maandag 19 oktober 2015

Het is altijd gevaarlijk om leken uit te nodigen, die niet vervlochten zitten in het 'kerkelijke' gay-maffia-netwerk en zéker als het vrouwen zijn!

Indrukwekkend Katholiek getuigenis: 'Synode, volg niet de wereld, maar God!'


Dr. Anca-Maria Cernea, arts en voorzitster van de Vereniging van Katholieke Artsen in Boekarest, hield vrijdag de volgende voordracht voor paus Franciscus en de gezinssynode:

"Uwe Heiligheid, synodevaders, broeders en zuster,

Ik vertegenwoordig de Vereniging van Katholieke Artsen in Boekarest.

Ik ben van de Roemeense Grieks-katholieke Kerk.

Mijn vader was een christelijke politieke leider, die door de communisten zeventien jaar werd gevangen gezet. Mijn ouders waren verloofd, maar hun bruiloft vond pas zeventien jaar later plaats. Mijn moeder wachtte al die jaren op mijn vader, hoewel ze niet eens wist of hij nog leefde. Ze zijn heldhaftig trouw geweest aan God en aan hun verbintenis.

Hun voorbeeld laat zien dat Gods genade vreselijke sociale omstandigheden en materiële armoede kan overwinnen."

"Wij, als katholieke artsen die opkomen voor het leven en het gezin, kunnen zien dat dit allereerst een geestelijke strijd is.

Materiële armoede en consumentisme zijn niet de hoofdoorzaak van de gezinscrisis.

De hoofdoorzaak van de seksuele en culturele revolutie is ideologisch.

Onze Lieve Vrouw van Fatima heeft gezegd dat Ruslands dwalingen over heel de wereld verspreid zouden worden.

Het werd eerst gedaan in een gewelddadige vorm, klassiek marxisme, door tientallen miljoenen mensen om te brengen.

Momenteel wordt het veelal gedaan via cultureel marxisme. Er is een continuïteit van Lenins seksuele revolutie via Gramsci en de Frankfurter Schule naar de hedendaagse homorechten en genderideologie."

"Klassiek marxisme verbeeldde zich de samenleving opnieuw in te richten door de gewelddadige inbeslagneming van eigendom.

Nu gaat de revolutie dieper; zij pretendeert het gezin, de seksuele identiteit en de menselijk natuur te herdefiniëren.

Deze ideologie noemt zichzelf progressief. Maar het is niets anders dan het oude aanbod van de slang aan de mens om te heersen, God te vervangen en het heil hier voor elkaar te krijgen, in deze wereld. Het is een dwaling van religieuze aard, het is gnosticisme."

"Het is de taak van herders om dit te onderkennen en de kudde te waarschuwen tegen dit gevaar. 'Zoekt gij dus eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.'

De opdracht van de Kerk is zielen te redden. Het kwaad komt in deze wereld uit de zonde. Niet uit inkomensongelijkheid of 'klimaatverandering'.

De oplossing is: evangeliseren. Bekering.

Niet aldoor toenemende overheidsbemoeienis. Niet een wereldregering. Dit zijn vandaag de belangrijke factoren die cultureel marxisme aan onze landen opleggen in de vorm van bevolkingsbeheersing, reproductieve rechten, homorechten, gender-onderricht enzovoorts. Wat de wereld vandaag nodig heeft is geen inperking van vrijheid, maar echte vrijheid, bevrijding van de zonde. Verlossing."

"Onze (Roemeense) Kerk werd onderdrukt door de Sovjet-bezetting. Maar géén van onze twaalf bisschoppen verried hun verbondenheid met de H. Vader. Onze Kerk overleefde dankzij de vastberadenheid van onze bisschoppen en hun voorbeeld in het weerstaan van gevangenschap en terreur.

Onze bisschoppen vroegen van de gemeenschap om niet de wereld te volgen. Niet om samen te werken met de communisten.

Nu hebben we nodig dat Rome tot de wereld zegt: "Berouw uw zonden en wend u tot God want het Koninkrijk der Hemelen is nabij".

"Niet alleen wij, de katholieke leken, maar ook veel christelijke orthodoxen bidden bezorgd voor deze synode. Omdat zoals zij zeggen, als de katholieke Kerk toegeeft aan de geest van de wereld, wordt het voor alle andere christenen heel moeilijk om die nog te weerstaan."

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/indrukwekkend-katholiek-getuigenis-synode-volg-niet-de-wereld-maar-godRomanian doctor makes blunt, powerful plea to pope and bishops in her Synod talk


The Church’s mission is to save souls. Evil, in this world, comes from sin. Not from income disparity or “climate change”.

ROME, October 17, 2015 (LifeSiteNews) - Dr. Anca-Maria Cernea, Doctor at the Center for Diagnosis and Treatment-Victor Babes and President of the Association of Catholic Doctors of Bucharest (Romania) made the following presetation to Pope Francis and the Synod bishops on Friday:Your Holiness, Synod Fathers, Brothers and Sisters,

I represent the Association of Catholic Doctors from Bucharest.
 

I am from the Romanian Greek Catholic Church.
 

My father was a Christian political leader, who was imprisoned by the communists for 17 years. My parents were engaged to marry, but their wedding took place 17 years later.
 

My mother waited all those years for my father, although she didn’t even know if he was still alive. They have been heroically faithful to God and to their engagement.
 

Their example shows that God’s grace can overcame terrible social circumstances and material poverty.
 

We, as Catholic doctors, defending life and family, can see this is, first of all, a spiritual battle.
 

Material poverty and consumerism are not the primary cause of the family crisis.
 

The primary cause of the sexual and cultural revolution is ideological.
 

Our Lady of Fatima has said that Russia’s errors would spread all over the world.
 

It was first done under a violent form, classical Marxism, by killing tens of millions.
 

Now it’s being done mostly by cultural Marxism. There is continuity from Lenin’s sex revolution, through Gramsci and the Frankfurt school, to the current-day gay-rights and gender ideology.
 

Classical Marxism pretended to redesign society, through violent take-over of property.
 

Now the revolution goes deeper; it pretends to redefine family, sex identity and human nature.
 

This ideology calls itself progressive. But it is nothing else than the ancient serpent’s offer, for man to take control, to replace God, to arrange salvation here, in this world.
 

It’s an error of religious nature, it’s Gnosticism.
 

It’s the task of the shepherds to recognize it, and warn the flock against this danger.
 

“Seek ye therefore first the Kingdom of God, and His justice, and all these things shall be added unto you.”
 

The Church’s mission is to save souls. Evil, in this world, comes from sin. Not from income disparity or “climate change”.
 

The solution is: Evangelization. Conversion.
 

Not an ever increasing government control. Not a world government. These are nowadays the main agents imposing cultural Marxism to our nations, under the form of population control, reproductive health, gay rights, gender education, and so on.
 

What the world needs nowadays is not limitation of freedom, but real freedom, liberation from sin. Salvation.
 

Our Church was suppressed by the soviet occupation. But none of our 12 bishops betrayed their communion with the Holy Father. Our Church survived thanks to our bishops’ determination and example in resisting prisons and terror.
 

Our bishops asked the community not to follow the world. Not to cooperate with the communists.
 

Now we need Rome to tell the world: “Repent of your sins and turn to God for the Kingdom of Heaven is near”.

Not only us, the Catholic laity, but also many Christian Orthodox are anxiously praying for this Synod. Because, as they say, if the Catholic Church gives in to the spirit of this world, it is going to be very difficult for all the other Christians to resist it.

Bron: LifeSiteNews

Link:

https://www.lifesitenews.com/news/romanian-doctor-makes-blunt-powerful-plea-to-pope-and-bishops-in-presentati

DUIDELIJK DE EERSTE KATHOLIEKE BIJDRAGE OP DE SYNODE!

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer