dinsdag 28 april 2015

Het bisdom Brugge en Jozef De Kesel zijn in paniek geslagen na een 'vlammende' brief van de jonge West-Vlaamse 'priester' Igor de Bliquy!

Kerknet: "Is er niets veranderd in het bisdom Brugge?"

“Na het ontbinden van de Commissie Adriaenssens in juni 2010 stonden de slachtoffers die zich hadden gemeld opnieuw in de kou. In die nadagen [Nadagen van wat?] werd mgr. De Kesel benoemd tot bisschop van Brugge. Er was één groot vacuüm rond de vraag wat moet en kan er nu gebeuren met de klachten van slachtoffers. De bisschop deed meteen beroep op Patrick Degrieck [!!!], priester en jurist van het bisdom, die medewerker was in de Commissie Adriaenssens [De Kesel klopte inderdaad bij de 'juiste' persoon aan! Hoe dom kan je zijn?]. Hij kreeg de uitdrukkelijke opdracht de slachtoffers van priesters uit het bisdom die ondertussen gekend waren uit te nodigen voor gesprek en al het mogelijke te doen voor erkenning en herstel”. Dat zegt Manu Keirse [!], emeritus hoogleraar verliesverwerking en voorzitter van de Interdiocesane Commissie voor de Bescherming van Kinderen en Jongeren.

“In die dagen werd ik gevraagd door de bisschoppenconferentie om op basis van mijn ervaring met verliesverwerking een nieuw beleid uit te tekenen voor opvang en herstel. Dat resulteerde in de oprichting van twaalf opvangpunten binnen de Kerk en de oprichting van de arbitragecommissie, een instantie buiten de Kerk opgericht, maar wel met haar volledige medewerking, op vraag van de parlementaire commissie. Het nieuwe beleid werd beschreven in de brochure 'Verborgen verdriet' [!] en op grote schaal verspreid. Ook in het bisdom Brugge werd zoals voorgesteld een Opvangpunt opgericht onder verantwoordelijkheid van Tine Van Belle, psychotherapeute en met als medewerkers: dr. Paul Lodewyck, psychiater met een bijzondere bekwaamheid in de forensische psychiatrie, Jean-Luc Cottyn, advocaat en Patrick Degrieck [!!!]. Er werd een oproep gedaan naar ongekende slachtoffers om zich te melden. Bij niet-verjaarde klachten of feiten gepleegd door een dader die nog in leven was worden de gegevens stelselmatig aan justitie doorgegeven. Voor verjaarde feiten werd met de slachtoffers gezocht naar gepaste herstelmaatregelen en een financiële tegemoetkoming volgens de tarieven die ook in de arbitragecommissie worden gehanteerd. Bij nog levende en nog actieve daders werden telkens concrete maatregelen voorgesteld, die steeds door de bisschop werden opgevolgd. De meeste daders zijn ofwel overleden of hoogbejaard en dus non-actief [!]."

Manu Keirse: “Naar aanleiding van de beroering bij benoeming van de priester in Middelkerke heb ik persoonlijk, op vraag van de bisschop, alle adviezen opnieuw doorgenomen. Ik deed ook navraag naar alle dossiers van slachtoffers [Hoeveel slachtoffers? Hoeveel daders? Hoeveel gevallen?] over priesters in het bisdom Brugge die bekend waren bij de 'Werkgroep Mensenrechten in de Kerk' en niet bij het bisdom. Alle dossiers werden grondig herbekeken en geëvalueerd. Wat de priester van Nieuwkerke betreft had zich toen één slachtoffer gemeld, met een klacht die door het slachtoffer zelf werd geminimaliseerd. De feiten werden door de priester hardnekkig ontkend. Toch adviseerde de commissie om de priester onmiddellijk op pensioen te doen gaan. Het was pas later en na de benoeming van zijn opvolger dat er nieuwe en zware klachten werden gemeld, die onmiddellijk aan Justitie werden overgemaakt. Het Opvangpunt startte ondertussen een intern onderzoek. Toen het gebeuren in de pers losbarstte, waren de feiten dus pas bekend en werden de klachten ook volgens de normale procedure onderzocht en behandeld. Ik kan persoonlijk getuigen uit de studie van alle gegevens en alle dossiers dat de bisschop op een zeer consequente wijze de instructies beschreven in de beleidsbrochures ‘Verborgen verdriet’ en ‘Van taboe naar preventie’ heeft opgevolgd [Klopt niet! In deze documenten is er géén sprake van "tweede kansen", wél van ZERO TOLERANCE!!!]. Er waait dus wel echt een nieuwe wind [???]. Ik kan niets anders dan verzekeren dat slachtoffers er terecht kunnen, worden gehoord en geholpen en dat naar daders consequente maatregelen worden genomen”.

Bron: Kerknet

Link:


http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=131346Enkele bedenkingen:

Het bisdom Brugge is in paniek! De jonge West-Vlaamse 'priester' Igor de Bliquy gooide de knuppel in het hoenderhok! Op een  zondagnamiddag (26 april 2015) verscheen er dit lange artikel op de eerste bladzijde van Kerknet! Geschreven door onze oudbekende Theo Borgermans. Inderdaad schijnt nu alleen nog de oudste garde van deze modernisten overgebleven te zijn om het gepruts in de omgang met pedofiel misbruik te verdedigen.

Manu Keirse produceert daar naar aanleiding van de brief en het interview van Igor de Bliquy zeer veel warme lucht! Hij vergeet ten eerste dat een bisdom geen vergoedingsbureau voor pedo- en andere -fiele schanddaden is! Ten tweede is het totaal onzinnig om naar de commissie Adriaenssens en haar opheffing te verwijzen! Of het bisdom Brugge nu zin heeft of niet, de slachtoffers moeten betaald worden en elke vertraging schaadt de Kerk nog meer.

Keirse spreekt dan over het geval van Middelkerke. Maar vergeet echter het ongelofelijke gepruts van De Kesel bij de gevallen Tom Flavez en Jeroen Claerhout en die zijn tot nu toe niet helemaal opgehelderd!

En dan het toppunt:

Patrick Degrieck wordt vermeld, de 'kerkjurist' van Brugge die destijds voor de misbruikgevallen verantwoordelijk was!

Keirse zou toch beter de 'Humo' eens moeten lezen, want dan zou hij weten dat Degrieck met Flavez bevriend was en hem zelfs onderdak verleende na zijn buitensmijting!

Citaat uit 'Humo':

"De Kesel heeft met de benoeming van Tom F. ook gezondigd tegen de richtlijnen van 'Verborgen Verdriet'.

Waarom heeft De Kesel die richtlijnen naast zich neergelegd?

De Kesel: 'De richtlijnen in 'Verborgen Verdriet' zijn de algemene benadering: nultolerantie. Maar wat doe je in een concreet geval?'

Degrieck heeft als kerkjurist de procedure in het Vaticaan begeleid.

Kurt Martens, kerkjurist aan de Catholic University of America in Washington betwijfelt echter of Degrieck alle informatie aan het Vaticaan heeft doorgespeeld.

Echter, Degrieck is een persoonlijke vriend van Tom F. F. woont in een huis van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën, de congregatie waarvan Degrieck Rector is. Degrieck geeft Tom F. met andere woorden onderdak."


EN

"Al even weinig geloofwaardig is de rol van kerkrechter Patrick Degrieck als 'bestrijder' van seksueel misbruik.

Nu is hij als directe medewerker van bisschop De Kesel in de afhandeling van de verjaarde dossiers, maar enkele jaren geleden was hij, met Tom F., nog de onlosmakelijke schaduw van Roger Vangheluwe. Geen verjaardag van de bisschop ging voorbij zonder dat zijn twee vrienden een kleine attentie afleverden.

Het blijft een mysterie waarom uitgerekend Degrieck, als enige geestelijke, een plek in de commissie-Adriaenssens heeft gekregen.

'En dan komt daar een vriend van Vangheluwe in te zitten,' zegt een bron in het bisdom. 'Het klopt gewoon niet!'

Degrieck heeft jarenlang gezeteld in raden van bestuur van katholieke instellingen die seksueel misbruik onder de mat veegden.

Met name in Tielt heeft hij de stellingenoorlog met de plaatselijke deken Leopold Lefebvre van dichtbij gevolgd.

Degrieck wordt boos bij de suggestie dat de penitentie van de Kerk en haar dienaren zelden oprecht lijkt.

In oktober 2010, enkele maanden nadat hij in de commissie-Adriaenssens had gezeteld, vertelde Degrieck dat de Kerk geen doofpotoperatie te verwijten viel..."Misschien kan Manu Keirse ook de volgende vragen eens beantwoorden?

1. WAAROM VERTROK PATRICK DEGRIECK NAAR HET BISDOM ANTWERPEN?

2. WAAROM BENOEMDE JOHAN BONNY DEGRIECK ALS JURIDISCH RAADGEVER BIJ DE DIENST VOOR CANONIEK RECHT VAN HET BISDOM ANTWERPEN?

De vlucht van een deel van de Brugse gay-lobby naar het bisdom Antwerpen onder de vleugels van Johan Bonny, de lieveling van Godfried 'kardinaal' Danneels, lijkt een feit!


Dat Keirse dan vaststelt, dat het bisdom de krachtlijnen van "Verborgen Verdriet" en "Van taboe naar preventie" gevolgd heeft, maakt de zaak niet beter. En kunnen ze nu niet eindelijk eens die eivormige stenen met de tunica albuginea van hun homepage verwijderen?

Het bewijst alleen maar de insufficiëntie van deze papieren.

Degrieck is dus ondertussen naar Bonny in Antwerpen gevlucht. Het roze broeinest in het Kortrijkse met het 'Centrum aan de Grote Kring' werd gesloten. De deelnemers eraan zijn in alle richtingen weggesprongen. De 'stuurgroepen' en andere 'federatiewerkgroepen' worden beetje bij beetje ontmanteld. De kopmannen van de liturgische verloedering zijn voor een groot deel naar het Antwerpse gevlucht, maar lopen ook graag 'super-sociaal' in bepaalde buurten in het Brusselse rond.

En nu het beste: "Er waait dus wel echt een nieuwe wind."

Potverdorie!

Het bisdom Brugge zwalpt stuurloos rond als een getorpedeerd slagschip op de oceaan! En de interne munitiekamers beginnen te exploderen (niet waar Igor?)!!!

Wel Jef De Kesel: Uw eigen stomme schuld!

Uw opdracht en taak is het de priesterkandidaten te selecteren op kwaliteit en wel op de eerste plaats of ze "capax" zijn voor het ambt van priester!


Dat is echter een essentiële voorwaarde om een geldige wijding door te voeren.

In dit geval heb ik zeer sterke twijfels.Kuisen, De Kesel, kuisen! Om te beginnen met Uzelf!

Hier schijnt een grote bende seksmaniakken en doofpotters aan de top te staan!

In de gegeven omstandigheden kan geen van deze tisten in de Heilig-Bloed-processie in Brugge meelopen! Dit zou dan blasfemie puur zijn.

Folklore is één ding, sacramentaliteit en religieus respect voor het Allerhoogste een ander.

En dat is dan nog het grootste punt van kritiek op de lamlendige verdediging van Manu Keirse en Theo Borgermans:

GEEN STICHTEND WOORD TE VINDEN!

GEEN SCHROOM!

GEEN SCHULD!

GEEN BOETE!

GEEN ZONDE!

GEEN BEROUW!

GEEN MOLENSTEEN!

GEEN OORDEEL!

GEEN HEL!

ALLEEN MAAR JURIDISCH GENEUZEL EN GELD!

NIET DAT ZE NIET ZOUDEN MOETEN BETALEN!

NEEN, ZE MOETEN RIJKELIJK BETALEN! ZONDER PROTESTEREN!
IN TOTALE DEEMOED! EN GEEN GEZEVER!

Zero tolerance!!!


EN BOETE DOEN!!!Uit de Heilige Schrift:

Mat 23:13  Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars, die het rijk der hemelen sluit voor de mensen. Want gij gaat er zelf niet in; en hen die er in willen, laat gij niet binnengaan.
Mat 23:14  Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars, die het goed der weduwen verslindt onder het vertoon van lange gebeden. Daarom zult gij zo streng worden geoordeeld.
Mat 23:15  Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars, die land en zee doorkruist, om één enkelen bekeerling te maken; maar als hij het geworden is, maakt gij hem tot een kind der hel, tweemaal erger dan gijzelf.
Mat 23:16  Wee u, blinde leiders, die zegt: Heeft iemand gezworen bij de tempel, dan is het niets; maar die zweert bij het goud van de tempel, is gebonden.
Mat 23:17  Dwazen en verblinden! Wat toch is meer, het goud of de tempel, waardoor het goud wordt geheiligd?
Mat 23:18  En: zweert men bij het altaar, dan is het niets; maar zweert men bij de offergave, die er op ligt, dan is men gebonden.
Mat 23:19  Verblinden! Wat toch is meer: de offergave of het altaar, waardoor de offergave wordt geheiligd?
Mat 23:20  Wie dus zweert bij het altaar, zweert bij dit en bij al wat er op ligt.
Mat 23:21  En wie zweert bij de tempel, zweert bij deze en bij Hem, die er in woont.
Mat 23:22  En wie zweert bij de hemel, zweert bij Gods troon, en bij Hem, die erop is gezeten.
Mat 23:23  Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars, die tienden betaalt van muntkruid, anijs en komijn; maar die nalatig zijt in het voornaamste deel van de wet: rechtvaardigheid, barmhartigheid en goede trouw. Dit moet men doen, en het andere niet laten.
Mat 23:24  Blinde leidslieden, die de mug uitzeeft, maar de kameel doorslokt.
Mat 23:25  Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars, die de beker en de schotel van buiten reinigt, terwijl ze van binnen vol schraapzucht en onmatigheid zijn.
Mat 23:26  Blinde farizeën; reinigt eerst de beker en de schotel van binnen, opdat ook de buitenkant rein moge worden.
Mat 23:27  Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars. Want gij zijt gelijk aan witgepleisterde graven, die van buiten wel mooi zijn, maar van binnen vol doodsbeenderen en allerlei vuil.
Mat 23:28  Zo schijnt ook gij van buiten rechtvaardig voor het oog van de mensen, maar van binnen zijt gij vol huichelarij en ongerechtigheid.
Mat 23:29  Wee u, schriftgeleerden en farizeën; gij huichelaars, die grafsteden bouwt voor de profeten, de gedenktekens der rechtvaardigen versiert,
Mat 23:30  en zegt: Zo wij hadden geleefd in de dagen onzer vaderen, dan zouden wij met hen geen deel hebben gehad aan de moord der profeten.
Mat 23:31  Gij getuigt dus tegen uzelf, dat gij zonen zijt van de moordenaars der profeten.
Mat 23:32  Welnu dan, maakt de maat uwer vaderen maar vol.
Mat 23:33  Slangen, adderenbroed, hoe zult gij de helse verdoemenis ontkomen?
Mat 23:34  Ziet, daarom zend Ik tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden. Sommigen van hen zult gij doden en kruisigen, anderen geselen in uw synagogen, en van stad tot stad achtervolgen,
Mat 23:35  opdat al het onschuldige bloed, dat op aarde is vergoten, over u moge komen: van het bloed van den rechtvaardigen Abel af, tot het bloed van Zakarias, den zoon van Barakias, dien gij gedood hebt tussen de tempel en het altaar.
Mat 23:36  Voorwaar, Ik zeg u: neerkomen zal dit alles op dit geslacht.
Mat 23:37  Jerusalem, Jerusalem, dat de profeten doodt, dat stenigt, die tot u zijn gezonden: hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels verzamelt; maar gij hebt niet gewild.
Mat 23:38  Zie, uw huis zal in puin blijven liggen.
Mat 23:39  En Ik zeg u: Van nu af zult gij Mij niet meer zien, totdat gij roept: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.


GOD HEEFT ZIJN EIGEN TEMPEL VERWOEST!
NU ZIJN WIJ AAN DE BEURT!

3 opmerkingen:

Anoniem zei

DeKesel is helemaal gek geworden.
Op de website van het bisdom Brugge op kerknet heeft hij nu gisteren ter gelegenheid van het 5-jarig buitensmijten van vanGheluwe de grootste onzin gepubliceerd:
(wel eerst zeer lang scrollen- eerst komt de litanie van de bedevaarten van het bisdom Brugge):
Eerst een paar inhoudloze zinnetjes; niet éénmaal valt het woord vanGheluwe, niet eenmaal wordt Jezus Christus of God aangeroepen, alles blijft uiterst vaag, en dan komt direct als aanhangsel (notabene als pdf) een gedicht van een slachtoffer.
In Brugge verstaan ze niets,geen theologie, geen psychologie, geen psychiatrie, en zelfs geen nederlands:
met alle respect voor dichters, maar hier is -en zeker uit de mond van DeKesel- in de brugs-westvlaamse context de volgende zin inhoudelijk en taalkundig afrijselijk:
"...Elke fout is de bron van nieuwe kansen".
Ahum.
De (inschattings)fout (van DeKesel) is de bron van nieuwe kansen (voor Flavez en Claerhout).

Dit is mentale chaos in puurste vorm, tohuwabohu, duivelse onzin- het tegendeel van de Logos.
Ongelooflijk!

Anoniem zei

Alarmsignaal knalrood: Jeroen Claerhout en de gezinsgroepen I

De beruchte ex-pastoor van Hooglede, beschuldigd van pedofiel misbruik met zeer substantiêle Verdachtsmomenten, verscheen gisteren voor het gerecht.
Bij een beetje googlen stoot men naast een lange reeks van preken en meditaties op www.preken.be (of deze geweldige hoop brol nu evangelizerend of wel eerder desevangelizerend werkt, is inderdaad een goede vraag) opeens op een nieuwsbrief van de "gezinsgroepen".
Op www.gezinsgroepen.be stoot men nu op een zeer mysterieus gezelschap:
een website zonder impressum, alleen een adres: Molenstraat 60, 2670 Puurs.
Een club, "gastvrij, in open ontmoeting, samen op weg, geînspireerd door "evangelische waarden";
De woorden God, Jezus Christus, christelijk, katholiek en Maria komen nergens voor.
Grondmotto's: "Geloven in goed gezelschap"-"Geloof en leven verweven".
Deze Club is "voor wie mensen willen zijn, waar ze staan en hoe ze zin wensen te geven aan hun leven... eigen zoektocht naar zingeving en inspiratie...op de duur zeer verrijkend en ver-reikend..."
Deze club is voor echtparen met en zonder kinderen, voor alleenstaanden, voor homo-partners met twee of ook alleen, voor gescheidenen, voor alleen opvoedenden, en voor kinderen is er een BBQ(Barbecue) of een wandeling of een weekend; "deze ervaringen zal het kind een leven lang meedragen"(sic).
anneer men interesse heeft voor deze Club (in het braafste geval een babbelclub) krijgt U na aanvraag een "kennismakingspakket"(sic) met daarin "instapdoosjes"(sic)(een bozewicht die nu aan de "geloofskoffer" en de "treur-/rouwkoffer" van de jeugdpastoraal in Vlaanderen denkt).
Een zeer mysterieuze zaak.
In de "Nieuwsbrief December 2010-Januari 2011" staat er een groot hoofdartikel "Geloof en leven verweven-het verhaal doet de ronde"- en nu wordt het pikant:
de gezinsgroep Waregem treft zich in Oeselgem;
Stefan en Els VanDorpe-Vandewiele (Wakken) en Dirk Vandenbroeke en Lieve Vandersteene, alles ouders van kinderen, spreken over "de crisis in de kerk en Léonard" (over vanGheluwe wordt merkwaardig genoeg niet gesproken NVDR); nog wilder wordt dit wanneer Geert Vandamme en Nadine Deloof(Oeselgem) dan zeggen: "...Ook de deelname en de inbreng van Jeroen, begeleidend Priester, is belangrijk.Jeroen situeert, helpt ons terug op dreef als we vastzitten (???NVDR) en geeft een andere kijk op de thematiek die we bespreken(???NVDR)"; iets later wordt dan nog gezegd "Gelukkig is er Priester Jeroen die ons steeds oppikt waar we staan..."(sic).
Als kriek vanboven op de taart leest men dan op het einde in dikke letters:
"Maak een kamertje vrij voor de Profeet"- dat is a.natuurlijk onzin;
maar b: in 2013 zat de oude bekende Arseen DeVisch, medeauteur van Roeach3 en godsdienstleraar in Oostende, bij een zeer merkwaardige cursus in het bisschoppelijk Eeckhouthuis "In het huis van de profeet" toch wel in de "slaapkamer".
Devos verliest zijn haar maar niet zijn streken.

In Westvlaanderen is men stapelzot geworden.
Dit heeft niets meer met het christendom en het katholiek geloof te maken.
En het belangrijkste: bij deze onzin zijn kinderen betrokken en in hoogste gevaar.

Jef DeKesel, wat gij van Uw papieren met "stil verdriet" en "Richtlijnen ....preventie...kerk" ook denkt en welke inschattingsfouten gij ook nog wilt begaan:
hier moet Gij ingrijpen en wel direct!

Anoniem zei

Gezinsgroepen II

Zoals Google direct uitspuwt bevindt zich in de Molenstraat 60 te 2670 Puurs het lokale CD&V-bureau en de lokale afdeling van het Davidsfonds (tiens-tiens);
de huisheer is Jos Vanachter, klaarblijkelijk gepensioneerd inspecteur van het vrij onderwijs.

De "gezinsgroepen" ressorteren overigens, zoals te lezen op de Website www.gezinspastoraal.be (in de zuil links aangevoerd onder "Partnerrelatie en Gezinsleven"), onder het IDGP, een interdiocesane organisatie v.d. gezinspastoraal, onder de bisschoppen staande, verbonden met de afdeling theologie der universiteit Leuven.(Aha!)
Het ganse gehuisvest in het (o schande!) Maria-Theresia-college, St.-Michielsstraat 6, Bus 3101, 3000 Leuven.
Wat een beerput!

Dit zijn geen "enkele slechte elementen" (sic Igor de Bliqui), dit is een wijd vertakt duivels netwerk, antichristelijk in zijn activiteiten en uiterst gevaarlijk voor kinderen.

En inderdaad: sedert de ontmaskering van vanGheluwe heeft zich niets fundamenteel veranderd.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer