woensdag 17 december 2014

Peter Malfliet, bisschoppelijk gedelegeerde van het bisdom Gent en voorzitter van het Christelijke Vormingswerk CCV, gaat uit de bocht:

'Evangeli[i] gaudium' nodigt uit om onvruchtbare tegenstellingen te overwinnen

De pauselijke exhortatie 'Evangeli[i] gaudium' [die volgens Raymond Kardinaal Burke niet tot het Pauselijke Magisterium behoort (wegens te veel ketterijen...) en], die een jaar geleden verscheen, kan helpen om onvruchtbare tegenstellingen binnen de Vlaamse kerk te overbruggen [Integendeel. 'Evangelii gaudium' gooit alleen nog meer olie op het vuur.]. Dat zegt Peter Malfliet, bisschoppelijk gedelegeerde van het bisdom Gent en voorzitter van het Christelijke Vormingswerk CCV. " Zijn cri de coeur is niet mis te verstaan: de k[K]erk is er niet voor zichzelf, ze is er voor de wereld [???]. Wanneer de k[K]erk zichzelf in het midden plaatst en enkel een 'pastoraal van het overleven' ontwikkelt, dan is ze ziek.

63 "Uit hetgeen wij tot nu toe, eerbiedwaardige broeders, in ons schrijven hebben uiteengezet, blijkt vanzelf, dat degenen, ... , in ernstige dwaling verkeren; ... , die Haar [= de Kerk] beschouwen als een menselijke instelling met een zekere disciplinaire ordening en uitwendige ceremonies, maar die geen deel heeft aan hemels leven."

MYSTICI CORPORIS CHRISTI
Paus Pius XII


Maar wie Christus in het centrum plaatst, schrijft Franciscus, 'decentraliseert' [?]. Hoe meer Christus het centrum van je leven wordt, des te meer doet Hij je uit jezelf treden [?] en maakt Hij je open voor elke mens [?]."

Uit bovenstaande woorden blijkt duidelijk de valse antropocentrische en anti-katholieke houding van Peter Malfliet.

63 Integendeel, zoals Christus, het hoofd en voorbeeld van de Kerk, "niet volledig is, als men in Hem slechts de zichtbare natuur beschouwt...., of enkel de goddelijke onzichtbare natuur..., want Hij is één uit beide en in beide naturen...: zo ook Zijn Mystiek Lichaam [= de Kerk]."

Het Woord Gods heeft immers de lijdelijke menselijke natuur aangenomen, om de mens door het stichten van een zichtbare gemeenschap, die Hij met Zijn goddelijk Bloed heeft gewijd, "door Zijn zichtbare leiding tot het onzichtbare terug te roepen."

MYSTICI CORPORIS CHRISTI
Paus Pius XII


Malfliet stelt in 'Tertio' vast dat wij er in Vlaanderen blijkbaar niet in slagen om elkaar te vinden vanuit eenzelfde perspectief en met respect voor de verschillende contexten [Wij hoeven geen 'respect' te hebben voor de dwaling! ].

"Wie de Geest van Christus niet heeft", zegt de Apostel, "behoort Hem niet toe." (Rom. 8:9)

"De k[K]erk in Vlaanderen blijft dikwijls gevangen in heilloze discussies [?] over binnen- en buitenkerkelijk, over elitair of enkel gericht op de heilige rest, kerygmatisch versus hermeneutisch, enzovoort. Het woord 'evangelisatie' heeft vandaag een negatieve bijklank [bij de modernisten à la Malfliet] in Vlaanderen, alsof het zou gelijkstaan met herwinnen van verloren posities en met 'levensbeschouwelijke indoctrinatie'."

In de Kerk, het Mystieke Lichaam van Christus, worden de gelovigen met de Goddelijke Verlosser verenigd.

Alle overige overdenkingen aangaande "het herwinnen van verloren posities" en "indoctrinatie" etc. zijn naast de kwestie.

"Een jaar na de exhortatie wil ik met een zekere graad van urgentie oproepen tot een dialoog in de k[K]erk in Vlaanderen, die onvruchtbare tegenstellingen overstijgt [Gelovigen 'dialogeren' niet met ongelovigen. Zij roepen op tot bekering!].

Eph 4:17  Daarom zeg ik en bezweer ik u in den Heer, dat gij niet langer een leven moogt leiden, zoals de heidenen in hun ijdele gezindheid dit doen. 

Een dialoog die mensen samenbrengt die 'Christus zoeken' [Gelovigen 'zoeken' niet, maar hebben reeds gevonden.]. Zonder privileges [De priesters en bisschoppen gaan voortaan ook pro deo werken...]. Niet voor het eigen gelijk [!], noch ter legitimering van de bestaande instituties en verworvenheden ["Onderwerp u aan de ongelovige bisschoppen!"]. Voorbij de modellen en over de grenzen heen [?]. Niet met heimwee naar welk verleden dan ook [...]. Een dialoog die de context waarin we leven ernstig neemt en niet kwalificeert als verlies, maar als kans." [Gelovigen hebben niets 'verloren' en houden zich niet bezig met 'kansen'!]

Bron: Kerknet/Tertio

7 opmerkingen:

Anoniem zei

"De k[K]erk in Vlaanderen blijft dikwijls gevangen in heilloze discussies [?]"

Een heilloze discussie over het al dan niet aanstellen van een veroordeelde pedofiel als pastoor.
Een heilloze discussie over het herinstalleren van een uitgetreden priester nadat deze een paar jaar met een vrouw samengewoond heeft.
Een heilloze discussie over de communie voor hertrouwden.
Een heilloze discussie over het wijden van vrouwen.
Een heilloze discussie over de seksuele geaardheid van priesters ... zonder over celibaat te spreken.
Een heilloze discussie over het herinterpreteren van de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie.
Een heilloze discussie over het zoveelste herschrijven van de Bijbel.
Een heilloze discussie over het herbestemmen van de kerken.
Een heilloze discussie over de positie van een altaar in een kerk.

Dit is het soort “heilloze discussies” en “onvruchtbare tegenstellingen” die Malfliet wil “overstijgen” ... met dialoog.

Heilloze discussie overstuigen met dialoog is op zich een onvruchtbare tegenstelling.

Maar als Malfliet iets gaat overstijgen dan zal hij eer de hele geloofsleer moeten vergeten, zodat er alleen zijn eigen mening overblijft. Zo houdt de tegenstelling vanzelf op, maar met wie en over wat gaat hij dan dialogeren?

Het is duidelijk dat voor de modernist het Vat II het echte startpunt van de Kerk is. De rest wordt verworpen. Maar het is niet alleen de negatie van de pre-conciliaire Kerk, maar de totale ontkenning dat Ze ooit bestaan heeft. Ze denken alsof indien ze zich hard genoeg concentreren, dat ze de Kerk van voor 1965 kunnen vergeten.

Nu, als er iets met de allergrootste zekerheid gezegd kan worden, dan is het toch dat men het natuurrecht nooit kan ontkennen. Natuurrecht is universeel en tijdloos. De meeste agnosten houden er zich zelfs aan. Je mag niet moorden, stelen, bedriegen, verkrachten en van dat soort zaken. Maar niet voor de bastaardkerk. Aangezien ze wel willen hertrouwen, en in het rondneuken met een andermans vrouw, man, kind, of geit, er NIETS is in het hetgeen ze zeggen, maar dan ook helemaal NIETS dat consistent is met het natuurrecht.

Je kan de mens niet dwingen tegen het natuurrecht in te gaan, want het is onnatuurlijk. Dit heeft niets met religie te maken, maar omdat we homo sapiens zijn. De mens doet vanuit nature, alleen dat wat natuurlijk is. Je kan mensen bedreigen om hen te dwingen toch onnatuurlijke dingen te doen, maar, ja..

Ze zijn te achterlijk om te dialogeren, tenzij ze voor een spiegel staan.

Anoniem zei

Tjonge, jonge, hoe Malfliet het onderste uit de kan halen. Er is toch geen kat in Evangelii Gaudium geïnteresseerd. Bij Kerknet kan het hen zelfs zo weinig bommen dat ze het niet eens correct kunnen schrijven.

Anoniem zei

Wat een onzin.

Naar een tijdschrift stappen om er tot dialoog op te roepen. Welk resultaat zal dat hebben? Alsof de lezers nu naar de schrijver gaan rennen om een dialoog te beginnen.

Alleen zij die reeds akkoord zijn zullen misschien hun steun betuigen maar dat leidt niet tot dialoog, alleen tot ja-knikken. Misschien een applausje wanneer hij moe-gepraat is en een kopje koffie voor ze weer naar huis gaan.

En zij die niet met hem akkoord gaan, zullen hem laten zeuren en vragen het licht uit te doen wanneer hij klaar is. Hoe kan je ook een discussie aanvatten met iemand die een dergelijk absurd uitgangspunt heeft.

Anoniem zei

ik zou niet te veel aandacht aan Evangelii Gaudium hechten, omdat Franciscus zelf zijn voeten veegt aan hetgeen hij zelf geschreven heeft.

Ik ben die vermeende citaten die Malfliet hier vermeld gaan opzoeken maar ik ze niet in de encykliek vinden.

Wat ik wel gevonden heb is dit:

"The reservation of the priesthood to males, as a sign of Christ the Spouse who gives himself in the Eucharist, is not a question open to discussion".

Dit rijmt niet met het gunstige rapport de Leadership Conference of Women Religious van de vette Brazialiaanse kardinaal ontvangen hebben.

De LCWR is niet eens op de vingers getikt omwille van hun activisme vrouwen wel tot priester te wijden.

Anoniem zei

Het klopt dat met Christus in het Centrum [van het Mystieke Lichaam], dat de Kerk gedecentraliseerd is.

Niet iedereen staat even dichtbij het centrum van het Mystieke Lichaam. De heiligen in de hemel staan dichtbij, de mensen op aarde en de zielen in het vagevuur staan verder weg. Zondaars en dergelijke staan nog verder van het centrum. De ongelovigen en anders-gelovigen maken zelfs geen deel uit van het Mystieke Lichaam.

En dat is een probleem voor Malfliet. Malfliet blijkt een probleem te hebben met een gedecentraliseerde Kerk en hij wijst zijn beschuldigende vingen direct op het feit dat Christus in het centrum van het Mystieke Lichaam staat.

De decentralisatie maakt een onderscheid tussen zielen die naar de hemel gaan en zielen die naar de hel gaan. Dit is logischerwijs niet mogelijk indien iedereen zondermeer naar de Hemel gaat.

Door Jezus uit het centrum te verwijderen, valt de decentralisatie weg, en kan iedereen naar de hemel.

Als blasfemische apostasie trekt dat door. Jezus staat in de weg. Zijn Laatste Oordeel staat in de weg.
___
“Hoe meer Christus het centrum van je leven wordt, des te meer doet Hij je uit jezelf treden en Hij maakt je open voor elke mens.” – Bergoglio met zijn kinderlijk taalgebruik zal wel de deugd van de Nederigheid en Naastenliefde bedoeld hebben maar het is blasfemisch dit zo te zeggen.

Een goede katholiek heeft (de katholieke) God lief boven alles. Omdat de katholiek dicht bij God wil zijn, en aangezien hij zijn naaste liefheeft gelijk zichzelf, zal de katholiek zijn naaste willen bekeren, zodat de naaste ook kortbij God komt. Want buiten de Kerk is er geen heil.

Door te stellen dat iedereen zondermeer naar de hemel gaat, beweert Bergoglio dat er buiten de Kerk wel heil is.

Als er buiten de Kerk wel heil is, mag die decentraliserende Christus in het centrum van het Mystieke Lichaam hen een worst wezen.

Bergoglio en Malfliet mogen zo hard proberen als ze willen om God en Christus uit het Mystieke Lichaam weg te denken. Ze mogen zelfs het Mystieke Lichaam wegdenken, maar daarmee houdt het Mystieke Lichaam niet op te bestaan. Ze plaatsen alleen zichzelf buit het Mystieke Lichaam.


Voor apostaten gaan ze zelfs te ver. De blasfemie is verschrikkelijk.

Anoniem zei

Een klein woordje vooraf: het is "Evangelii gaudium" ( Evangelii: genitief eenvoudig v. Evangelium) (niet "Evangeli").
Voor 6 aand heeft overigens een idioot in Vlaanderen er ook al "Evangelium Gaudii"("Evangelie v.d. Vreugde") van gemaakt, wat natuurlijk bij de passiegeschiedenis niet goed past en bij de sexuele perversie en masse in de Danneelskerk helemaal wansmakelijk wordt.

De uitspraken van Peter Malfliet tonen zeer goed waartoe de religieuze verdomming, infantlizering en imbecilizering van de lokale kerk gevoerd heeft: tot een totaal verlies aan dogmatiek, aan fundamenteeltheologie; er is geen verschil meer tussen goed en kwaad (dat hadden we gisteren ook al in Anzegem), er is steeds weer de neiging om met iedereen te praten, de afkeer van het "gelijk"- dat is faktisch de afkeer van de inhoud van het geloof, van de catechismus, de oproep tot respect voor alle zienswijzen (dat is nu echt gevaarlijk bij de geweldig exploderende pedosex-gevallen in de kerk);
Peter Malfliet vliegt hier inderdaad echt uit de bocht.
Jongens, jongens, wat voor een bende onnozelaars.
Quos deus perdere vult, prius dementat.

Anoniem zei

Ach, wat een achterbakse ketter die Malfiet is. Iedereen die een beetje op de hoogte is weet dat dit een steek in de rug is van de nog-heilig-te-verklaren Pius XII.

De encycliek “Mystici Corporis Christi” (Pius XII - 29 juni 1943) speelt naast vele andere dingen een belangrijke rol in het veroordelen van de eugenetica van de Nazi's. Hetgeen problemen levert wanneer je Pius XII als Nazi wil doen doorgaan.

Belangrijker is echter dat “Mystici Corporis Christi” enorme problemen creëert indien je het huwelijk wil ontbinden, abortus en euthanasie wil legaliseren, homo’s wil huwen, vrouwen wil wijden, of oecumene wil bedrijven.

Om de problemen voor de Modernisten in de Kerk nog groter te maken is die encycliek in haar geheel in Lumen Gentium opgenomen. Nu staan zij die het Tweede Vaticaans Concilie als een nulpunt in de Kerk zien met hun mond vol tanden.

Malfliet. Is dat alles wat je kan? Christus uit het Lichaam van Christus wegdenken om je problemen op te lossen? Hoe zielig.

De Modernisten zijn na Vat II blijven hervormen, omdat ze beseften dat Vat II het gewenste resultaat niet had verwezenlijkt. Vat II is helemaal geen nulpunt, geen revolutie. Vat II is een herbevestiging van de Traditie – zij het op verwarde wijze, met open deuren waardoor ketterij gemakkelijker binnen kon.

De waarheid omtrent de post-conciliaire hervormingen is eigenlijk dat zij die na het Concilie zijn blijven hervormen, o.a. Danneels, in werkelijkheid het Concilie in haar geheel negeerden. Ze hebben geweigerd de hervormingen die het Concilie wel ingevoerd had uit te voeren. In plaats daarvan beweerden ze dat hun eigen hervormingen (handcommunie, averechts altaar, volkstaal, ... ) uit het Concilie voortvloeiden – wat niet waar is. Ze beweerden dat het Concilie hen een mandaat gegeven had om te blijven hervormen maar dat waren leugens in een poging hun ketterijen acceptabel te maken.

Toen ze op het Concilie hun zin niet gekregen hadden, hebben ze zich van de Kerk afgescheurd en hun eigen weg gegaan. Het Concilie was geen schisma, maar zij die niet met het Concilie akkoord gingen zijn schismatisch geworden.

Indien Malfiet en andere klommelaren niet in naam van de Kerk leuterden zou niemand in hun zielige opinies geïnteresseerd zijn. Maar ja, indien ze eerlijk waren, zouden ze officieel de Kerk verlaten, maar dan mochten ze het anonieme lijstje van 20,000 protestantse denominaties vervoegen, waar ook geen kat in geïnteresseerd is, en dat is slecht voor de portemonnee, dat blijven ze zich maar katholieke noemen omdat het opbrengt.

De oplossing is heel simpel. Als het staatsalaris van de priester afgeschaft zou worden, zou het onmiddellijk gedaan zijn met die ketterijen. De Staat financiert de bastaardkerk omdat de katholieke geloofsleer diametraal tegenover de liberalistische staatsbeleid staat, en zolang de bastaardkerk de geloofsleer in lijn met het staatsbeleid probeert te brengen, om de ‘katholieken’ het staatsbeleid te doen aanvaarden, zal de Staat blijven betalen. Vergeleken met andere landen is België bijzonder liberalistisch, de Belgische staatskerk is dan ook navenhand. (Herinner je 2010 toen Leonard Aartsbisschop werd. Opeens dat gezeur over de salarissen van priesters, maar Leonard heeft zich sinds toen stilgehouden, en het geleuter verstomde. Nu en dan Femen op hem afgestuurd, om hem eraan te herinneren wie baas is en dat was dat.)

Veel geluk met die 30 zilverstukken. Blink ze maar goed op. Het zal het eerste, laatste en enigste loon zijn dat ze zullen ontvangen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer