dinsdag 1 september 2015

Flater van de Week dit keer door het Vicariaat Brussel (IDkB):

Op de wenskaart van het Vicariaat naar aanleiding van het offerfeest lezen we:
"Verenigd in Abraham durven we hopen op een goede verstandhouding tussen iedereen."

Probleem is echter, dat Christenen en moslims
NIET verenigd zijn in Abraham!

De moslims beroepen zich ten onrechte op Abraham.


1. De islam vervalst de Bijbel:


1.1. Wie is het offer?

In de Bijbel staat dat Isaak het offer is.

In de islam wordt valselijk beweerd, dat Ismaël het offer zou zijn.1.2. Wie is de wettige zoon van Abraham?

Isaak was het enige, wettige kind van Abraham en Sara.

Ismaël is een onwettig kind, dat Abraham bij zijn slavin Hagar had verwekt.1.3. De islam vervalst alles:

De islam vervalste in de 7de eeuw na Christus het verhaal op een zeer geraffineerde manier.

De koran noemt de naam van de zoon van Abraham, die geofferd gaat worden, niet.

Maar, in de Hadith wordt deze zoon, door Mohammed valselijk geïdentificeerd, als zijnde Ismaël.

In de islam krijgt vrijwel alles een nieuwe, verdraaide interpretatie.


2. In Romeinen 4 wordt duidelijk hoe de Heilige Apostel Paulus net Abraham aanwijst als hét model voor een Christen. Waarom? Omdat Abraham in Christus geloofde!


Gen 15:6  Hij geloofde in Jahweh, en Deze rekende het hem tot gerechtigheid aan.

Rom 4:3  Want wat zegt de Schrift? "Abraham heeft in God geloofd, en dit werd hem als gerechtigheid toegerekend."

Gal 3:6  Zo ook "geloofde Abraham aan God, en dit werd hem als gerechtigheid toegerekend."
Gal 3:7  Beseft het dus wel: Wie uit het geloof zijn geboren, zijn kinderen van Abraham!
Gal 3:8  En daar de Schrift heeft voorzien, dat God de heidenen rechtvaardigen zou door het geloof, daarom heeft zij aan Abraham de Blijde Boodschap voorspeld: "In u zullen alle volkeren worden gezegend."

Gal 3:16  Welnu, de Beloften zijn gedaan aan Abraham en aan zijn Zaad; er wordt niet gezegd: "aan zijn zaden", alsof er spraak was van meerderen, maar "aan uw Zaad", als van één, en dit is Christus.


Hoe zouden dan Christenen en moslims verenigd kunnen zijn in Abraham?

Het zijn net de moslims én de joden die het Zaad van Abraham, 
Christus, als Enige Zoon van God,
loochenen!

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Papolatrie is iets heel anders in niet-katholieke landen als in katholieke landen, omdat katholieken in niet-katholieke landen steeds voor hun reden tot bestaan moeten vechten. De paus vormt aldaar een boegbeeld.

Dit is zeker het geval in Engelstalige landen, waar er allerlei anti-klerikale wetten van kracht geweest zijn en nog steeds zijn.

In deel 1 geef ik paar voorbeelden van deze Anti-katholieke en Anti-klerikale wetten.

In deel 2 geef ik een extract uit ‘Leviathan’ van Thomas Hobbes (1588-1679) dat geschreven is om het morele stelsel te leveren waarmee de wetgever de anti-klerikale en anti-katholieke wetten heeft proberen te rechtvaardigen, en de rechtvaardiging heeft proberen te leveren om de macht van de Vicaris van Christus (de paus) af te nemen en om de Engelse monarch tot Vicaris van God Zelf te maken – zonder Christus.

Ondanks alles heeft de Kerk in Groot-Brittannië dit overleefd, en in het midden van de 19de E zijn de anti-katholieke wetten voor een deel opgeheven.

Je zou zeggen dat het van toen af plain-sailing was voor de Kerk in Engeland.

Maar wat zie je? Hetgeen waar types zoals Oliver Cromwell, Thomas Hobbes, Napoleon Bonaparte, Victor Emmanuel, Bismarck, Lord Palmerston (eerste minister en patriarch van de vrijmetselarij) en vele andere, drie eeuwen voor geijverd hebben en niet in geslaagd waren – namelijk de destructie van de Kerk – door de bisschoppen zelf op 5 jaar tijd klaargespeeld is.

Je kan de hervormingen van de Modernistische Kerk sinds 1965 nagaan; stuk voor stuk zijn het doelstellingen die Thomas Hobbes in Leviathan uiteenzet. Vat ii zou evengoed het ‘Concilie van Hobbes’ genoemd kunnen worden.

Indien je het laatste hoofdstuk van Leviathan zou lezen – wat ik niet aanraad, want het eindeloze langdradige bullshit; een pamflet vol haat; grotendeels theologisch en historisch fout; maar het illustreert wel hoe een Anglicaan denkt, en hoe de Kerk ten onrechte van allerlei beschuldigd wordt – indien je het zou lezen, zal je ook de hand van de zionist zien en de theologische problemen de joden sinds de val van de tweede tempel hebben.

--
De reden dat ik hier schrijf:

Bergoglio is er zo één die zoals Thomas hobbes denkt, zoals je in deel 1 en 2 zal lezen, die met een turbo op volle toeren het werk van ‘het concilie van Hobbes’ aan het afwerken is, maar zonder het te beseffen – ik hoop dat hij het niet beseft anders zou het veel erger zijn – iemand die ijvert voor de opheffing van het pausschap zelf – en daarmee zijn eigen destructie. En dan zou je denken dat hij in de Engelstalige landen bijzonder populair zou moeten zijn – een paus die tegen het pausschap is – vooral bij de liberale kerk-hatende journalisten die constant in hun tijdschriften, kranten en TV-netwerken zijn ten-hemel-opneming voorspellen.

Maar nee; SLECHTS 65% van Amerikanen heeft maar iets goeds over hem te vertellen. Nu; ofwel heeft de PR machine gefaald, ofwel moet Bergoglio bijzonder slecht zijn.

Een tweede reden dat ik dit schrijf, is dat de Modernistische katholiek de oorsprong van zijn gedachtengoed zou moeten kenen; en hoe zeer dat gedachtengoed over macht en geld gaat – en niets met theologie te maken heeft, en hoe zeer die lui geprobeerd hebben de Kerk kapot te krijgen – en nu adopteert men dit gedachtengoed, omdat het voor het goed van de Kerk zou zijn.

Anoniem zei

Deel 1:

De paus had alle macht; was supreme soeverein over de hele wereld. Maar de Engelse koning had die macht graag gehad.

Uiteindelijk heeft de City van Londen het parlement in haar macht, die op haar buurt ‘The Crown’ in haar macht heeft. De koning(in) zijn maar werknemers van ‘The Crown’.
---
Hendrick VIII zei: “This realm of England is an empire,”

Dit komt van het ‘Statute of Restraint Act” (1532) dat Oliver Cromwell voor Hendrick VIII opgesteld is.

Kort gevolgd door het ‘Act of Supremacy’ (1534), waarin de monarch van Engeland zich superieur opstelde in alle dingen religieus en temporeel, en de suprematie van H. Petrus en paus verwierp.

Een extract uit het ‘Statute of Restraint Act’:

“..., it is manifestly declared and expressed that this realm of England is an Empire, and so hath been accepted in the world, governed by one Supreme Head and King having the dignity and royal estate of the imperial Crown of the same, unto whom a body politic compact of all sorts and degrees of people divided in terms and by names of Spirituality and Temporalty, be bounden and owe to bear next to God a natural and humble obedience: he being also institute and furnished, by the goodness and sufferance of Almighty God, with plenary, whole, and entire power, pre-eminence, authority, ...”

Dat moet je eens aandachtig lezen – wat daar allemaal in staat ...

Het zegt wat het pausschap eigenlijk betekent; dat de paus de supreme soeverein op aarde is, maar dat vanaf nu het de koning van Engeland is. Met keizerlijke kroon... en de wereld accepteert dit de spirituele en temporale macht ... en alle mensen zijn hieraan gebonden... alleen aan God gehoorzaam... geen woord over Christus, etc.
---
Een paar voorbeelden van anti-clerikale en anti-katholieke wetten komen hieruit voort.
Coropration Act (1661);
indien je een onderneming wilde registreren moest je ter communie gaan in de Anglicaanse kerk en de Oath of Supremacy afleggen, waarmee je verklaarde dat koning van Engeland boven de paus stond. Dus de suprematie van H. Petrus moest ontkent worden, een daad van Apostasie dus. Dit gelde voor alle godsdiensten.

Five-Mile Act (1665):
een wet die het non-conformisten (zij die niet ter communie gingen in de Anglicaanse kerk) het verbod oplegde, binnen de 5 mijl van een stad met rechten te wonen.

Test Act (1672):
waarin iedereen die door de overheid tewerk gesteld werd een verklaring moest ondertekenen waarin stond dat de transsubstantiatie niet bestond – opnieuw een daad van Apostasie:

Popery Act (1698):
die de priesters vogelvrij verklaarde en de H. Mis en de sacramenten verbood. Iedereen die een priester kon overleveren kreeg 100 pond beloning – wat veel geld was in 1698.

Act of Settlement (1701) en (1704):
geen katholiek op de troon (en niet met een katholiek gehuwd) om te voorkomen dat de kinderen / troonopvolgers katholiek opgevoed zouden worden.

Deze is nog steeds van kracht, omdat het verwijderen van het Act of Settlement uit de Britse Wet een constitutionele nachtmerrie is; zo verweven zijn anti-paus wetten in de Brittse grondwet, die op haar beurt intrinsiek verweven is met de wetten in de voormalige kolonies, vooral die waar de Engelse monarch nog steeds staatshoofd is.

Occasional Conformity Act (1771):
die eiste dat iedereen ‘regelmatig’ ter communie ging in de Anglikaanse Kerk, en dus regelmatig een daad van apostasie moest plegen teneinde boetes te voorkomen.

Papist Act (1778):
een wet die het niveau van discriminatie van katholieken iets verminderde maar tot de anti-katholieke Gordon Riots geleid heeft – de gewelddadigste rellen in de geschiedenis van Londen – een pogrom zeg maar.

‘Roman Catholic Relief Act (1828):
die godsdienstvrijheid terug ingevoerd heeft, en katholieken elementaire burgerrechten verleende, maar vele beperkingen bleven van kracht.

Anoniem zei

Deel 2:

Om het Katholicisme af te breken en teneinde de Moraal te herschrijven heeft Thomas Hobbes (1588-1679) ‘Leviathan’ geschreven. Hier een extract uit het concluderende Hoofdstuk 47:


Katholieken zijn niet in staat hun rede te gebruiken want hun spirituele onafhankelijkheid is overgeleverd aan de onfeilbaarheid van de paus - die ze blind volgen.

Ten tweede; Bisschoppen hebben hun macht niet van God, noch van wereldlijke leiders, maar van de paus, en zijn alleen hem gehoorzaamheid verschuldigd, waardoor de paus naar goeddunken burgeroorlogen start tegen die landen die hem niet gehoorzaam zijn.

Ten derde, priesters, monniken en broeders zijn niet onderhevig aan de wereldlijk wetten, maar worden toch door deze wetten beschermd, op de rug van het volk, en zij zijn van niemand bang, behalve dan van de paus.

Ten vierde; het betalen van tienden aan de priesters mag niet. De Wet van Mozes bestaat niet meer sinds het Nieuwe Testament. Toch meet de paus zich de positie van Melchisedech aan en van Mozes, en eist dat er belasting aan hem betaald wordt. Belastingheffing hoort alleen aan de wereldlijke leiders toe.

Ten vijfde; dat de paus kan beslissen wie met wie mag huwen en wie gehuwd is of niet, en welke kinderen wettelijk zijn en welke niet, en wie mag erven; macht die aan de wereldlijke soeverein toehoort,

Ten zesde; het ontkennen van huwelijk aan de priester dient alleen zodat de paus macht over de koning kan handhaven, omdat indien de koning een priester is, hij niet kan trouwen en geen kinderen kan verwekken om zijn koninkrijk aan over te dragen. Zodoende heeft de paus macht wie over het volk regeert, en uiteindelijk over het volk zelf.

Ten zevende; in de biecht krijgen de priesters de diepste geheimen te horen, hetgeen hen informatie over de plannen van de wereldlijke leiders geeft.

Ten achtste; met het heiligverklaring van martelaren dwingen ze gewone mensen een leven te leiden dat bestaat uit koppigheid tegen de wereldlijke wetten.

Ten negende; de paus geeft macht aan elke priester omdat de priester in staat is zonden te vergeven en de transsubstantiatie uit te voeren waardoor ze het volk dwingen boete te doen – tot in de dood – en iedereen die niet aan de paus gehoorzaamd wordt geëxcommuniceerd en de hemel gesloten.

Ten tiende; de doctrine rond het vagevuur, boete doen en aflaten en goede werken, zijn verzonnen.

Ten elfde; exorcisme worden uitgevoerd om indruk te maken op de mensen.

Tot slot; metafysica, ethiek, en de politiek van Aristoteles, die frivole gedachten, brutale woorden, en verhulde taal, die aan de universiteiten aangeleerd wordt (die allemaal met de autoriteit van de paus opgericht en gereguleerd worden) dienen alleen om te voorkomen dat hun fouten verbeterd worden, en om ijdele filosofie tot het dwaallicht van het licht van het evangelie te maken.


***
Oef, wat een tirade, en allemaal fout,

Maar bedenk even wat er allemaal mis is in de modernistische Kerk. Thomas Hobbes geeft ons hier bijna elke fout die het Tweede Vaticaans Concilie gemaakt heeft. Vat ii is eigenlijk nog erger.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer