maandag 24 november 2014

Priesterraad bisdom Brugge feliciteert bisschop Johan Bonny

De priesterraad van het bisdom Brugge feliciteert mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen en afkomstig uit het bisdom Brugge, met zijn nota “Synode over het Gezin. Verwachtingen van een diocesane bisschop” (http://www.kerknet.be/bisdomantwerpen/nieuws_detail.php?ID=349&nieuwsID=125328) [Bonny wordt gefeliciteerd met zijn ketterijen!]

Bisschop Bonny verlangt dat binnen de Kerk een open gesprek gevoerd wordt over huwelijk en gezin. Hij verwijst naar de synode over het gezin die zondag 5 oktober 2014 aanvangt. De priesterraad herkent zich goed in de boodschap die bisschop Bonny wil doorgeven ["Soort zoekt soort"!]. Gezin en huwelijk zijn heel belangrijk voor christenen. De Kerk wil mee op weg gaan met getrouwde mensen. Ze wil luisteren naar hun vragen en problemen. Ze heeft een boodschap van hoop en vertrouwen [De pedofiele homoclub daar in Brugge gaat de gehuwden 'raad' geven!]. Elke mens is door God gewild en geschapen om geluk te vinden in het leven. De Antwerpse bisschop pleit voor een collegiale kerk die in de geest van het Tweede Vaticaanse Concilie, een open debatcultuur [???] hanteert en vrijmoedig het evangelie verkondigt. De leden van de priesterraad, die deze week samengekomen zijn, hopen en bidden dat de Synode over het gezin mag slagen. De nota van mgr. Bonny is alvast een stevige voorzet voor een rijk inhoudelijk gesprek. [Zou de 'priesterraad' daar in Brugge zich niet beter met andere dingen bezighouden? Bijvoorbeeld het uitmesten van de varkensstal?]

Bron: Kerknet

Link:

http://www.kerknet.be/vicariaatvbm/nieuws_detail.php?ID=378&nieuwsID=126090Diocesane commissie voor het permanent diaconaat dankt bisschop Johan Bonny

De leden van de diocesane commissie voor het permanent diaconaat van het bisdom Brugge [hebben last van hun hormonen] danken mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, voor zijn nota “Synode over het Gezin. Verwachtingen van een diocesane bisschop.” (http://www.kerknet.be/bisdomantwerpen/nieuws_detail.php?ID=349&nieuwsID=125328). [Gaan ook een paar diakens scheiden en hertrouwen?]

 De diocesane commissie voor het permanent diaconaat is dankbaar om de dialogale stijl van de nota [!], om de grote zorg die eruit spreekt voor elk gezin, voor elke mens die probeert geluk in het leven te vinden. Samen met velen bidt de diakengemeenschap tot de heilige Geest voor de Synode die momenteel bezig is. [Zou de 'diakengemeenschap' beter niet voor iets anders bidden???]

Bron: Kerknet

Link:

http://www.kerknet.be/vicariaatvbm/nieuws_detail.php?ID=378&nieuwsID=126479Pastorale eenheden | opheffing parochie

PASTORALE EENHEDEN

Op 21 september 2014 houdt de federatie Diksmuide-IJzerkerken op te bestaan en wordt de pastorale eenheid Sint-Pieter Groot-Diksmuide opgericht. Deze bestaat uit de parochies die deel uitmaakten van de federatie Diksmuide-IJzerkerken, met als pastoor Wilfried Jonckheere, als medepastoor Bart Malfait en als parochieassistenten Greet Strubbe en Bernadette Ryckewaert.

Op 28 september 2014 houdt de federatie Hooglede-Gits op te bestaan en wordt de pastorale eenheid H. Johannes XXIII Hooglede-Gits [!][!][!] opgericht. Deze bestaat uit de parochies die deel uitmaakten van de federatie Hooglede-Gits, met als pastoor Jeroen Claerhout [!][!][!] en als diaken Filip Carpentier.

Op 12 oktober 2014 houdt de federatie Heule-Bissegem op te bestaan en wordt de pastorale eenheid Sint-Marcus Heule-Bissegem opgericht. Deze bestaat uit de parochies die deel uitmaakten van de federatie Heule-Bissegem, met als pastoor Wim Seynaeve [!][!][!], als diakens Dominique Lodewijckx en Edward Verhaeghe en als parochieassistente zuster Riet Devriese.

Op 18 oktober 2014 houdt de federatie Sint-Germanus Roeselare op te bestaan en wordt de pastorale eenheid Sint-Germanus Ardooie opgericht. Deze bestaat uit de parochies die deel uitmaakten van de federatie Sint-Germanus Roeselare, met als pastoor Bart Devos, als medepastoor Paul Luttun en als diakens Rafaël Bossuyt, Marcel Derluyn en Ronny Vanhaecke.

Een pastorale eenheid is binnen een bisdom de gemeenschap van christengelovigen die duurzaam is opgericht in een bepaald gebied dat verscheidene vroegere parochies omvat. Pastoraal gezien vormt ze een nieuwe parochie [!]. Zij biedt aan allen die het wensen, alles wat nodig is om te leven als christen. In een pastorale eenheid zijn de grenzen tussen de parochies uitgeveegd. Ook al blijven de parochies voorlopig nog juridisch bestaan, ze vormen in het pastoraal bezig-zijn een eenheid, een ‘nieuwe parochie’. In een pastorale eenheid is er één leidinggevend team, dat borg staat voor een gemeenschappelijke visie op het pastorale werk. [Met andere woorden, 'pastorale eenheden' zijn hele, grote parochies zoals in de brousse!]

Een pastorale eenheid is een gemeenschap die aandacht [!] heeft voor het Woord van God en zich laat doordringen van het evangelie [!][!][!], die samenkomt voor gebed en liturgie en die concrete wegen zoekt van zorg voor mensen en solidariteit [Bla, bla, bla...]. Zo’n gemeenschap straalt vrede en menselijkheid uit en biedt een ankerplaats voor zoekende mensen [!]. Binnen een pastorale eenheid beheert men zorgvuldig de materiële en financiële middelen. Een team (pastoor, andere door de bisschop benoemden, vrijwilligers) draagt samen de verantwoordelijkheid in die gemeenschap. [!][!][!]


OPHEFFING PAROCHIE EN ONTTREKKING AAN DE EREDIENST


De Sint-Godelieveparochie te Oostende wordt met ingang van 1 januari 2015 opgeheven en gevoegd bij de parochie H. Hart te Oostende. De parochiekerk van Sint-Godelieve te Oostende wordt met ingang van 1 januari 2015 onttrokken aan de eredienst en teruggebracht tot een profaan en niet onwaardig gebruik. [!][!][!]

Bron: Kerknet

Link:

http://www.kerknet.be/vicariaatvbm/nieuws_detail.php?ID=378&nieuwsID=125184Mededeling van het bisdom Brugge

De klacht tegen de pastoor van de pastorale eenheid Johannes XXIII [!][!][!] is langs het Opvangpunt aan het bisdom gemeld. Er werd vastgesteld dat het om een niet verjaard feit ging. De klacht werd op dezelfde dag door het bisdom doorgegeven aan Justitie in een brief aan de procureur des Konings te Brugge. Het opvangpunt heeft steeds alle medewerking verleend. In het begin heeft het gerecht gevraagd het onderzoek niet te doorkruisen. Wanneer het wel mogelijk werd, heeft het Opvangpunt, zoals alle andere dossiers, ook dit dossier behandeld om de bisschop te adviseren. Alle activiteiten in nauw contact met jongeren, in jeugd- en jongerenpastoraal werden hem uitdrukkelijk verboden [!][!][!], wat schriftelijk werd bevestigd [!][!][!]. Tevens werd gevraagd de nodige maatregelen te nemen met een regelmatig toezicht[!][!][!] [De pedo-pastoor trok er zich echter niets van aan en het bisdom wist van niets!].

Er werd ook geadviseerd om het resultaat van het gerechtelijk onderzoek verder af te wachten. Tweemaal werd aan de gerechtelijke instantie gevraagd wanneer het antwoord mocht verwacht worden. Er werd geantwoord dat het onderzoek nog lopende was. Het gerecht is derhalve nog steeds zijn weg aan het gaan en de bisschop blijft bereid tot elke medewerking. Het slachtoffer is tot op heden steeds op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Ter verdere opvolging van dit dossier en mede na de gebeurtenissen te Middelkerke heeft de bisschop onmiddellijk op maandag 3 november het Opvangpunt gevraagd samen te komen en het advies opnieuw te bekijken [!][!][!]. Dit is gebeurd op maandag 10 november. Op basis daarvan heeft de bisschop dezelfde dag beslist tot [!][!][!] preventieve [!][!][!] schorsing van betrokkene, in afwachting van een definitieve uitspraak van het gerechtelijk onderzoek.

Bron: Kerknet

Link:


http://www.kerknet.be/bisdombrugge/


Jozef De Kesel en kornuiten:

"Goed bezig, mannen!"

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Je ziet hoe de bisschop allerlei richtlijnen uitgevaardigd heeft, hoe veroordeelde pedofiele priesters niet in contact met jongeren mochten komen en hoe de priesters deze naast zich neer gelegd hebben. Maar wat anders had men dan verwacht?

Tijdens het pontificaat van Benedictus XVI hebben de bisschoppen er alles aan gedaan de paus ongehoorzaam te zijn. En nu eisen die bisschoppen dat men hen gehoorzaam zijn. Ook na het Concilie hebben de Belgische, Nederlandse en Duitse bisschoppen er alles gedaan de resultaten van het Concilie te negeren en is men blijven hervormen. Zo doordrongen waren ze van de “geest van het Concilie”.

Nog steeds lappen die bisschoppen (Marx, Kasper, Danneels) en hun erfgenamen, hun laars aan het magisterium en de geloofsleer, maar ze eisen wel dat men HEN gehoorzaamd. Een verwachting dat men hen die zelf ongehoorzaam zijn, gehoorzaam zou zijn, grenst aan de waanzin.

Anoniem zei

In het bisdom Brugge is het sterfteverlies van priesters ca. 20 tot 30 maal groter als het aantal nieuwe wijdingen.
Door de demografische ontwikkeling wordt deze verhouding in de komende jaren nog veel ongunstiger.
Militair gesproken gaan de effectieven in aantal snel terug.
Daarom ook de nu in zeer snel tempo doorgevoerde "hervormingen" in de pastorale strukturen, die zeer eenvoudig op het tesamenleggen van vele parochies, het vergroten van de tusseneenheden en het stilleggen van vele kerken neerkomen.

Maar:
-2008 verkondigde Roger vanGheluwe volmondig dat men in het bisdom Brugge geen behoefte aan buitenlandse priesters had, omdat men gelukkig (NvdA: bemerk het pervers gebruikte bijwoord) hier nog genoeg roepingen had en geen hulp van buitenuit nodig had" (sic)
- Terzelfdertijd commenteerde Hans Geybels (inderdaad, deze man meldde zich voor 2 weken ook met een idiote verdediging van DeKesel)deze uitspraak van Nonkel Roger welwillend, en wel door nog te vermelden dat uit het buitenland afkomstige priesters in Vlaanderen moeilijk functioneerden door de andere zienswijze en gewoonten.

Welke schijnheiligheid en welke leugens!
2008 was de situatie pastoraalfundamentaal en demografisch niet anders als nu in 2014;
Dit debacle was reeds destijds vooruit te zien.
Maar ze woden absoluut geen inmenging van buiten, ze wouden ten allen prijze hun pedo-en homofiele machinaties goed besloten voor zich houden, zonder zorg voor de gelovigen van het bisdom, met schuldig verzuim en nalatige omgang met groot gevaar voor de kinderen, zonder respect voor de essentie van de Hl. Kerk en als volle belediging in het gelaat van Onze Heer Jezus Christus zelf.
Dit is weerzinwekkend- dis antichristendom puur.

Deze tisten hebben een gans bisdom tegen eeen betonnen muur gereden.
Dies irae

Anoniem zei

Het bisdom Brugge is, net zoals het bisdom Antwerpen en Gent, aan het einde van zijn latijn.

De herderlijke structuren zijn uiterst broos en vermolmd, de ooit zeer katholieke bevolking is gedechristianiseerd, kent niets essentiêels meer van het christendom, er wordt geen exegese meer gedaan, de sacramenten worden niet meer juist toegediend, de catechese deugt sedert lange tijd niets meer door de funeste invloed van de leuvens-brugse as en de kornuiten van Roeach en Cie.

Dit is Sion desolata, missieland puur.
Overigens veel erger als de "brousse", ken ik toch een paar seminaries aldaar met zeer vele seminaristen en fantastische professoren (in de vakantie beleefde ik een Hl. Mis met als vakantievervanging een seminariedirecteur uit Kameroen en een theologisch uiterst zwaargewichtige preek- daar kan men in Westeuropa (Italiê incluis)niet aan)
Het gaat niet anders:
Onze contreien moeten door buitenlands missionarissen verzorgd worden, met een goede transportdienst, met strenge zorg voor de liturgie, in het latijn (zoals voorzien door het 2e vat. concilie), en zeer goed betald door de lokale bisdommen alhier.
En al de geloofsverraders die hier zolang rond de kerkelijke vleespotten gezeten hebben, kunnen leven van het harde werk van hun eigen handen en als weergoedmaking een groot deel van hun inkomen spenderen aan de buitenlandse helden, die hier de kastanjes uit het vuur moeten halen.

Anoniem zei

Laatst nog eens naar Antwerpen afgezakt waar ondanks of juist door de hongerende Kerk Elias en Henoch nog steeds wandelen en prediken in de straten bij en onder het volk en het moet zijn dat bisschop Bonny en 'zijn' priesters niet meer bij het volk verblijven en misschien hebben zij angst voor die heiligen of misschien vinden zij het leuker te zweven in allerlei gekunsteldheden in plastic planet plopsa park van eigen makelij en absoluut zeker is dat indien zij zich niet tijdig bekeren zij binnenkort beklemd zullen moeten zeggen "Soet Antwerpen adieu" en dan blijft er van al hun geploeter niets over dan bitterheid.
Ite ad Joseph.

Anoniem zei

Intussen is ook het bisdom Gent aan de beurt in de reeks misbruikschandalen. De hoogste tijd om ook daar eens aandacht aan te besteden. Vrijmetselaar Van Looy is zowaar nog erger dan Bonny.

Anoniem zei

Een catechetisch niet-antwoord bij de vele misbruikschandalen in de noordbelgische bastaardkerk:

Voor 14 dagen telefoneerde ik met Jef Bulckens, één van de 2 editors van de godsdienstboeken Roeach (de andere was Frans Lefevre, professor aan het grootseminarie van Brugge(allez!), waarover geen mens nog wil spreken)(dat getuigt overigens wel van weinig piêteit tov de gestorvenen).
Jef Bulckens is nu ook al 85 jaar maar nog enigermate fit- hij nam bijna direkt de telefoon op.
Toen ik hem dan beschaafd vroeg of hij meende dat bij de misbruiksschanddaden in Vlaanderen, voor een groot deel in het bisdom Brugge gecentreerd, de wijde verspreiding van het boek Roeach daar een rol in had gespeeld, kwam als antwoord:
"Ik weet daar niets van. Roeach, dat zegt mij niets".
Ik heb dan kort zijn herinnering
opgefrist:
Dat de derde band van Roeach pedofiele beelden bevatte ("Daar weet ik niets van", ook aan A. Devisch kon hij zich niet herinneren, maar wel aan Bert Roebben (Die zit in Duitsland- "Ja, die zit in Duitsland" (NvdA: klopt, in Dortmund));
en dan spontaan: "Maar Roeach, dat is een reeks!"(NvdA: klopt, ca 43 stuks(voor de leerlingen(6 jaargangen, voor ieder onderwijstype), werkschriften voor de scholieren, begeleidboeken voor de leraars, audiokassetten en zelfs als ik mij herinner 2 video's, het laatste alles gemaakt in de (niet lachen) licht-en toonstudio's van het christelijke blindenwerk "Licht en Liefde" in Varsenare).
Van de pedofiele afbeeldingen wist hij niets, van de heibel met de ouders in 1995-1999 ook niets (Mevr. Alexandra Colen: sic perit Gloria mundi!);
en toen ik hem zei dat hij zich daaraan toch moest herinneren, omdat destijds zelfs de Congregatie van de Geloofsleer ingeschreden was, kwam direkt en zeer overtuigd in brabants dialekt: "Dat geloofek niet".
Nu is het geloof van Bulckens en Danneels zo een zaak, maar is deze uitspraak volledig tegenstrijdig met de brieven van Msgr. Clemens, destijds secretaris van Kard. Ratzinger.
Dat was alles- (eigenlijk: niets)

Dat is nu pastoraal het einde van de noordbelgische bastaardkerk:
men heeft alles zeer lang verzwegen, en nu heeft men alles vergeten- weet het niet, heeft het nooit geweten, wil het ook niet weten, geen herinnering- zo is er geen schuld, is er geen zonde.
De slachtoffers worden zo een tweede keer misbruikt, gekwetst, in de regen gelaten staan.
Dat is nu totaal in tegenspraak tot het Offer aan het Kruis, aan de grenzenloze liefde van de Heer die al de ongelukkigen, alle slachtoffers door zijn kruisoffer mee verlost en tot intrede in Zijn paradijs uitnodigt.
Deze ganse perverse "Damnatio memoriae" is in haar essentie antichristelijk- een echte uiting van de antichrist.

Deze ganse mesthoop kan niet opgeruimd worden zonder een grote apostolische visitatie van alle vlaamse bisdommen, zonder een zorgvuldige onderzoeking door de Congreg. v.d. Geloofsleer van de Fakulteit Theologie in leuven en van het grootseminarie in Brugge, en met een onderzoek door de Congreg. v.d. Clerus en de Bisschoppen en de Sacramenten voor wat betreft deze "wijdingen".

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer