vrijdag 31 oktober 2014

Bruges-la-Morte

'Pedopriester' mag weer aan de slag


Tom Flamez (40), de West-Vlaamse priester die ontslagen was nadat hij in 2008 een minderjarige had aangerand, is weer welkom in de kerk. De bisschop van Brugge benoemde hem tot pastoor in Middelkerke.

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/binnenland/-pedopriester-mag-weer-aan-de-slag-a2106584/Middelkerke wil 'pedopriester' niet


In een brief aan het bisdom heeft kustgemeente Middelkerke gevraagd om het benoemingsbesluit van de nieuwe pastoor ongedaan te maken. Dat meldt de kustgemeente, net voor een overleg met de vicarissen. De pastoor kreeg in 2008 een veroordeling met uitstel na het aanranden van een minderjarige.

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/binnenland/middelkerke-wil-pedopriester-niet-a2107993/Kerkjurist over benoeming 'pedopastoor': "Bisschop is medeplichtig"


Bisdom overtreedt zijn eigen regels


"Wat moet er meer zijn om een pastoor na misbruik van een minderjarige weg te houden uit een parochie?", vraagt professor kerkelijk recht Kurt Martens zich af. Hij snapt niet dat het bisdom Brugge de ontslagen pastoor Tom F. (40) een nieuwe kans geeft nadat hij bekende een minderjarige te hebben aangerand. "Leren ze het dan nooit?"

Dat Tom F. vanaf morgen officieel benoemd wordt tot pastoor van de federatie Middelkerke is eerst en vooral daar hard aangekomen. "Die man is gezien zijn verleden niet welkom in onze jeugdige en levendige gemeente", zegt burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open Vld). Ongeruste burgers klampen haar aan of bellen haar in paniek. "Als de pastoor wordt benoemd, dreigen sommigen hun kinderen weg te halen. Die man kan hier nooit nog gezag uitoefenen. Hij moet weg. Ik zal alles wat in mijn macht ligt, gebruiken om hem uit Middelkerke weg te houden."

Maar dan moet ze wel het bisdom Brugge overtuigen. En daar zien ze nog altijd niet het probleem [!]. Woordvoerder Peter Rossel: "De bisschop heeft zijn beslissing genomen en komt daar niet meer op terug. Tom F. krijgt een nieuwe kans als pastoor."

Tegen de afspraken

"Is men daar in Brugge de pedalen helemaal kwijt?" [!], vraagt Kurt Martens, professor kerkelijk recht aan de Katholieke Universiteit van Amerika in Washington. "Als een pastoor in Amerika zo'n dossier heeft, mag hij in het beste geval nog in een ziekenhuis de sacramenten toedienen."

Volgens Martens had de benoeming van Tom F. in Middelkerke nooit mogen gebeuren [!]. "Die beslissing gaat in tegen de afspraken die de Belgische bisschoppen maakten na de crisis van 2010. In hun brochures 'Verborgen verdriet' en 'Van taboe tot preventie' staat letterlijk dat een dader nooit meer met minderjarigen in contact kan komen [!][!][!][!][!] [Nu zie je wat het woord van een modernistische 'bisschop' waard is.].

"Zijn de Brugse bisschop Jozef De Kesel en zijn vicaris-generaal dit vergeten? Ze overtreden hun eigen regels en afspraken. Dit is geen schuldig verzuim, maar medeplichtigheid." [!][!][!][!][!]

Congregatie voor de geloofsleer

De kerkjurist wijst er ook op dat de kerk haar eigen procedure heeft voor clerici die minderjarigen seksueel misbruiken, naast de procedure voor de strafrechter. "Sinds 2001 moeten dit soort delicten worden gemeld aan de Congregatie voor de geloofsleer in Rome. De Congregatie beslist wat er moet gebeuren met de priester: dat kan gaan van een soort permanente schorsing in de zin van een leven van gebed en boete tot zelfs de strafrechtelijke wegzending uit de klerikale staat, na een kerkelijk proces of ambtshalve door de paus.

"De vraag hier is: heeft het bisdom van Brugge deze zaak ooit naar Rome gestuurd? Indien ja, wat is het antwoord geweest van Rome? En indien men de zaak naar Rome heeft gestuurd, welke info heeft men dan overhandigd? Het hele dossier of hebben ze de zaak geminimaliseerd? Het zou me ten zeerste verbazen dat in een zaak als deze Rome zou aanbevelen om de priester een nieuwe benoeming te geven, integendeel. [!][!][!][!][!]

"De benoeming van die pastoor in Middelkerke typeert het beleid in het bisdom van Brugge: geen respect voor de slachtoffers [!], alle begrip voor de daders [!]. Het is een flagrante ontkenning van de publicatie van de Belgische bisschoppen 'Verborgen verdriet', waar men in de eerste plaats beloofde aandacht te hebben voor de slachtoffers [!]. De vraag is hier niet alleen of deze geestelijke opnieuw kan worden benoemd als pastoor, maar of de bisschop en diens vicaris-generaal in deze omstandigheden nog kunnen functioneren" [!][!][!][!][!], zegt professor Martens.

Bisschop Jozef De Kesel verkoos gisteren het stilzwijgen. Deze ochtend is er een vergadering gepland op het bisdom in Brugge.

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/binnenland/kerkjurist-over-benoeming-pedopastoor-bisschop-is-medeplichtig-a2107853/En welke liturgische kleur is dit, Monseigneur Jozef De Kesel?

Bent u ook lid van de Roze-Brigade, Monseigneur?

De toelichting van Jozef De Kesel aangaande de benoeming van de pedopriester:

Bisschop Jozef De Kesel van Brugge heeft vanavond een korte verklaring afgelegd over de benoeming van een West-Vlaamse priester, die 5 jaar geleden schuldig bevonden werd aan aanranding van een minderjarige, in Middelkerke. "Ik heb kennis genomen van de reacties op het bekend worden van mijn beslissing om priester Tom Flamez te benoemen in de federatie Middelkerke", laat mgr. De Kesel in een communiqué weten. "Bij het nemen van deze beslissing heb ik volgende elementen in overweging genomen. De rechtbank van Ieper heeft Tom Flamez in januari 2009 opschorting van uitspraak van veroordeling verleend. Gedurende een proefperiode van vijf jaar stond Tom Flamez onder permanente controle van het Justitiehuis te Kortrijk. Reeds tijdens die periode had de probatiecommissie geen bezwaar tegen een eventuele benoeming tot pastoor. Anders dan sommige media berichten, heeft hij de probatievoorwaarden nooit geschonden. In januari 2014 besliste de probatiecommissie van de rechtbank van Kortrijk dat de proefperiode kon worden beëindigd. Tot op heden volgt Tom Flamez op duurzame wijze een deskundige begeleiding."

"Ondertussen heb ik dit dossier ook aan de hogere kerkelijke overheid voorgelegd. De Congregatie voor de Geloofsleer ging akkoord met een eventuele benoeming vanaf 15 januari 2014 [!][!][!][!][!] [Ook Bergoglio de Apostaat is medeplichtig!]. Sinds september 2011 werkte Tom Flamez occasioneel in de parochie Middelkerke mee. Zijn inzet daar kreeg een positieve evaluatie. Dit alles deed me na overleg in de bisschopsraad [!][!][!][!][!] besluiten om Tom Flamez te benoemen tot pastoor in de federatie Middelkerke. In de overtuiging dat iedereen die aangetoond heeft daartoe in staat te zijn, een tweede kans verdient, hoop ik dat Tom Flamez de kans krijgt de hem opgedragen taken naar behoren te vervullen."

Bron: KerknetVoor wie zich zou afvragen wat de Belgische Metropoliet Athenagoras, de vertegenwoordiger van het Oecumenische Patriarchaat van Constantinopel, op de Gezinssynode in Rome deed:

Jozef De Kesel op de Bisschopswijding van Athenagoras 22-06-2003

Geen 'oecumene', maar wél de Oecumenische Werkgroep Pedofilie die zo door 'Kerk en leven' gepromoot werd
!!!

'Bisschop' De Kesel onthulde in april 2012 het beeldje dat de slachtoffers van het seksueel misbruik herdenkt:


Jozef De Kesel: "Iedereen verdient een tweede kans!"

Pedopriester neemt benoeming in Middelkerke niet op:


Priester Tom Flamez heeft bisschop Jozef De Kesel van Brugge laten weten dat hij in de gegeven omstandigheden zijn benoeming tot pastoor in de parochiefederatie Middelkerke niet kan opnemen. Met begrip voor zijn situatie heeft de bisschop dit aanvaard.

Bisschop De Kesel laat in een korte mededeling weten zich ervan bewust te zijn dat de benoeming slachtoffers van seksueel misbruik heeft gekwetst. Dat was uiteraard niet zijn bedoeling. Hij biedt hiervoor uitdrukkelijk zijn verontschuldigingen aan. [Vijgen na Pasen! Geen vijgenblad is groot genoeg om de schande daar in Brugge te bedekken!]

Bron: Kerknet


Uit de Heilige Schrift:

Mar 9:42  Wie ergernis geeft aan een van deze kleinen, die in Mij geloven, het ware hem beter, dat hem een zware molensteen om de hals werd gehangen, en hij zo in de zee werd geworpen.

Johan Bonny in zijn typische houthakkers-Engels over de valse oecumene:
Ketterijen geuit door Bonny als lid van de 'Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid' in dit interview:

1. Geloof is een kwestie van 'consensus'. Neen van Goddellijke Openbaring. 

2. De christelijke niet-katholieken behoren ook tot de Kerk. Dat is niet zo.

3. Elke gedoopte behoort tot de Kerk. Enkel de Katholiek-gedoopten zijn Katholiek.

4. Stap voor stap gaan we door... naar de ene wereldreligie.Enkele bedenkingen:


1. Het is waarlijk hallucinant om te bedenken dat dit de officiële 'politiek' van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen is. Het is pure blasfemie en pure ketterij die wordt verkondigd door Bonny, maar ook door een Walter Kasper en een Kurt Koch, ook nog zo een gluiperig mannetje.

2. Wat deze oecumenisten schijnen te vergeten, is dat indien de orthodoxen, de anglicanen en alle andere protestantse sektes toch tot dé Kerk behoren, wat dan wel het doel is van de oecumene? Indien zij dus deel uitmaken van de Kerk, dan is er toch geen oecumene meer nodig, want ook zij zijn al thuis. Oecumene wordt dan overbodig.

3. Wat deze lieden echter willen, is 'SAMEN VIEREN'. Vandaar dat er een gemeenschappelijke bastaardliturgie gefabriceerd moet worden, die theologisch 'verkocht' kan worden. Vandaar dat we nu met de schismatieke Novus Ordo opgescheept zitten.

4. Echter, als nu Bergoglio beweert, dat ook atheïsten naar de hemel gaan, dan is zelfs dat 'samen vieren' niet meer nodig. Dan kunnen de bisschoppen ook hun biezen pakken!

5. Dan zijn we weer terug bij:

GAUDIUM ET SPES - Over de Kerk in de wereld van deze tijd

12 - Gelovigen en niet-gelovigen zijn het er vrijwel over eens, dat alles op aarde gericht moet zijn op de mens als zijn middelpunt en als zijn hoogtepunt.

NIET LANGER GOD, MAAR DE MENS IS HET MIDDELPUNT EN HET HOOGTEPUNT.

DIT IS PURE BLASFEMIE EN KETTERIJ!


NATUURLIJK IS ER WEL EEN PROBLEEM!

Mat 16:18  En Ik, Ik zeg u: gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
Mat 16:19  En u zal Ik de sleutels geven van het rijk der hemelen. En al wat ge op aarde zult binden, zal ook in de hemel gebonden zijn; en al wat ge op aarde zult ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn.


   

 

Over de eenheid van de Kerk:


"Er is één God en één Christus; en Zijn Kerk is één en het Geloof is één; en één het volk, samengevoegd in de vaste eenheid van het lichaam in de bond van eendracht. Deze eenheid kan niet worden gebroken, noch het éne lichaam gedeeld door de scheiding van de samenstellende delen."

S. Cyprianus, De Cath. Eccl. Unitate, n. 23  

MORTALIUM ANIMOS - Over de bevordering van de werkelijke eenheid van religies - Paus Pius XI - Encycliek - Datum: 6 januari 1928


De Kerk

8 Wie zich Christenen noemen, kunnen niet anders doen dan geloven, dat een Kerk, en slechts één Kerk, door Christus gesticht is. Maar vraagt men daarna, hoe naar de wil van Haar Stichter de Kerk moet zijn, dan zijn niet meer allen het eens. 


Velen van hen ontkennen bijvoorbeeld, dat de Kerk van Christus zichtbaar moet zijn, dat wil zeggen, dat de gelovigen te samen één lichaam moeten blijken, in één leer verenigd, onder één leergezag en één bestuur. Naar hun mening is de zichtbare Kerk niet meer dan een Bond, gevormd uit verscheiden christen gemeenten, wier leer verschilt, soms zelfs tegenstrijdig is.

Zijn Kerk heeft Christus ingesteld als een volmaakte maatschappij, van nature van buiten herkenbaar en vatbaar voor de zinnen. Haar opdracht is, om onder één Hoofd (Mt. 16, 18, e.v.) (Lc. 22, 32) (Joh. 21, 15-17), mondelinge prediking (Mc. 16, 15), uitdeling van de Sacramenten, bronnen van hemelse genade, heil van de mensheid voor de toekomst te verzorgen. (Joh. 3, 5) (Joh. 6, 48-50) (Joh. 20, 22, e.v.) Hierom heeft Hij Haar vergeleken bij een rijk (Mt. 13), bij een huis (Mt. 16, 18), een kudde schapen (Joh. 10, 16) en een kudde (Joh. 21, 15-17).

Wonderbaar ingericht, de taak om voor alle tijden en plaatsen mensen te leiden tot het eeuwig heil, kon deze Kerk na de dood van Haar Stichter en Zijn Apostelen niet ondergaan noch verdwijnen; want Jezus had gezegd: "Gaat en onderwijst alle volken." (Mt. 28, 19).

Kon aan de Kerk iets ontbreken bij de stadige vervulling van Haar taak, als onafgebroken Christus zelf Haar bijstaat, Hij die plechtig heeft beloofd: "Zie, met u ben Ik alle dagen tot het einde van de tijd"? (Mt. 28, 20).

Het kan dus niet anders of Christus' Kerk zal niet slechts nu en altijd bestaan, maar dezelfde moet Zij ook zijn als de Kerk van de apostolische tijd; of men zou moeten zeggen, - en dit zij verre, - dat Christus Zijn doel heeft gemist, of dat Hij dwaalde, toen Hij verzekerde, dat de poorten der hel tegen Haar niets zouden vermogen (Mt. 16,18). 

 
 

Er is slechts één Kerk
en aangezien Christus expliciet Petrus
als hoofd van de Kerk heeft aangesteld,
is de Katholieke Kerk
de énige Kerk!

donderdag 30 oktober 2014

De broederlijke en liefdevolle Bergoglio schuift weer een traditionele bisschop aan de kant. Dit keer is het Mgr. Mario Oliveri, de bisschop van Albenga-Imperia

Blijkbaar wordt er nu een 'apostolisch administrator' naar het bisdom gestuurd. Zo ééntje zoals bij de Franciscanen van de Immaculata.

De vermeende reden is: een priester die een relatie had met een vrouw.

Van een 'priester met kind' [zoals in het bisdom Antwerpen] is geen sprake.


Bron: Il Giornale

Link:

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/scandali-e-abusi-sessuali-bergoglio-commissaria-diocesi-1061936.htmlBlijkbaar worden traditionele bisschoppen gestraft en modernistische ketters zoals een Johan Bonny straffeloos gelaten! Twee maten en twee gewichten dus! 

De reacties in het Bisdom Albenga-Imperia zijn heftig. Meer dan tien priesters hebben zich intussen tegen de beslissing van Bergoglio openlijk verzet en de gelovigen laten zich ook niet onbetuigd.

De 'liefde' van Bergoglio strekt zich blijkbaar alleen maar uit naar homoseksuelen die hij naar eigen zeggen niet kan oordelen!

Na de Franciscanen van de Immaculata en Raymond Kardinaal Burke kan Bergoglio nu ook Mgr. Mario Oliveri van zijn hit-list schrappen. 

Wie is de volgende?

De wraak van Bergoglio naar aanleiding van zijn nederlaag bij de Gezinssynode zal vreselijk zijn!

De échte reden voor het opzijzetten van Mgr. Mario Oliveri is natuurlijk een andere en wel deze:


Raymond Kardinaal Burke en Mgr. Mario Oliveri

woensdag 29 oktober 2014

Advovaat van de Duivel Geert De Kerpel in Tertio: "Synode op koers"

"Conservatief blok brengt paus ernstige nederlaag toe”. Nog tijdens de afsluitende persconferentie van de voorbije synode, afgelopen zaterdagavond, ratelden internationale persbureaus al hun glasheldere conclusie de wereld rond. Het zou ook in heel wat media in eigen land worden herhaald: deze bisschoppensynode draaide uit op een mislukking [Inderdaad!], want paus Franciscus slaagde er dan toch niet in voldoende steun te vergaren om de katholieke kerk [K... K...] te doen bijdraaien in haar weigering van de communie voor gescheiden hertrouwden [Als men de hertrouwde gescheidenen de Communie wil geven, dan moet men alle ongebiechte zondaren en zij die in permanente staat van zonde leven de Communie geven.] noch om de homoseksuele mens positief tegemoet te treden [Wat is er zo bijzonder aan 'homoseksuelen'? Zijn ook dieven, verkrachters, oplichters en pedofielen welkom of niet?].

Zelden zag ik feiten zo moedwillig een draai geven en woorden zo uit hun context lichten om ze toch maar in een bepaalde voorgegeven interpretatie te doen passen [Beter opletten Geert! Dit is dagelijkse kost in onze Vlaamse kranten en bij de VRT bijvoorbeeld!]. In het vakjargon heet dat “spinning” en “framing["Liegen" en "bedriegen" in het Vlaams.]; communicatietechnieken die pogen de waarheid naar de eigen hand te zetten.

Dat begon trouwens al maanden geleden door in vele voorbeschouwingen de brede agenda van deze buitengewone synode steeds meer te versmallen tot de hiervoor vermelde hot items. Ook binnen de kerk [Kerk!], tot op het allerhoogste niveau aan toe, werd daar – gewild of niet – bij wijlen fors aan meegewerkt door zich in de aanloop naar de ­ synode vooral over deze en aanverwante onderwerpen almaar openlijker en vinniger uit te laten en steeds krassere verwachtingen te creëren; in beide richtingen trouwens [Iemand die het Geloof verdedigt, is een gelovige. Iemand die het Geloof wil veranderen, is een ketter. Volgens Geert mag het een beetje ketterij zijn, maar niet teveel!].

Dan hoeft het nauwelijks nog te verwonderen dat toen het slotdocument werd bekendgemaakt, van de 62 paragrafen tellende tekst slechts die paar alinea’s de aandacht trokken die net over die heikele punten handelen [Het ging trouwens over het gezin. Niet over homoseksuelen. Die paragrafen hadden daar niets verloren.]. Al heel zeker toen snel bleek dat die niet zoals de rest van de aanbevelingen een tweederde, maar “slechts” een gewone meerderheid hadden gehaald.

“Woorden en daden van een verslagen man?”


Nochtans heeft Franciscus sinds hij deze en de volgend jaar te houden synodes aankondigde, zich nog nooit bekend tot welke strekking ook [Grove leugens! Wie heeft Kasper naar de Synode gehaald? Wie heeft de schandaal-kardinaal Danneels naar de Synode gehaald? Dat was toch Bergoglio! Bergoglio heeft duidelijk genoeg gemaakt wat hij wil; een aanpassing van de Leer!]. Of het moest tot deze zijn die van synodevergaderingen opnieuw echte overlegmomenten wilde maken in plaats van de vooraf al compleet gestroomlijnde praatsessies die ze in het verleden al te vaak waren. “Spreek je uit en laat je er vooral niet aan gelegen omdat de paus in jullie midden is” [Bergoglio wil natuurlijk de Traditionele Kardinalen en Bisschoppen identificeren om hen tegen volgend jaar "uit de weg te ruimen"!], drukte hij de synodevaders uitdrukkelijk op het hart bij zijn openingswoord.

Even veelzeggend bedankte hij hen bij het slot ervoor dat ze zijn advies zozeer ter harte hadden genomen [Van cynisme gesproken.]. Om vervolgens stevig zowel hen te hekelen die zich “laten opsluiten in de letter van de tekst” [Een zeer grove belediging van de Katholieken.] als zij die “wonden verbinden zonder ze eerst te verzorgen”. De eersten werden weggezet als zij die toegeven aan de bekoring van de zeloten, scrupuleuzen, traditionalisten en intellectualisten ['Mooie' woorden van Bergoglio om de gelovigen te beledigen.]. De anderen als progressieven en liberalen die slechts symptomen bestrijden zonder de wortel van het probleem aan te pakken.

Wat vele commentatoren ook uit het oog verloren: deze synode is slechts een, zij het een heel belangrijke, tussenstap in een veel omvattender en langer proces dat pas volgend jaar in oktober in een nieuwe synode zijn beslag moet krijgen. Dan pas, niet eerder, zien we echt helder waar de reuzentanker waarvan Franciscus het anker moedwillig heeft gelicht opnieuw zal aanmeren [Bergoglio heeft het anker van de Kerk gelicht. Inderdaad. Christus is niet meer van belang voor de post-conciliaire kerk!].

Intussen rijpen de geesten [als een stinkkaas] en is al geruisloos verworven dat tot op de hoogste echelons in de kerk vrijmoedig wordt besproken wat tot amper anderhalf jaar geleden daar al decennia muurvast zat [Wat zat er "muurvast" Geert? De pedo-bisschoppen met hun homo-agenda?].

De enige die dan beslist wat definitief van deze bewogen reis mee aan land wordt gebracht, is de kapitein zelf [Je hebt er niets van begrepen, Geert. Zelfs indien Bergoglio, de paus zou zijn, dan nog kan hij NIETS 'beslissen'! De Paus is inderdaad het hoogste gezag in de Kerk voor zover hij de Traditie en de Ware Leer verdedigt. Wanneer een Paus ook maar één letter aan de Leer verandert, is hij een ketter! Een paus is trouwens niet de 'kapitein', hij is enkel de stuurman. Christus is de kapitein, een paus is de 'vicaris' van Christus.].

Het kan geen toeval zijn dat Franciscus in zijn slotwoord tot de synodevaders ook nog hen hekelde die “zich niet laten verrassen door de God van de verrassing” [Wat is "de God van de verrassing"? Wat een idiote praat is me dat? Eén van de vele goden in het pantheon van Bergoglio met zijn pan-religie?]. Om vervolgens de daad bij het woord te voegen en zeer ongebruikelijk onmiddellijk de besluiten van de synode, inclusief de niet verworven paragrafen, inclusief het stemgedrag, te laten publiceren én deze “Relatio Synode” te verklaren tot de “lineamenta” of het werkdocument van de volgende synode [Dit is misdadig. Waarom een Synode organiseren, wanneer de bisschoppen toch niets te zeggenn hebben en Bergoglio de Synode-besluiten als een ordinaire dictator naast zich neer legt?]. Woorden en daden van een verslagen man? [De Duivel versla je inderdaad niet in één keer!]


Bron: Tertio

De Synode ligt inderdaad op ramkoers met de Traditie en de Leer van de Kerk!

dinsdag 28 oktober 2014

Dat het niet bij de Franciscanen van de Immaculata zou blijven, was al langer duidelijk! Nu zoekt de 'Prins van de Genade' en de 'Prins van de Vergevingsgezindheid', namelijk de 'homo-vriendelijke' Bergoglio, de confrontatie met het Priesterbroederschap van Pius X

Bisschop Marcello Semeraro van Albano Laziale (Italië) waarschuwt de gelovigen van zijn bisdom om niet naar de diensten van het Priesterbroederschap van Pius X in Albano te gaan. Marcello Semeraro, die de secretaris is van de 'Kroonraad' van Bergoglio, zegt dat de priesters van Pius X de Mis niet mogen opdragen en de Sacramenten in zijn bisdom niet mogen toedienen. De gelovigen die de diensten van Pius X bijwonen, lopen volgens de bisschop het gevaar om geëxcommuniceerd te worden.

Link naar het decreet:

http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/s2magazine/moduli/ultimora/uploads/allegati/cat_272/NOTIFICAZIONE%20AI%20PARROCI%20SULLA%20FRATERNITA.pdfPapa Francesco vieta di dire messa ai preti lefebvriani


Bron: l'Espresso

Link:

http://espresso.repubblica.it/attualita/2014/10/27/news/papa-francesco-vieta-di-dire-messa-ai-preti-lefebvriani-1.185655Pro-Francis Italian Bishop forbids Mass Lefebvrians


Bron: Angelqueen.org

Link:

http://angelqueen.org/2014/10/27/breaking-pope-francis-forbids-priests-to-say-mass-lefebvrians
/


Enkele opmerkingen:


1. De bisschop van Albano doet alsof de priesters van Pius X in zijn bisdom geïncardineerd zijn. Dat is niet zo. Hij heeft dus niets te verbieden.

2. De priesters van Pius X zullen zich niets aantrekken van het onwettige en eerder belachelijke decreet van de bisschop.

3. De gelovigen zijn natuurlijk ook niet geëxcommuniceerd. Er is in het geheel géén juridische basis voor een excommunicatie.


4. Wat bisschop Marcello Semeraro toch allemaal moet doen voor zijn kardinaalshoed...


Waarom dan deze maatregel?


1. De priesterbroederschap van Pius X heeft, in tegenstelling tot Frankrijk en Duitsland, nooit echt succes gehad in Italië, omdat de parochies daar nog erg traditioneel zijn.

2. Paus Benedictus XVI slaagde er zelfs in om seminaristen bij Pius X weg te trekken.

3. Door het bizarre gedrag van Bergoglio gaan steeds meer gelovigen zich echter vragen stellen.

4. De genadeloze slachting die dictator Bergoglio bij de Franciscanen van de Immaculata aanricht, is natuurlijk velen in Italië in het verkeerde keelgat geschoten.


5. De Gezinssynode was er nu natuurlijk teveel aan.

6. Er sluiten zich nu meer Italiaanse seminaristen bij Pius X aan.

7. Ook steeds meer gelovigen en priesters in Italië beginnen nu over te lopen naar Pius X.

8. Dat mag natuurlijk niet, want dan verliezen de kerken in het bisdom inkomsten.

9. Al met al toch een merkwaardige gang van zaken.

10. Dit gebeurt natuurlijk met de steun van Bergoglio.

11. Aartsbisschop Guido Pozzo, de secretaris van de pauselijke commissie ‘Ecclesia Dei’, zei vorige week nog maar aan het weekblad ‘Famille Chrétienne’, dat de gesprekken met Pius X worden voortgezet.

12. Dit alles bewijst, dat tegenwoordig in het Vaticaan alles vierkant draait. De Curie onderhandelt met Pius X en sommige bisschoppen, die trouwe slippendragers zijn van Bergoglio, excommuniceren. Of dat willen ze tenminste.

13. De Curie en Bergoglio zitten niet meer op dezelfde lijn. Het Vaticaan is verdeeld!


14. Dit is een onderdeel van de 'Wraak van Bergoglio' na zijn nederlaag tijdens de Gezinssynode. Hij pakt het groots aan.

15. Het is duidelijk dat Bergoglio het Priesterbroederschap van Pius X onder zijn controle wil brengen, om het dan te vernietigen!


Enkele jaren geleden gebeurde trouwens al hetzelfde in het Bisdom Roermond:


"Bisschop doet kapel Pius X Kerkrade in de ban"

Bron: De Limburger

Link:


http://www.limburger.nl/article/20081117/REGIONIEUWS01/132373778/1105Na protest van de gelovigen had Bisschop Wiertz het volgende te melden:

"Ik doe niets of niemand in de ban!”

Bron: KerkNet

Link:

http://kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=82723Deze praat is zo typisch voor modernisten! Altijd de mond vol over liefde en vergevingsgezindheid etc.
En als hen iets niet bevalt, slaan ze iedereen in de ban. Het lijken de Middeleeuwen wel.


Hoe zei Bergoglio het ook weer in de ‘Relatio Post Disceptationem' van zijn satanische Gezinssynode?


"Homoseksuelen hebben gaven en kwaliteiten te bieden aan de christelijke gemeenschap: zijn we in staat van deze mensen te verwelkomen, en hen een broederlijke ruimte te garanderen in onze gemeenschappen? Vaak willen zij een Kerk ontmoeten dat hen een verwelkomende thuis biedt. Zijn onze gemeenschappen in staat om dat te voorzien, en hun seksuele geaardheid aanvaarden en beoordelen, zonder afbreuk te doen aan de leer over de familie en het huwelijk?"

Losbandige homoseksuelen zijn welkom, maar vrome gelovigen niet.

DAT is de gehomoseksualiseerde, post-conciliaire bastaardkerk op haar best!


Alles wat de modernistische bisschoppen te verkopen hebben, is stinkende drek!

Welk integer mens wil eigenlijk iets met deze huichelaars te maken hebben?

De leiding van de post-conciliaire kerk is door de duivel bezeten!

Bergoglio de Valse Profeet


Naar aanleiding van de 'Gezinssynode' verscheen er in het Argentijnse tijdschrift 'Barcelona' het volgende: "Bergoglio; El putazo papal"

La revista argentina Barcelona publicó una nueva tapa para la polémica, con la leyenda "Putazo" como título principal, y una foto del Papa Francisco con un maquillaje muy sugerente.

"Influída por Francisco, la Iglesia Católica se abre por primera vez a 'sodomitas, invertidos y demás enfermos de homosexualismo'. La decisión del Sumo Pontífice argentino de tolerar a 'afeminados, depravados  tragaleches', pone fin a siglos de discriminación y condena moral para dar inicio a una era 'manfloro friendly'. ¿Nace el movimiento de sacerdotes por el tercer sexo? ¿Será Bergoglio el 'Papa de los culorrotos'?"

Bron: Barcelona

Link:

http://revistabarcelona.com.ar/en-barcelona-317-la-opcion-por-los-putos-de-la-iglesia-da-rienda-suelta-a-boom-putazo/


Bron: Perfil.com

Link:

http://www.perfil.com/medios/A-lo-Feinmann-Facebook-rechazo-la-tapa-de-Barcelona-del-putazo-papal-20141018-0050.html

'La revista Barcelona' in Argentinië: "Bergoglio = El putazo papal"


¡Putazo!


De verborgen agenda van Bergoglio:


zaterdag 25 oktober 2014

Dit zijn volgens Bergolio: "De ijverigen, de scrupuleuzen, de zogenaamde traditionalisten en de intellectualisten." Kortom: "Het Uitschot".Uit de Heilige Schrift:

Luk 6:22  Zalig zijt gij, wanneer de mensen u haten, u om den Mensenzoon uitbannen en honen, en smaad werpen op uw naam.

Luk 6:23  Verheugt u op die dag en jubelt; zie, uw loon is groot in de hemel. Want zó hebben hun vaders de profeten behandeld.

Luk 6:26  Wee u, wanneer alle mensen u prijzen; want zó hebben hun vaders met de valse profeten gedaan.


Eerste foto's van de Tridentijnse Hoogmis gecelebreerd vandaag door Raymond Kardinaal Burke in de Sint-Pietersbasiliek te Rome enkele uren geleden:


Raymond Kardinaal Burke arriveert in de sacristie:


Rome vandaag:


Wat is er mis met Bergoglio?


'Newsweek' onthult: "Bergoglio is zijn leven lang al een schaamteloze leugenaar die zelfs zijn eigen moeder beloog!"

Bergoglio ontkende zelfs dat hij loog toen hij betrapt werd:


But the family was not a place of total concord. His mother was angry when she found that he was not studying medicine, as she had been told, but theology.

“I didn’t lie to you,” the future Jesuit responded with the casuistry for which his order has been notorious. “I’m studying medicine – but medicine of the soul.”


Bron: Newsweek

Link:

http://www.newsweek.com/2014/10/31/crisis-changed-pope-francis-279303.html
Kerknet: "Anti-maffiapriester staakt de strijd niet ondanks doodsbedreigingen"

De Italiaanse antimaffiapriester Luigi Ciotti zegt dat hij vastbesloten is zijn strijd tegen de georganiseerde misdaad voort te zetten. Volgens de priester wordt de maffia steeds agressiever wegens de slechte economische situatie in Italië en het feit dat de openbare aanklager steeds meer middelen krijgt om de georganiseerde misdaad te bestrijden. Luigi Ciotti zegt dat hij ook recent nog doodsbedreigingen heeft gekregen: "Misschien kunnen zij mij wel doden, maar er is nu een heel netwerk van fantastische mensen die zullen terugvechten."

Bron: Kerknet

Alleen jammer dat deze 'anti-maffiapriester' zélf lid is van de Vaticaanse gay-mafia...

Link: 

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/09/bergoglio-don-luigi-ciotti-en-don.html

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/09/twee-dikke-vrienden-bergoglio-en-gay.html 

De Britse top-kardinaal Vincent Nichols hoopt, dat in de toekomst, de homoseksuelen met open armen in de Kerk worden ontvangen:


Johan Bonny introduceert nep-missen in het bisdom Antwerpen

"Woorddiensten met of zonder uitreiking van de communie" zijn des duivels!


Link:


http://www.kerknet.be/admin/files/assets/subsites/4/documenten/BA_beleidstekst2_141022_LR.pdfMen moet de zondag heiligen, géén blasfemie plegen.

Een leek kan niet voorgaan in een woorddienst!
 

Op zondag kunnen de gelovigen in de kerk zonder priester samenkomen om te bidden:

1. De Rozenkrans
2. De Litanieën

Al wat leken méér in de kerk doen, is des duivels!

vrijdag 24 oktober 2014

Rik Renckens, de 'oecumenische' homo-pastoor van Zonhoven, blijft provoceren en ging voor in een homo-viering op de Belgian Pride in Brussel (17 mei 2014)

De twee voorgangers en de regenboogvlaggen rond het altaar


Voor gelovige of zoekende LGBT's begon de pride-dag met een stemmige kerkdienst in het teken van een actieve strijd voor gelijkheid [van wat?].

De dienst vond voor het eerst plaats in de fraaie [protestantse] Koninklijke Kapel aan het Museumplein. De protestantse gemeenschap zette haar deuren open en haar pastores-in-opleiding Françoise Nimal leidde de dienst samen met de katholieke priester Rik Renckens [Een mooi voorbeeld van valse oecumene!].

Het thema van dit jaar was 'kies voor gelijkheid'. Een knipoog naar de parlementsverkiezingen, maar vooral een oproep voor het dagelijkse leven. Zoals Rik Renckens het in zijn homilie verwoordde: "Als je je als gelijke opstelt, wordt de ander voor jou een bron van leven". Geloven is de weg van de liefde kiezen en de ander in zijn eigenheid verwelkomen [Fantasie!]. Dat werd meteen in praktijk gebracht: twee willekeurige aanwezigen kwamen naar elkaar toe in een warm woord of gebaar.

De dienst was inderdaad een mix waarin ook meer traditionele teksten en muziek hun plaats kregen. Maar dat het een LGBT-dienst was, zal niemand zijn ontgaan.

Bron: ZIZO

Link:

http://zizo-online.be/kerkdienst-met-oproep-voor-gelijkheid-opent-pride


donderdag 23 oktober 2014

CD&V-senator Steven Vanackere wordt columnist bij Tertio - LACHWEKKEND!!!

Het christelijke [???] opinieweekblad Tertio verwelkomt vanaf deze week CD&V-senator Steven Vanackere als columnist in zijn rangen. Voortaan zal hij in het blad regelmatig zijn licht laten schijnen over wat hem in de actualiteit en daarbuiten, dichtbij en verder af, treft. [Lachwekkend! Wat interesseert ons nu de mening van Steven Vanackere?]

Hoofdredacteur Geert De Kerpel: “Steven Vanackere, met zijn veelzijdige bagage, rijke loopbaan en christelijke oriëntatie [Luther ook!], past als gegoten in het profiel van Tertio dat een diepgravend, kritisch en beschouwend weekblad wil zijn, vertrekkend van een eerlijke analyse van de (nieuws)actualiteit rond zingeving, cultuur en maatschappij in binnen- en buitenland, met specifiek de overtuiging dat de christelijke inspiratie [???] – in al haar verscheidenheid en veelstemmigheid [Ketterij dus!] – op een eigen en onvervangbare manier bijdraagt aan de humanisering [Vrijmetselarij!] van de samenleving en de wereld.’’

Bron: Kerknet


Steven Vanackere (CD&V) in het gezelschap van enkele 'drag-queens' op de 'Belgian Gay Pride' 2013

Hoofdredacteur Geert De Kerpel: "Steven past als gegoten in het profiel van Tertio"

Flater van de Week: Bert Claerhout in "Kerk & leven":

"Niet-commerciële bladen behouden eigen identiteit"

"De Vereniging van de Uitgevers van de Katholieke Periodieke Pers (VUKPP), waar ook 'Kerk &leven' is bij aangesloten, heet voortaan 'Medianetwerk Plus'."

Nog een club die haar identiteit verloochent!


Zeer cynisch schrijft Claerhout dan ook terecht: 

"Je weet dat die bladen door een bepaalde bril kijken,
maar je weet vooraf tenminste door welke bril."


Wel, de bril waardoor 'Kerk & leven', 'KerkNet' en 'Tertio' kijken,
is die van het modernisme!

Het zijn spreekbuizen van de vrijmetselarij!

Mene, Mene, Teqel, Upharsin!

Gewogen en te licht bevonden!

God heeft de dagen van uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt...

woensdag 22 oktober 2014

Aartsbisschop André Léonard over de Gezinssynode: “De synode was gespannen, maar broederlijk”

Léonard: "België is de navel van de wereld niet"


Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2125685


De Redactie:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/reyerslaat/EP_141021_reyers%2Blaat?video=1.2125597

Schandaal-interview van Christoph 'kardinaal' Schönborn

Schönborn: „Massive Angriffswelle“ gegen Papst

Schönborn: "Massale aanval" tegen paus

Kardinal Christoph Schönborn hat nach der Synode im Vatikan von einer „massiven Angriffswelle“ gegen den Papst berichtet und sowohl die Kirche als auch die Medien für ihren „Tunnelblick“ auf die Themen der Synode kritisiert.

De gelovigen hebben volgens Schönborn dus last van 'tunnelvisie'!Als Belege dafür nannte der Kardinal die Berichterstattung in Teilen der italienischen Presse wie beispielsweise in „Il Foglio“ oder eine beim „Mondadori“-Verlag erschienene Publikation, in der sogar die Gültigkeit der Wahl von Papst Franziskus bezweifelt werde. Von manchen Kreisen würden derzeit „apokalyptische Szenarien“ gezeichnet, in denen dem Papst vorgeworfen werde, die Kirche in den Untergang zu führen. 

Il Foglio is bijzonder goed geïnformeerd! 


...in der sogar die Gültigkeit der Wahl von Papst Franziskus bezweifelt werde.

...in dewelke zelfs de geldigheid van de verkiezing van paus Franciscus betwijfelt wordt. 

Schönborn en de anderen in Rome hebben het dus ook gehoord!


Der Papst selbst habe in seiner Abschlussansprache vor der „Versuchung der feindlichen Erstarrung“ der Traditionalisten gewarnt. 

Natuurlijk zijn het weer de Traditionalisten die een gevaar voor de Kerk zijn en niet zij die de doctrine willen veranderen...

Over tunnelvisie gesproken.

Zoals bekend, is 'kardinaal' Schönborn de zoon van een vrijmetselaar!

Bron: ORF

Link:

http://religion.orf.at/stories/2674779/

Metropoliet Athenagoras Peckstadt blikt terug op Synode

Metropoliet Athenagoras Peckstadt betreurt in een gesprek met het weekblad 'Tertio' [!] de traagheid in de aanpak van knelpunten tijdens de voorbije bisschoppensynode in Rome [Ketters en schismatiekers moeten vooral hun mond houden als het over de Kerk gaat!]. De Belgische orthodoxe metropoliet vertegenwoordigde er het oecumenische patriarchaat van Constantinopel: “In hoeverre wil de Kerk echt iets doen voor wie in moeilijkheden leeft? [Wat heeft hij daarmee te maken?] Zo kwamen nu vooral ideale koppels getuigen op de synode, maar ook de ‘probleemgevallen’ hadden gehoord mogen worden." 

"Telkens weer bespeur ik interesse voor onze orthodoxe omgang met echtscheiding [We zijn helemaal niet geïnteresseerd!], maar tegelijk heb ik hier het gevoel dat de geesten niet rijp zijn voor onze visie. Ik meen te ervaren dat sommigen de Katholieke Kerk de rug toekeren omdat ze afgerekend worden op een mislukt huwelijk [Dat is niet de enigste reden.]. De orthodoxe kerk kent wel de mogelijkheid van een tweede kans [Ketterij!]. Wie van ons is zonder fouten? [Men moet zijn leven willen beteren, dat is het punt.] Ik vind het erg dat aan gelovigen de volle deelname aan de eucharistie wordt ontzegd, want de eucharistie is toch de bron en het hoogtepunt van ons gelovige leven.” [Het gaat in de eerste plaats over het leven na de dood. We moeten dus doen wat de Kerk zegt, dus niet wat de wereld zegt of wat ketters zeggen!]

De Belgische orthodoxe metropoliet zag en ervaarde vele positieve dingen tijdens de synode in Rome: “Al vijftig jaar hopen we op een panorthodox concilie [De orthodoxen kunnen zich meteen bekeren en boete doen. Dus een concilie hebben we niet nodig.]. Hier mocht ik proeven van die universaliteit, van een samenkomst waar de hele wereld vertegenwoordigd is [Dat is nogal iets anders dan dat schismatieke clubje daar in Istanboel onder leiding van de CIA.]. Ondanks de verschillen laat een synode het toe naar elkaar toe te groeien en een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen. Met deze paus lukt die synodaliteit wonderwel.” [Bergoglio werd inderdaad meermaals op zijn nummer gezet! De leugens van de Metropoliet Athenagoras Peckstadt klinken echter niet echt overtuigend.]

Bron: KerknetHet oecumenische patriarchaat van Constantinopel is een front-organisatie van de CIA:

Het grote bedrog van vrijmetselaar en president Harry S. Truman en oecumenisch 'Patriach' Athenagoras; de agent van Amerika...


Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/05/het-grote-bedrog-van-vrijmetselaar-en.html

dinsdag 21 oktober 2014

Aartsbisschop Sviatoslav Shevchuk riep de Synode op om een klare en duidelijke boodschap te sturen richting gelovigen én Bergoglio

La controffensiva degli ortodossi

De tegenaanval van de 'orthodoxen'


"De Aartsbisschop zwaaide heftig met de Catechismus van de Katholieke Kerk richting Bergoglio en riep hem op om eens te lezen wat daar staat."

"Vervolgens las de Aartsbisschop de passages aangaande het gezin en het huwelijk voor!"

"Het was een bijzonder pijnlijk moment voor Bergoglio!"

Bron: Il Foglio

Link:

http://www.ilfoglio.it/articoli/v/121964/rubriche/sinodo-famiglia-controffensiva-degli-ortodossi.htmNa de ontelbare vulgariteiten van Bergoglio, zijn niet alleen hij, maar alle post-conciliaire 'pausen' van hun voetstuk gevallen.

Bergoglio staat in zijn blootje!

Verslagen door de Traditie en de Catechismus van de Katholieke Kerk!

De aanval op de ketterijen in de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie kan nu ingezet worden: deze ketterijen zijn niet langer sacrosanct!

'Kardinaal' Kasper excuseert zich: journalist [Pentin] zegt dat het 'fiasco' [van de Gezinssynode] de macht van de sociale media toont

Cardinal Kasper apologizes: journalist says fiasco shows the power of social media


Pentin said that the instant availability of information on the Internet, and the ability of the public to verify information, has been a game-changer, making it harder for special interest groups within the Vatican, even inside Synod’s own administration, to manipulate its message. He cited the “instant uproar” on Twitter and Facebook following the release of the Synod’s mid-point Relatio on Monday as “really useful” in thwarting the plans to “steer” the Synod in a particular direction.

“They know they can’t get away with this kind of manipulation any more.” Social media, he said, “gives voice, probably for the first time to the silent majority. That silent majority has until now been so easy to ignore.”


Bron: LifeSiteNews

Link:

https://www.lifesitenews.com/news/cardinal-kasper-apologizes-journalist-says-fiasco-shows-the-power-of-socialOpvallend is niet alleen de "macht van de sociale media", maar ook het feit dat de Katholieke silent majority traditioneel is!!!

De tijd van de Bergoglio's, Kaspers, Danneelsen en Bonny's is voorbij!

De jaren '60 zijn definitief voorbij!

WE WANT GOD!

'Kerknet' over de Gezinssynode:

De bisschoppensynode over het gezin in Rome vindt grote weerklank in de media, die in hun analyse heel verschillend reageren. 'De Kerk heeft de afspraak gemist met de moderniteit', klinkt het in verschillende commentaren [Wat is dé 'moderniteit'? Na een Franse Revolutie tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, nu de Oktoberrevolutie?]. Anderen, onder meer de Afrikaanse kardinaal Robert Sarah, wijzen erop dat kwesties als de communie voor hertrouwde echtgescheidenen of het homohuwelijk een hoofdzakelijk westerse aangelegenheid zijn, waarvan kerken in Afrika of Azië niet wakker liggen. Verschillende media beklemtonen dat het debat nog niet is afgesloten. Uiteindelijk heeft paus Franciscus, als hoofd van de Katholieke Kerk, het laatste woord. [Had men de slottoespraak van Bergoglio gelezen, dan had men geweten dat Bergoglio daar zelf zei: "De paus is, in dit verband, niet de opperste heer, maar eerder de opperste dienstknecht - de servus servorum Dei". We zien hier dat Bergoglio weer één van zijn 'afgeschafte' titels oprakelt! De Paus is inderdaad het hoofd van de Kerk SAMEN met alle bisschoppen die in communie met hem zijn, de levenden en de doden! Een Paus is dus de baas zolang hij de Ware Leer verkondigt, maar vanaf het moment dat hij één letter wijzigt aan die Ware Leer, is het een ketter! In het geval van Bergoglio is dit al herhaaldelijk aangetoond.]

De Italiaanse krant 'La Repubblica' schrijft in een commentaar: "Het slotdocument wijst de weg voor verdere studie en overleg. Het debat is nog niet afgesloten." [Het is inderdaad de onzalige 'verdienste' van Bergoglio dat hij erin geslaagd is, om discussies die in het verleden al afgesloten waren, weer te openen. Dit opent de weg naar nieuwe ketterijen!] De Franse krant 'Le Figaro' benadrukt dat het al tijdens de synodedebatten duidelijk was dat de bisschoppen verdeeld zijn over de vraag of de Katholieke Kerk zich barmhartiger moet opstellen [De gelovigen waarschuwen voor de realiteit van de hel is véél barmhartiger, dan de kop in het zand steken!]. "Verschillende bisschoppen vinden dat de Kerk haar visie over huwelijk, trouw, gezin en kwesties als homoseksualiteit nog duidelijker moet articuleren. Het debat is nog niet afgesloten, maar ook in de voorbereiding van de volgende synode zal de weerstand blijven aanhouden." [We zien eerder een verstrenging van de interpretatie van de Leer dan een versoepeling!]

De Britse krant 'The Guardian' schrijft dat men de dynamiek van de voorbije bisschoppensynode onrecht aandoet door de synode te reduceren tot een debat tussen verschillende fracties over kwesties als hertrouwen of homoseksualiteit. "De dynamiek was veel complexer en heel verscheiden. De fundamentele kerkelijke leer over het gezin stond nooit ter discussie. Paus Franciscus heeft ook nooit aangestuurd op een verandering van die leer [De Engelsen weten het weer...], maar hij drong wel erop aan om die met een pastorale dimensie aan te vullen [De pastorale praktijk kan de Leer niet tegenspreken.]." De Britse kwaliteitskrant vestigt er nog de aandacht op dat de drie paragrafen, die de trouw aan de traditionele kerkelijke leer benadrukten, maar waarin tegelijk werd aangedrongen op meer barmhartigheid, slechts bij een groep van 25 tot 30 van de 191 synodevaders geen genade vond [Waar gaat dit over?].

De 'Süddeutsche Zeitung' noemt het de verdienste van paus Franciscus dat hij begrepen heeft dat de Katholieke Kerk dreigde vast te lopen in een binnenskamers debat over dogmatiek, dat ver boven het hoofd van de gelovigen wordt gevoerd [Dit gaat niet over "een binnenskamers debat over dogmatiek". Dit gaat over essentiële geloofspunten die voor de individuele gelovige weldegelijk uitermate belangrijk zijn! Zijn zieleheil staat op het spel.]. "De synode in Rome heeft net als destijds het concilie wel degelijk de deuren en ramen geopend, al is het heel voorzichtig. Deze synode heeft ervoor gezorgd dat er opnieuw licht en lucht binnendrong in een ruimte die veel te lang was afgesloten. Maar bij verschillende bisschoppen was de angst dat het gebouw zou instorten groter dan de moed." [Allemaal gebakken lucht, zoals zo vaak in de krant. De kans dat de 'Süddeutsche Zeitung' eerder 'instort' dan de Katholieke Kerk is beduidend groter!]


Vlaamse kranten

'De Morgen' stelt vast dat wij voor het eerst in de geschiedenis een paus hebben die zich uitdrukkelijk uitspreekt voor gelijke rechten tussen hetero's en homo's [Pure nonsens! Wat zijn gelijke rechten? Wat zijn hetero's? Wat zijn homo's? Wat hier vergeten wordt, is dat elk kind recht heeft op één vader en één moeder!]. Maar tegelijk hebben de synodevaders de kans gemist waardoor gelovige holebi's [Wat zijn holebi's?] zich echt welkom kunnen voelen in hun kerk. 'De Standaard' schrijft dat de deur op een kier blijft staan: "Er was een 'pastorale aardbeving' voorspeld, maar de lat lag te hoog voor de deelnemers van de synode. De frase 'homoseksuelen welkom heten' bleek er te veel aan." [Waarschijnlijk zijn er eerder te veel homoseksuelen in de Kerk dan te weinig. Denken wij bijvoorbeeld maar aan de pedo-bisschop Roger Vangheluwe of de pedo-kardinaal Keith O'Brien of de pedo-pater Erik Dejaeger! Neen! Het gaat niet over "welkom zijn". Bepaalde lieden willen hun schanddaden gelegitimeerd zien door de Kerk, hetgeen natuurlijk een absurde eis is. Het volstaat om even de Heilige Schrift te lezen.] Dat de synode niet verder kwam, wordt door de krant toegeschreven aan de invloed van de conservatieve vleugel binnen de kerk, aangevoerd door de Amerikaanse kardinaal Jonathan [?] Burke [Het is Raymond Leo Burke. Zelfs de feiten krijgen ze niet op een rijtje, laat staan de interpretatie!] en de Duitse curiekardinaal Gerhard Müller. Maar minstens zo beslissend was in de discussie de rol van de Afrikaanse bisschoppen. "Het resultaat is een tekst die de kool en de geit spaart", zegt Hans Geybels, theoloog en gewezen woordvoerder van kardinaal Danneels in 'De Standaard. "Het is een document dat de eenheid probeert te bewaren." [Het document zegt helemaal NIETS nieuws!]

'Gazet van Antwerpen’ schrijft dat moderne bisschoppen het in het Vaticaan hebben moeten afleggen tegen de conservatieve krachten: "Bisschop Bonny was na afloop van de synode niet helemaal teleurgesteld. Meer dan de helft van de 191 aanwezigen schaarde zich achter de, zij het afgezwakte, teksten over meer openheid voor holebi's, samenwoners en hertrouwde gescheidenen. Een groter compromis, een tweederde meerderheid, is niet gevonden. Nog niet." [Bonny heeft natuurlijk nog niet gelezen waar men zich 'achter' schaarde! Uiteindelijk werd alles verworpen! Zelfs de termen "homoseksueel" en "communie voor de hertrouwde gescheidenen" zelf.]

'Het Belang van Limburg schrijft: "Als de bisschoppensynode over het gezin, die het voorbije weekend werd afgesloten, ons iets heeft geleerd, dan is het hoe verdeeld de katholieke Kerk is als het gaat over homoseksualiteit en de plaats van gescheiden en hertrouwde mensen in de kerk [Het is nu zelfs een taboe! De Afrikaanse en Aziatische bisschoppen weigeren om er over te praten! TABOE! Géén verdeeldheid!]. Het conservatieve kamp haalt - voorlopig - zijn slag thuis. Paus Franciscus, die bekendstaat als een voorstander van meer openheid in de Kerk, was zichtbaar ontgoocheld. De stemming toont de impact van vroegere pausen, die decennialang vooral behoudsgezinde bisschoppen hebben benoemd." [Zo hoort het ook!]

Bron: Kerknet

'Priester' Rik Beckers van Holebi-pastores en het Vicariaat Vlaams-Brabant provoceert weer en 'rekent' niet op Christus, maar wél op Bergoglio:

Link

http://www.standaard.be/cnt/dmf20141019_01330694

Monseigneur Leon Lemmens, doe eindelijk eens wat u moet doen!

Bernard de Cock is dominicaan en betrokken bij de Holebi-pastores:

Bernard de Cock is dominicaan, en behoort tot de gemeenschap Mirte te Gent. Studies van filosofie en theologie aan het CKS en aan de KU Leuven. Hij was van 1980 tot 2003 studentenpastor aan de toenmalige Rijksuniversiteit te Gent. Publicist over filosofische en theologische onderwerpen. Hij schreef een indringende studie over homoseksualiteit, alsook een bundel opstellen over het fenomeen van de verankerde spiritualiteit. Hij begeleidt leesgroepen in filosofische literatuur, geeft vormingssessies en cursussen over bijbelteksten, en conferenties over levensbeschoudelijke thema’s. Dirigeerde een aantal cd-opnamen van religieuze muziek. Hij is werkzaam in het Lemmensinstituut vanaf 1990.


Mirte - De Dominicaanse Mannengroep


Link:

http://www.gemeenschap-mirte.be/index.php?page=de-dominicanen

http://www.gemeenschap-mirte.be/index.php?page=mannengroepContacten met het IPB

Link:

http://www.ipbsite.be/archief/homoseksualiteit/63-eenoverweging.html

En ook de oud-Turnhoutse deken Peter Dierckx

De goedlachse Peter Dierckx (50) was al twintig jaar actief als parochiepriester in de Kempen en al twaalf jaar pastoor van de drie parochies van Oud-Turnhout.

Afgevoerd naar het UZ in Edegem.


Bron: Gazet van Antwerpen

Link:

http://www.gva.be/cnt/aid569011/peter-dierckx-komt-naar-uz

En nog een zeer fanatiek lid van de Holebi-pastores: Pastoor Herman Augustyns uit het bisdom Antwerpen

Sinds Pinksteren 2003 pastoor op Linkeroever, toen nog in drie parochies, nu in de ééngemaakte Sint-Anna-ten-Drieënparochie.

Sinds 1 juli 2008 ook pastoor van Sint-Walburgis in de wijk ‘Het Zuid’.


'Kardinaal' Marx uit onvrede over slotverklaring gezinssynode: Invloed van 'kardinaal' Kasper = 0

De voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, Reinhard Marx, is met de slotverklaring van de gezinssynode in het Vaticaan niet helemaal tevreden.

Volgens kath.net zou kardinaal Marx zijn onvrede over de verklaring al in de synodehal hardop hebben laten horen. In het Duits zou hij als kritiek hebben gegeven dat de stellingen van kardinaal Kasper nauwelijks van invloed zijn geweest op het slotdocument

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6423-kardinaal-marx-uit-onvrede-over-slotverklaring-gezinssynode


Apostaat Marx is nog tien keer erger dan Robert Zollitsch, de vorige voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie!!!

Gądecki: "Indien ik niet had gesproken, de Synode zou erger verlopen zijn."

Gądecki: "Se non avessi parlato io, il Sinodo sarebbe andato peggio."


Stanisław Gądecki, de Aartsbisschop van Poznan en voorzitter van de Poolse Bisschoppenconferentie zegt:

"Familiaris Consortio van Paus Johannes Paulus II volstaat!"

"Niets nieuws onder de zon."

Bron: Vatican Insider

Link:

http://vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/sinodo-famiglia-37039/

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer