donderdag 9 april 2015

Jozef De Kesel verkondigt een nieuwe religie:

Paasessay van mgr. Jozef De Kesel in Tertio

In een bezinnend paasessay in het weekblad Tertio heeft bisschop van Brugge Jozef De Kesel het over een bijzondere paradox. Hij beschrijft hoe in de 19de en tot in de 20ste eeuw het christendom verweten werd dat het wereldvreemd was en irrelevant was voor het reële leven [Bronnen?]. Zelfs het existentialisme in de vorige eeuw betoogde dat je in de strijd voor rechtvaardigheid nooit ten volle kon rekenen op christenen, omdat die steeds het hiernamaals voor ogen houden [Waar is het ''existentialisme" nu?]. Die visie lijkt vandaag in het Westen verschoven naar het tegendeel, waarbij het christendom de aanbeveling krijgt om zich niet met de uitbouw van de samenleving bezig te houden en zich vooral niet te profileren. [Van wie krijgt het Christendom die aanbeveling?]

Bisschop De Kesel betoogt dat het christendom zich niet kan veroorloven om meer met de hemel dan met de aarde bezig te zijn [Kan tellen als uitspraak!].

Dit is bijvoorbeeld in totale tegenspraak met hetgeen Paulus ons leert:

Col 3:1  Zo gij dan met Christus verrezen zijt, zoekt dan ook naar wat hierboven is: waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand.
Col 3:2  Weest bedacht op wat daarboven is, en niet op het aardse.De Kesel: "Het geloof handelt wel degelijk over het bestaan hier en nu." [Ketterij!]

Het zieleheil van de gelovigen is de eerste wet van de Kerk.

Christus zegt:

Joh 17:9  Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen, die Gij Mij hebt gegeven, omdat ze de uwen zijn.


De Kesel: "De scheiding van Kerk en staat noemt de bisschop van Brugge een goede zaak." [Dit is ketterij!]

Syllabus Errorum
Verzameling van dwalingen die in de verschillende publicaties van Paus Pius IX bestreden werden:
8 december 1864

55. De Kerk moet van de staat en de staat van de Kerk gescheiden worden.


Met andere woorden, zeggen dat "De scheiding van Kerk en staat een goede zaak is." is een door Paus Pius IX veroordeelde dwaling!


"De geschiedenis heeft ons geleerd dat een monopoliepositie van een bepaalde godsdienst of levensovertuiging niet goed en onhoudbaar is." [Wat bedoelt De Kesel hier? Wat met "Uw Rijk kome"?].

De Kesel: "Maar het heil van de wereld en het menselijke geluk moet het christendom wel ter harte gaan, wil het goed nieuws zijn voor mensen." [Ketterij!]

Het "menselijk geluk" is niet "het heil van de wereld". Wat De Kesel hier schrijft, grenst aan satanisme.

Christus is de Heiland. Hij is de Redder van de Wereld die ons het heil brengt, namelijk de Blijde Boodschap, het Evangelie, dat Christus dus de mens definitief van het kwade verlost heeft en dat individuele redding dus mogelijk is!

Dit heeft niets te zien met het menselijke geluk! Dat zou De Kesel toch wel mogen weten, daar zijn kathedrale kerk de Sint-Salvator is!


"Mensen die God willen dienen, doen dat best door elkaar te dienen. [Ketterij!]

Wat leert Christus ons?

Mar 12:28  Een der schriftgeleerden hoorde hun woordenwisseling, en kwam naderbij. Daar hij inzag, dat Hij hun goed had geantwoord, vroeg hij Hem: Wat is het allereerste gebod?
Mar 12:29  Jesus antwoordde hem: Het eerste is: Hoor Israël; de Heer, onze God, is de énige Heer;
Mar 12:30  gij zult den Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht.
Mar 12:31  Het tweede is dit: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Groter dan deze geboden is er geen.Door elke mens met eerbied en respect te benaderen zoals iedereen zijn eigen broer of zus zou behandelen [Wat? Ik denk dat er heel veel vetes bestaan tussen broers en zussen. Wat een nonsens!].

Mar 12:31  Het tweede is dit: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.


Het gaat God ter harte wat er met ons en in deze wereld gebeurt. De Kerk wil – vanuit haar geloofsovertuiging – een bijdrage leveren aan de opbouw van een menswaardige samenleving."

Ik denk, dat De Kesel zich op dit ogenblik best bezig houdt met de jacht op pedofiele priesters! Daar heeft hij, na enig aandringen, intussen wel enige ervaring mee!

Bron: Kerknet/Tertio


Link:

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=130735


MEN KAN ZICH DE VRAAG STELLEN OF DE KESEL WEL DE BETEKENIS VAN HET WOORD 'KATHOLIEK' KENT!

UIT HETGEEN HIER STAAT, BLIJKT DUIDELIJK DAT DE KESEL DE WARE LEER NIET VERKONDIGT!

HIJ IS DUS GEEN KATHOLIEK EN DUS VERLIEST HIJ HET AMBT VAN BISSCHOP VAN BRUGGE! 

5 opmerkingen:

Anoniem zei

De Kesel zal geen apostolische administrator over de vloer willen - vandaar.

Hij verkondigd het nieuwe magisterium van de vrijmetselarij.

---
N.B. de fouten die lui beginnen te maken zijn zo groot, dat je niet eens meer naar de antwoorden in een catechismus of het kerkrecht moet zoeken, maar gewoon kan beantwoorden door letterlijk de Bijbel te citeren: Jezus zei (als antwoord op de schriftgeleerde...)

Anoniem zei

DE HAND VAN HET GRAND ORIENT ZIT ACHTER DE PROVINCIALE ADMINISTRATIE VAN DE FRANCISCANEN VAN DE IMMACULATA (FI)

Firenze is de geliefkoosde Italiaanse bestemming bij uitstek voor toeristen, culinaire fijnproevers, kunstminnaars, atheïsten, en vooral vrijmetselaars. Er is geen stadsbuurt waar er geen tempel gevonden kan worden. Omwille van het grote aantal vrijmetselaars, is er dan ook geen organisatie, zij het religieus of seculier, waarin de vrijmetselarij geen invloed uitoefent.


SINDS 1960 SPREEKT DE KERK NIET MEER OVER VRIJMETSELARIJ, EN INDIEN TOCH ...

E.H. florido Ulli (SI), Alfons Maria Kardinaal Stickler, Bisschop Rudolf Graber (van Regensburg) en diens leerling E.H. Manfred Adler, en Robert Prantner, zijn een paar voorbeelden van anti-maconnieke auteurs, die na de publicatie van hun onderzoek, vernietigd zijn – job verloren, uit hun order gezet, geridiculiseerd in de massamedia, verbannen, op pensioen geplaatst etc – en misschien zelfs vermoord.

Zelfs Kardinaal Ratzinger als prefect van de Congretatie van de Geloofsleer verwachtte het ergste toen hij zich in 1983 uitsprak tegen de stelling dat het Kruis en Loge compatibel zouden zijn. Hij is sindsdien door vrijmetselaars binnen en buiten de Kerk gehaat, o.a. door de pornografie verzamelende, mediageile, vrijmetselaar opvrijende vrijmetselaar Toni Faber, decaan van de Kathedraal van Wenen.


FIDES CATHOLICA - een tijdschift dat vrijmetselarij veroordeeld.

In de rest van Europa wordt vrijmetselarij evenzeer gemarginaliseerd, in de mate dat het een media taboe is, waar de paar religieuze schrijvers die vrijmetselarij durven veroordelen als "praatjesmakers" weggewuifd werden. Tot in 2006, toen de Franciscanen van Immaculata het tijdschrift "Fides Catholica" uitbrachten.

De redacteurs waren E.H. Serafino Lanzetta Maria, docent moraaltheologie aan het kloosterseminarie van de Onbevlekte Voorspreekster en E.H. Paolo Maria Siano (FI). Twee vooraanstaande experts in vrijmetselarij in de orde van de FI, en waarschijnlijk de hele katholieke Kerk. In de eerste oplage van Fides Catholica kwamen ze direct met de deur in huis vallen met een artikel tegen vrijmetselarij: "Een studie naar de onverzoenbaarheid tussen vrijmetselarij en Katholieke Kerk." Ze toonden aan hij "moderne vrijmetselarij", sinds haar oorsprong in 1717 gekarakteriseerd is door "verlichte en magisch-esotherische" componenten, met als doel "dogmatisch fundamentalisme" te overstijgen, en de "waarheid" te openbaren, zodat mensen samen konden komen in een brede en natuurlijke religie, zonder de "subjectiviteit van het individu" (of Vrije Wil) dat God aan de mensen geeft.

Deze beschrijving is een hele boterham. Maar anders gezegd: vrijmetselarij streeft ernaar de dogma's van de Kerk te vernietigen, een alternatieve "waarheid" te openbaren, en de vrije wil en het individu te vernietigen.

Vele andere anti-maconnieke artikels volgden en E.H. Siano werd in het openbaar door de Loge Broeders aangevallen, met de gebruikelijk mengeling van ridicule en irrationaliteit werd op hem toegepast.

***
Ik wil hier even kwijt dat een dorpspastoor of eender welke andere priester zich niet opeens “voorganger” kan gaan noemen in plaats van priester of pastoor, zonder verdere uitleg te geven. Confronteer hen; en vraag hen naar zijn positie t.a.v. vrijmetselarij voor je je zielenheil aan ‘een voorganger’ toevertrouwd.

Anoniem zei

COMMISSARIAAT (FRANCISCANEN VAN DE IMMACULATA) OMWILLE VAN HUN OPPOSITIE TEGEN VRIJMETSELARIJ.

Uit recente evenement en vooral sinds het begin van de provinciale administratie voor de Franciscanen van de Immaculata in juli 2013, blijkt de oorspronkelijke verdenking te bevestigen; de FI betalen nu voor hun oppositie tegen de vrijmetselarij.

De redacteurs van het tijdschrift 'Fides Catholica' zijn verbannen: E.H. Lanzetta naar Oostenrijk, en E.H. Siano naar Afrika.

Het staat in ieder geval als een paal boven water dat de vrijmetselarij in Firenze de FI haatte en hen ervan beschuldigde de dialoog tussen vrijmetselarij en Kerk verhinderde. Dit blijkt uit een recente kolom in het Italiaans dagblad La Nazione door Giovanni Pallanti (historicus en voormalig christen-democratische burgemeester van Firenze, en grootmeester):

"Toen in maart 2013, (in de kerk van Ognissanti in Firenze van de F. vd I.) deze Orde twee boeken van E.H. Paolo Maria Siano presenteerden (de "Handleiding" tot vrijmetselarij, en "Vrijmetselarij tussen mysticisme, rituelen, en symbolisme") die in 2012 uitgegeven waren door de uitgeverij van het klooster, dat ook het tijdschrift Fides Catholica uitgeeft, dacht ik dat het een historisch evenement is."

"Nog nooit, voor zover ik weet, is vrijmetselarij bekritiseerd voor haar heimelijkheid en vijandigheid tegen de Kerk, in het bijzijn van zo velen. E.H. Lanzetta zat de vergardering voor. E.H. Siano gaf de lezing".


De dag daarop begonnen de problemen voor het Florentijnse klooster van de Franciscanen van de Immaculata..


Is dit toeval? Ik geloof niet in dergelijke toevallen.

Zeker niet omdat het voor de verandering niet de "traditionalisten", "de neo-pelagionisten" of "crypto Lefebvristen" waren die de boeken van de FI ter verdediging van het Geloof het vermelden waard vonden, maar een vooraanstaande vertegenwoordiger van de de linkse vleugel in de christen-democratische partij, die in het nieuwe Bergoliaanse Sanhedrin niet als reactionair bestempeld kan worden, zonder verdere uitleg te eisen.


En wat blijft er dan nog over van "dialoog tussen vrijmetselarij en de Kerk"?

De Kerk, hoe modernistisch ook, zal niet meer op twee oren kunnen slapen. In Ognissanti in Firenze heerst er vrede onder de provinciale administratie - de vrede van het kerkhof.

Anoniem zei

Maar toch denkt Begoglio de dialoog tussen vrijmetselarij en Kerk verder te kunnen zetten:

Men kan niet anders dan met afgrijzen kijken naar de “interviews” tussen Eugenio Scalfari (uit de maconnieke familie van de Scalfari’s. Antonio Scalfari heeft in de 18de E de Loggia della Calabria uniforme opgericht)) en Bergoglio (paus) die in de media wereldwijd veel aandacht genoten hebben.

Dit is dus zo een “dialoog” tussen vrijmetselarij en de Kerk – waarin Bergoglio zijn opmerkingen over “2% van priester zijn pedofiel” gemaakt heeft, en verder bewezen heeft dat hij zelfs zijn eerst-communie catechismus totaal vergeten is. Bergoglio beweerde dat de “verdoemde zielen vernietigd worden” (ik benadruk: dit is inderdaad een citaat vanwege de ‘paus’, en “je moet niet in God geloven om naar de hemel te gaan; je moet gewoon je geweten gehoorzamen” en andere ketterijen.

Het huiswerk dat Scalfari aan Bergoglio gegeven heeft is (i) schaf het priesterschap af en (ii) schaf de personele God af.

En wat indien Bergoglio zijn huiswerk niet doet?

Gaat Bergoglio de dialoog verbreken, of gaat hij gewoon de wraak van God afwachten?

Hoe dan ook, niet lang meer en in het Vaticaan zal evenzeer de vrede van het kerkhof heersen.


BESLUIT:

De Kesel vertegenwoordigd het maconnieke atheistisch-satanishe magesterium – of anders administrateur.

Anoniem zei

DeKesel is hier helemaal van het rechte pad van het geloof afgedwaald.
De fixering op de wereld en op het geluk en de vriendschap met alle mensen is niets anders anders dan de wellnessideologie van zijn kompaan Godfried Danneels en van Roger Burggraeve;
de rampzalige gevolgen van Godfrieds geestelijk wanbeheer staan iedereen in Vlaanderen glasklaar voor de ogen.
Van Jef DeKesel kann men overigens niets anders verwachten:
niet zonder grond heet één van zijn boeken:
"Hoe is Uw naam?Waar zijt Gij te vinden?"
Niet lachen: wanneer men hier "Allah. Bij de Islam" zou antwoorden, vindt men inderdaad in de melding van DeKesel niets, maar dan ook niets wat hiertegen zou spreken.
Jef DeKesel is helemaal het christelijk kompas kwijt geraakt.
Quos deus perdere vult, prius dementat.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer