woensdag 26 november 2014

Opnieuw valt er een lijk uit de kast... Dit keer in het bisdom Gent 'onder leiding van' Luc Van Looy

"Pedofiele ex-priester kan niet meer naar Rwanda reizen"

Een pedofiele ex-priester zal niet meer naar Rwanda kunnen reizen om daar voor weeskinderen te zorgen. Hij krijgt daarvoor namelijk geen visum meer. Dat laat het Gentse bisdom weten [Alsof het bisdom dat geregeld zou hebben.]. De Gentse bisschop Luc Van Looy had de priester al meermaals verboden om naar Rwanda af te reizen, maar de man legde dat verbod telkens naast zich neer. [Onder het motto van de Vlaamse clerus: "We trekken ons er niets van aan!"]

De man is momenteel met pensioen, waardoor het bisdom het eigen reisverbod eigenlijk niet kon afdwingen [!]. Daarom had het bisdom zijn dossier bezorgd aan Rome en aan het parket.

Het bisdom had ook contact met de Ereconsul-Generaal van Rwanda en na dat gesprek is gebleken dat de betrokken geestelijke niet langer zal kunnen beschikken over een visum om naar Rwanda te reizen. "De andere maatregelen zetten we onverminderd verder", klink het bij het bisdom.

Feiten uit de jaren 80 en 90

De priester in kwestie heeft zich gedurende de jaren 80 en 90 schuldig gemaakt aan seksueel misbruik bij minderjarigen, zowel in Congo als in Sint-Amandsberg. Al die feiten zijn intussen verjaard. Voor de zaak in ons land werd destijds wel een regeling getroffen met de ouders van het slachtoffer.

"Na die feiten werd de priester met pensioen gesteld", legt Koen Vlaeminck, woordvoerder van Gents bisschop Van Looy, uit. "Vanaf dat moment legde de man zich toe op een vzw voor weeskinderen in Rwanda, die hij in 1996 zelf had opgericht."

Toch liet het bisdom van Gent het daar niet bij. In de nasleep van de zaak-Vangheluwe kreeg de man het verbod om nog naar Afrika af te reizen voor zijn vzw. "We herinnerden hem verschillende keren schriftelijk aan dat verbod. Dat gebeurde voor het laatst in 2012 ["Preventief"!!! Intussen was het bisdom Gent weer in slaap gedommeld!]. De priester heeft elke herhaling gewoon naast zich neergelegd. We weten dat hij nog altijd actief is in de vzw", aldus Vlaeminck.

Dossier overgedragen aan parket en Rome
[Van Looy trekt zijn paraplu open!]

Het dossier van de gepensioneerde priester is ook overgedragen aan de Congregatie van de Geloofsleer in Rome en het federaal parket.

Hoewel de priester intussen schriftelijk aan het bisdom gemeld zou hebben dat hij hun reisverbod toch zou respecteren, is dat tot op heden nog steeds niet het geval. Het bisdom is nu een stap verder gegaan en heeft een formeel verbod per aangetekend schrijven verstuurd. [Schokkend! Na 4 jaar krijgt de pedo-priester een eerste "aangetekend schrijven". Alweer een 'preventieve' actie van het bisdom. Hopelijk krijgt de pedo-priester er geen depressie van!]

Ook de Congregatie van Geloofsleer in Rome werd gecontacteerd. De vzw van priester is formeel gevraagd om de man te weren. Volgens de krant De Standaard zien zij echter "het probleem niet". Tenslotte zijn ook de kerkelijke oversten in Rwanda geïnformeerd. Het Gentse bisdom heeft gevraagd hen te verwittigen als de priester ter plaatse zou opduiken. [Van Looy gaat dan zelf naar Rwanda en dan zal er iets zwaaien!] 

Bron: De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2159145

10 opmerkingen:

Anoniem zei

Over welke vzw gaat het hier ? En waarom bestaat die vzw nog ?

Anoniem zei

En nu nog het kindermisbruik in ziekenhuizen, weeshuizen, rusthuizen, sportclubs, het leger, de politie, de politici.

Anoniem zei

Zoals altijd grijpt men veel te laat in. Volgens een artikel in De Standaard, had het bisdom al veel langer kunnen meewerken met het parket, toen Omer V. beschuldigd werd van pedoseksuele feiten in België. De ouders van de minderjarige werden toen onder druk gezet om geen klacht in te dienen. (Welke rechtschapen ouder geeft hier trouwens aan toe??? Alweer een staaltje van de Vlaamse zwijgcultuur.) Nu is alles verjaard! Dit is gewoon een schande.

Anoniem zei

Ja eigenlijk, wat is het probleem hier?

De eerste zin opent met “Een pedofiele ex-priester...” Hij is al geen priester meer. Een beetje verder wordt hij weer opnieuw priester genoemd. Wat is het nu? Elders vernemen we dat hij op pensioen is, en dat het dossier terecht naar Rome, en naar het Parket gestuurd is - handen worden in onschuld gewassen, mijn probleem niet meer – ook al is het een beetje vreemd dat het dossier naar de Congregatie van de Geloofsleer gestuurd is – zou het niet beter naar de Congregatie voor de Clerus gestuurd zijn, en ze hadden het dossier misschien ook beter naar het Parket in Rwanda gestuurd - of tenminste – een kopie van het dossier - niet het origineel - anders zouden ze het adres van de beschuldigde ook kwijtgespeeld hebben. Misschien daarom dat het vier jaar geduurd heeft eer een aangetekend schrijven mogelijk was - het parket heeft 4 jaar nodig gehad de bisschop een adres te geven. Het was dan ook zo moeilijk een adres te vinden in dat geweldig dikke dossier.


Punt is, het schrijnend gebrek aan details in dit artikel; feiten, datums, namen, ...

Eerste vraag die ik heb is waar die VZW geregistreerd is. En dan onmiddellijk elke geldtransactie onderzoeken. Van wie, naar wie, voor hoeveel. Eerste verdenking: de vent was een pooier in het weeshuis in Rwanda. Het zou heel prachtig zijn indien men betaling voor de verkrachting van een kind van zijn belastingen kon aftrekken.

Anoniem zei

Het Gentse bisdom heeft Rwanda gevraagd hen te verwittigen wanneer ze die pedofiel in Rwanda opduikt.

Nu breekt mijn klomp. Pas drie weken geleden zei kardinaal Kasper nog dat hij niet naar Afrikaanse bisschoppen luistert.

Anoniem zei

En ik, onnozelaar, heb gisteren na een eerste kleine hint op dit Forum en bij een paar opsporingen gedacht dat over I.D.M. ging, klaarblijkelijk een pater, die 2012 als gevangenisaalmoezenier in een gentse vrouwengevangenis (klaarblijkelijk de Nieuwe Wandeling)bij (en nu wordt het echt interessant) "geênsceneerde gebedsdiensten" (sic de kranten) un borsten had betast.
Ik ken een grote hoop liturgieên, maar dat soort is mij totaal onbekend.
De pater schijnt ondertussen wel totaal van het internet verdwenen te zijn.

Het is echter wel interessant dat de eerlijk gezegd kerkwetenschappelijk niet bijzonder beslagen vlaamse pers zo openharig (om de vaticaanse term te nehmen: "avec francité")van "geênsceneerde gebedsessies" spreekt- inderdaad ziet iedere normale mens met gezond verstand dat dit alles niets meer met het geloof en echte liturgie en niets met een oprecht gebed te doen heeft.
En dat maakt de zaak nog erger. schijnheilig doen is één zaak, publiekelijk het gellof schijnheilig en theatraal belachelijk maken, krenken, karikatureren is een totaal andere.
Dat is frevel, inhoudelijk ook blasfemie.
Dat is aanstoot geven bij de gelovigen en gaat tegen de publieke orde in.
Daar staan zware straffen op. hoort bg

Anoniem zei

Een ongelooflijke knoeiboel!

1. In de beruchte jaren 80 en 90 begaat een priester meermaals pedofiele schanddaden:
Merk: 1984: Ondersteuningsactie voor pedofiele Interessen in de kerk (Kerk&Leven, Jef Barzin) met vinnige reacties in Vlaanderen (1984-1985) en
: 1995-1999 het godsdienstboek Roeach met pedfiele afbeeldingen in band 3, zwaar gecontesteerd door vlaamse ouders o.l.v. Alexandra Colen- en met involvering van alle vlaamse bisschoppen destijds (Gent was alzo niet zo onwetend over deze problemen) en
:1995 en volgende jaren: de ontdekking van de pedofilie en masse in Noordamerika (Noordcanada bij de eskimo's (Eric Dejaegher), in Alaska en het noordwesten van de USA (notabene het missiegebied van Pater De Smedt uit Dendermonde)(natuurlijk totaal vergeten), met de ophefmakende betalingssommen door de diocesen aldaar.

En hier wordt een priester die misdrijven pleegde in het buitenland (typisch: de grote reislust van deze perverse typen-zo kunnen ze hun misdaden beter verstoppen en zijn door de justitie niet zo snel grijpbaar) nu weer in het eigen land ingezet, begaat opnieuw een misdrijf en: wordt dan op pensioen gezet.

Dat is geen preventie, dat is geen bestraffing, dat is eenvoudig alimentatie van een misdadiger die bij de uitoefening van zijn beroep onschuldigen en weerlozen heeft gekwetst onder -bijzondre bezwarend- misbruik van zijn functie en zijn gezag.
Hij heeft daardoor zijn werkgever (het bisdom) zwaarst geschaad; alleen hierdoor reeds had hij direct buitengesmeten moeten worden.
Maar meer nog, deze tist heeft op een indiscutabel gebied misdrijven gepleegd, die een direkte aanval op de weerspiegeling van het Gelaat van Jezus Christus, de Hl. Kerk, het corpus mysticum Christi, zijn.
De dader neemt door deze daad de excommunicatie latae sententiae op zich.
De bisschop liegt ronduit wanneer hij zegt, dat hij niets kann doen:
De bisschop is primair voor de verkondiging van het geloof verantwoordelijk; de aqdministratie en de jurisdictie kan hij aan andere personen delegeren, die dan korte metten kunnen maken.
De juiste toediening van de sacramenten is echter een bijzonder zorgpunt van de bisschop- dat is hier ook niet ernstig genomen.
Geen kerkelijke straf, niets publiekelijks, alles verdoofpot, luie langzaamheid en schuldig verzuim, onwetenheid over de noodzakelijke procedures, geknoei met brieven, toelaten van ongehoorzaamheid (daar is men met Msgr. Lefebvre, met pater Marcel Brauns, met de traditionele katholieken en nu met de Franciskanen der Immaculata anders omgesprongen!) en labbekakkerij aan de lopende band.
En dan maar hopen dat door een briefje alle 2 jaar de dader tot inzicht komt, waar iedere mens in Vlaanderen ten laatste door het vanGheluweschandaal en het maasacrimen Dejaegher de psychopathologie van deze pedofielen kende en wist dat ze tot recidivering neigen, geen empathie voor andere mensen, inclusive de slachtoffers, hebben, en zeer graag persisteren en zich theatralisch uiten (ze blijven altijd graag verder met kinderen werken).
En dan maar alles afweren, de papieren naar Rome en naar het belgisch gerecht sturen, om dan uiteindelijk een visumverweigeringstruc als "heelmiddel" te presenteren.
Van Looy, dat is geen leiderschap, geen bisschoppelijk-herderlijk werken, dat is geknoei van de slechtste soort.

Anoniem zei

Van Looy is een snul.
VanGheluwe verdween na zijn wederverschijning op het belgisch binnenlandse toneel met zijn interview op een privaat tv-net (de man was toch niet beschaamd om voor deze stunt nog een framaconniek georiênteerd medium te kiezen) eensklaps totaal uit de circulatie- en wel niet omdat hij opeens berouw had en voor eeuwig contemplatief wou zwijgen en boeten, maar wel omdat hij klaarblijkelijk door een commando professioneel en definitief uit het verkeer werd getrokken.

De misbruiksmisdaden in Vlaanderen en in de gebieden die door de vlamingen geteisterd werden, zijn enorm.

Even enorm is het erbarmelijke gestumper van de noordbelgische bisschoppen bij de behandeling van deze zaken ("...het kwam tot een financiêle regulering met de ouders van het slachtoffer...".
En dat, Van Looy, is Uw schuld.
Uw verzuim, Uw stunteren, Uw inhoudelijk kapotmaken van de Kerk in Uw bisdom.

Anoniem zei

Dat is hier een zeer interessante internetzijde.
Hier wordt zeer veel actueel nieuws gebracht.
Wanneer ik dat hier lees en dan vergelijk met wat het bisdom Antwerpen vandaag in kerknet berichtte:
"Attent", een nieuwe werkgroep ter bevordering van de gerechtigheid, de vrede en de gemeenschappelijke aanpak van de problemen in de maatschappij.
Dan vraag ik mij toch af of ze nu helemaal de mensen voor de zot willen houden.

Anoniem zei

Een ongelooflijke knoeiboel.

30 jaar na de pedofielenondrsteuning in Kek&Leven, bijna 20 jaar na de publicatie van Roeach en na het overal publiek worden van misbruikschandalen in de kerk, 20 jaar nadat de misdadige vlaamse missionarissen in aller ijl teruggetrokken werden en verstopt voor gerechtelijke vervolging, 15 jaar na het losbreken van de gerechtelijke onderzoekingen bij Danneels en zijn staf, 10 jaar na de veroordelingen in Tordale en in Brussel, 4,5 jaar na de ontploffing van het vanGheluweschandaal en het "vinden" van Dejaegher, 4 jaar na de operatie "Kelk" en met grote beloften om alles openbaar en transparent en waakzaam en kordaat aan te pakken, toont deze affaire bij Van Looy wat er gebeurd is: NIETS.

- Continue raad, begeleiding en voering door forensische psychiatrie: NUL
- Waakzame en nauwgezette kerkelijkrechterlijke raad: NUL
- Doortastende aanpak en veiligstelling van deze typen: NUL
(Het bisdom stuurt alle 2 jaar een brief en in 2012(daar stond het ganse front al in vlammen) een aangetekende brief).

En dan de pastorale doodsteek (men ziet hier echt op welk onderniveau van spiritualiteit dit bisdom gezonken is):
"...financiêle regulatie met de ouders van het slachtoffer"

Dies irae

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer