woensdag 29 april 2015

Bericht van de bisschop

Gisteren verstuurde mgr. De Kesel via e-mail onderstaand bericht naar de priesters, diakens, parochieassistenten en pastoraal werkenden van het bisdom Brugge.

Goede vrienden,

23 april is een datum die bij ons allen vele gevoelens oproept. Een datum die we niet achteloos mogen laten voorbijgaan. Daarom dit kort bericht. Om niet te vergeten wat kinderen is aangedaan. Wat gebeurd is, kan niet ongedaan gemaakt worden. Maar we blijven slachtoffers nabij om te helen en te helpen. Om ervoor te zorgen dat het niet meer gebeurt. Om elkaar daarin tot hulp en steun te zijn.


De groep ‘Mensenrechten in de Kerk’ heeft me een gedicht van een slachtoffer bezorgd. Ik stuur het jullie als bijlage [zie hieronder] mee als blijk van meeleven.

Met genegen groeten,

+ Jozef De Kesel
bisschop van Brugge

Link:

http://www.kerknet.be/bisdombrugge/nieuws_detail.php?ID=378&nieuwsID=131304Jozef De Kesel kruipt door het stof!

Een schitterend staaltje van laffe Appeasement-politiek!

Denken ze daar in Brugge ook aan de gewone gelovige, die ook slachtoffer is?

Denken ze daar in Brugge ook aan de gewone ongelovige, die ook slachtoffer is?

Denken ze daar in Brugge ook aan hen die door deze toestand hun zieleheil verloren zien gaan?UIT DE HEILIGE SCHRIFT:

Luk 13:6  En Hij sprak deze gelijkenis: Iemand had een vijgeboom, die in zijn wijngaard geplant was; hij kwam er vruchten aan zoeken, maar vond er geen.
 

Luk 13:7  Toen zei hij tot den wijngaardenier: Zie, al drie jaar kom ik aan die vijgeboom vruchten zoeken, en vind er geen. Houw hem om; waarom put hij de grond nog uit?
 

Luk 13:8  Maar hij antwoordde hem: Heer, laat hem dit jaar nog staan, totdat ik eerst de grond om hem heen heb omgespit, en bemest.
 

Luk 13:9  Misschien draagt hij het volgend jaar vrucht. Zo niet, houw hem dan om.

6 opmerkingen:

Anoniem zei

1/3
De periode van AD 313 tot 500, is de periode van de Grote Ketterijen. Een periode in de geschiedenis van Kerk na de kerstening van het Romeinse Rijk door Constantijn de Grote, dat Satan de ketterijen verspreidde; de Ariaanse Ketterij zijnde satans favoriete: Jezus is niet de mens-geworden zoon van God, Jezus is geen god en mens, alleen mens, daarom onderdanig aan God. Jezus is niet uit de doden opgestaan, want hij was nooit gestorven. En de rest van de 12 Artikelen geloven ze evenmin.

WAAROM IS ARIANISME DE FAVORIETE KETTERIJ VAN SATAN?

Toen Satan hoorde dat God zijn Zoon mens zou maken, zei Satan “non serviam”, (Ik zal niet dienen), omdat Satan het menselijk lichaam maar niets vindt. Satan is een engel, en vond de niet-lichamelijk vorm van engelen beter dan de menselijke vorm. Satan wilde God in de persoon van mens niet dienen. Daarom verspreid satan het gerucht dat Jezus wel mens is, maar geen God. Jezus kan niet God en mens zijn, aldus satan. Dit is essentieel om de Ariaanse ketterij te begrijpen; Arianen geloven dus niet dat Jezus de mens-geworden Zoon van God is. Hun probleem is de natuur van Jezus.

Vandaar ook dat satan de H. Maagd haat. De H. Maagd zei zo; “zie de dienstmaagd van de heer”, of i.a.w. “Ik zal wel dienen.” De H. Maagd is de anti-these van satan. Vandaar ook dat devotie aan de H. Maagd zo belangrijk is voor iedereen die de hemel in wil.

De Ariaanse Controverse is met het Concilie van Nicea afgehandeld – niet dat iedereen opeens ging geloven, maar voor zover het de Oosterse en Westerse Kerk betrof.


GODS AANVAL TEGEN HET ARIANISME

In de 4de en 5de E heeft satan dus die kluster ketterijen geïntroduceerd, waarvan Arianisme de belangrijkste is, maar de H. Geest heeft ook de Kerkvaders gesticht om de ketters te overmeesteren, en dit lijstje is vandaag belangrijk omdat hun inzichten en hun boeken ons vandaag tegen het Arianisme van de 21st E. (zie hieronder) kunnen beschermen. Deze zijn; de Griekse Kervaders; Gregorius van Nazianze, Basilius van Caesarea, Athanasius van Alexandria (deze laatste heeft persoonlijk met Bisschop Joris de Ariaan afgerekend). De grote Latijnse Kerkleraren zijn Ambrosius van Milaan, Hiëronymus van Stridon en Augustinus van Hippo. Er zijn er meer, maar deze zijn de belangrijkste uit de tijd dat Arianisme bestreden werd.

Anoniem zei

2/3
ISLAM ALS VARIANT OP ARIANISME

De ketterij van Islam (variant van Arianisme) volgde direct op de periode het Arianisme overwonnen was. Islam is gewoon de vederzetting van de Ariaanse controverse, alleen onder een andere naam. Moslims geloven PRECIES HETZELFDE als Arianen.

H. Johannes Damascenus (AD 676-749) is de eerste die Islam als katholieke ketterij geïdentificeerd heeft. Hij wordt door de sommigen de laatste van de Kerkvaders genoemd, door anderen de eerste scholasticus. Hij is auteur van de eerste Summa Theologica – ‘de Pege gnoseos’ (Over de Fontijn van Kennis)

In het laatste deel van het eerste boek – Hoofdstuk 101; ‘Perì hairéseōn’ (Over de Ketterijen) – legt hij Islam uit als een “bijgeloof van de Ishmaelieten”

http://orthodoxinfo.com/general/stjohn_islam.aspx

Ishmael is de zoon van Abraham en Agar, de dienstmaagd van de vrouw van Abraham, Sara. Sara kon geen kinderen krijgen, dus heeft Abraham maar een kind met de dienstmaagd verwekt. Toen heeft Sara ook een zoon gebaard, Isaak.

Ishmael was de slechte en Isaak de goede. Isaak werd de stamvader van de Joden, en Ishmael de stamvader van de niet-Joden. Maar met de komst van Jezus had afstamming geen belang meer. Jezus was stamvader voor iedereen die in Hem wilde geloven en Hem wilde volgen. Diegenen die in Jezus geloven zijn zonen van Isaak, en diegenen die niet in Jezus geloven, zijn zonen van Ishmael.

Daarom noemt H. Damscenus de niet-gelovigen de Ishmaelieten, de Arianen incluis. Het gaat hem dus over wie de goddelijkheid van Jezus wil aanvaarden en wie niet.

Damascenus beschuldigd Mohammed er specifiek van met een Ariaanse monnik gesproken te hebben met wie Mohammed de Bijbel doorgenomen heeft, waarna hij de Koran neergepend heeft.

Historisch onderzoek toont ook aan dat de Koran oorspronkelijk in een Syrisch dialect geschreven zou zijn. Volgens mohammedaanse traditie zou Mohammed in zijn vroege tienerjaren meegegaan zijn met karavanen naar Syrië waar hij de christelijke monnik Bahira (ook Segius de Monnik genoemd) ontmoet heeft. Als de moslims het zelf al zeggen.

Christelijke traditie houdt at Bahira Mohammed “geïnspireerd” zou hebben de Koran te schrijven. Laten we maar aannemen dat Bahira zelf de Koran geschreven heeft. Waarom zou Mohammed – volgens de christelijke tradities – Bahira / Segius de Monnik anders vermoord hebben? Om diens boek te pikken natuurlijk.

Anoniem zei

3/3
CATHARISME ALS VARIANT OP ARIANISME

en in dezelfde adem

CONCILIAIR KATHOLICISME ALS VARIANT OP ARIANISME

want ik zie geen verschil tussen Catharisme en de Conciliaire kerk.

In het kort verwerpt het Catharisme, net zoals het Arianisme de H. Drievuldigheid, en Jezus is niet de Zoon van God, geen God, en onderdanig aan God – in essentie identiek aan Arianisme en al haar varianten maar ook het Jodendom, Islam, maar vooral de hedendaagse Post-Conciliaire Kerk.

Arianisme is vandaag enorm relevant, omdat vandaag de helft van de ‘katholieke’ Kerk, zeker in België, Duitsland maar ook elders in meerdere of mindere mate, PRECIES HETZELFDE verkondigt als de Catharen.

We zien statistieken van de Duitse Bisschoppen conferentie die tonen dat 30% van Duitse kerkgangers (niet diegenen die alleen katholiek bij naam zijn, maar die wekelijks naar de kerk gaan) 35% van die groep gelooft niet dat Jezus verrezen is, 60% gelooft niet in een leven na de dood, 50% van priesters gaat niet ter biecht, onder de leken bijna niemand. En waarom is dat?

De Modernistische Kerk verwaarloosd de liturgie.
- Communie zonder eucharistie; De H. Mis is de herhaling van het Offer van Christus aan het Kruis. Modernisten en Arianen geloven dit niet dat dit heil brengt.
- De biecht bestaat zo goed als niet meer.
- Het Huwelijk is verloederd; communie voor hertrouwden, communie en huwelijk voor homo’s, opheffing van celibaat voor priesters – “overspel is tof”.
- De priesterwijding wordt verwaarloosd, en zeker de priesteropleiding – wie heeft priesters nodig wanneer er toch geen sacramenten meer bediend worden.
- Vormselcatechese bestaat niet meer, of tenminste, heeft helemaal geen inhoud meer.
- En er is geen priester meer te vinden voor een laatste sacrament en de begrafenismis is “verboden”. Van de requiemmis is helemaal geen sprake meer.

Blijft alleen het Doopsel als sacrament over. Net zoals de Catharen, die ook alleen het doopsel als enigste sacrament hadden; het Consolamentum.

Het Consolamentum is geen biecht. Het is een doopsel, waarmee alle zonden, verleden en toekomstig voor eens altijd vergeven zijn, en toegang tot de hemel verzekert. Dit rijmt evenzeer met hetgeen Bergoglio over de zonde te zeggen heeft. “Iedereen komt in de hemel. Iedereen”.

Dat maakt de Conciliaire Kerk toch Cathaars!! De statistiekjes uit Duitsland tonen hoe ze inderdaad niet in de Goddelijke van Jezus geloven, de Mens-geworden Zoon van God, mens en God tegelijkertijd, die gekruisigd is en begraven en verrezen.

Opnieuw, deze samenvattende Jezus-definitie geldt voor zowel de Arianen, de Moslims, de Joden, de Catharen en de Post-Conciliaire Kerk.

Dus, Arianisme, Islam, Catharisme, de Conciliaire Kerk, en eigenlijk ook het Jodendom belijden allen hetzelfde. Het “non-serviam” van de satan. Vrijmetselarij hoort er ook bij.

Neem daarbovenop dat de bolwerken waarin Arianisme en al haar varianten in bolwerken ontstaan is waar er historisch ook kinderoffers gebracht werden, ligt het voor de hand dat ze in de Conciliaire Kerk kinderen verkrachten en er geen erg in zien. (zie kinderoffers bij de Feniciërs)

Het leuke gaat zijn dat wanneer ISIS Europa binnenvalt, dat al die Conciliaire Katholieken zich tot Islam gaan bekeren – eigenlijk hebben ze zich al bekeerd, maar het zijn nog steeds katholieken bij naam.

Anoniem zei

Mijnheer Jef DeKesel (het geachte of geêerde laat ik hier uit eerlijkheid nopens mijn mening over U weg),

Uw briefje telt 101 woorden en juist 10 zinnen.
Zeer kort gecommenteerd:
-De 23 april 2010 zal nooit achteloos worden: hier werd eenmalig in de kerkgeschiedenis een "bisschop" buitengesmeten voor de afschuwelijkste misdaden.
Een jubeldag-eindelijk- voor zijn slachtoffers en voor de vele onschuldige offers van de pedofiliegolf die door de noordbelgische bastaardkerk met Uw vriend en compagnon Danneels aan de spits, meer als 25 jaar gepromoot, getolereerd en gedoofpot werd.
En een uppercut voor de vele meelopers en sympathisanten van deze Vieze boel, bijzonder in het bisdom Brugge; ze zijn er totnutoe niet van bekomen.
-Van vergeten is geen sprake.
Integendeel, ons geheugen is uitstekend en de archieven goed gevuld.
U kann ervan verzekerd zijn dat we deze vunzige boel helemaal zullen uitzuiveren.
-U moet helemaal niet bij de slachtoffers blijven: integendeel, daar waar U als professor voor fundamenteeltheologie in de jaren 90 niet protesteerde tegen het gebriuik van het godsdienstboek Roeach3 en het goede niet deed (om het Confiteor te citeren), schijnt mij Uw aanwezigheid bij de slachtoffers eerder te vergelijken met hyena's en gieren die bij de kadavers waken.
Dat U dan nog van "helen" en "helpen" spreekt:
Helen doet de Heer- Hij heet ook Heiland, wat in de noordbelgische bastaardkerk in de laatste decennia stelselmatig verzwegen werd.
Op het gebied van de verkondiging van het evangelie, naar Lumen Gentium toch het eerste munus van de bisschop, hebben alle noordbelgische bisschoppen, U incluis, totaal gefaald.
-Dat U nu nog zegt ervoor te willen zorgen dat dit niet meer gebeurt, waar U einde Oktober 2014 nog een recidiverende pedofiel opnieuw in Middelkerke wou "aan de slag laten gaan" en dan ook nog "niet op Uw beslissing wou terugkomen", is publieke schijnheiligheid van stomste Niveau.
-Uw "hulp" is daar niet gevraagd- het is Uw verdomde plicht deze Augiasstal uit te mesten en de slachtogffers te vergoeden, en wel zeer snel, direct, en onvoorwaardelijk.
En ook niet "elkaar": daders en slachtoffers kunnen niet met elkaar verwisseld worden- welke afschuwelijke onzin steeds weer verlocht wordt en steeds weer een bewijs is dat deze ganse diocesane top zonder Empathie is, zonder gezond mensenverstand, zonder een greintje echt katholiek geloof.
-Uw "blijken van medeleven" zijn zonder belang:
in de jaren 90, waar het belangrijk was om te spreken, heeft U gezwegen; als hulpbisschop van Danneels heeft U gezwegen.
Bij de affaire Gesquiere heeft U gezwegen.
U heeft gesproken op 29 en 30 Oktober bij de affaire Tom Flavez (spijtig genoeg foutief) en achteraf ook op de radio (ook foutief).
Een laatste bemerking:
De mens heeft geen rechten tegenover God, allen plichten;
Een bisschop heeft plichten tegenover God, tegenover zijn gelovigen, in volle trouw aan de lerr vande Hl. Kerk;
het geweten heeft "rechten" waar het plichten heeft.
Er bestaat echter geen recht voor de clerus op sexuele uiztbuiting van de gelovigen en ook geen plicht voor de gelovigen zich voor deze beer te offeren.
Fundamenteeltheologisch is Uw briefje wegwerppapier.

Jef DeKesel,
"Uw bisdom is een vuilnisbak en Gij zijt er het passende deksel op" (een wonderbaarlijk passend citaat van Cyprianus van Carthago)

Anoniem zei

De zaak gaat scheef.
Het verzameld theologisch verstand van bisschop DeKesel, de Professoren van het grootseminarie van Brugge en van daarmee sterk verbonden Mechelen-Brussel, van de theologische afdeling van de universiteit Leuven, van al de typen die in de diocesane en interdiocesande diensten zitten en beroepsmatig voor spiritualiteit en pastoraal zorgen en zich van de inmakaarverschrompelende vlees- (lees: geld-) -potten van de noordbelgische kerk voeden;
en dan zo'n klein onbenullig tekstje:
dat een paar heldhaftige posters op kavlaanderen (een critikaster sprak voor een paar maanden van " 3 man en een paardekop") hier het pleit winnen tegenover een drie-tot vierhonderdvoudige overmacht laat het ergste vrezen voor de modern-"katholieke" situatie in Vlaanderen.

Anoniem zei

Ik ben verbluft:
ik volg reeds zo lang het (helaas zeer weinige) wel en het (helaas) grote wee van de kerk in Vlaanderen.
Het was en is om te wenen. En ik hebe geen tranen meer, de ogen zijn totaal drooggeweend.
En dan komt deze website: een groot bliksemlicht aan de horizont.

"Ardet nec consumitur": Hij brandt en vergaat zelf niet tot as.
Deze leus van de vogel Phoenix, het symbool van de premonstratenzerabdij Grimbergen, past hier wonderbaar op kavlaanderen en de nieuwe evangelizering in Vlaanderen.
Proficiat en dapper voortdoen!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer