donderdag 30 april 2015

Flater van de Week: Bert Claerhout "Op zoek naar Zacheüssen"

"Belangrijker dan de cijfers over het kerkbezoek is dat mensen kansen krijgen om God te ontmoeten."

Ten eerste, waar zouden de mensen de kans krijgen om God te ontmoeten buiten de kerk/Kerk?

Ten tweede, de ontmoeting met Christus was niet zomaar een vrijblijvende ontmoeting met God, want wat zei en deed Zacheüs?


Luk 19:8  Maar Zacheüs kwam bij den Heer staan, en sprak: Zie Heer, de helft van mijn vermogen schenk ik aan de armen; en zo ik iemand te kort heb gedaan, geef ik het vierdubbel terug.  


Ten derde zou Claerhout de mensen erop mogen wijzen, dat ze de Dag des Heren zouden moeten heiligen! (Derde Gebod)

Dat betekent dus dat mensen tenminste elke zondag naar de kerk zouden moeten gaan, om de zondag te heiligen. Want waar zouden ze dat anders moeten doen?

In een moskee, een synagoge of in een tempel, Claerhout?


Link:

http://www.kerknet.be/admin/files/assets/kerkenleven/documenten/kerkenleven_1430201697_151705.pdf
 

Allen die een moskee, synagoge of vrijmetselaarstempel bezoeken, zullen niet worden gered, want net daar wordt God geloochend!

1 Jn 2:22  Wie anders zou er nog leugenaar zijn, wanneer hij het niet is, die loochent, dat Jesus de Christus is? De Antichrist is hij, die loochent den Vader en den Zoon.
1 Jn 2:23  Wie den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet; wie den Zoon belijdt, heeft ook den Vader.

1 opmerking:

Anoniem zei

Eens te meer een duidelijk bewijs dat Bert Claerhout van het geloof niets, maar dan ook niets verstaat:
De geschidenis van Jezus en Zacheus toont uitdrukkelijk dat het Jezus is, die hier als het Woord Gods door de straten loopt (dat is notabene nu juist wat Danneels niet wou: "...dat het geloof nu op de straat rondloopt..."(m.b.t. het weerop levend succes van bedevaarten op het einde van zijn regime en zijn afkeur hiervan)
(Lees ook op kerknet/vicariaat Brussel-Hoofdstuk het artikeltje over de Lourdesgrot van Jette: "...bedreigd door sluiting door de ...kerkelijke autoriteiten...(less Danneels en DeKesel, nietwaar Jef?))
Zacheus is nieuwsgierig- en hij wordt geroepen door de Heer;
en dat is het tweede belangrijke aan deze geschiedenis:
het is de Heer die roept, die bekeert- niet de één of de andere bietekwiet van een interdiocesane dienst of organisatie.
Om het met de woorden van Corporis mystici Christi (Paus Pius XII) en van Paus Benedictus XVI te zeggen:
DE Hl. Kerk moet het aangezicht van Christus weerspiegelen.
Of de vaandeldragers en de betaalden van de noordbelgische bastaardkerk nu het "Gelaat van Christus" weerspiegelen: Danneels met al zijn schandalen (Borremans I en II, Roeach, Lanneau, van Gheluwe), Nonkel Roger vG, DeKesel met zijn nschattingsfouten, van Tom Flavez en Jeroen Claerhout en al die andere misdadigers gezwegen, de wetsvlaamse pastoor met de wonde aan zijn hand (NVDR: Bert claerhout, het betreft hier GEEN stigmatiseringswonde),Thomas, Avimo, de gezinsgroepen...:
natuurlijk niet.
Dit is hoogstens een onderdeel van een vroegere cvp-sekte(nu cd&v, over de c werd reeds zeer uitvoerig gediscussieerd)
(Bert C., Uw eigen dochter Saraht is toch de voorzitster vd cd&v in Gent-Je moet dan toch op de hoogte zijn!).
En wat het kerkbezoek betreft:
het Opus Dei, de dienst aan en vooral door God, is het belangrijkste in een mensenleven.
Het staat helemaal vooraan in de regel van de Hl. Benedictus:
God werkt hier voor ons en aan ons, in het getijdengebed, dat de Kerk uit het Oude Verbond heeft overgenomen (de Heilige Rest, Jef DeKesel!)en dat het Godsvolk vanaf het begin heeft gevormd, begeleid en gesterkt;
en in de sacramenten (de doop bij de geboorte en ieder jaar op Pasen plechtig weer beloofd, in de biecht, in het vormsel, in het huwelijk dat de echtgenoten aan elkaar toedienen, in het sacrament van de ziekenzalving met de biecht en het viaticum, in de priesterwijding en in het Hl. Misoffer): dit alles werd in de laatste 50 jaar stelselmatig kapot gemaakt in Noordbelgiê.
Jullie kunnen er fier op zijn!
Jullie hebben allles geprobeerd om de Heer uit Vlaanderen te verjagen-
inderdaad: we hebben veel te veel Jdassen en veel te weinig Zacheussen!
Maar het is de heer die roept- en Hij roept wie Hij wil; dat enigen Zijn roep niet horen of niet willen horen, is de keerzijde van de medaille.
"Hoe is Uw naam? Waar zijt Gij te vinden?": deze titel van en boekje van Jef DeKesel spreekt voor zich.
Het antwoord: niet bij Danneels, niet bij DeKesel, niet in Kerk&Leven (1984-affaire Jef Barzin), niet in Roeach bij Jef Bulckens en A. DeVisch en de vele hoofdzakelijk westvlaamse auteurs, niet bij R. burggraeve, niet bij Eric Dejaegher en de hem verstoppende westvlaams gedomineerde Oblaten (nietwaar Georges Vervust), niet bij al die pedofielen die zich aaan kinderen en vrouwen vergingen en aan doofpotterij deden en achteraf ook nog gedecoreerd werden (nietwaar René Stockman!)en zeker niet aan de afdeling Theologie van de universiteit Leuven waar op het Thomas-archief nog twee jaar na de ontmaskering van nonkel Roger vanGheluwe nog 68 preekjes, trailers en uitspraken van hem op het net stonden
(onvergetelijk zijn uitspraak één week voor zijn ontmaskering dat het misbruik van kinderen "een echts schande, ja, echt ambetant(sic!NVDR)" was).
Dies irae

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer