zaterdag 14 maart 2015

Kerknet: "Moeten vrouwen leiden in de Kerk?"

Op zondag 8 maart vond er naar aanleiding van Internationale Vrouwendag in het Provinciehuis [!] in Leuven een debat plaats over de positie van vrouwen in de katholieke Kerk. Katlijn Malfliet [Vice-rector KUL], Annemie Dillen [KUL], Rik Torfs [Flauwe KUL], Mieke Vanhecke [Gepensioneerd!] en Josian Caproens [IPB] riepen elk vanuit hun eigen gelovig engagement [Laten we lachen! Dit zijn allen ketters en afvalligen!] op tot meer diversiteit in de Kerk. [De ondankbare 'klagers' in kwestie zijn allemaal lui van 5.000 euro per maand netto en méér! Op kosten van de Kerk!]

In Vlaanderen is 76% van de lekenpastores in de zorg vrouwelijk en bij de parochieassistenten is dit zelfs 86% [Alle 'lekenpastores' en 'parochieassistenten' buiten smijten NU!]. Daar tegenover staat dat vrouwen zo’n 10% uitmaken in de samenstelling van de bisschopsraad die het centrale beleid van een bisdom uittekent. Volgens Katlijn Malfliet spreken de cijfers voor zich: “Vrouwen binnen de katholieke Kerk zijn oververtegenwoordigd aan de basis, terwijl zij amper inspraak hebben aan de top”. [Alsof 'de top' iets te zeggen zou hebben!]

Omdat vrouwen op dit moment geen toegang krijgen tot de ‘gewijde ambten’, is vrouwelijk leiderschap binnen de katholieke Kerk wel aanwezig, maar kerkjuridisch gezien geen evidentie. “Het verbod om vrouwen tot priester te wijden én het feit dat bestuurs- en wijdingsmacht samenhangen, is een dodelijke cocktail die vrouwen er op dit moment toe veroordeelt om tweederangsburgers te zijn”, aldus Rik Torfs. [Wat een waanzinnige praat!]

Vanuit de overtuiging dat diversiteit binnen alle kringen van de Kerk een meer inclusief en evenwichtiger beleid mogelijk maakt, riepen de sprekers de geëngageerde gelovigen dan ook op om vanuit de eigen kritische loyaliteit mee beweging te maken. Mieke Van Hecke spoorde het talrijk aanwezige publiek [68 man] aan om "samen stappen te zetten om verandering te brengen in de Kerk die ‘onze Kerk is’, want wij zijn finaal de Kerk.” Josian Caproens eindigde met de woorden: laten wij onze krachten bundelen en verder gaan. [naar de hel!]

Bron: Kerknet


Enkele bedenkingen:


1. De vraag rond de priesterwijding van vrouwen is definitief beantwoord door Paus Johannes Paulus II. De leer dat vrouwen geen priester gewijd kunnen worden is onfeilbaar, ook al is het formeel nog geen dogma.

2. Wie iets anders eist of verkondigt staat niet meer in volle gemeenschap met de Katholieke Kerk en dient volgens can. 1371 met een rechtvaardige straf - excommunicatie niet uitgesloten - gestraft te worden.

3. De priesterwijding koppelen aan het verwerven van 'macht' binnen de Kerk is satanisch!

4. De Kerk is er niet om machtsgeile mannen of vrouwen in bepaalde machtsposities te brengen.

5. Nederigheid is het hoogste goed in de Kerk!

6. Heiligheid moeten we nastreven! Géén macht! Macht is des duivels!

7. Uit de Heilige Schrift:

Mat 4:8  Weer nam de duivel Hem mee naar een zeer hoge berg, en toonde Hem alle koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid.
Mat 4:9  En hij zeide: Dit alles zal ik U geven, zo Gij neervalt en mij aanbidt.
Mat 4:10  Toen sprak Jesus: Ga heen, satan; want er staat geschreven: "Gij zult den Heer uw God aanbidden, en Hem alleen dienen".


2 opmerkingen:

Anoniem zei

We moeten evenmin ijveren eerste rangsburgers te zijn. De Kerk doet geen burgers, maar de Kerk redt zielen.

Anoniem zei

Typisch? Ze stellen het als een vraag.

"Moeten vrouwen leiden in de Kerk?"

Zij hebben het natuurlijk over de macht.

Wat ze vergeten zijn de kloosterorders, de scholen, de ziekenhuizen, en de rest.

Vrouwen hebben eeuwen lang een onmisbare rol gespeeld in de katholieke maatschappij, op het hoogste niveau, maar sinds vrouwen de Pil en abortus van de ziekenkas terugkrijgen is het bergaf gegaan met de vrouw.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer