zondag 1 februari 2015

30. Oproep aan Johan Bonny om 'Humanae vitae' te herontdekken

Einde vorig jaar kreeg ik een artikel toegestuurd, verschenen in het 'christelijk' weekblad Tertio, waarmee ik het helemaal niet eens was. Ik zou er wel humoristisch op kunnen antwoorden, maar eigenlijk kon ik er niet mee lachen. Aan Tertio stuurde ik onderstaande reactie omdat Vlaanderen recht heeft op meer eerlijke informatie. Na meer dan een maand heb ik nog steeds geen enkel antwoord gekregen. Vandaar nu deze tekst. Moest hij toch nog in Tertio verschijnen, dan hebben jullie hem twee keer, met lichte aanpassing, omdat ik de tekst zo kort mogelijk wilde houden. Dat een open dialoog over de werkelijke boodschap van de encycliek van Paulus VI Humanae vitae (1968) nog steeds heel moeilijk is - zelfs in kerkelijke middens - bleek het voorbije jaar in de aanloop naar de Bisschoppensynode over het gezin van oktober 2014.


Het RKLF wilde in Tertio (nr. 763) de encycliek verdedigen tegen enkele bedenkingen in de open brief van Mgr. J. Bonny (1 sept. 2014).

Als antwoord publiceerde Tertio hierop onmiddellijk een uitgebreide tekst van prof. Paul Defoort: "Verkramptheid zal de Kerk niet redden".

Een explosie van emotionele aanklachten met zware slogans van verwijten als “sofismen”, “reductionisme”, “19de eeuwse bourgeois-moraal”, “achterhoedegevecht tegen anticonceptie” én een niet begrijpen van Vaticanum II en van Humanae vitae. De professor suggereert dat 90 % van de 1.200 concilievaders (het waren er 3.058!)  zonder meer een herziening van de veroordeling van contraceptie zouden gewenst hebben en dat ze de ongeziene crisis voorspeld zouden hebben indien contraceptie niet goedgekeurd zou worden. Hij spreekt verder van de “onbestaande neveneffecten van anticonceptie”, een uitspraak die nu uit de mond van een professor gynaecologie ongetwijfeld heel veel geld kan opbrengen vanwege de farmaceutische industrie!

Nochtans, in de classificatie van de kankerverwekkende stoffen voor mens en dier (volgens WGO 2005!) staan oestrogenen en progestagenen (in alle hormonale anticonceptiva aanwezig) samen met asbest en andere, in de gevaarlijkste categorie gerangschikt.

Anticonceptiva die in feite abortiva worden, wuift hij weg door te verwijzen naar de miljoenen zaadcellen die telkens verloren gaan. Dat zouden voor hem potentiële abortussen zijn! Ook de sociale gevolgen voor de gezinnen en het huwelijk zelf ontgaan hem. Dat het huwelijk in een versneld tempo afgebrokkeld is en vervangen door een vrijblijvend samen wonen, met alle dramatische gevolgen van dien, daar heeft hij nog niets van gemerkt.

Prof. em. A. Vermeulen (endocrinologie, Gent) schreef nochtans jaren geleden al over contraceptie: “Geen enkele medische ontwikkeling heeft onze maatschappij zo ingrijpend beïnvloed...” In een vaste leer van de Kerk blijkt prof. Paul Defoort evenmin te geloven en ook niet te begrijpen dat de kernboodschap van Humanae vitae wel degelijk de onveranderlijke kerkelijke Leer is, zonder dat zulks uitdrukkelijk gezegd wordt. Kortom, de hetze tegen de encycliek van bijna een halve eeuw geleden is helemaal weer terug.

Nochtans heeft de Gezinssynode van  2014 in haar eindrapport (nr. 58) inmiddels heel uitdrukkelijk gesteld dat Humanae vitae dient herontdekt te worden en de natuurlijke methoden van geboorteregeling in het kader van een juist begrepen verantwoord ouderschap aangeleerd (aanvaard met 167 voor en 9 stemmen tegen).

Humanae vitae wees de weg naar nieuwe perspectieven. De natuurlijke wetenschappelijke methoden van vruchbaarheidsbeheersing, zoals het Sensiplan® in België en Nederland, zijn inmiddels algemeen wetenschappelijk erkend. En voor een degelijke morele verantwoording beschikken we nu over de nieuwe inzichten van “de theologie van het lichaam” van Johannes Paulus II, waarvan de bekende Amerikaanse politieke en sociale activist, Georges Weigel, beweert dat deze visie waarschijnlijk een keerpunt zal worden, niet alleen in de Katholieke theologie maar in de geschiedenis van het moderne denken.

Als de huidige sfeer in Vlaanderen blijft hangen, zal dit wel heel moeilijk worden. Het tijdperk van de contraceptieve cultuur loopt in ieder geval ten einde. Het avontuur van “de pil’ die het aards  paradijs van het huwelijksgeluk en van de totale seksuele bevrijding beloofde is voorbij. De fantastische voordelen vind je alleen nog in de propagandafolders van de farmaceutische industrie. Na een halve eeuw is het experiment mislukt en de “veilige contraceptie” een mythe gebleken.

De voormalige grootmeester van de loge in Frankrijk, Pierre Simon, had goed begrepen dat de contraceptie voor hem, zoals voor Archimedes, het steunpunt zou zijn waarmee hij de wereld kon opheffen. Voor hem betekende het alle heersende menselijke en vooral christelijke waarden grondig opruimen. Het is hem helaas vrij goed gelukt.

En toch, we beleven nu het einde van de contraceptie en het begin van Humanae vitae. Leve de toekomstgerichte visie van Humanae vitae!

P.D.M.

13 opmerkingen:

Anoniem zei

Er wordt hier alleen gesproken over de pil, waar inderdaad wel wat valt over te zeggen, maar wat met het condoom (dat trouwens een dubbele functie heeft: geboorteregeling en bescherming tegen SOA's)? Hier wordt slechts een gedeelte van de problematiek behandeld. Bewust of een vergetelheid?

The Guardian Angel zei

Condooms 'beschermen' onvoldoende tegen SOA's en zijn dus 'onbetrouwbaar'.

Het promoten van condooms als zijnde 'veilig' is crimineel!

Anoniem zei

GA, u kent er wat van om de zaken belachelijk te maken. Een condoom zal inderdaad nooit 100% bescherming geven, maar toch voor 95%. Dat ontkennen en wetens en willens geen rekening houden met de reële praktijken in de wereld is pas crimineel. Uw standpunt is loutere struisvogelpolitiek, ingegeven door grote principes boven het heil te plaatsen.

The Guardian Angel zei

Onderzoek wijst uit dat condooms maar een effectiviteit van 85% hebben om zwangerschappen te voorkomen.

Tegen verschillende SOA's, zoals genitale wratten, schaamluis en schurft, is de effectiviteit van het condoom 0%!

Trouwens, u spreekt van "de reële praktijken in de wereld"...

De reële praktijk in de wereld is, dat men meestal géén condooms gebruikt! Dus, 100% risico!

Enkel een celibataire levensstijl en een permanent vaste partner binnen het huwelijk geven 100% bescherming!

Het wordt tijd dat u eens uw kop uit het zand trekt!

Anoniem zei

@GA Proficiat, u bent er weer in geslaagd om de zaak in het belachelijke te trekken. Ik denk niet dat er al veel mensen gestorven zijn aan schaamluis, genitale wratten of schurft. Andere SOA's daarentegen zijn veel gevaarlijker, maar daar zwijgt u natuurlijk zedig over (en ik kan me niet van de indruk ontdoen dat dit heel bewust is). Wat de reële praktijk betreft: ik heb nogal wat kennis over de situatie in Afrika en ik kan je tot je grote vreugde melden dat men daar nog heel hard (maar selectief) luistert naar wat kerkelijke gezagsdragers vertellen. Als die zeggen "geen condoom", dan is het "geen condoom", maar "geen seks", dat gaat ze net iets te ver. Dit betekent dat de "reële situatie" wel eens zou kunnen gebaat zijn met een toelaten van condooms door de kerkelijke oversten. Ook dat is een betekenis van, zij het overdrachtelijk, "gij zult niet doden". U zal opwerpen dat het de seks-overtreders zijn die doden, en daarin heeft u gelijk, maar het wetens en willens verhinderen van zaken die dit probleem kunnen milderen, is voor een rechtbank minstens medeplichtigheid.
Wat de rest betreft: gelieve op te houden met op de boodschapper te schelden, want dat doet alleen vermoeden dat u geen zuiver geweten hebt.

The Guardian Angel zei

Ik denk dat de islam een grotere bedreiging is voor de 'gezondheid' van de Christenen in Afrika dan een theoretische discussie over het condoomgebruik.

Van zodra de islam het overneemt, is er, voor zij die het overleven, sowieso geen discussie meer. Dan is het afgelopen met de condooms én met de promiscue levensstijl!

Anoniem zei

Wat hebben condooms met de katholieke geloofsleer te maken? Iedereen die toch voor voorbehoedsmiddelen ijvert, is druk bezig het sacrament van het huwelijk te herdefiniëren.

Een huwelijk is een unie tussen man en vrouw waarin het echtpaar de vruchten van het huwelijk als een gave van God ontvangt – kinderen dus. Als een echtpaar met voorbehoedsmiddelen prutst, zeggen ze dat ze geen gaven van God willen, en dan kan er geen sprake meer zijn van een huwelijk.

Anoniem zei

Over de toxiciteit van de contraceptieve pil is het laatste woord ook nog niet gezegd:

Vroegtijdige dood in jonge vrouwen: 3x hoger onder de Pil-gebruikers dan onder niet-Pil-gebruikers.
Het aantal kankers onder Pil-gebruikers ligt opmerkelijk hoger dan niet pil-gebruikers.

Aangezien de moeder haar genen aan het kind overdraagt, tezamen met haar metabolie, mag het niet als een verbazing komen dat verschillende studies op een link tussen het gebruik van de pil en geboorteafwijkingen duiden zoals Autisme, Hersenverlamming, Epilepsie, Energiestofwisselingsziekte (Diabetes), voedselallergieën, migraine, ADHD, etc.

In de jaren ‘50 hoorde men niet van ME (Chronic Fatigue Syndrome) en eetstoornissen zoals Anorexia of Bulimia. Evenmin van Auto-immuun afwijkingen zoals MS, SLE, APS (Trombose)

Tot de jaren ‘70 waren deze afwijkingen ‘zelden’, maar in de jaren ‘90 vervijfvoudigd, en tegenwoordig vertienvoudigd. Eerst in Californië, toen in Japan, toen Europa. De geografische verspreiding en chronologie van de verspreiding van aandoeningen is analoog met de geografische en chronologische toenamen in het gebruik van de pil.


De Morning-After pil heeft al het bovenstaande maar in bijzonder hoge doses.

Vrouwen die een abortus ondergaan hebben, hebben een kans op kanker die vele malen hoger ligt.

Het zijn niet alleen de progesteron en oestrogeen in de pil die schadelijk zijn, je zal dezelfde chemicaliën in plastic verpakkingen terugvinden. Testiculair kanker onder mannen kan een link vinden via de pil-nemende moeder, maar ook de enorme toename in oestrogeen in de voedselketen.

In Londen – waar men trots beweert dat het water dat uit de kraan komt, voorheen reeds door 8 mensen gedronken is – zijn de concentraties oestrogeen (en vooral exo-oestrogeen – hetgeen bewijs levert voor de link met de pil) in het drinkwater zo hoog, dat consumptie van kraanwater sterk af te raden is. Probleem is dat de oestrogeen niet uit het water gefilterd wordt, en zelfs niet gefilterd kan worden, in de productie van drinkwater. In andere woorden, via urine vervuilen pil-nemende vrouwen het drinkwater en over langere tijd het drinkwater steeds hogere concentraties oestrogeen gaat bevatten. Hetzelfde is waar in andere steden waar drinkwater gerecycleerd wordt.

En dan wil de Kerk de Pil goedkeuren. Allez seg. En waar zou dat voor moeten dienen?

Om het aantal tienerzwangerschappen te doen afnemen? Tja, dat is nog zo een neveneffect van de Pil – tienzwangerschappen namen toe, naarmate het gebruik van de Pil toenam, maar dat zal niet aan het falen van de Pil liggen, maar wel aan een verloederde moraal.

De modernisten he, die lopen achter de tijd aan. Ik bedoel; ze zijn ouderwets. Modernisme – als kunstvorm of als moraal filosofische stroming bestaat niet meer sinds de jaren ‘70.

Alleen die ouwe knarren in de Kerk die nooit opgegroeid zijn en aan allerlei psychologische aandoeningen lijden zitten in het verleden vastgeroest.

Jonge lui die op de job van die ouwe knarren azen en hun hielen likken om in hun goede boekje te staan moeten goed oppassen ...de ouderwetse Kerk is nooit zo bij de tijd geweest als nu.

En GA heeft gelijk ...

Ik heb vandaag nog aan Google gevraagd wanneer we het eerste moslim staatshoofd in Frankrijk zullen zien.

Anoniem zei

Wat ik nog over het Moslim staatshoofd van Frankrijk wil zeggen;

Naar het schijnt raadt men maar wanneer men zegt dat er 6% of 8% moslims in Frankrijk wonen of wat hun vruchtbaarheidscijfers zijn, omdat het in Frankrijk per wet verboden is statistiek op religieuze of raciale basis uit te voeren. Sommigen beweren dat het percentage moslims als percentage van de bevolking korter bij de 10% dan bij de 8%.

Anoniem zei

Aan anoniem 3 februari 2015 14:50

Genitale wratten zijn niet zelden een echte plaag en, bijzonder bij immuunzwakke personen (AIDS), zeer uitgebreid en daarmee verbonden, bronnen van ontsteking, van infectie deels ook met de dood ten gevolge.
Sexueel overdraagbare ziekten worden meestal door okkasionele kontakten en door dikwijls wisselende partnerkontakten overgedragen, waarbij zelfs geringste fouten tegen een totale compliantie v.h. condoomgebruik funest worden.
Het is ook onzinnig over het "milderen van de problemen" te schrijven, wanneer men weet dat
a. in Middenafrika de verkrachting van vrouwen en mannen tot de oorlogsvoerinstechnieken behoort en het gebruik van condooms daarbij illusorisch is en
b. dat zelfs één slecht kontakt volstaat om iemand chronisch ziek te maken.
DE @Guardian Angel heeft gelijk: een kuise levensstijl is het beste en meest efficiênte preventieve middel tegen geslachtsziekten.
(Hebben overigens de betroffen geestelijken uit de homoschandalen wel altijd dan de latexprodukten aangewend, die door de modernisten zo aangeprezen worden?
Een tamelijk rauwe vraag, maar er waren toch enige eronder die dan aan geslachtsziekten gestorven zijn)
(Waarbij een patiênt mit sekundaire syphilis wel infektieus is maar er dikwijls uiterlijk zeer gezond uitziet; zijn lust om latex te verwenden houdt zich dan ook wel in grenzen)

Anoniem zei

Dat zijn weer typisch de tisten van de vlaamse bastaardkerk:
zwijgen, zwijgen, niet evangelizeren, niet missioneren, geen boete doen, niets deftigs op liturgisch gebied bereiken, Maar zodra het over sex gaat sproedelen de kommentaren.
Dat was ook het zwaartepunt van Danneels.

Anoniem zei

Men kan lustgevoelens als zondig zien. Maar lustgevoelens zitten hard-wired in onze hersenen en God heeft ons zo gemaakt.

Een bioloog zal zeggen dat dit een overlevingsinstinct is. De mens moet zich voortplanten om als soort te overleven. Lustgevoelens zijn vereist zodat de mens gemotiveerd is zich voort te planten.

Op een iets theologischere wijze is de voortplanting vereist omdat het in de Bijbel staat, om het simplistisch te zeggen.

DUS een paus die kwekende konijnen op de vingers tikt, of een eugeneticus die met natuurlijke voortplanting knoeit, gaat tegen de natuur in.

@Anoniem 3 februari 2015 23:37

Het is altijd zo dat indien iemand tegen de natuur ingaat, dat de mens reageert, uit zelfverdediging – een zelfverdediging die natuurlijk is omdat de mens wil overleven.

***

Ik heb dit als eens op dit blog gezegd, maar het is het herhalen waard.

Toen de overheid het wetsvoorstel voor Schotse Onafhankelijkheid voor publieke consultatie voorlegde, wekte dit een aantal responsen vanwege het publiek. Ik ben het cijfer kwijt, maar het cijfer doet er niet toe.

Toen de Schotse overheid het wetsvoorstel voor het homohuwelijk voor publieke consultatie voorlegde, wekte dit DRIE KEER zoveel responsen dan de consultatie voor onafhankelijkheid – en je weet hoeveel hoeha het onafhankelijkheidsreferendum gemaakt heeft – maar toch waren de Schotten DRIE KEER meer geinteresseerd in het homohuwelijk – omdat ze ertegen waren.

Maar natuurlijk, het homohuwelijk werd niet aan een referendum onderworpen, en al die negatieve reacties op het homohuwelijk werden genegeerd – en stilgezwegen in de pers.

***

Maar het punt is en blijft – ongeacht de moeite sommige types nemen om seks tot louter recreatie te herleiden – de mens – ongeacht hij religieus is of niet – ziet het huwelijk – specifiek het huwelijk tussen man en vrouw – huwelijk als sacrament of een informeel ‘huwelijk’ waarin man en vrouw zonder ceremonieel voor het leven tezamen kiezen - als de ENIGSTE rechtvaardiging voor seksuele activiteit MET HET DOEL een gezin te stichten. Alles wat daar tegenin gaat is onnatuurlijk.

Wanneer men daar toch tegenin gaat, wekt men reacties vanwege het publiek – omdat deze zich bedreigd voelen. En terecht.

Daarom zal elke discussie over homoseksualiteit, voorbehoedsmiddelen en abortus, euthanasie, seksueel actieve minderjarigen of bejaarden, verkrachting, pedofilie, of seks in het algemeen, altijd veel stof doen opwaaien – omdat dit alles tegen het principe van het huwelijk ingaat: voortplanting.

***

Maar @Anoniem 3 februari 2015 23:37 heeft gelijk; alleen spijtig dat deze ‘zelfverdediging’ niet uit liefde of vrees voor God voorkomt. - hetgeen de niet-evangeliserende geestelijken des te anti-menselijker maakt, om niet eens over hun niveau van anti-religie te spreken.

En in het licht van het Schotse Onafhankelijkheidsreferendum versus het Schotse homohuwelijk;

Denken de modernisten op de Synode voor het Gezin in 2014/15 nu echt dat iemand op hun homohuwelijk en condooms zit te wachten, en menen ze echt dat ze de populaire uithangen indien ze het toch doen? Wereldvreemd zijn ze, en het enigste ze presteren is de mensen uit de Kerk weg te jagen, want niemand wil te kortbij oversekste etters staan. Daarenboven verkondigen ze niet wat de mensen willen horen – nl een beetje evangelisatie.

Anoniem zei

ik denk dat wat nog veel belangrijker is dan de praktische kant van humanae vitae, de morele en spirituele kant. Zeker als we zien wat voor monsterlijke toestanden er zich aan het ontwikkelen zijn. de Kerk kan niet toelaten zich tot een rampzalig hellend vlak te herleiden.
als we zien naar de uitbreiding van de abortuswet, de uitbreiding van euthanasie tot driemaal toe, het feit dat bijna 2/3 van de huwelijken binnen de 10 jaar reeds op de klippen loopt,...

nu nog in engeland; een kind met drie ouders goedgekeurd.

de steeds maar meer opdringerige praktijken van de gender en homobeweging. als je homo bent, voor mij geen probleem, maar als je kijkt naar die "gay parade" carnavalspraktijken komen Sodom en Gommora toch aardig dichtbij hoor.

het belangrijkste aspect aan humanae vitae is voor mij het feit dat het compromisloos is. men kan niet enkele zondes toelaten, men kan geen pact sluiten met de duivel. men moet standvastig zijn, en gehoorzaam aan de Kerkelijke leer. bij iedere toegeving wordt de wereld opdringeriger, ongeduldiger en meer meedogenloos.

zij zal nooit stoppen met eisen stellen, tot ze de Kerk volledig in haar moeras der verderf heeft meegezogen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer