maandag 9 februari 2015

Richard Nicolaus Graaf van Coudenhove-Kalergi en de Europese Unie

Enkele uitspraken van de Graaf:


"Der Mensch der fernen Zukunft wird Mischling sein. Die heutigen
Rassen und Kasten werden der zunehmenden Überwindung von
Raum, Zeit und Vorurteil zum Opfer fallen. Die eurasischnegroide
Zukunftsrasse
, äußerlich der altägyptischen ähnlich, wird die

Vielfalt der Völker durch eine Vielfalt der Persönlichkeiten
ersetzen."


"De mens van de verre toekomst zal een hybride zijn. De huidige
rassen en kasten zullen het slachtoffer worden van de toenemende
overstijging van ruimte, tijd en vooroordelen. Het euro-aziatische
negroide toekomstras, uiterlijk vergelijkbaar met het Oud-Egyptische,
zal de verscheidenheid van de volkeren vervangen door een verscheidenheid
van persoonlijkheden."

Uit 'Adel' p. 17


"Hier wächst die Gemeinschaft zwischen Lenin, dem Mann aus ländlichem
Kleinadel, und Trotzki, dem jüdischen Literaten, zum Symbol."

"Hier groeit de gemeenschap tussen Lenin, de man uit de kleine landadel,
en Trotski, de Joodse literator, tot symbool."

Uit 'Adel' p. 36


"Eine geistig-urbane Herrenrasse ist in Bildung."

"Een geestelijk-urbaan herenras is in opbouw."

Uit 'Adel' p. 40


"So hat das geistige Herrenvolk der Juden unter Zügen
des Sklavenmenschen zu leiden."


"Zo heeft het geestelijke herenvolk van de joden onder de slagen
van de slavenmensen te lijden."

Uit 'Adel' p. 42


"Der Sozialismus, der mit der Abschaffung des Adels, mit der
Nivellierung der Menschheit begann, wird in der Züchtung des
Adels, in der Differenzierung der Menschheit gipfeln. Hier, in
der sozialen Eugenik, liegt seine höchste historische Mission,
die er heute noch nicht erkennt: aus ungerechter Ungleichheit
über Gleichheit zu gerechter Ungleichheit zu führen, über
die Trümmer aller Pseudo-Aristokratie zu echtem, neuem Adel."


"Het Socialisme, dat met de afschaffing van de adel, waardoor
de nivellering van de mensheid begon, zal met het kweken van de
adel, culmineren in de differentiatie van de mensheid. Hier, in
de sociale eugenetica, ligt zijn hoogste historische missie,
die vandaag nog steeds niet onderkend wordt: uit onrechtvaardige
ongelijkheid, over gelijkheid, naar rechtvaardige ongelijkheid te
leiden en dat op de puinhopen van alle pseudo-aristocratie naar
echte, nieuwe adel."

Uit 'Adel' p. 44


Link naar 'Adel' van Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi:

http://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/2013/12/coudenhove_adel.pdfHET IS DUIDELIJK, DAT COUDENHOVE-KALERGI
DIE DOOR EN DOOR BEÏNVLOED WAS DOOR
FRIEDRICH NIETZSCHE, NOG WAANZINNIGER
WAS DAN FRIEDRICH NIETZSCHE ZELF.

HOE IS HET MOGELIJK DAT EEN DERGELIJK FIGUUR 
ALS EERSTE DE KARLSPREIS IN AKEN KRIJGT??? 

DE KARLSPREIS PRETENDEERT TROUWENS 'CHRISTELIJK' ZIJN...

De directie van het „genootschap voor de toekenning van de Internationale Karelsprijs Aken” kiest de winnaar. Uit hoofde van hun functie behoren de burgemeester, de domproost en de rector van de RWTH Aken tot dit orgaan. Hierbij komen zes gekozen en vier door de fracties van de stadsraad afgevaardigde leden. De raad kiest daarnaast ook nog twee zogenaamde „wereldburgers”, die zich voor Europa inzetten, maar niet uit Aken komen. Twee bijkomende leden vertegenwoordigen de Stichting Karelsprijs.

WIE ZIJN DAT DAN?

EN HET WORDT NOG WAANZINNIGER:

Patronen van der Stichting Internationaler Karelsprijs Aken:

Z.M. Koning der Belgen Philippe
Z.M. Koning Felipe VI van Spanje
Z.K.H. Groothertog Henri van Luxemburg
Z.E. dr. Heinz Fischer, Bondspresident van de Republiek Oostenrijk
Joachim Gauck, Bondspresident van de Bondsrepubliek Duitsland


NATUURLIJK DAT HERMAN VAN ROMPUY DE KARLSPREIS KREEG!

MAAR, HERMAN VAN ROMPUY KREEG OOK NOG DE

European Prize Coudenhove-Kalergi 2012
“Peace and the European idea”VAN DE WEBSITE VAN DE EUROPESE COMMISSIE:

HERMAN VAN ROMPUY:

"Count Coudenhove-Kalergi is a familiar figure for me, or should I say a familiar face. I was first introduced to his thinking when a fellow student in Leuven devoted her thesis to his works. And today, every morning, I enter the building of the European Council and I pass along a gallery of portraits, and it opens with a portrait of the very first winner of the Karlspreis, Richard Coudenhove-Kalergi."

Van Rompuy bekent, dat hij Coudenhove-Kalergi kent vanuit zijn studententijd in Leuven. Eén van zijn medestudenten maakte een thesis over de graaf.

Blijkbaar hangt er ook nog een portret van Coudenhove-Kalergi in het gebouw van de Europese Raad.

WAAROM???

Van Rompuy geeft ons het antwoord:

"Nor did he see Europe's political journey, from a market and a trade bloc to a full-blown political entity with its own Parliament, its own currency, its own flag, a common foreign policy. And even its own unofficial capital, Brussels, a choice he had remarkably foreseen already in 1934!"

Zowel de vlag en het volkslied van de Europese Unie kwamen er op voorstel van Coudenhove-Kalergi.

Nu blijkt zelfs dat Coudenhove-Kalergi al in 1934 Brussel voorstelde als de hoofdstad van Europa!!!

Waarom kan een racistische graaf dit er allemaal doordrukken?

Coudenhove-Kalergi was duidelijk een communist!

Hij haatte het Christendom!

En toch is deze heiden, zoals hij zichzelf omschrijft, het toonbeeld van de Europese 'christendemocratie'!

Delen van de Kerk, die door de vrijmetselarij geïnfiltreerd zijn, zijn hier medeplichtig! 

Het is duidelijk dat Europa door een satanische sekte wordt bestuurd! 

Herman Van Rompuy in 2012 met Josef Höchtl, die de voorzitter van de Coudenhove-Kalergi Vereniging vertegenwoordigt

Angela Merkel in 2010 met haar Kalergi-prijs, samen met Josef Höchtl en Prins Nikolaus von Liechtenstein

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Het eigen voorstel voor de Europese Vlag van Coudenhove haalde het juist niet: het was te christelijk. Met name het kruis werd eruit verwijderd. De Paneuropese Unie, gesticht door Coudenhove gebruikt die nog altijd.

Anoniem zei

Dat boekje "adel" lijkt een beetje op "de Protocollen van de Wijzen van Sion."

Hij zal het van de priester geleerd hebben die zijn ouders gehuwd heeft. Die priester lijkt op de auteur van de eerste uitgave van de Protocollen.

(een jeuziet complot natuurlijk)

Maar ik zal hieronder uitgebreid uitwijden.

Anoniem zei

Op het einde van de 19de Eeuw was er in Japan naast pro-maconniek sentiment ook vaak anti-maconniek sentiment.

De anti-maconnieke strekking verwarde maar al te graag het woord ‘jood’ met het woord ‘vrijmetselaar’.

De pro-maconnieke strekking: geleid door lui zoals Yoshino Sakuzo, vrijmetselaar, christen en prominent figuur in Liberalisme in Japan.

In de anti-maconnieke strekking vinden we figuren zoals de Franse Catholieke misionaris in Japan; Francois Désirée Ligneul (1847-1922) wiens kritiek op vrijmetselarij “De Geheime Organisatie” in Japan verboden is. Het boek is een “Protocollen van de Wijzen van Zion”, voor dat de Russische Protocollen geschreven waren.

In 1905: het woord antisemitisme en zionisme komt voor het eerst terug in Japan in het pro-semitische artikel “Antisemitisme en Zionisme”, waarin de hoofdgedachte is dat de katholieke Kerk maar vooral de Orthodoxe kerk in Rusland de hoofdoorzaak is van judeofobia. (gepubliceerd in een Japans tijdsschrift waarvan een Europese Jood eigenaar was) (de Joden hebben het concept anti-semitisme zelf uitgevonden) Het aritkel staat in het licht van de emancipatie van de Russische serven door tsaar Alexander II, waarin de joodse landadel haar grond zou kwijtspelen. Maar de joods-russische landadel heeft voorkomen dat ze hun eigendom kwijtspeelden door de Bolsjevieke Revolutie op Rusland los te laten.

In 1916: Terada Shrio schreef een artikel in Japan “Staan de Joden op het punt de wereld over te nemen” Dat valt samen met het verraad van de Duitse joden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toen in 1916 Londen met Berlijn over vrede aan het onderhandelen waren omdat ze de oorlog verloren hadden, zijn Duitse Joden naar Amerika gegaan zijn er hulp te zoeken. De Amerikaanse kranten (door joden gepubliceerd) hebben de nodige leugens over Duitsland verspreid om de Amerikaanse publieke opinie te masseren om de President Woodrow Wilson te dwingen de oorlog in Europa te vervoegen. (zie de “1961 speech” van Benjamin H. Freedman)

In 1917: Natsuagi Kameichi, een professor in Handelsrecht en Rusland schreef een artikel over de Joodse achtergrond van de Bolsjewieke Revolutie (Trotzky en Lenin)

Even snel terug naar de 17de Eeuw:

Kardinaal Mazarin (Giulio Raimondo Mazzarino) (1602 -1661) was sterk betrokken bij het "Missions étrangères de Paris" een evangelisatie centrum van waaruit het Oosten gekerstend is. De Jezuïeten hebben Japan en Burma voor rekening genomen.

Mazarin was ook een belangrijke figuur in de Venetiaanse Aristoteliaanse Spritualistische salons - waaruit o.a. Descartes voort gesproten is.

Letterlijk: de bibliothecatis van Mazarin heeft Descartes ideeën ingelepeld.

Het Jezuiet Complot in het Anti-Semitisme, de vrijmetselarij, en zionisme begint duidelijk te worden.

Anoniem zei

Nu:

Waarom is dit allemaal belangrijk?

Francois Désirée Ligneul (1847-1922) wiens kritiek op vrijmetselarij “De Geheime Organisatie” ...

Dit was een Jezuïet die in Tokyo actief was.

Richard Nicolaus Graaf van Coudenhove-Kalergi is de zoon van Heinrich Coudenhove-Kalergi en Mitsuko Aoyama – dochter van een Japanse olie magnaat

Om te kunnen trouwen heeft Mitsuko Aoyama zich tot het katholicisme bekeerd en het gelukkige paar is door Francois Désirée Ligneul gehuwd.

De Coudenhoves waren een rijke Vlaamse familie die naar Oostenrijk gevlucht waren tijdens de Franse Revolutie. De Kalergis een rijke Griekse Familie van Kreta. Polen, Noorwegen, Balten, Fransen, Duitsers zijn in de familie getrouwd. Cosmopolieten dus. De familie zelf is op zich een pan-Europese aangelegenheid.

De Kalergis vinden hun wortels in Byzantijnse aristocratie die via Venetiaanse Aristocratie naar Europa gekomen zijn.

En tot slot:

In 1924 heeft Baron Louis de Rothschild via Max Warburg !!!!! Coudenhove-Kalergi 60,000 goud marken gegeven om zijn pan-Europese beweging leven in te blazen. De Coudenhove-Kalergi is tezamen met Warburg en Bernard Baruch !!!!! naar de V.S. gegaan om het tijdschrift ‘Paneuropa’ (1924-1938) op te richten.

Hitler heeft vond dit tijdschrift maar niets. Constant aan het klagen en lawaai te maken. De ene scheldpartij na de andere. Hitler was dan ook zo een heethoofd. Zijn bemmel de hele tijd af te spelen en joden uitmaken, daar was hij goed in. Maar ja, dat was in 1928. Tegen 1931 had Warburg via Baruch Hitlers politieke carrière gefinancierd, en sinds was Hitler ook paneuropees.

Hoe het dubbeltje rollen kan.

Anoniem zei

Niet slechts werd Lucifer met zijn miljarden verduisterde engelen naar de aarde verdreven doch hij is heerser over alles wat zich hier afspeelt.
Engelbewaarders en hogere engelen onder leiding en begeleiding van Maria en Christus weken de ene ziel na de andere los van de verduisterde geesten.
Elk dezer bevrijde zielen, jong of oud, zal uit vrije wil de weg naar Golgotha gaan, te schande gezet doot Lucifer.
Waar vindt men nog de tijdeloze afbeelding van het overwinnende Kruis, boven op de aarde die door de slang wordt omstrengeld ?

Anoniem zei

Eerste anoniem van 14:24 legt uit waarom er een atoombom op Nagasaki gevallen is.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer