zaterdag 8 augustus 2015

'Flater van de Week': Hans Geybels, de ex-woordvoerder van Godfried 'kardinaal' Danneels, in Tertio: "Evangelie geeft handleiding tot geluk"

"Gelukkig worden. Dat wil Hans Geybels zijn kinderen meegeven. De handleiding daarvoor leest de ex-woordvoerder van kardinaal Godfried Danneels in het evangelie. Zijn echtgenote, Ellen Van Stichel, vindt rust en geluk in het besef dat een mens tevreden moet leren zijn met wat hij heeft."
Bron: Tertio 


Typisch geleuter van de Wellness-kerk van Danneels! 

Het Evangelie gaat niet over gelukkig worden,
maar wél over zalig worden!


Uit de Heilige Schrift:

Mat 5:1  Toen Jesus de menigte zag, besteeg Hij de berg; en nadat Hij Zich had neergezet, naderden zijn leerlingen tot Hem.
Mat 5:2  En Hij opende de mond, om hen te onderrichten, en sprak:
Mat 5:3  Zalig de armen van geest; want hun behoort het Rijk der Hemelen.
Mat 5:4  Zalig de zachtmoedigen; want ze zullen het Land bezitten.
Mat 5:5  Zalig, die wenen; want ze zullen worden getroost.
Mat 5:6  Zalig, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want ze zullen worden verzadigd.
Mat 5:7  Zalig de barmhartigen; want ze zullen barmhartigheid ondervinden.
Mat 5:8  Zalig de zuiveren van hart; want ze zullen God zien.
Mat 5:9  Zalig de vreedzamen; want ze zullen kinderen Gods worden genoemd.
Mat 5:10  Zalig, die vervolging lijden om de gerechtigheid; want hun behoort het Rijk der Hemelen.
Mat 5:11  Zalig zijt gij, als men u om Mijnentwil beschimpt en vervolgt, en vals beschuldigt van allerlei kwaad.
Mat 5:12  Verheugt en verblijdt u, want groot is uw loon in de Hemel; zo toch heeft men de profeten vervolgd, die vóór u zijn geweest.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Het past zeer goed dat deze platte verwoording van de wellnesstheologie in Tertio gedaan wordt door Hans Geybels, de langjarige woordvoerder van godfried Danneels, hoofdpromotor van de wellnesstheologie.

En het past evengoed dat deze wellnessonzin dan ook nog gepubliceerd wordt in Tertio, het lijfblad van de ellnessmodernisten in de noordbelgische bastaardkerk.
Het aantal abonnees zal er zeker niet door stijgen; en of een buitenstaander nog enige cents daarvoor wil betalen, is zeer twijfelachtig.

Het is te hopen dat Hans Geybels zijn dochter dan toch niet te veel in de omgeving van enige vieze venten heeft laten rondlopen: het "geluk" (de "chance") van de éne is dan toch dikwijls het ongeluk ("malchance") van de andee geweest.
En zeer veel "gelukkige" promotoren van de wellnesstheologie hebben toch zeer goed gezwegen en gedoofpot zodat de vieze venten toch gelukkig konden worden in hun "welzijn" en "welvoelen"- over de slachtoffers werd er niets gezegd, ook niet aan gedacht, zelden en mdan nog meestal krenterig iets betaald.
De slachtoffers hadden dan waarschijnlijk (om een term uit het oude belgische leger te gebruiken) eenvoudig "pech" gehad.

Zeer eenvoudig genoeg: voor de slachtoffers geen "geluk", spijtig, ja ; maar dan de kleine troost: "Ge moet tevreden zijn met wat ge hebt".
Dat is dan wel zeer weinig- dat is uiteindelijk niets.
Totaal onchristelijk: geen troost, geen staan en meelijden onder het Kruis, geen Verlossing: dat is nihilisme puur.
De noordbelgische bastaardkerk is NIET katholiek.

Anoniem zei

Op 12 augustus 2015 verscheen op Facebook (op de grootste duitstalige kerkelijke website www.kath.net op 13 augustus 10:00 verdergepubliceerd)een uitstekend en zeer lang artikel van de bisschop van Passau Se Stefan Oster SDB:
"Humanismus der Nettigkeit-Oder: woran krankt unsere Verkündigung?".

In dit artikel wordt de ganse verlogenheid en onchristelijkheid van de wellnesstheologie meesterlijk geanalyseerd en uitvoerig beschreven.
Een desastreuze combinatie van twee ketterijen:
1. Ten eerste wordt de inhoud van het evangelie gereduceerd op een oppervlakkig humanisme van leukheid/aardigzijn/tof tijn/plezantzijn.
Kortom, het nastreven van "geluk", wat door Hans Geybels en zijn vrouw zo direct gezegd wird- eigenlijk niets anders als oppervlakkig pelagianisme.

2. En ten tweede: het door mekaar brengen van het heilsuniversalisme (Jezus Christus is gekomen om de hele wereld te verlossen (1 Tim 2,4)(oeroude leer van de Hl. Kerk) met een plat heilsautomatisme (dat is niets anders als de apokatastasis, een reeds in de oudheid veroordeelde ketterij).

Deze beide zaken hebben met het evangelie niets te doen.
Zowel voor een oppervlakkig leukheidshumanisme als voor een heilsautomatisme is de komst van Jezus Christus als zijn dood aan het kruis niet noodzakelijk:
er is geen verlossing nodig omdat er niets is waarvan men verlost moet/kan worden.
De essentie van het evangelie, het "eu-angelion" ("blijde Boodschap") dat Jesus Christus wegen ons heil en omwille van onze zonden mens geworden is, geboren werd uit de maagd Maria, voor ons geleden heeft en aan het kruis geslagen werd, gestorven is en begraven en op de derde dag verrezen is uit de doden en opgevaren ter hemel; en vandaar zal komen on te oordelen de levenden en de doden:
dát valt nu in de wellnesstheologie helemaal onder tafel.

En het woord en de daad "bekering" eveneens.

De wellnesstheologie is NIET christelijk;
Ze is echter gevaarlijk: in een eng besloten milieu kan ze tot een constellatie voeren, waar gevaarlijke bandieten zich aan zwakke personen vergaan en er geen mogelijkheid tot eigen gestructureerd verzet tegen deze vuiligheid mogelijk is.


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer