vrijdag 19 juni 2015

Kerknet: "Encycliek bekroont een halve eeuw scheppingsdenken"

Met de publicatie van zijn nieuwe encycliek 'Laudato Si’. Over het behoud van ons gemeenschappelijke huis.' bekroont de paus een halve eeuw [Sinds het Tweede Vaticaans Concilie!] katholiek denken over het milieu en zorg voor de schepping. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom de nieuwe encycliek vergeleken wordt met 'Rerum Novarum', waarmee paus Leo XIII destijds de relatie tussen de katholieke Kerk en de arbeidswereld probeerde vast te leggen en de basis legde voor de sociale leer van de Kerk [De zogenaamde encycliek van Bergoglio heeft totaal niets te maken met Rerum Novarum.]. Nieuw is dat de paus in deze encycliek oproept tot een echte “ecologische bekering” [Vergelijk met de satanische 'Eco-kerk'.], vanuit onze zorg voor de schepping en de verantwoordelijkheid voor de komende generaties.

Volgens enkele Vaticaanwatchers ging nauw overleg met VN-verantwoordelijken [De Verenigde Naties werden opgericht door de Rockefeller Foundation.] en klimaatspecialisten aan de publicatie van de encycliek vooraf.


Rockefellers go green: Rockefeller foundation divests funds in fossil fuel industries

Link:


http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/rockefellers-go-green-rockefeller-foundation-divests-funds-in-fossil-fuel-industries-9749767.html


Climate Change - The Rockefeller Foundation


Link:


https://www.rockefellerfoundation.org/our-work/topics/climate-change/


In die zin is de encycliek niet alleen een oproep tot individuele gelovigen en mensen van goede wil, maar richt hij zich ook expliciet tot staats- en regeringsleiders – in het bijzonder met het oog op de Klimaattop van eind dit jaar – die daadwerkelijk tot concrete en bindende maatregelen moeten komen [Echte encyclieken zijn gericht aan de bisschoppen!]. 'Laudato Si'’ behandelt overigens niet alleen de thema's ecologie en schepping, al wordt de encycliek desondanks gemakkelijkheidshalve als 'groene’ encycliek aangeduid. [Bergoglio goes green!] 


Scheppingsverantwoordelijkheid [Deze oplijsting van pausen komt uit de 'encycliek' van Bergoglio]

De zorg voor de schepping en bescherming van het milieu nemen al langer een belangrijke plaats in bij het kerkelijke denken, in het bijzonder sinds paus Paulus VI (1963-1978) en Vaticanum II [Er is blijkbaar geen enkele Paus voor Paulus II die iets gezegd zou hebben over de Schepping... Leugens! De post-conciliaire bastaardkerk is een schismatieke kerk die niets met de Katholieke Kerk te maken heeft.]. Dit denken werd doorheen de jaren wel sterk gediversifieerd en verrijkt. Paus Paulus VI (1963-1978) gaf in 1967, 3 jaar voor de eerste VN-klimaatconferentie [De post-conciliaire bastaardkerk is de dienstmaagd van de Verenigde Naties/Rockefellers!], een eerste belangrijke aanzet met zijn encycliek 'Populorum Progressio'. Paulus VI schreef daarin dat ontwikkeling meer is dan economische groei. Ontwikkeling moet ook worden afgemeten aan haar maatschappelijke gevolgen, haar bijdrage tot de gerechtigheid en haar duurzaamheid [Met andere woorden: "Neen aan de economische groei!" Dat is de Malthusiaanse Doctrine! = "LAAT DE MENSEN CREPEREN!" Vergelijk dit met de criminele houding van de EU en het IMF aangaande Griekenland: "PAK DE MENSEN HUN PENSIOEN AF!"]. De paus spreekt echter nog niet expliciet over de bescherming van het milieu.

Paus Joannes Paulus II (1978-2005) [Weer een post-conciliaire paus!] was in 1979 in 'Redemptor Hominis' wel expliciet in zijn veroordeling van de milieuvervuiling en energieverspilling. In zijn encycliek 'Laborem exercens' uit 1981 omschrift hij arbeid als deelname aan het werk van de Schepper. "De mens, die naar het beeld van God is geschapen, kreeg de opdracht om de aarde met als wat daartoe behoort te onderwerpen en om de wereld in heiligheid en gerechtigheid te regeren. Door de aarde te onderwerpen neemt de mens deel aan de het scheppingswerk van God."

Joannes Paulus II brengt in 1991 in zijn encycliek 'Centesimus annus', die ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van 'Rerum Novarum' verscheen, ecologie expliciet ter sprake. Centraal in zijn denken staat de menselijke ecologie, waarin de zorg voor de natuur met de zorg voor het menselijk leven hand in hand gaan, al wordt de vernieling van het menselijke leven wel als een veel ernstiger zonde bestempeld. De Poolse paus legt de band tussen de vernieling van mens en natuur met 'een cultuur van de dood', die wordt gedreven door een consumptie- en wegwerpmentaliteit. Hij spoort aan tot een diepgaande verandering van de moderne consumptiemaatschappij, in het bijzonder in de rijke landen. Ook in zijn encycliek 'Evangelium vitae' uit 1995 grijpt paus Joannes Paulus II naar de scheppingsverantwoordelijkheid van de mens. Daarin beklemtoont hij voor het eerst heel uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid van de mens voor de volgende generaties.


Zorg voor schepping en milieu

Paus Benedictus XVI sprak in zijn derde encycliek, 'Caritas in Veritate', uitdrukkelijk over de onderwerpen ecologie en de bescherming van het milieu. Hij beklemtoont heel nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de mens voor de hele schepping. De natuur is een geschenk van God voor de mens, maar hij is niet belangrijker dan de mens omdat dit tot een nieuw heidendom of pantheïsme dreigt te leiden. [Dit heidense pantheïsme is duidelijk aanwezig in de 'encycliek' van Bergoglio.]

Paus Franciscus zelf sprak het meest expliciet over de zorg voor het milieu in zijn toespraak tot het Europese Parlement in Straatsburg [Nog zo een vrijmetselaars-organisatie.]. Daar vertelde hij dat de aarde onze voortdurende zorg en aandacht vereist. Iedereen heeft een persoonlijke verantwoordelijkheid voor de schepping, die een kostbaar geschenk is van God dat in de handen van de mens werd gelegd. Franciscus maant aan tot een rechtvaardig en verstandig gebruik van de natuur en noemt het onaanvaardbaar dat miljoenen mensen van honger omkomen, terwijl elders voedsel wordt verspild. [MEN KAN NIET DE SCHULD VAN DE POLITICI IN DE SCHOENEN VAN MACHTELOZE MENSEN SCHUIVEN!!!]

Bron: Kerknet

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Off-Topic! (Maar toch kerknet betreffend)

Hedenmorgend staat er opeens bij het bisdom Brugge onder "personalia" (zeer lang scrollen vooraleer de eindeloze lijst met reklameaankondigingen voor de bedevaarten met de TGV en het vliegtuig voorbij is(Jef DeKesel,datis niet zeer milieuvrendelijk!
Ge moet, zoals de nieuwe encykliek zegt, met de gaven van de natuur en de Energie spaarzaam en achtzaam omgaan en beter te voet gaan!) een kleine melding dat pastoor Dirk Masschelein de parochie Oostende verlaat en naar Mariakerke aan de kust trekt, en opgevolgd wordt in oostende door een (naar de naam te horen ) afrikaanse priester.

Aha!
In mijn achterhoofd begon een lichtje te branden:
Dirk Masschelein werd geboren in 1955, priester gewijd in 1979, was in het begin zeer veel in het onderwijs bezig als surveillant; bij aangave van de steekwoorden "Dirk Masschelein Roeach" levert Google dan direct het bewijs, dat deze "eerwaarde heer" tesamen met o.a. Arseen Devisch (eveneens in Oostende) medeauteur van het godsdienstboek Roeach was ( de omineuze band 3).

De pedomafia in het bisdom Brugge zit nog altijd in het zadel.
Overigens: Masschelein was in 1994-1995 (verschijningsdatum van dit boek) 40 jaar oud (daar kann men dan toch niet van "jeugdzonden" spreken).

Anoniem zei

Wat een raar artikel.

Het is vreemd hoe er naar Paus Johannes-Paulus II verwezen wordt als “de Poolse Paus”; de afkomst van een Paus voor de hele Kerk belang blijkt belangrijker te zijn dat het feit dat hij pas vorig jaar heilig verklaard is, of zijn ze dat al vergeten.

Het is even vreemd dat die andere Paus – hoe heet hij ook weer? - die toen ook heilig verklaard is, helemaal niet in de encycliek voorkomt.

Het is nog vreemder dat het Kerknet artikel amper over de ‘encycliek’ van Bergoglio spreekt, terwijl de socio-economische encyclieken van JP ii vanuit de vergetelheid getrokken worden. Goed, ze staan als referenties in Bergoglios encycliek, maar het is typisch voor Kerknet te denken alsof er ooit maar één paus geweest is. Waar zou dat aan liggen? Je begint je af te vragen of het lijk van JP ii niet bij Danneels in de diepvries ligt. Het opvrijen van JP ii door Kerknet is misselijkmakend, en dan zeggen ze niet eens dat hun superheld heilig verklaard is.

Het is ook vreemd hoe Kerknet vergelijkingen met Rerum Novarum wil trekken. Alsof er geen verschil zou bestaan tussen het pleidooi van de arbeiders en de relatie tussen arbeider en kapitaal aan de ene kant, en het milieu aan de andere.

En waarom wordt er naar een encycliek verwezen van voor 1965? In die zin kan Leo xiii geen noemenswaardige encycliek geschreven hebben, tenzij natuurlijk, ze Rerum Novarum willen ontkrachten.

Maar laat er geen twijfel over bestaan, Rerum Novarum is het enigste zinvolle document dat er in de laatste 300 over socio-economische ontwikkeling geschreven is. Leo xiii had de antwoorden op het vermeende probleem tussen arbeider en kapitaal reeds beantwoord, lang voor de Bolsjewieken revolutie zijn gaan stoken, en een economisch stelsel opgericht hebben dat ondertussen gefaald heeft en opgeheven is.

Daarbij komt, dat JP ii zich niet leent om op het huidige ecologische denken toe te passen.

In de jaren ‘80 van vorige eeuw, sprak men tenminste nog over milieuvervuiling, over energieverspilling, over de bescherming van het regenwoud. Vandaag blijkt dat niet meer te bestaan. Vandaag kan men alleen milieutaxen heffen, en financiering leveren om soja te kweken. Ironisch genoeg worden vandaag de regenwouden omgehakt door sojakwekers om meer soja te kweken en meer subsidie te verkrijgen. Bergoglio moedigt dit indirect aan in zijn encycliek.

Laten we ook niet vergeten dat in de tijd van JP ii, het Westen nog industrie had en er nog arbeiders in het Westen waren. Sinds de introductie van de Euro alleen heeft Europa 50% van haar productie naar China gebracht. Is dat wat JP ii bedoelde toen hij aanspoorde tot een “diepgaande verandering van de moderne consumptiemaatschappij, in het bijzonder in de rijke landen”.

Ecologie is een ideologie en een pseudo-godsdienst. En de post-conciliaire syncretische en oecumenische bastaardkerk heeft nu een theologie waarmee de natuur aanbeden kan worden. Dat wordt duidelijk in het vierde deel van Bergoglios ketterse encycliek.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer