donderdag 1 januari 2015

13. Il Timone: "La Chiesa belga, in via di estinzione, invita allegramente gli altri a imitare il proprio suicidio"

Il Timone: "De Kerk in België, op weg naar de extinctie, nodigt blij de anderen uit om hun eigen zelfmoord te imiteren"


Johan Bonny
valt Humanae Vitae en Familiaris Consortio aan. Hij tracht de Leer van de Kerk om te draaien.

Volgens Bonny kan er geen verschil zijn tussen de Leer en de pastoraal, dus moet de Leer aangepast worden, hetgeen pure ketterij is.

Bonny verdedigt het morele relativisme van Fuchs, Häring en Janssens met hun 'proportionalisme' dat reeds door paus Johannes-paulus II in de encycliek Veritatis Splendor werd veroordeeld.

Bonny wil de Catechismus herschrijven, hetgeen doet denken aan de Nieuwe Nederlandse Catechismus van 1966.

Eén van de aanstokers van deze valse catechismus was de Dominicaan Edward Schillebeeckx (1914-2009) van de Leuvense Universiteit die toevallig ook in Antwerpen werd geboren.

De bezwaren die Bonny maakt ten overstaan van Humanae Vitae en het 'gebrek' aan collegialiteit zijn ook terug te vinden bij Leo 'kardinaal' Suenens (1904-1996) één van de vier moderatoren van het Tweede Vaticaans Concilie. Suenens kwam in conflict met paus Paulus VI, maar kreeg de steun van o.a. Karl Rahner en Hans Küng.

En nu hangt Danneels:


"Per non andare troppo indietro nel tempo si può ricordare lo scandalo sollevato da “Roeach”, il cosiddetto “catechismo belga” degli anni '90, scritto dal prof. Bulkens (Università di Lovanio) e dal rettore del seminario di Bruges. Lo scandalo si sollevò in quanto questo catechismo, spiegando in modo esplicito la sessualità ai bambini, rischiava fortemente di avventurarsi verso un’apologia della pedofilia. Nonostante le numerose proteste questo sussidio rimase in utilizzo per ben sei anni con l’approvazione del segretariato dell’insegnamento cattolico fiammingo. Il card. Danneels, allora primate del Belgio e oggi tra i padri del recente sinodo straordinario sulla famiglia, si rifiutò in più occasioni di rispondere alle proteste dei genitori."


"We willen niet te ver teruggaan in de tijd, maar misschien herinnert u zich nog het "Roeach-schandaal", de zogenaamde "Belgische Catechismus" [= godsdiensthandboek in het middelbaar onderwijs] van de jaren '90, geschreven door prof. Bulkens (Universiteit van Leuven) en de Rector van het seminarie van Brugge. Het schandaal in deze catechismus betreft het té expliciet tonen van seksuele handelingen aan kinderen, hetgeen dreigde te vervallen in een verdediging van pedofilie. Ondanks talrijke protesten bleef deze 'catechismus' in gebruik gedurende zes jaar met de goedkeuring van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO). Godfried 'kardinaal' Danneels, toen de primaat van België en nu één van de synodevaders van de recente buitengewone synode voor het gezin, weigerde meerdere malen om te reageren op de protesten van de ouders."

Er wordt vervolgens verwezen naar Godfried 'kardinaal' Danneels die in 2013 openlijk verklaarde voor het burgerlijke homo-huwelijk te zijn.

Dan nog een stukje over de gay-pride in Brussel in 2005 waar tijdens een mis vooraf, een homovlag over het altaar gedrapeerd werd.

"Ondanks de herhaalde pogingen van de Kerk in België om toch maar toe te geven aan de wereld is het Katholicisme er op sterven na dood. Dit academiejaar zitten er een 100-tal seminaristen in de Belgische seminaries, waarvan slechts 20 in het eerste jaar. In Antwerpen, het bisdom van Bonny, met meer dan 1 miljoen inwoners, zijn er slechts 4 seminaristen van wie één in het eerste jaar. Minder dan 5% van de gelovigen komen 's zondags naar de H. Mis, hetgeen bij laagste percentages ter wereld is. Het aantal dopen is ca. 50% van alle geboortes (Dat was méér dan 90% in 1967). De kerkelijke huwelijken bedragen ca. 25% van alle huwelijken (Dat was ongeveer 85% in 1967)."

Bron: Il Timone

Link:

http://www.iltimone.org/32572,News.htmlHet is duidelijk dat MONSEIGNEUR Johan Bonny goed bezig is!

Mat 12:33  Of wel: gij noemt de boom goed, maar dan ook goed zijn vrucht; of wel: gij noemt de boom slecht, maar dan ook slecht zijn vrucht; want de boom wordt aan de vruchten gekend.
Mat 12:34  Adderenbroed, hoe zoudt gij iets goeds kunnen zeggen, terwijl gij slecht zijt? Want de mond spreekt waar het hart van overvloeit.
Mat 12:35  De goede mens brengt goed voort uit de goede schat, de kwade mens kwaad uit de kwade schat.

4 opmerkingen:

Anoniem zei

goed dat iedereen weet hoe pervers, wanhopig, wereldvreemd en ronduit belachelijk bonny en bij uitbreiding de (quasi) gehele clerus in vlaanderen is. maar toch vind ik het ook zeer spijtig dat niemand bonny durft te excommuniceren. en dan heb ik het niet over leken, want wij moeten gehoorzamen, hoewel we van mening kunnen verschillen. maar waarom zou geen enkele andere bisschop of kardinaal bonny openlijk eisen zijn ideeen af te zweren? e wanneer hij dit niet doet, bonny officieel te excommuniceren? bisschoppen kunnen en moeten deze zot tegenhouden. deze bedekte biseksueel, liberalist en modernist, heeft nu al lang genoeg zijn gif kunnen rondbazuinen. het wordt tijd dat er paal en perk aan gesteld wordt. ben ik blij dat er een sspx huis is bij mij in de buurt. een horen wat ze daar te zeggen hebben over 'slaaf van de wereld' bonny. wat een absolute waanzin.

Anoniem zei

Bonny is inderdaad met harakiri bezig.
In de duitse katholieke krant Tagespost (de meest bekende medewerker was zonder twijfel Joseph Ratzinger, de latere Paus Benedictus XVI- hij schreef meer dan 30 jaar lang voor dit blad) verscheen op 30 december 2014 een bijzonder interessante speciale bijlage over de orden en 2015-het jaar der orden.
Op bladzijde 18 schrijft de benedictijn Pater Bernhard Eckerstorfer OSB, novicemeester der benedict.abdij Kremsmünster in Oostenrijk, de fkleine formidabele zin:
"De beste roepingpastoraal bestaat uit de ondersteuning van het huwelijk en de christelijke familie".
Uiterst waar; het door Bonny steeds weer opgewarmde lullen over homozegeningen en -aanerkenning door de kerk, de ontsakralizering van het huwelijk tussen man en vrouw, en vroeger reeds de opheffing van het celibaat, zijn inderdaad niet van aard om meer roepingen te krijgen.
Integendeel, de eensklapse terugtocht van kerkelijke homonaturen weg van het brugse mnaar Antwerpen is niet van de aard om de geloofwaardigheid van het lokale priesterdom aldaar te vergroten.
3 1/2 maand na de publicatie van zijn brief over maatregelingen ivm het katholiek gezin (en een geconcerteerde actie om alles te vertalen en direct wereldwijd te verspreiden), 2 1/2 maand na de Synode voor de Familie met de donderende nederlaag van de Modernisten van hoog tot laag, 2 maand na de "inschattingsfouten" van de brugse bisschop DeKesel en in daaropvolgende dagen de explosie van een reeks pedoschandalen bij priesters in de bisdommen Brugge en Gent, een halve maand na zijn dagvaarding voor het belgisch parlement ivm de pedo- (en hiermee verbonden: ephebo-, homo- und ook zoo)fiele maffia en schandalen in de kerk, terwijl de vlaamse bastaardkerk neergevloerd ligt en er op de eigen internetsites helemaal niets meer bericht wordt (laat staan verkondigd of gemissioneerd), midden in één van de sterke tijden van het kerkelijk jaar, tussen Kerstmis en Epiphanie, op de feestdag van de Apostel Johannes Evangelist, geeft bonny een interview aan de krant "De Morgen" om er zijn ketterse ideeên over de holebirelaties ten beste te geven.
Dat is nu juist wat Kardinaal Kasper steeds geloochend heeft na te streven, waarover ook Franciscus steeds totaal gezwegen heeft, wat ook Danneels totnutoe niet gezegd heeft.
Bonny is dom genoeg om eerlijk uit te spreken wat zoveel andere met vuile trucs en onder de hand proberen erdoot te sjoefelen.
Taktisch is dat een kanjer van een fout:
tegenover 20 eeuwen depositum fidei en de Katechismus van de Katholieke Kerk, tegen een snel groeiende weerstand van grote theologen, globaal vernet en intensief coôpererend, tegen een uiterst krachtige weerstand van moedige dappere strijders heeft Bonny geen enkele kans.
De vlaamse pers (kerknet, de andere gazetten, de universiteit Leuven met Didier Pollefeyt, da andere bisschoppen-collega's, tertio, Marc VdVoorde, Theo Borgermans enz.) hebben totnutoe nog niets gezegd.
(Dat zal wel de "moed" zijn in de trant van Rik Torfs).
Vince in bono

Anoniem zei

Als het aan Bonny ligt is er binnenkort geen verschil meer tussen een kerk en een jeannettencafé. Door steeds maar verwarring te blijven zaaien weet niemand nog waar de Kerk écht voor staat. En dus blijft men weg. Misschien denkt Bonny dat het geloof een soort homeopathisch "geneesmiddel" is : hoe meer men het verdunt, hoe beter het werkt. Gooi die kwakzalver buiten. Apostolische visitatie, nu !

Anoniem zei

Ik heb zoêven het italiaanse artikel gelezen.
De kwaliteit van dit artikel, zowel inhoudelijk als ook van stijl en woordenschat, is uitstekend.
Il Timone is een in korte tijd zeer bekend geworden periodiek met een groot renommee in kerkelijke milieus.
Voortdoen jongens!
De tijden zijn voorbij dat Danneels en zijn kornuiten met doofpotting en isolatie naar buiten de kerk in Vlaanderen zonder ophef en in alle stilte konden afbreken.
De wereld kijkt zeer nauwkeurig en met veel interesse naar Vlaanderen;
ongewoon voor velen, ook ongraag gezien, en toch noodzakelijk en zeer belangrijk.
Hat is een grote eer hier op dit forum zijn steentje te kunnen bijdragen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer