zaterdag 6 december 2014

Johan Bonny noemt het 'aanklagen' van bewezen daden van pedo-priesters 'laster'

Vandaag zaterdag vond in het Theologisch Pastoraal Centrum in Antwerpen het Forum plaats van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB).

Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen en referent inzake [het toedekken van] seksueel misbruik in de Kerk, blikte terug op de dossiers van priesters uit het bisdom Brugge die recent in in de media zijn gekomen en tegelijk ook enigszins vooruit op de hoorzitting van de parlementaire commissie seksueel misbruik van woensdag a.s. in het federale parlement.

Hij onderstreept de berg werk die intussen al is verzet, zowel in de arbitragecommissie als met de publicatie van 2 brochures (‘Verborgen verdriet’ en ‘Van taboe naar preventie’) [Brochures waar de bisschoppen hun voeten aan vegen!], met oog voor slachtoffers en daders. De gevolgde lijn in de aanpak is duidelijk: niet-verjaarde feiten worden meteen overgedragen aan justitie, dat in tegenstelling tot de Kerk over de middelen beschikt om de feiten te onderzoeken en de dader te bestraffen op basis van een inschatting van de ernst van de feiten.

De concrete Brugse ‘gevallen’ die recent voor ophef in de media zorgden, hebben alle drie met die inschattingsproblematiek te maken: wanneer moet je als bisschop een priester preventief schorsen, wat doet je met iemand die zijn straf heeft uitgezeten en hoe schat je de evolutie die hij heeft doorgemaakt in, wat met een uitgetreden priester… ? [Door de regels te volgen, Bonny! "Nooit meer contact met minderjarigen!" Probleem is dat bepaalde homo-vriendelijke bisschoppen de schanddaden van pedo-priesters niet zo erg vinden!]

In de parlementaire commissie zijn de bisschoppen vragende partij in verband met wat mgr. Bonny “een maatschappelijke dekking voor een prudentieel oordeel” noemde. Hij besloot met te zeggen dat het in Brugge duidelijk om meer gaat dan om dossiers seksueel misbruik. “Daar wordt een lastercampagne tegen personen gevoerd waartegen men weinig kan doen.” [Men kan inderdaad heel weinig tegen 'laster' doen, vooral als die zogenaamde 'laster' waar is!] 

Bron: Kerknet

Link:

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=127759Johan Bonny noemt het 'aanklagen' van bewezen schanddaden van pedo-priesters 'laster'...

De terechte bekommernis van de Burgemeester van Middelkerke is volgens Bonny 'laster'...

De hoorzitting van de Parlementaire Commissie Seksueel Misbruik is volgens Bonny 'laster'... 


Mijnheer Bonny, iemand voor een feit verantwoordelijk houden, een feit dat door de rechtbank als 'bewezen' wordt geacht, is geen 'laster', maar wel de waarheid! Maar ja, u heeft wel vaker problemen met de 'waarheid', ook als die Goddelijk geopenbaard is! Voor een dergelijke huichelarij hebben de gelovigen een "viscerale" afkeer, zoals gebleken is!

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Communio 28e Zondag v.h. kerkelijk jaar:

Aufer a me opprobrium et contemptum, quia mandata tua exquisivi, Domine: nam et testimonia tua meditatio mea est (Ps. 118, 22.24)

Neem van mij weg verspotting en verachting, omdat ik Uw voorschriften zorgvuldig heb geacht, Heer; want juist Uw getuigenissen zijn mijn overpeinzing.

Gemeten aan deze psalmverzen van de overigens langste psalm (Ps.118/119) staan hier de grootste bankroetiers van de kerkgeschiedenis in hun onderbroek:
de "mandata" van de Heer werdeen hier helemaal niet beacht, laat staan penibel beacht;
dat deze sexueel ontspoorde bietekwieten en hun beschutters over het evangelie nagedacht hebben, is de grootste onzin die men zich kann indenken.
Integendeel, ze hebben hun machtspositie tegenover onschuldigen, zwakken en gehandicapten zonder het minste erbarmen en zonder medelijden benut om hun eigen lusten bot te vieren.
Dat is de antichrist puur.

Anoniem zei

Transparentie en waarheid, Bonny, dat is het einige wat hier telt- en dat is juist, wat gij (en vele anderen in uw kring) niet willen.

Voor een paar dagen stootte ik in mijn archief op het geval van de "broeder van liefde" Emiel C., die in 1995 een geestelijk gehandicapt meisje sexueel belastigde enz.;
op de klachen en het aandringen van de moeder werd gereageerd met een verplaatsing van de broeder en de klassieke doofpotting;
toen de moeder niet tevreden was en de politie alarmeerde (1995: terzelfdertijd vocht Alexandra Colen haar dappere strijd met Danneels over het pedofiele godsdienstboek Roeach3 uit- destijds schijnt een echte pedofiele pest in kerkelijk Vlaanderen gewoed te hebben), kreeg een opzoeker bij de toenmalige BOB ("Belgische Opsporingsbrigade")een telefoontje van René Stockman, destijds lokaaloverste v.d. "broedrs van liefde" om te vragen het ganse geval te classeren na financi1êle regularisatie van het slachtoffer via de moeder. (Humo heeft hierover zeer uitvoerig bericht)

De "broeders van liefde" waren bij het kerkelijk behandelen van de misbruiksschandalen de grote rem bij het opruimen en aan het licht brengen- bij hen zaten de meeste gevallen van misbruik en ze hadden grote angst, bij een algemene deftige vergoeding voor alle misbruikslachtoffers in kerkelijk raam failliet te gaan.
Na de geweldige morele catastrofe werd er dan nog de gierigheidscatastrofe bovenop gezet.
Stockman is nu overigens de algemene overste van de "broeders van liefde" en spreekt nu wel een beetje anders over deze misdaden; op de homepage van zijn orde zoekt men echter tevergeefs naar een grote aankondiging van berouw en boete.
Er is zelfs geen referentie naar het misbruik van de kinderen en bejaarden.
Schijnheiligheid puur.
2006 weird overigens door het Hof van Beroep in Gent "broeder van liefde" E.C. vrijgesproken, "omdat de aanklacht ongeloofwaardig was"(sic).
Sedert 2010 met de ontdekking der vele pedofiele misdaden in de vlaamse bastaardkerk, het Roeachschandaal en de ontmaskering van vanGheluwe is er zeer veel "ongeloofwaardigs" aan het licht gekomen.
Dies irae!

Anoniem zei

Kijk eens naar het dikke dossier dat hij voor zich heeft liggen.

Dat is eigenlijk grappig, ijverig is hij aan de eerste bladzijde begonnen. Natuurlijk heeft hij het nooit gezien totdat hij daar aankwam, en heeft natuurlijk geen benul van wat erin staat, en heeft evenmin zin om het allemaal te lezen. Dus wat doet hij daar eigenlijk?

Ook bijonzder interessant is de gemiddelde leeftijd van de aanwezigen.

En het Forum van het Interdiocesaan Pastoraal vergardert op een zaterdag?

Alles wat op een zaterdag vergadert is het vermelden niet waard.

Achterin is het ook drukker dan vooraan in de zaal. Dat zegt heel veel.

Interdiocesaan pastoraal? ,

Anoniem zei

"De bisschoppen zijn vragende partij" voor een "maatschappelijke dekking voor een prudentieel oordeel":
Wat een geleuter!

De vlaamse bisschoppen hebben helemaal niets te vragen!
De vlaamse bisschoppen hebben te antwoorden aan de volksvertegenwoordiging en wel wat betreft het tolereren, om niet direkt te zeggen: het kweken van pedofilie en homofilie in hun clerus, het in gevaar brengen van onschuldige kinderen en gehandicapten, en het verspreiden van sexueel misbruik over noord-en zuidamerika, over afrika en over aziê.

Een staat leeft door en van de rechtsgarantie die hij aan al zijn leden, de zwakste incluis, geeft; en zijn einige grond van bestaan is dat hij dit overal, en zeker bij de zwakste leden, kann garanderen.
De slachtoffers vragen; de bisschoppen kunnen alleen maar op hun knieen in stilte bidden en bibberen en hopen dat het rechtsoordeel niet uiterst hard uitvalt.
Wat voor een onzin! Een totaal gebrek aan empathie.
't Is een eeuwige schande.

Overigens: om in de stijl van de Eerste Wereldoorlog te blijven (die nu juist in Ieper, Menen, Tielt, Roeselare, Hooglede zijn sporen naliet:
Tegen het donderend artillerievuur van de vele blogs en conservatieve websites, @The Guardian Angel voorop, liggen de bisschoppen van de noordbelgische bastaardkerk reeds lang in totale dekking op de bodem (daar is geen "maatschappelijk" adjektief voor nodig).
En qua "prudentieel oordeel": dat is totaal overbodig bij een reeks voltreffers.
Totale capitulatie, jongens, en wel onmiddellijk.
En dan enorm goed zuiveren: het dorre hout moet verbrand worden.

Passend voor de adventstijd dit heerlijke citaat uit het 40e kapittel van Isaias (begin van Deuteroisaias, Isaias 2- er zijn 3 profeten in dit boek verzameld)(Is. 40,10):
"Zie, daar is God de Heer!
Hij komt geweldig, en zijn arm zal heersen".
Dat Bonny hierover niets zegt of preekt, is klaar als kees.
Dat doet echter aan de Waarheid van de Hl. Schrift en aan de almacht Gods geen afbraak.

Anoniem zei

Ketters!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer