donderdag 8 oktober 2015

Marcel Gielis van de KUL verkoopt ketterij:

'Tertio': "Marcel Gielis pleit voor in ere herstellen van het geweten"

Marcel Gielis, die kerk- en theologiegeschiedenis doceert aan de universiteit van Tilburg en de Katholieke Universiteit van Leuven, hoopt dat de bisschoppensynode in Rome de basis legt voor enkele hervormingen. Fundamenteel daarbij is volgens hem het onderscheid tussen 'Traditie' en 'tradities'. Gielis bestempelt het verbod van de katholieke Kerk van kunstmatige voorbehoedsmiddelen in het weekblad 'Tertio' als 'een tijdsgebonden, veranderlijke traditie'. "Het is onmiskenbaar dat het hier gaat om een traditie die slechts recentelijk is ontstaan en opnieuw kan verdwijnen." [Dit zijn leugens en zware ketterijen!!! Zou de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KUL beter niet eens zélf verdwijnen?]

De opheffing van het verbod op communie voor hertrouwde echtgescheidenen is volgens hem complexer, door het dogma van de sacramentaliteit en de onverbreekbaarheid van het huwelijk. "Maar ik denk dat de [K]kerk het oordeel daarover moet overlaten aan het persoonlijke geweten van de betrokkenen." [Inderdaad. Wanneer de hertrouwd gescheidenen communicerend ter helle willen gaan, dan moeten ze dat zelf maar weten!] Gielis pleit eveneens voor toenadering tot homoseksuelen: "Ik heb al eens gedacht dat de [K]kerk door een zegening van een woning waarin zij samenwonen – zonder zich uit te spreken over wat zij doen in bed – haar waardering voor dat samenwonen en de zorg voor elkaar zou kunnen uitdrukken." [De Kerk kan onmogelijk de zonde 'zegenen'!]

Bron: Kerknet


Blijkbaar heeft Marcel Gielis nog nooit van de Encycliek Casti connubii van Pius XI gehoord?

Op de laatste dag van het jaar 1930 publiceerde Paus Pius XI de encycliek Casti connubii over de grondregels in het Christelijk huwelijksbegrip. Het document had een ver reikende uitwerking voor zover het daarin duidelijk gestelde verbod van de kunstmatige anticonceptie in 1968 voor zijn opvolger Paulus VI de beslissende aanleiding bood om - tegen de aanbevelingen in van de door hem ingestelde commissie - in de encycliek Humanae Vitae onwrikbaar vast te houden aan dit verbod.


CASTI CONNUBII
Paus Pius XI - Encycliek

31 december 1930

SUBPARAGRAAF 1 - De zondigheid der tegennatuurlijke kinderbeperking

64 Doch daar staat tegenover: geen enkele reden, zelfs niet de zwaarwichtigste, kan wat in zichzelf tegennatuurlijk is, maken tot iets, wat met de natuur in overeenstemming en zedelijk goed is. Welnu, de huwelijksdaad is door haar natuur zelf bestemd om kroost te verwekken. Bijgevolg: wie bij het verrichten van die daad haar opzettelijk beroven van de kracht en het vermogen, die haar van nature eigen zijn, handelen tegen de natuur en verrichten een schandelijke en intrinsiek onzedelijke daad.

65 Het is dan ook geen wonder, dat ook de Heilige Schrift zelf er getuigenis voor aflegt, hoe de goddelijke majesteit deze verfoeilijke misdaad met de diepste haat verafschuwt en ze soms met de dood heeft bestraft. Daaraan herinnert ons de H. Augustinus met de woorden: "De huwelijksdaad wordt een ongeoorloofde en schandelijke daad, ook wanneer ze verricht wordt met de eigen echtgenote, als het ontvangen van een kind daarbij onmogelijk wordt gemaakt. Dat deed Onan, de zoon van Juda, en om die misdaad sloeg God hem met de dood."


Bronnen:

  • H. Augustinus, De coniug. adult.. lib. 2, n. 12
  • Vgl. Gen. 38, 8-10
  • Apostolische Penitentiarie, Over het onanistisch gebruik van het huwelijk (3 april 1916)

Inderdaad! Het gebruik van voorbehoedsmiddelen kan door God met de dood worden bestraft!
 
66 Nu hebben sommigen, met klaarblijkelijke afwijking van de Christelijke Leer, zoals die van den beginne af onafgebroken is overgeleverd, onlangs gemeend, een andere leer omtrent deze handelwijze officieel te moeten afkondigen. Daarom verheft de Katholieke Kerk, aan wie God zelf de taak heeft opgedragen om de ongereptheid der zeden en de eerbaarheid te verkondigen en te verdedigen, te midden van dit zedelijk verval, met het doel de reinheid van het huwelijk voor deze schadelijke smet te vrijwaren, tot teken van haar goddelijke zending, door onze mond luide haar stem, en kondigt zij het opnieuw af; ieder huwelijksgebruik, bij welks uitoefening de handeling door opzettelijk menselijk ingrijpen beroofd wordt van haar natuurlijke krachten om leven voort te brengen, is een inbreuk op de Wet van God en de wet der natuur, en wie zich daaraan schuldig maken, bezoedelen zich met de smet van zware zonde.

Marcel Gielis wordt hier door Paus Pius XI veroordeeld als een zware zondaar!


Augustinus van Hippo leefde rond 400 n.Chr.

Onan (Genesis 38) wordt door Jahweh met de dood bestraft!


Hoe kan Marcel Gielis dan met een gladgestreken gezicht beweren, dat het verbod van de Katholieke Kerk op voorbehoedsmiddelen 'een tijdsgebonden, veranderlijke en recente traditie' is???

HET VERBOD OP VOORBEHOEDSMIDDELEN IS AL VAN "IN DEN BEGINNE" AAN DE MENSHEID OVERGELEVERD!!!

22 opmerkingen:

Anoniem zei

Marcel Gilies liegt. Je gaat me niet overtuigen dat een professor Kerkgeschiedenis niet beter weet dan dat.

De Kerk heeft altijd al, en nog steeds geen enkele vorm van geboortebeperking, de familieplanning incluis, toegestaan. De familieplanning is meer recent niet meer zo sterk veroordeeld door de hervormers en progressieven in de Kerk, waaronder Kardinaal Suenens, Paulus vi, JP ii , Benedictus, etc. , maar voorlopig is er nog niemand in het Magisterium geweest die voorbehoedsmiddelen gedogen heeft en het gebruik is en blijft een doodzonde – recht naar de hel.

Natuurlijk, de leken theologen en op-hol-geslagen bischoppen en kardinalen die geluiden maken dat gehoer en geneuk een vorm van eredienst zouden behelzen zijn er genoeg. Maar de leer van de Kerk is duidelijk: elk vorm van seks die niet de uitdrukkelijke bedoeling heeft kinderen te verwekken is doodzonde.

Kardinaal Suenens heeft het hardst geprobeerd de seksuele moraal van de Kerk te verslappen, en is heel kortbij gekomen om familieplanning in het Magisterium op te nemen.

‘t Is te zeggen. Ontevreden dat het Tweede Vaticaans Concilie de seksuele moraal van de Kerk niet behandeld heeft – omwille van het verbod vanwege Johannes xxiii en Paulus vi – heeft op na het Concilie erop aangedrongen een commissie op te richten die de seksuele moraal wel zou behandelen. Paulus vi heeft hem die commissie laten oprichten: De Pontificale Commissie voor de Studie van de Problemen van de Familie, Bevolking en Geboortecijfers.

De naam van de commissie klinkt onheilspellend, en lijkt op een Malthusiaans Kabaal, en dan nog; het rapport van die commissie durft niet verder te gaan dan te zeggen dat seksuele relaties (tussen echtgenoten alleen) buiten de vruchtbare dagen ook geoorloofd zijn, omdat het de romantische band tussen de echtgenoten zou verstevigen. Er staat allerlei vreemd taalgebruik in het rapport dat de indruk wekt dat meer frequente seksuele relaties overspel en seksueel misbruik zou verminderen etc. Het rapport geeft ook de indruk dat familieplanning gedogen kan worden, maar de leer van de Kerk onveranderd blijft, en dat het huwelijk alleen dient om kinderen te verwekken – alleen niet meer zo veel kinderen je mogelijkerwijs op Aarde kan zetten. Suenens komt ook met economische argumenten aandraven die de allusie geven dat te veel kinderen niet te betalen is.

Het is hiervoor dat Kardinaal Suenens de Templetonprijs gekregen heeft.

Maar we mogen niet te hard van stapel lopen --- In het kort --- Suenens maakt wel allerlei geluiden, maar hij durft NIET uitdrukkelijk het concept ‘familieplanning’ toe te staan. Onmiddellijk na publicatie van het rapport heeft Suenens het deksel op de neus gekregen en Paulus vi heeft encykliek Humane Vitae gepubliceerd waarin de traditionele leer gewoon herhaald wordt. Altijd opnieuw, zijn er die de leer willen verslappen en altijd opnieuw worden ze buiten spel gezet.

Ik raad het Minderheidsrapport van die commissie sterk aan. Het zeer gedegen document dat door de traditionele leden van de commissie is opgesteld, dat de seksuele leer van de Kerk mooi uitlegt:

http://www.bostonleadershipbuilders.com/0church/birth-control-minority.htm

Anoniem zei

Gielis spreekt ook even over communie van hertrouwden

DAT IS EEN OPZETTELIJKE VERDRAAIING VAN DE KERKELIJKE LEER.

Hertrouwden kunnen de communie niet krijgen omdat ze in een constante staat van overspel bekeren, omdat het sacrament van het eerste huwelijk nog steeds geldt. Als ze hertrouwen zijn ze nog altijd met de eerste
echtgeno(o)t(e) getrouwd, en plegen daarmee overspel in hun tweede huwelijk. Zelfs indien het sacrament van het huwelijk ontbonden zou kunnen worden, is het probleem niet opgelost.

Want het geldt ook voor samenwonenden. Deze verkeren ook in een constante staat van doodzonde, omdat ze buiten het huwelijk seksuele relaties onderhouden (de eerste doodzonde) en seksuele relatie onderhouden zonder kinderen verwekken (tweede doodzonde) of wel dat ze per ongeluk – buiten het huwelijk - wel kinderen verwekken (derde doodzonde) – of indien ze voorbehoedsmiddelen gebruiken (vierde doodzonde) en als ik er even over wil nadenken kan ik nog veel meer doodzonden opnoemen.

Dit geldt ook voor diegenen die seksuele relaties onderhouden zonder samen te wonen, zij het een tienerkoppeltje, een overspelige, of een hoerenloper. De maatschappij heeft een glijdende schaal van wat moreel is en van wat immoreel is. Maar een lief tienerkoppeltje die ook eens iets willen proberen omdat ze denken dat het zo hoort, zijn even doodzondig als de hoerenloper, want het komt steeds op hetzelfde neer: seks buiten het huwelijk, zonder de bedoeling kinderen te verwekken.

Vandaar het maagdelijk huwelijk dat de Kerk eeuwenlang hooggehouden heeft.

En als er iemand denkt dat ik uit een andere eeuw kom, of van een andere planeet afkomstig ben, het spijt me, maar dat is dus wel de seksuele moraal van de Katholieke Kerk.

Als je er even over nadenkt, begin je je af te vragen waar ze op het moment in Rome eigenlijk over praten. Ze spreken daar niet over een hervorming, ze spreken er zelfs niet over een revolutie, ze spreken over het diametraal omgekeerde van de katholieke leer is. Het is een anti-synode.

Anoniem zei

Ik heb hier nu drie aspecten beschreven die voor de heteroseksueel problemen levert.

En nu moet je mij eens vertellen hoe je daar een homo in kan passen, compleet met homohuwelijk en al...

Hoe kan ik het zeggen ... ?

Sommigen twijfelen aan het bestaan van God, de Verrijzenis van het lichaam en al die fantastische dingen die in de Bijbel staan, en je zou denken, ja ... dat is inderdaad moeilijk te geloven. Maar dat men meent dat men het homoseksuele handelingen theologisch kan gedogen, en er zelfs een sacrament van kan maken .... dat is pas echt ongelooflijk.

Rationaliteit van die lui: NUL.


Maar dan, er zijn drie dingen die je van de Verlichte Filosoof uit de periode van de Rationaliteit moet weten; 1: ze waren niet verlicht maar gewoon anti-kerkelijk ; 2: het waren geen filosofen maar gewoon fantasten die eender wat ze maar konden verzinnen als ‘waar’ aanvaarden ; 3: ze waren niet rationeel, want je vindt de ene logische tegenstelling in hun betoog na de andere.

In deze tijd die gedomineerd wordt door computertaal zou je denken dat men meer aandacht aan logische redenering zou hechten, want als je in een computerprogramma een tegenstelling plaats zegt de computer: Do not compute. Fatal Error. Salut en de kost.

Maar die kardinalen met hun synode doen alles behalve, ze blijven maar terugkomen met verdubbelde inspanning.


Echt ongelooflijk. Als ik een atheïst zou zijn, zou ik me kostelijk amuseren. Veel beter dan het circus. Maar helaas...

Anoniem zei

Marcel Gielis maakt terecht het onderscheid tussen “Traditie” en “tradities”. Inderdaad; de ‘Traditie’ is door Jezus aan zijn Kerk geopenbaard, terwijl de hervormers “tradities” hebben.

Dat zijn de “tradities” van de satan, die nooit iets nieuws te vertellen heeft, en altijd met dezelfde zonden de gelovigen van Kerk wil wegtrekken. De traditionele zonde zijnde de geneugtes van het vlees.

(I) DE Traditie.

Brief aan de Romeinen Hoofdstuk viii : Er is geen verdoeming aan hem die gerechtvaardigd zijn Christus, niet volgens het vlees leven maar volgens de Geest. Hun sterke hoop in en liefde voor God.

Rom viii : 6-10 - [6] want de wijsheid van het vlees is de dood; maar de wijsheid van de Geest is leven en vrede. [7] Omdat de wijsheid van het vlees de vijand van God is; want het (vlees) maakt geen onderdeel uit van de Wet van God. [8] En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. [9] Maar jullie zijn niet van het vlees, maar in de geest, dat is omdat de Geest van God in je woont. Nu, als iemand de Geest van God niet heeft, is hij geen van de Zijne. [10] En indien Christus in je is, zal het lichaam dood zijn, omwille van de zonden, de geest is leven omwille van de gerechtigheid.

(eigen vertaling van het Vulgaat, omdat moderne Nederlandse vertalingen iets heel anders zeggen)

Maar muizenissen omtrent vertalingen niet te na gesproken; als het van het vlees is, is het niet van God, en omgekeerd.

(II) De tradities.

Het is een traditie van hervormers om de seksuele moraal te verslappen. Dat is inderdaad een fenomeen dat komt en gaat doorheen de geschiedenis van de Kerk.

Gielis – zoals vele academici – geven de feiten correct weer, maar trekken dan het omgekeerde besluit.

Het correcte besluit is, dat deze synode wel eens de laatste keer zou kunnen zijn dat de hervormers de kans krijgen hun ongeloof op dergelijke promiscue wijze te etaleren, voor de Kerk weer de strikte kant opgaat.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 11:22

"Marcel Gielis liegt. Je gaat me niet overtuigen dat een professor Kerkgeschiedenis niet beter weet dan dat."

VERGEET NIET DAT HIJ VAN LEUVEN IS!

Marcel Gielis zei

Beste Guardian Angel,

Het is niet de eerste keer dat ik u schrijf om u de les te spellen. De vorige keer heeft u na mijn reactie uw artikel verwijderd. Het is er mij niet om te doen dat uw artikel over het interview in Tertio verwijderd wordt, maar wanneer het op uw website blijft staan zou ik willen dat onderhavige reactie van mij er bij geplaatst wordt. Maar als u ervoor kiest om zoals vorige keer alles te verwijderen, is dat mij ook goed!

Allereerst, u schrijft als eerste zin na de (door u tussen de lijntjes becommentarieerde) weergave van het artikel op Kerknet over het Tertio-interview: “Blijkbaar heeft Marcel Gielis nog nooit van de Encycliek Casti connubii van Pius XI gehoord?” Hieruit blijkt hoe onverantwoord u allerlei dingen neerschrijft op uw website. Vooraleer te reageren op dat interview in Tertio, zou u niet alleen een bericht daarover op Kerknet gelezen moeten hebben, maar ook het interview zelf; dan zou u gezien hebben dat ik wel degelijk die encycliek (CC) ken, want ik breng ze uitdrukkelijk ter sprake.

Vervolgens iets over het begrip ketterij. Als u daaromtrent beter geïnformeerd zou willen worden kan ik u verwijzen naar het vierde hoofdstuk van de dissertatie van mijn neef Gert Gielis, Hemelbestormers, Leuven, 2014, p. 97-110. Hieruit zal u kunnen opmaken dat er sinds heel lang en tot op vandaag aan de theologische faculteit van Leuven, waar ook mijn neef thans werkzaam is, nagedacht wordt over de vraag wanneer eigenlijk iemand een ketter wordt. Een ketter is iemand die hardnekkig ingaat tegen de Traditie of de verplichtende leer van de Kerk. (Tussen haakjes: zelf schrijf ik ‘Kerk’ met een hoofdletter, als ik dat woord gebruik in een zin zoals deze.) Maar iedereen heeft het recht tradities ter discussie te stellen. Weliswaar kan het zijn dat iemand verkeerdelijk iets wat tot de Traditie behoort, beschouwt als slechts een particuliere theologische traditie - dat deed zelfs Thomas van Aquino toen hij de Onbevlekte Ontvangenis van O.-L.-Vrouw ontkende (zie http://lyrawww.uvt.nl/~mgielis/lezing%20FKT.htm ; later gepubliceerd in Communio: zie http://communio.nl/wp/product/nummer-6-de-heiligheid-van-de-kerk/) -, maar dan is hij geen ketter, maar slechts een dwalende gelovige. Hij moet dan eerst door het bevoegde kerkelijke gezag (bisschop of paus) op zijn dwaling gewezen worden en eerst als hij daarna nog voet bij stuk houdt, wordt hij een ketter.

Marcel Gielis zei

En hier kom ik dan tot de essentie van wat ik u diets wou maken: misschien kan ik door u er wel van beschuldigd worden dwalingen te verkondigen, maar niet dat ik ketterijen zou verkopen. De dwaling zou er inderdaad kunnen in bestaan dat ik iets (i.c. het verbod van kunstmatige contraceptie) slechts als tijdsgebonden traditie beschouw, terwijl het in werkelijkheid behoort tot de apostolische Traditie die iedere katholiek moet aanvaarden. Het interessante aspect van uw kritiek is dat u wijst op deze mogelijkheid en daarom wou ik op die kritiek reageren.

Terecht zou men kunnen stellen dat CC “een ver reikende uitwerking” had voor zover deze encycliek “in 1968 voor Paulus VI de beslissende aanleiding bood om - tegen de aanbevelingen in van de door hem ingestelde commissie - in de encycliek Humanae Vitae onwrikbaar vast te houden aan” PO als enige toegelaten methode van geboorteregeling. U merkt dat ik de zinssnede “daarin duidelijk gestelde verbod van de kunstmatige anticonceptie” heb weggelaten. Dat is omdat, zoals zelfs blijkt uit de door u geciteerde passages, het hier niet gaat over wat sinds ca. 1960 en dus ook in HV verstaan wordt onder kunstmatige anticonceptie, maar om de inderdaad van in de Oudheid door de Kerk veroordeelde ‘coïtus interruptus’. En daarbij moet ik dan onmiddellijk ook aantekenen dat het zeer de vraag is of het verhaal van Onan door Augustinus bv. terecht wordt ingeroepen om contraceptie te veroordelen: het gaat daar over de weigering door Onan van het leviraatshuwelijk.

In het interview zeg ik dat er zelfs nog na CC onduidelijkheid bleef bestaan. Die onduidelijkheid betreft juist de toelaatbaarheid van PO. In mijn jeugd ca. 1960 waren er nog altijd katholieke echtparen die dachten dat geen enkele vorm van geboorteregeling toegelaten was. Overigens was Augustinus van oordeel dat ook PO, die toegepast werd door de Manicheeërs die wel seks, maar geen kinderen wilden, veroordeeld moest worden. Niet het gezeur over technieken, maar het afwijzen van de contraceptieve mentaliteit behoort tot de aloude boodschap van de Kerk!

Terloops wil laten opmerken dat voor het verhaal van de ‘sodomie’ van mannelijke inwoners van Sodoma iets gelijkaardigs geldt als voor het verhaal over Onan: niet zozeer homoseksualiteit wordt daarin veroordeeld, maar wel de grove schending van de gastvrijheid! Dat een bepaalde catechetische traditie op grond van dit verhaal homoseksualiteit tot een wraakroepende zonde heeft gemaakt is zeer bedenkelijk.

Tenslotte nog dit: uit deze reactie zal het u duidelijk geworden zijn dat eigenlijk alleen het bevoegde kerkelijk gezag (paus en bisschoppen) het recht heeft iemand een ketter te noemen. Dat u, die niet tot dat bevoegde gezag behoort, dat toch telkens doet, zelfs met echte kerkelijke gezagsdragers, zou kunnen betekenen dat u behept bent met een schismatieke ingesteldheid. En als broederlijke vermaning wil ik u ter overweging geven dat ook dat een zware zonde is.

In de hoop dat u deze reactie ter harte zou nemen, groet ik u!
Marcel Gielis

The Guardian Angel zei

Beste Marcel Gielis,

U moet niet denken, dat ik u zou onderschatten, integendeel!

Ook u bent een wolf in schaapsvacht!

Maar, u moet zich toch geweldig gelukkig prijzen, dat we tegenwoordig zulke 'katholieke' pausen en bisschoppen hebben. De lafheid en het liefdes-kwijl druipt er vanaf.

U zal ook wel weten, dat sinds het Tweede Vaticaans Concilie er blijkbaar geen ketters meer zijn, want niemand is nog veroordeeld of uit zijn leerambt gezet, buiten enkele door de media opgeklopte gevallen.

En de neo-modernisten springen natuurlijk met veel plezier en 'moed' in het gat, wetende dat niemand hen zal veroordelen, want dat doet de Kerk niet meer.

U weet ook dat het Magisterium cathedrae magistralis van een theoloog gezaghebbend noch onfeilbaar is.

Met andere woorden, mensen verliezen hun tijd wanneer ze blaadjes à la 'Tertio' lezen.

Aan de andere kant is het weinig heldhaftig om op de Kerk te blijven inbeuken. Wees wat moediger en laat uw licht eens schijnen over de islam bijvoorbeeld.

Verder bekruipt mij altijd het gevoel van walging wanneer ik de redeneringen van neo-modernisten lees.

Wees consequent en stap eruit! Het Suenens-Danneels-tijdperk is voorbij!!

Op dat punt heb ik veel respect voor Etienne Vermeersch. Die is tenminste eerlijk en verstopt zich niet achter een 'katholieke' façade!

The Guardian Angel zei

"Alle types regenten, wereldwijd, knakken uiteindelijk bij harde tegenwind, leert de geschiedenis. Daarvoor is slechts één handeling vereist: verzet."

Anoniem zei

@GA 11:56

Nee, "van Leuven zijn" is geen excuus om niet beter te weten, tenzij "van Leuven zijn" synoniem is voor opzettelijk ketterij verkopen die gelovige zielen van het rechte pad brengt.

Trouwens; "niet-beter-weten" is geen excuus voor een zonde, de mensen misleiden evenmin, en we wisten al dat liegen ook zondig is.

Doet me terugdenken aan een godsdienstleerkracht die ik het middelbaar gehad heb.

Ze begon over de "Onbevlekte Ontvangenis", direct gekoppeld aan feministische agenda, hoe het crimineel is hoe de Kerk vrouwen het ideaal van de de H. Maagd voorhield en de Onbevlekte Ontvangenis, en hoe het biologisch onmogelijk is dat een vrouw maagdelijk bevrucht kan worden.

De godsdienstleerkracht in kwestie was een licenciaat theologie van de KUL.

KUL, flauwe kul, ze hebben hun naam niet gestolen.

Voor diegenen die niet goed begrijpen waarom ze met hun ogen moeten rollen; De Onbevlekte Ontvangenis duidt niet op de H. Geest die Maria niet bevlekt zou hebben, maar op de conceptie van Maria zelf in de schoot van haar moeder. God heeft Maria tijdens conceptie een ziel gegeven die niet bevlekt met de erfzonde. Dat is de Onbevlekte Ontvangenis. Maar in Leuven beginnen ze feministische agenda's aan dit en dat te plakken, zonder te weten waar ze over spreken. Ze maken zich belachelijk. Zoals ik reeds gezegd heb; beter dan het circus.

Anoniem zei

Marcel Gielis mag dan wel elke encycliek onder de zon gelezen hebben, ik wil hem toch aanraden de encyclieken even te laten voor wat ze zijn, alsook de Qu’ran, en het verhaal van Genesis in het Oude Testament te lezen. Zo voorkom je het verhaal van Sodom in de Qu’ran met het Woord van God in Genesis 18 en 19 te verwarren.

Alleen het verhaal van Sodom in de Qu’ran spreekt over “ongastvrijheid” en “overvallen”. (Diefstal)

Terwijl Genesis 18 en 19 niets aan de verbeelding overlaat; dat zijn twee hoofdstukken die pivotaal zijn in de formulering van de Katholieke Seksuele Moraal:

Namelijk dat seks alleen geoorloofd is voor de voortplanting; ALLE andere seks die niet bevruchting kan leiden is zondig.

Genesis 19 illustreert ook hoe ernstig de zonde van sodomie wel niet is.

Anoniem zei

Genesis, hoofdstuk 18;

God verscheen aan Abraham in de vorm van drie mannen. Eén van de drie kondigt de geboorte van Isaac aan. Sarah vond dit grappig, omdat ze te oud was kinderen te baren. En ze zegt; “nadat ik oud ben en mijn heer [Abraham] is een oude man, zal ik dan PLEZIER hebben?” Voor Sarah was het gewoon ondenkbaar en zelfs lachwekkend seks alleen voor plezier te bedrijven, aangezien ze te oud was kinderen te kunnen verwekken.

In vers 18 wordt ook even de geboorte van Jezus aangekondigd.

Dan, twee van drie mannen (die God is) vertrekken naar Sodom om te zien of de zonde van sodomie er wel zo erg is als God vreest. Maar God (zijnde de derde man) blijft nog even met Abraham praten – onderhandelen eigenlijk; Abraham wil de stad sparen en vraagt God indien hij er 50 gerechtvaardigden vindt, dan 40, 30 enz. of God de stad zou sparen. God zegt: “als je er tien vindt zal Ik de stad sparen.”

Hoofdstuk 19:

De twee mannen (hier worden ze “Engelen” genoemd) komen tegen de avond in Sodom aan waar Lot hen opwacht aan de poort. Hij laat hen binnen en ze gaan naar het huis van Lot, waar hij de Engelen een maaltijd geeft.

Vers 4: Maar voor ze naar bed gingen omsingelden de mannen van de stad het huis van Lot. “...viri civitatis vallaverunt domum,” “a puero usque ad senem” (Jong en oud) “, omnis populus simul..” (Iedereen tegelijkertijd)

En ze riepen Lot: “waar zijn de mannen die bij u binnengekomen zijn deze avond? Breng ze naar buiten hier, zodat we hen kunnen KENNEN. “educ illos huc, ut cognoscamus eos.”

Viertien generaties later staat er in het eerste hoofdstuk van Mattheus dat nadat de H. Geest over de H. Maria gekomen was en met kind was, H. Jozef besliste H. Maria toch als vrouw te nemen maar er staat: “Et non cognoscebat eam”. (Ze KENDEN elkaar niet). Opnieuw hetzelfde werkwoord “Cognosco” (kennen) ‘Elkaar kennen’ betekent: de geslachtsdaad bedrijven – wat H. Maria en h. Jozef niet gedaan hebben – getrouwd maar zonder seks – het zogeheten Jozephiet Huwelijk – met de bedoeling geestelijke vruchten te baren, in plaats van kinderen.)

Dit als een korte cross-reference voor de precieze betekenis van het werkwoord “Cognosco”.

Indien de mannen van Sodom de mannen die bij Lot verblijven willen “kennen”, betekent dat ze seks men hen willen hebben. En wel “iedereen in de stad, jong en oud.” (een groepsverkrachting)

Lot probeert met hen te onderhandelen en is bereid zijn dochters op te offeren en hen door elke man, jong en oud in Sodom te laten “misbruiken zoals ze wensen” om het kwaad van sodomie te voorkomen.

Letterlijk: “et abutimini eis” (misbruik hen) “sicut vobis placuerit” (zoals je wil), “dummodo viris istis nihil mali faciatis” (zodat deze mannen geen kwaad moeten doen)- sodomie bedrijven.

Maar de mannen van Sodom pikken dit niet en bedreigen Lot nog harder te sodomieteren, beuken de deur in en sleuren Lot naar buiten.

Maar de engelen trekken Lot terug naar binnen, sluiten de deur, en de mannen van Sodom worden met blindheid omvangen, zodat ze de deur niet vinden.

Dan draagt de engel Lot op met zijn familie te vluchten want God zal de stad verwoesten.

+++
Een paar bemerkingen. Afgaande op Genesis 18 en 19:

(i) het is ondenkbaar seks voor een andere reden te bedrijven dan voor het uitdrukkelijke doel van voortplanting.

(ii) Lot is bereid zijn dochters door iedereen in de stad te laten verkrachten, om het grotere kwaad van anale seks te vermijden.

(iii) Verder in hoofdstuk 19 in Genesis zullen we incest tegenkomen, omdat de vrouw van Lot dood is (in een zoutzuil veranderd) en omdat er geen nageslacht is voor Lot, beslissen de dochters met hun vader kinderen te verwekken. Dat lijkt wel veroorloofd te zijn. Augustinus zegt ook dat in noodzaak om een geslacht te laten overleven een man meerdere vrouwen kan hebben om zo veel mogelijk kinderen te baren om de overleving te garanderen.

Sommige van deze dingen klinken heel raar, maar het komt steeds op hetzelfde neer; alleen die seks die met als specifiek doel de voortplanting heeft, is veroorloofd.

Anoniem zei

"... Een ketter is iemand die hardnekkig ingaat tegen de Traditie of de verplichtende leer van de Kerk."

Bla bla bla....

Er is nog altijd een groot verschil tussen de ongelovige en de ketter.

Vele theologen zijn de eer "ketter" genoemd te worden niet eens waard.

En voor zover Castri Concubini betreft, die cloe zit in de titel.

Het probleem is echt dat je de recreatieve seks niet goed-gepraat zal krijgen. Wanneer er geen bevruchting plaatsgrijpt, dan is het geboorte-controle, en elke vorm van geboorte-controle, zelfs de onthouding, is altijd zondig. Je gaat je daar niet uit kunnen praten.

Waarom zou men anders de leer en de pastoraal willen splitsen?

Anoniem zei

“...alleen het bevoegde kerkelijk gezag (paus en bisschoppen) het recht heeft iemand een ketter te noemen. Dat u, die niet tot dat bevoegde gezag behoort,...”


Bla. Bla. Bla. En nog eens Bla.

Als Thomas van Aquino het fout voor had over de Onbevlekte Ontvangenis, had hij het ook fout voor toen hij zei; ?

“We moeten opmerken, dat indien het Geloof in gevaar is, een onderdanige de morele verplichting heeft de bisschop terecht te wijzen, zelfs publiekelijk. Daarom dat H. Paulus, die de ondergeschikte was van H. Petrus, m.b.t tot een gevaar aangaande het geloof, en zoals H. Augustinus zegt over Galaten 2:11 : ‘Petrus gaf een voorbeeld voor oversten, dat indien het zou gebeuren dat ze van het rechte pad dwaalden, dat ze niet de minachting zouden hebben, door een onderdaan terecht gewezen te worden.’ “

Zoals Robert Bellarmine tegen paus Clementius VIII zei:

“Als een paus voorzichtiger zou zijn het juiste soort bisschop aan te stellen, dan zou hij zijn primaire functie vervullen, maar als hij ongepaste kandidaten aanstelt, of indien hij verzuimt ze terecht te wijzen, dan zal God hem verantwoordelijk houden voor de zielen die verloren zijn gegaan door zijn onvoorzichtigheid.”

Laten we ons ook even herinneren wat Johannes Paulus II in 1983 tegen de Amerikaanse Bisschoppen zei tijdens de Ad Limina bezoeken, en ons dan eens afvragen hoeveel bisschoppen hun taak verwaarlozen; en hun overste ongehoorzaam zijn; (terwijl ze geen kritiek van een onderdaan dulden)

“Daarom roept de mededogende bisschop de onverbreekbaarheid van het huwelijk uit... De mededogende bisschop verklaart de tegenstrijdigheid tussen pre-huwelijks seks en homoseksuele activiteiten versus het plan van God voor de liefde tussen mensen. Met al zijn kracht zal hij diegenen bijstaan die oog in oog staan met moeilijke keuzes.”

“met het hetzelfde mededogen zal hij de doctrine van Humane Vitae en Familiaris Consortio in al hun schoonheid uitdragen, en de ongemakkelijke waarheid verdoezelen dat geboortebeperking tegen de Wet van God is. Hij zal opkomen voor de rechten van heet ongeboren kind .. ongeacht de populaire opinie.”

The Guardian Angel zei

De homo-ketterij is de afwijzing van het Leergezag van de Katholieke Kerk aangaande homoseksualiteit. De voorstanders van de homo-ketterij aanvaarden niet, dat de homoseksuele geaardheid een persoonlijkheidsstoornis is. Zij ontkennen, dat homoseksuele handelingen tegen de Natuurwet zijn. Verdedigers van de homo-ketterij zijn voorstander van het priesterschap voor homo's. De homo-ketterij is de pseudo-kerkelijke versie van de politieke homo-agenda (= de gay-propaganda).

Anoniem zei

Marcel Gielis klust blijkbaar ook bij als spion van Bonny:

https://www.facebook.com/pro.familia.vl/photos/a.470399096445209.1073741831.403683166450136/470400943111691/?type=3&theater

Hier neemt hij notities tijdens het 'Colloquium over het Gezin', georganiseerd door Pro Familia.

Totaal overbodig, want de volledige geluidsopnames van alle conferenties staan online:

http://www.marsvoorhetgezin.be/blog/fotos-en-geluidsopnames-van-het-colloquium-over-het-gezin

Anoniem zei

Mijnheer Marcel Gielis,

Vooreerst vind ik het goed dat U een persoonlijk wederwoord post nadat Uw artikel in Tertio hier deskundig over de hekel gehaald werd;
een geweldig probleem van de noordbelgische bastaardkerk en van de afdeling Godsdienstwetenschappen aan de universiteit Leuven is dat enerzijds geweldige catastrofes en misdaden opduiken en anderzijds niets gezegd, niets geschreven en niets gedaan wordt.
Men verzuipt in de beer en zwijgt tot het bittere einde.
U geeft tenminste een levensteken- dat maakt een gedachtenwisseling mogelijk.

De noordbelgische bastaardkerk heeft niemand "de les te spellen": dat is geweldig hoogmoedig, zeker nadat ze de vlamingen na de eerste wereldoorlog in de Frontpartij tegenwerkten op alle manieren, de geterroriseerde vlaamse gelovigen na de tweede wereldoorlog in de repressie laf in de steek lieten, onder Suenens in 1966 met hun mandement de ganse vlaamse bevolking in het harnas joegen en dan vanaf 1985 een pedofilie-promotingsoffensief zondre weerga doorvoerden.
De vele gekwetsten en doden liggen er nog altijd bij, steeds weer worden bandieten ontmaskerd en vele slachtoffers worden en werden schandelijkst behandeld.
Hier moet U niet "de les spellen";
hier moet U, tesamen met alle anderen in Leuven en in de bisdommelijke besturen en ordes op de knieên om vergiffenis smeken.
Hier werd daarentegen met de voeten van de gelovigen, van schoolkinderen, van gehandicapte jongens en meisjes(en helaas met nog veel meer als de voeten) gespeeld;
hier werd met Onze Heer Jezus Christus gespeeld (en de vele foto's van lugubere vieringen liegen er niet om).

U gebruikt lintwormlange zinnen; en dikwijls een onduidelijke schemerachtige taal.
Moeilijk verstaanbaar en moeilijk te citeren.
Kortom: de typisch leuvense stijl.
In het volgende een korte riposte op 3 punten.

Anoniem zei

Kapittel 1: Over ketterij

U doet @The Guardian Angel onrecht aan.
Hij noemt U een ketter in de traditie van de Hl. Kerk in de Oudheid, wanneer men de geest waarin theologische uitspraken gedaan werden en de daarmee samenhangende formuleringen zeer akribisch onderzocht en ook met veel "sentire cum Ecclesia" beoordeelde en
b. er (met gezond mensenverstand zeker niet van de hand te wijzen)van uitging dat het produceren van met het christelijk geloof niet in eenklang staande uitspraken met een valse moraal tesamen hingen.

Wat punt b betreft, levert de noordbelgische bastaardkerk een geweldig schrijnend voorbeeld:
in haar kern totaal anti-Christus, hoogmoedig, zonder berouw, gefixeerd op sex en dan nu ook nog vooral op pedo- en homo- (en nu ook nog bi-)sex, zonder boete (de gang in beroep tegen de veroordeling van Broeder van Liefde "Penis" (Emiel C.) en het kompleet in de regen laten staan van het slachtoffer Anneke is het meest tegen de borst stuitend): het is illusorisch te dedenken dat uit deze Augiasstal iets serieus kann komen.
Niet ongegrond heeft Z.E. Msgr. Léonard direct na zijn amtsbegin als aartsbisschop de hele zotte troep van de film "Black Maria" (bij de obscure firma Avimo), de wedstrijden voor het onderwijs met God als een opa met een witte baard en een glas bier enz. gestopt.
De boekenreeks Roeach met de pedofiele afbeeldingen blijft onvergetelijk.
Alleen dit criterium volstaat al om het totale personeel van deze Augiasstal Buiten te smijten (en zelfs met koorden, die men tot een gesel maakt).
Hier werd de tempel, het huis van de Vader, niet alleen tot een rovershol, Maar daarenboven tot een bordeel gemaakt.

En tot a.: Sedert de middeleeuwen wordt inderdaad sterk de nadruk op de verspreiding van ketterse leren gelegd.
Dat de bandieten van de noordbel. bastaardkerk nu geen solitair leerboek geschreven hebben, is klaar. Godfried Danneels heeft dit zelf gezegd in een interview, als hij zijn tips voor ketterse "theolunken" poroduceerde ("Men zou kunnen denken,...zeggen..., het zou kunnen zijn...., men kan zich afvragen...).

Naast de directe openlijke kettrerij is er ook nog:
-de sententia haeresi proxima
-de praepositio theologice erronea
-de suspecta sententia de haeresi.

U heeft de keuze!

Grappig is wel dat U nu schrijft dat ze aan de universiteit Leuven (en U haalt er nog notabene Uw neef bij) uitgebreid studeren wanneer iemand een ketter is of wordt, terwijl toch een geweldig Fukushima ondre hun neus gebeurd is.
Welke schijnheiligheid!
Kerknet kan ik niet lezen omdat het te klein gedrukt is; daarewnboven is er nu opeens een "Nieuw kerknet", en ik weet totnutoe niet waar het ene en het andere staat.
Het is echter niet belangrijk- de brol is bij de bastaardkerk toch altijd sterk verouderd (vb. de vele voordrachten en redevoeringen van vanGheluwe en Danneels bij THOMAS v.d. univ. Leuven, zelfs lang na hun ontmaskering; idem bij Tom Flavez, Jeroen Claerhout, Henk Gevaert, Wim Seynaeve, Tom schellekens enz. enz.)

En ongelijk heeft @The Guardian Angel met zijn "ketters" niet: wanneer men de ondertekeninslijst van "Gelovigen men het woord" bij de Katholieke Kruistochten leest en dan ook nog veel wat door deze tisten, niet zelden echte misdadigers, geschreven werd: oei-oei-oei!

Anoniem zei

Kapittel 2: Homosexualiteit in de bijbel (Deel 1)

Het zegenen van woningen waar homosexuelen tesamen leven is inderdaad blasfemie:
hier wordt de naam van God misbruikt om mensen, die daden stellen die tegen het geloof indruisen, te "zegenen".
De Hl. Kerk houdt van de zondaar wanneer deze zijn zonden oprecht berouw, boete doet en weer op het rechte pad terugkeert.
Zoals Onze Heer zei:" Ga, vrouw, en zondig vanaf nu niet meer".

Kenmerkend voor Uw weerborstigheid betr. de omgang met homosexualiteit in de bijbel is dan Uw bemerking betr. Genesis 19,9 "...niet zozeer de homosexualiteit veroordeeld wordt als de grove schending van de gastvrijheid!".
Dit strookt niet met de waarheid.
In Genesis 13,10-13 wordt reeds gezegd dat Sodom in een rijke vruchtbare streek lag, de inwoners welvarend waren- en zwaar tegen de Heer zondigden.
(Wellness avant la lettre)
De geschiedenis van Lot in Sodom (Gen. 19,1-29, en vooral de verzen 4-11)beschrijft dan woordelijk het ganse drama:
de sodomieten vorderen van Lot de uitlevering dr 2 mannen (eEngelen), "om met hen omgang te hebben": de Septuagint schrijft hier sungenoometha "verkeer hebben (in het huwelij), samenkomen (in het huwelijk), zich verenigen (om een bepaalde vrucht te laten ontspruiten"; in het hebreeuws staat hier het woord "bekennen", dat voor de echtelijke vereiniging gereserveerd is(dat woord wordt in vers 7 nog eens opgenomen, bij de beschrijving van de dochters van Lot).
Hier wordt klip en klaar met een anale verkrachting gedreigd.
En Lot verdedigt als nomade het heilige Gastrecht, waaraan ook zijn eer vasthangt, en is zelfs bereid daarvoor zijn dochters te offeren.
Typisch voor alle culturen van de oudheid: de verbinding tussen man en vrouw met de belofte van vruchtdraging staat enorm hoog in aanzien, ook als procreatie voor de toekomst; terwijl het verkeer onder mannen als afstotend aangezien wordt, zeker voor de passieve partner.
De tekst gaat dan verder met "....Nu willen we jou nog bozer behandelen als hen....(kaoo, slecht behandelen) en dan komt v. 9"... ze pakten de man Lot hard aan...":
en hier staat in de Septuagint parebiazonto, van "parabiazomai": kracht aanwenden, met kracht een weerstand overwinden (bij de oude Polybios, met de accusatief (ton andra lot), niet met peri tinos (met kracht slagen over iemand geven).
Lot onderging wat zovele mannen heden ten dage in Afrika in het gebied van de Grote Meren ondergaan, de demonstratie van de absolute vernedering.

Anoniem zei

Punt 2 (deel 2)

St.-Hieronymus vertaalt in de Vulgaat letterlijk en met bijzonder uitgekozen woordenschat:
- cognoscere: (zich) bekennen tot een vrouw/man, ook : verkeer hebben.
- affligere: iemand geweld aandoen, slaan
- vim facere: geweld over iemand brengen , daarvan ook: verkrachten.
St.-Hieronymus refereert hier met zijn grote literaire vorming naar twee der beroemdste redevoeringen van Cicero ( vim adferre: pro Milone, In Verrem; hier ook met de bijbetekenis: onteren) en verder naar Gaius (ca. 160 n. Chr.),de beroemdste en fundamenteelste jurist der Romeinen (Cai, Institut., 3, 209) met "rapere vi": met geweld roven (vb. de maagdelijkheid)
Penibeler kjuristisch kann de beschrijving niet zijn.
(voor wat betreft de kennissen v. St. Hieronymus der oude klassieke literatuur zij kort verwezen naar het baanbrekebd Artikel van de voor weinige jaren gestorven grote klass. zwitserse filoloog Olof Gigon)

Meer over de anale verkrachting als errovende straf het artikel "Rettichstrafe" in de duitse Wikipedia (niets voor kindeen) en de daarmee samenhangende artikels over homosex. in de klassieke oudheid.
De passieve rol eerloos en verachting uitgezet, alleen voor slaven en metoiken; en niet op één lijn met de huwelijksverbinding tussen man en vrouw; eerovend als straf voor bepaalde misdadigers (met ramenas of zelfs schorpioenvis).

Dat is nu "geen bepaalde catechetische traditie" maar eenvoudig kennis van de klassieke oudheid en de oude talen.
En Uw steeds weer terugkomen op het probleem hoe met homosexuelen toont goed hoe gefixeerd U bent:
De homofiele aanleg, neiging is één ding: hieraan kunnen deze mensen niet).
Maar aan het stellen van homosexuele daden (en inderdaad willen deze mensen niet bij eeen platonische verbinding blijven- dan hadden ze aan de normale zegen van de zondagsmis zoals wij allen genoeg) kann men zeer wel; en dit wordt door de Hl. kerk als zware zonde afgekeurd.

Anoniem zei

Punt 3: de kerkelijke autoriteiten

Zoals ik reeds schreef in punt 1: de Hl. Kerk zag ketterij in de klassieke oudheid anders.
En bij de beoordeling van ketterij was het kerkelijk gezag zelfs niet primordiaal.
Zeer veel grote theologen der antieke wereld waren leken;
de grote geschillen werden niet zelden zonder de paus of met de paus aan de verkeerde zijde uitgevochten.
En Noordbelgiê heeft nu zelf toch geen enkel serieus gezag meer:
-Danneels onder het interdict door afspraken bij tenminste één conclaaf, lid van de kerkelijke Mafia van St.-Gallen, totaal verstrikt in de pedo- en homoschandalen (lees alleen de Danneels-tapes op deze website).
-Bonny, nu echt ketter met zijn interview op 27.12.2014 in De Morgen, daarmee geêxcommuniceerd.
-DeKesel, totaal getorpedeerd door de pedofiele club-schandalen in het bisdom Brugge.
-VanLooy: totaal zot. Een exegetische discussie met hem schijnt zeer veelbelovend.(idem voor Lemmens en Cockerols).

Daarom, bij al deze droevigheden, blijven we nu toch beter op vaste bodem:
Paus Benedictus xVI gaf die devise uit: "De leer van de Hl. Katholieke Kerk toch niet te verlaten!"
Ik kann U verzekeren dat ik, in de geest van de grote westvlaming Jeroom Leuridan, hiervan geen duimbreed zal afwijken.
Zizania ad commburrenda.
En ten laatste: vermaningen: tot daaraantoe.
De term "broederlijke" zou ik toch in Uw plaats liever weglaten: er werd reeds genoeg gechipoteerd en betast en wat ook alles verder niet gedaan, dat U met teveel nabijheid en zoetig doen toch beter oppast.
Ketterse ingesteldheid is één zaak, schijnheiligheid een totaal andere.
Het laatste is nog veel rampzaliger voor de lokale Kerk als het eerste.

Anoniem zei

Opmerking: het grieks werkwoord voor "(iemand) iets slechts aandoen, slecht behandelen" is "kako-oo", niet "kao"(wschl. schrijffout)

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer