maandag 12 oktober 2015

"Marcel Gielis van de KUL verkoopt ketterij" - BIS


Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2015/10/marcel-gielis-van-de-kul-verkoopt.html


Zoals te verwachten was, is Marcel Gielis het niet eens met deze stelling.

In zijn reactie schrijft Marcel Gielis o.a.


"Sinds heel lang en tot op vandaag wordt aan de theologische faculteit van Leuven nagedacht over de vraag wanneer eigenlijk iemand een ketter wordt."

Dan volgt er een afleidingsmaneuver:

Volgens Marcel Gielis zou Thomas van Aquino de Onbevlekte Ontvangenis van Maria ontkend hebben.


Marcel Gielis beweert nu, dat hij geen ketter is, omdat Thomas van Aquino ook geen ketter is, terwijl zij volgens Gielis beiden ketterijen verkopen, die geen ketterijen zijn, maar slechts 'dwalingen'.

Echter, de waarheid is, dat Marcel Gielis de Traditie van de Kerk, die het gebruik van voorbehoedsmiddelen verbiedt, ontkent, terwijl Thomas van Aquino de Onbevlekte Ontvangenis van Maria NOOIT ontkend heeft.


Marcel Gielis probeert zich dus met een nieuwe leugen te redden. Typisch voor neo-modernisten.

De waarheid is net, dat de inzichten van Thomas van Aquino gebruikt werden om het Dogma te definiëren.
 

Wat zegt het dogma?

INEFFABILIS DEUS
Z. Paus Pius IX - Dogmatische Bul
8 december 1854

Wij verklaren de leer, welke houdt dat de allerzaligste Maagd Maria in de eerste stand van haar Ontvangenis door een enige bijzondere genade en bevoorrechting van de almachtige God, om de wille van de verdiensten van Christus Jezus de Behouder van het mensdom, van alle smet van de erfschuld vrij is bewaard, door God is geopenbaard.Maar, voor we verder gaan, mag 'theoloog' Marcel Gielis even het volgende in zijn oren knopen:


CODEX IURIS CANONICI
 

Codex van het Canonieke recht

252

§ 1 De theologische opleiding dient, in het licht van het geloof, onder leiding van het Leergezag, zo gegeven te worden dat de studenten de volledige Katholieke Leer, steunend op de goddelijke Openbaring, leren kennen, haar tot voedsel maken voor hun eigen geestelijk leven en haar bij het uitoefenen van de bediening op de juiste wijze kunnen verkondigen en verdedigen.

§ 2 De studenten dienen met een bijzondere zorgvuldigheid onderwezen te worden in de Heilige Schrift zodat zij een overzicht van de gehele Heilige Schrift krijgen.

§ 3 Er dienen colleges gegeven te worden in de dogmatische theologie, welke altijd steunt op het geschreven woord van God samen met de gewijde Traditie, met behulp waarvan de studenten vooral met de Heilige Thomas als leraar, dieper leren doordringen in de heilsmysteries; er dienen eveneens colleges gegeven te worden in de moraal- en pastoraaltheologie, het kerkelijk recht, de liturgie, de kerkgeschiedenis en ook in andere disciplines, bijzondere en hulpdisciplines, volgens de voorschriften van het Statuut voor de priesteropleiding. 


"...vooral met de Heilige Thomas als leraar..."


Ten tweede, hoe kan Thomas van Aquino in de 13de eeuw [het Dogma van] de Onbevlekte Ontvangenis ontkend hebben, aangezien het toen nog niet gedefinieerd was? Dat gebeurde pas in 1854. Dogma's vinden echter geen nieuwe 'waarheid' uit, maar definiëren alleen maar de Geloofsinhoud en net dat probeerde Thomas in de 13de eeuw te doen. Met Thomas van Aquino gaan we dus op zoek naar de Waarheid, terwijl Marcel Gielis, aangaande voorbehoedsmiddelen, de Waarheid ontkent.


Ten derde,

Thomas ontkende de Onbevlekte Ontvangenis zeer zeker niet!


De kwestie is niet, dat Thomas van Aquino in de Summa Theologiæ zou beweren, dat Maria niet onbevlekt ontvangen zou zijn, want hij zegt zeer duidelijk van wél!

Thomas stelde zich alleen maar de vraag hoe Maria van de erfzonde kon worden 'verlost', indien zij niet met de erfzonde bevlekt is geweest én gegeven het dogma dat Christus iedereen heeft verlost van de zonde.

Dus, indien Maria onbevlekt werd ontvangen, kan ze niet verlost geweest zijn. Aan de andere kant, indien Maria ook verlost is geweest, hoe kan ze dan onbevlekt ontvangen zijn? Hier is dus sprake van een dilemma.

Met andere woorden, hoe moet het mysterie van de universele verlossing, d.w.z. de vrijkoping, die de mensen heeft verlost uit de slavernij van de zonde, begrepen worden in het kader van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria?

In de Summa Theologiæ probeert Thomas hier een antwoord op te formuleren en stelt een aantal voorwaardelijke hypothesen op. Hij overloopt in voorwaardelijke wijs de mogelijkheden, maar formuleert uiteindelijk geen definitief antwoord.


In één van zijn commentaren formuleert Thomas van Aquino echter het volgende antwoord.

Thomas schrijft daar klaar en duidelijk, dat Maria immuun was voor de erfzonde en de zonde, maar dat Maria in potentie bevlekt zou kunnen worden met de erfzonde en de zonde, maar dat Maria daar uiteindelijk immuun voor was.

Com. in 1 Sent, d. 44, q. 1, a. 3, ad 3


Die "enige bijzondere genade en bevoorrechting van de almachtige God" van het Dogma is identiek aan de "immuniteit" van Maria beschreven door Thomas. Maria was "onvatbaar" voor de erfzonde en de zonde.

Hoe kan dat? Het is gewoon de Wil van God.

Met andere woorden, het is een mysterie.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Dat is een heel gedegen uitleg maar je zal ook weten dat verschillende theologen een antwoord op het dilemma hebben proberen te formuleren door te redeneren dat H. Maria niet onbevlekt ontvangen is maar dat God gedurende de zwangerschap – of op een of ander tijdstip – de vlek van de doodzonde van haar ziel verwijderd zou hebben. H. Jozef zou een soort-gelijke sanctificatie ondergaan hebben.

Het is precies deze denkwijze waarop theologen die het niet zo goed voorhebben verder werken om abortus goed te praten – door over het tijdstip te discussiëren waarop een foetus geaborteerd kan worden – te vergelijken met het moment dat de ziel van Maria al dan niet ... afhankelijk van het scenario je beschouwd.

We weten ook dat allerlei kerk-hatende instellingen katholieke universiteiten financieren om de katholieke theologie te verbasteren. Het omkopen van de Catholic University of America door de Rockefeller Foundation is daar een goed-gedocumenteerd voorbeeld van. Aan de stand van zaken aan de KUL te zien, zal KUL ook wel door de Rockefeller Foundation benaderd zijn geweest.

Eén van de meer teleurstellende pogingen tot demagogie die Gielis in zijn eerder commentaar op dit blog schreef mag hier ook op de korrel genomen worden:

Hij schreef: “In mijn jeugd ca. 1960 waren er nog altijd katholieke echtparen die dachten dat geen enkele vorm van geboorteregeling toegelaten was.”

De zin zou beter gelezen hebben als volgt: “In mijn jeugd ca. 1960 waren er nog altijd katholieke echtparen.”

Maar theologen zijn sinds de jaren 60 zo hard van stapel gelopen dat ze totaal losgeslagen zijn, en tegenwoordig een denken hanteren dat totaal niet meer rijmt met de katholieke theologie, zodat men nu moet doen alsof de katholieke theologie nooit bestaan heeft.

Het geen je ook van de geruchten in Rome moet afleiden.

ER IS NIEMAND MEER DIE ZIJN EIGEN THEOLOGIE UITGELEGD KRIJGT.

Net zoals Global Warming, die zelfs door de Global Warming wetenschappers niet meer uitgelegd kan worden.

Tegenwoordig worden de dolste dingen als fait accompli voorgesteld, uitleg is niet vereist, bewijs is niet vereist, kritiek wordt niet geduld. Het is totalitaire dictatuur van de leugen heerst. Maar dat is geen probleem omdat ze toch alleen maar onder elkaar ruzie maken.

Anoniem zei

Waarom denken ze zo hard na over ketterij aan de KUL? Zijn ze ergens ongerust over?

Teneinde een ketterij te zijn moet het tenminste nog zo een beetje katholiek lijken. Een ketterij handelt over een detail hier en daar in de geloofsleer, maar indien de geloofsleer op een groot aantal punten – de fundamentele punten incluis – verketterd wordt is het geen ketterij meer maar wordt het apostasie – ook wel ‘andere godsdienst’ genoemd. Op dat moment wordt ketter een on- of andersgelovige. Zo iemand kan maar moeilijk een ketter genoemd worden. Je zal niet snel van een moslim zeggen dat het een ketter is.

Of misschien niet.

Je hoort wel vaker dat Islam een katholieke ketterij genoemd wordt omdat het klaar duidelijk is waar Mohammed zijn mosterd gehaald heeft. De woordspeling is intentioneel. (Cf Abraham en diens legitieme en illegitieme mosterd) Maar de islamitische ketterij is zo vergaande dat je het niet meer ‘ketterij’ kan noemen maar dat het woord ‘apostasie’ gepaster is. (‘katholieken’ die bladeren voor de mond willen nemen, zullen het toch een “andere godsdienst” noemen, maar daarmee verklaren ze wel dat een andere godsdienst minstens even veel waarde en waarheid zou hebben dan hun eigen katholicisme, en ik wens hen daar veel geluk mee, vooral wanneer ze Nostra Aetate aanroepen wanneer ze voor Christus staan tijdens het laatste oordeel)

Maar indien je de islamitische ketterij of apostasie iets nader bekijkt, zowel hun theologie alsook hun pastoraal en moraal bekijkt, dan verlies je snel de motivatie er veel woorden aan vuil te maken en noem je het gewoon een ‘perversie’. Wanneer een theologie zelfs niet meer rijmt met wat een mens uit nature denkt, een wereldlijk mens die zonder theologie denkt, die zonder de hulp van de H. Geest het onderscheid maakt tussen goed en kwaad; als het voor zo een mens niet meer met zijn moreel stelsel rijmt, dan is het pervers.

Dit geldt ook voor de faculteiten theologie aan vele universiteiten. Dat zijn geen ketters, die zijn geen ongelovigen of anders-gelovigen, dat zijn geen apostaten – ze zijn gewoon pervers.

Nu hangt het er vanaf wie je bent en waar je vandaan komt, perversie kan verschillende dingen betekenen.

De feministen zullen katholieken pervers noemen omdat ze vrouwen discrimineren in het priesterschap, dat de Kerk weigert vrouwen seksueel te bevrijden (wat 'seksuele bevrijding’ ook moge betekenen in de ogen van de feminist - ordinaire hoer lijkt mij beter gepast) Pro-choice noemt de Kerk pervers omdat het abortus verbiedt. Dat de gay-lobby de Kerk pervers noemt behoeft geen verder betoog.

Maar ook binnen de Kerk; de ongelovige voormalig-katholieken vinden het pervers dat priesters niet mogen trouwen, en noemen de opheffing van het celibaat zelfs een oplossing voor de pedofilie in de Kerk. (laat priesters trouwen zodat ze zich op hun vrouw kunnen uitleven) (ordinaire hoer komt opnieuw voor ogen) Ze pleiten voor het hertrouwen en opnieuw komt een ordinaire hoer voor ogen. Ze pleiten voor het homoseksueel huwelijk en er is nog steeds geen verandering in hetgeen voor ogen komt. Ze introduceren Gebedsdiensten zonder consecratie maar met communie, en hetgeen hier voor ogen komt zal ik voor redenen van goed fatsoen niet verklaren. Maar het komt altijd op hetzelfde neer.

In het kort, de Kerk zijnde de Bruid van Christus wordt constant tot een ordinaire hoer herleid. En het spijt me, zolang ordinaire hoeren als pervers beschouwd worden, moet je geen gevleugeld theologisch betoog vuil maken om de perversie van de KUL (en anderen) van tafel te vegen. Met die lui is gewoon niet meer te praten.

En daarmee is hoofdstuk 17 en 18 van de Openbaringen van H. Johannes ook alweer uitgelegd.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer