen, die valse theorieën dreigden te verspreiden omtrent de rangorde van de doeleinden in het huwelijk en hun wederzijdse betrekkingen, hebben wijzelf enkele jaren geleden (10 maart 1944) een verklaring opgesteld over de orde van die doeleinden, en aangegeven, wat uit de innerlijke structuur zelf van het natuurlijk vermogen blijkt, wat gemeengoed is van de christelijke overlevering, wat de Pausen herhaaldelijk hebben geleerd en wat ten slotte in de vereiste vorm is vastgelegd door het Wetboek van het Kerkelijk Recht. Zelfs heeft de H. Stoel kort daarna, om de hiermee strijdige meningen recht te zetten, in een decreet openlijk verklaard, dat de mening van enkele moderne schrijvers onaanvaardbaar is, die ontkennen, dat het eerste doel van het huwelijk de. voortplanting en opvoeding is, of leren, dat de secundaire doeleinden niet wezenlijk ondergeschikt zijn aan het eerste doel, maar op één lijn daarmee staan en daarvan onafhankelijk zijn.


7. Paus Pius XI. De Encycliek Casti Connubii. 1930.

CASTI CONNUBII
Paus Pius XI - Encycliek

31 december 1930

SUBPARAGRAAF 1 - De zondigheid der tegennatuurlijke kinderbeperking

64 Doch daar staat tegenover: geen enkele reden, zelfs niet de zwaarwichtigste, kan wat in zichzelf tegennatuurlijk is, maken tot iets, wat met de natuur in overeenstemming en zedelijk goed is. Welnu, de huwelijksdaad is door haar natuur zelf bestemd om kroost te verwekken. Bijgevolg: wie bij het verrichten van die daad haar opzettelijk beroven van de kracht en het vermogen, die haar van nature eigen zijn, handelen tegen de natuur en verrichten een schandelijke en intrinsiek onzedelijke daad.

65 Het is dan ook geen wonder, dat ook de Heilige Schrift zelf er getuigenis voor aflegt, hoe de goddelijke majesteit deze verfoeilijke misdaad met de diepste haat verafschuwt en ze soms met de dood heeft bestraft. Daaraan herinnert ons de H. Augustinus met de woorden: "De huwelijksdaad wordt een ongeoorloofde en schandelijke daad, ook wanneer ze verricht wordt met de eigen echtgenote, als het ontvangen van een kind daarbij onmogelijk wordt gemaakt. Dat deed Onan, de zoon van Juda, en om die misdaad sloeg God hem met de dood."


Bronnen:


 • H. Augustinus, De coniug. adult.. lib. 2, n. 12
 • Vgl. Gen. 38, 8-10
 • Apostolische Penitentiarie, Over het onanistisch gebruik van het huwelijk (3 april 1916)

Inderdaad! Het gebruik van voorbehoedsmiddelen kan door God met de dood worden bestraft!
 
66 Nu hebben sommigen, met klaarblijkelijke afwijking van de Christelijke Leer, zoals die van den beginne af onafgebroken is overgeleverd, onlangs gemeend, een andere leer omtrent deze handelwijze officieel te moeten afkondigen. Daarom verheft de Katholieke Kerk, aan wie God zelf de taak heeft opgedragen om de ongereptheid der zeden en de eerbaarheid te verkondigen en te verdedigen, te midden van dit zedelijk verval, met het doel de reinheid van het huwelijk voor deze schadelijke smet te vrijwaren, tot teken van haar goddelijke zending, door onze mond luide haar stem, en kondigt zij het opnieuw af; ieder huwelijksgebruik, bij welks uitoefening de handeling door opzettelijk menselijk ingrijpen beroofd wordt van haar natuurlijke krachten om leven voort te brengen, is een inbreuk op de Wet van God en de wet der natuur, en wie zich daaraan schuldig maken, bezoedelen zich met de smet van zware zonde.


EN ZO KAN MEN VERDER GAAN:

 • In 1920 hebben de Belgische Bisschoppen collectief contraceptie veroordeeld.
 • Bisschop Rutten van Luik veroordeelde contraceptie in 1907.
 • Kardinaal Mercier deed dat voor het Aartsbisdom Mechelen in 1909.


Tussen 1816 en 1929 werd 19 keer een vraag gesteld aan de Romeinse Curie aangaande contraceptie.

En 19 keer werd contraceptie als een "zeer ernstig kwaad" veroordeeld.

De mannelijke anticonceptie (terugtrekken, condoom…) werd veroordeeld in de antwoorden van de Heilige Penitentiarie van 23 april 1822 en van 8 juni 1842, evenals de decreten van het Heilig Officie van 21 mei 1851 en van 19 april 1858.

De vrouwelijke anticonceptie (pessarium, zaaddodende crème, spiraaltje, anticonceptie pil…)
werd veroordeeld in het decreet van het Heilig Officie van 2 april 1955.

Etc. Etc. Etc.Wat zeggen de Kerkvaders over de anticonceptie?

Als voorbeeld zullen we de H. Augustinus citeren, die verklaart dat, bij een echtpaar dat gebruik maakt van anticonceptie, "de vrouw de prostitué van haar man is, en de man de echtbreker van zijn vrouw." (ca. 400 n.Chr.)

Elders bevestigt dezelfde Kerkvader de hierboven aangehaalde uitspraak: "Zelfs met de wettige vrouw wordt de huwelijksdaad ongeoorloofd en schandelijk, zodra het ontvangen van het kind wordt verhinderd. Dat is wat Onan deed, de zoon van Juda. En daarom liet God hem sterven."
 

Clemens van Alexandrië veroordeelde anticonceptie in 191 n.Chr., Hippolytus in 225 n.Chr., Epiphanius in 375 n.Chr., Johannes Chrysostomus in 391 n.Chr. en de Heilige Hieronymus veroordeelde anticonceptie in 396 n.Chr.

De H. Caesarius van Arles (ca. 500 n.Chr.) steunt dezelfde leer: "Geen enkele vrouw mag middelen innemen om zich te laten aborteren, noch haar kinderen die geboren gaan worden of al geboren zijn, want zij die dit zal doen, moet weten dat zij voor de rechterstoel van Christus zal moeten onderhandelen met hen die zij gedood zal hebben. Maar zij mogen evenmin die duivelse brouwseltjes drinken die hen onbekwaam zouden maken in de toekomst zwanger te worden. Iedere vrouw die het doet moet weten, dat zij zich schuldig maakt aan evenveel moorden als zij kinderen op de wereld had kunnen zetten." Wat zegt de Heilige Schrift ons over de anticonceptie?

Een heel expliciete tekst van het Oude Testament toont ons de afschuw die God heeft van deze zonde: "Toen zei Juda tot Onan; 'Ga naar de vrouw van uw broer, vervul uw plicht als zwager en zorg dat u kinderen verwekt voor uw broer'. Maar Onan wist dat deze kinderen niet aan hem zouden behoren en hij liet, als hij tot zijn schoonzuster ging, zijn zaad op de grond verloren gaan, om geen kinderen voor zijn broer te verwekken. Zijn gedrag was slecht in de ogen van de Heer, die hem ook liet sterven." (Gen. 38, 8-10)Wat verwijt de Kerk aan de anticonceptieve methoden?

 • Zij richten zich tegen de natuur van het huwelijk.
 • Zij leiden tot een zondig misbruik van de zintuiglijke bevredigingen.
 • Zij veroorzaken een contraceptieve geest.
 • Sommige anticonceptiemiddelen hebben abortieve effecten.
 • De anticonceptie is een springplank voor de acceptatie van de abortus.
 • De anticonceptie roeit de menselijke liefde uit.
 • De anticonceptie leidt tot de minachting van de vrouw, echtgenote en moeder
 • De anticonceptie is het teken van een afgetakelde maatschappij. 
 • Anticonceptie is de afwijzing van het niet-ontstane kind; een leven dat niet geleefd zal worden.


Het antwoord van de Kerk aangaande contraceptie is al bijna 2000 jaar lang identiek, en het stelt dat contraceptie steeds een "zeer ernstig kwaad" is.


Anticonceptie is een zware zonde

Om de zwaarte van een delict te wegen moet de belangrijkheid van de goederen die het treft bekeken worden. Wel, de anticonceptie verwoest de vitaliteit van de instandhouding van het geslacht: zij gaat dus direct in tegen het algemeen welzijn van de mensheid.

De pausen hebben allen unaniem herinnerd aan de buitengewone zwaarte van deze zonde.

De Engelachtige Leraar, Thomas van Aquino, zal zelfs verder gaan door te benadrukken dat "na de zonde van moord waardoor de al bestaande menselijke natuur verdelgd wordt, de zwaarste zonde die is welke verhindert een nieuwe menselijke natuur voort te brengen."


Maar, Marcel Gielis weet het beter!

De 'dwalende' Marcel Gielis zit naar eigen zeggen nog steeds op zijn officiële kerkelijke veroordeling te wachten, niet wetende dat hij reeds veroordeeld is.


Uit de Heilige Schrift:

Joh 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld; maar wie niet gelooft, is reeds geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van Gods eengeboren Zoon.

1 opmerking:

M. Vandermarliere zei

In de categorie : "Wat verwijt de Kerk aan de anticonceptieve methoden?" zou ik ook graag de verneinung van het niet ontstane kind hebben staan. Hiermee verneint men niet alleen het kind, maar bijgevolg ook de mens in het algemeen én de Goddelijke Liefde. Dit argument hoort natuurlijk samen bij de reeds geschetste argumenten, maar probeert een eigen klemtoon te leggen. Seksualiteit = uitvinding God = goed; in de mate dat het thuis hoort in de Goddelijke harmonie. Seksualiteit ontkoppelen van Gods liefde = perversie, want de enige juiste definitie van perversie is net: "Buiten de Goddelijke harmonie staan".

Spreek me tegen als u het hier niet mee eens bent.

Mooie website: doe zo verder :)

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer