vrijdag 4 september 2015

Johan Bonny, de ex-bisschop van Antwerpen, fulmineert opnieuw tegen de Encycliek 'Humanae Vitae' van Paus Paulus VI

In het boek "Zerreißprobe Ehe" (Verlag Herder) schrijft Bonny:


Link:

http://www.herder.de/buecher/religion_spiritualitaet/themen_personen_des_christentums/detailseiten/Zerreissprobe-Ehe.34254.html?sort=8&query_start=&tb=0

Bonny: "Die Enzyklika sei nicht im Konsens mit dem Weltepiskopat entstanden, ihr würde ein veraltetes Verständnis von Sexualität ['Humanae Vitae' zou volgens Bonny gebaseerd zijn op een verouderd begrip van seksualiteit...] zugrunde legen und deshalb würde sie künstliche Verhütungsmittel, außerehelichen Geschlechtsverkehr und nicht-heterosexuelle Verbindungen verurteilen."Aangaande homoseksualiteit deinst Bonny er niet voor terug om de Heilige Apostel Paulus te 'nuanceren':
 

Rom 1:26  En daarom heeft God hen overgelaten aan onterende driften. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang met de tegennatuurlijke verwisseld;
Rom 1:27  en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met de vrouw laten varen, zijn in lust voor elkander ontvlamd, en mannen plegen ontucht met mannen. Zó hebben ze in zichzelf het verdiende loon voor hun afdwaling ontvangen.
Rom 1:28  En daar ze de kennis van God hebben versmaad, heeft God hen overgeleverd aan hun smadelijke instinkten, zodat ze doen, wat niet past:
Rom 1:29  vol zijn ze van allerlei ongerechtigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid; vol van afgunst, moordlust, twist, bedrog en gemeenheid; lasteraars zijn het,
Rom 1:30  kwaadsprekers, godvergeten, onbeschaamd, verwaand, grootsprekers en zinnend op kwaad; ongehoorzaam zijn ze aan hun ouders,
Rom 1:31  onbezonnen, onbetrouwbaar, harteloos en onmeedogend.
Rom 1:32  En terwijl ze weten, dat God heeft verordend, dat wie dergelijke dingen doet, de dood verdient, bedrijven zij ze niet alleen, maar schenken hun bijval aan hen, die ze doen.


Bonny: "Der wissenschaftliche Fortschritt erlaubt es, diese Sichtweise zu nuancieren [!]. Zunächst einmal weiß man, dass es Homosexualität auch in der Tierwelt gibt." 

Bron: Mathias von Gersdorff

Link:


http://mathias-von-gersdorff.blogspot.de/2015/09/bischof-johan-bonny-von-antwerpen.htmlMerkwaardig dat Johan Bonny het heeft over een "verouderd begrip van seksualiteit" en zelf niet schijnt te beseffen, dat het volgende citaat over hem gaat:

Rom 1:32  En terwijl ze weten, dat God heeft verordend, dat wie dergelijke dingen doet, de dood verdient, bedrijven zij ze niet alleen, maar schenken hun bijval aan hen, die ze doen.

Bonny schijnt wel erg met zijn eigen homoseksualiteit te worstelen...

Vanwaar komt die verblinding?

Zou het zijn omdat Bonny zelf ooit het slachtoffer werd van seksueel misbruik, en dat hij met een diep trauma zit opgescheept, zodanig dat hij geen blijf weet met zichzelf?

Link:

http://www.gva.be/cnt/aid1002721/pedofiel-benadert-antwerps-bisschop-bonny

In plaats van boeken met onzin vol te schrijven, zou Bonny eerder beter in therapie gaan om zijn eigen trauma's te verwerken...

Of lijdt Bonny misschien aan het zogenaamde 'Stockholmsyndroom', aangezien hij het steeds opneemt voor zijn pedofiele en homoseksuele belager?

3 opmerkingen:

Hugo Malfet zei

Willen jullie ook eens in eigen boezem kijken.
Als jullie zo'n goede gelovigen zijn menen jullie dan het recht te hebben om mensen zoals onze bisschop J.Bonny zo openbaar op het internet aan de schandpaal te zette.
Hoe zou Jezus daarop reageren ???

H&M Malfet-Potters

The Guardian Angel zei

Beste Hugo,

Aangezien Johan Bonny niet de Ware Leer verkondigt, kan hij niet beschouwd worden als zijnde katholiek.

Het is ondenkbaar, dat een niet-katholiek een kerkelijk ambt zou bekleden.

Vandaar, dat Johan Bonny het ambt van 'bisschop van Antwerpen' met de daarbij horende jurisdictie verloren heeft.

Dit is wat het Kerkelijk Recht ons leert!

Jezus zegt over figuren zoals Bonny het volgende:

Mat 7:15 Wacht u voor de valse profeten, die tot u komen in schaapskleren, maar inwendig roofgierige wolven zijn.

Met andere woorden, zij roven de zielen namens de Satan!

Anoniem zei

Beste H&M Malfet-Potters,

Iedere katholiek heeft niet alleen het recht, maar ook de plicht het geloof en de Hl. Kerk te verdedigen waar ze in gevaar is.

De uitspraken en de inhoud van de brief van Johan Bonny op 3 September 2014 staan in totale tegenspraak met de kerkelijke leer, zoals woordelijk en punt voor punt besproken door Paus Benedictus XVI in zijn toespraak en vermaning aan de jezuieten (P. Kolvenbach SI) in 2008.
(ik verwijs hier naar het grote artikel over de jezuîeten op de duitstalige Wikipedia-bladzijde)
Wij stellen Bonny niet aan de schandpaal: Bonny heeft zichzelf destijds aan de schandpaal gesteld- en wel door een poging de kerkelijke leer te perverteren.

Nog erger: het interview van Johan Bonny in De Morgen van 27 december 2015 bevat ronduit ketterse inhoud.
Dat werd op deze blogspot-site theologisch uitvoerig vastgesteld en gedocumenteerd (o.a. was kort tevoren een zeer gefundeerd artikel van bisschop Stefan Oster van Passau over deze probleemstellingen verschenen).
De andere belgische bisschoppen hebben- angsthazen als ze zijn maar enige dan toch met elementaire kennis van fundamenteeltheologie- direct gezien wat voor een totale ketterij hier door Bonny verkocht wird.
De andere bisschoppen hebben alle geen lettergreep gezegd om Bonny uit zijn hopeloze positie te bevrijden.
Meer nog, Bonny verweigerde drie weken nadien de verdienstprijs van de homogroep cavaria;
en op zijn wikipedia-biografie wordt dit "doorslaand interview" uit goede grond zelfs niet meer genoemd.

Het is Bonny die deze ketterijen uitgespoken heeft, niet @The Guardian Angel of de Katholieke Aktie Vlaanderen.
En het is Bonny die alles breed in het publiek verkondigt (in de geschreven pers en op het internet in tienduizende exemplaren); daarom ook heeft men hier het recht dit objektief vast te stellen.

Wanneer ik U goed begrijp, wil U kiezen voor Bonny en tegen Z.H. Paus Benedictus XVI en de leer van de Katholieke Kerk;
dat is Uw goed recht Maar druist tegen het katholiek geloof in.

Wat Jezus van een verdolende volgeling-apostel (later zelfs bisschop en eerste paus) gezegd heeft: "Vade Retro, Satanas!"- "Ga weg van Mij, Satan"!
Op deze site kann men alleen maar met de centurio met de zieke knecht (en fat was een houwdegen-onderofficier) biddend zeggen en smeken:
"Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden".

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer