zondag 5 oktober 2014

Liturgische misbruiken in de Parochie O.L.V.-Middelares te Ieper o.l.v. Pater Boni Van Looveren OFM (19 maart 2011)

"Eucharistieviering met Ernest Ndumuraro als gast"

ILLEGALE CONCELEBRATIE!!!

Apostolische visitatie nú!

De 'gast in een bruine pullover' houdt hier de kelk vast terwijl de priester de hostieschaal vasthoudt

"Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader" - uitgesproken door een leek!!!

Communie

COMMUNIE ONDER BEIDE GEDAANTEN DOOR TWEE LEKEN TERWIJL DE PATER NIETS DOET!!!

LINK:
http://www.parochie-olv-middelares-ieper.be/fotoreportages.html#EUCHARISTIEVIERING_MET_HOMILIE_In_aanwe


14 opmerkingen:

Anoniem zei

Twee niet onbelangrijke bijkomende details:
- De gast uit Boeroendi is de verantwoordelijke voor de koffiekwekerscooperatieve aldaar- door de agrarische achtergrond deshalve uiterst passend bij de westvlamingen met hun beroemde landbouw.
- Ernest Ndumuraro kann via Google zeer snel gevonden worden op Facebook enz.
Bijzonder interessant is dat één van de eerste vermeldingen van zijn naam gebeurt via "...anciens séminaristes ...": nu dient een seminarie inderdaad om zijn roeping beter te leren kennen en daar ook de consequenties uit te trekken (dat schijnt Pieterke dan toch niet op de juiste wijze gedaan te hebben, zoals ook Tom Schellekens hier totaal faalde)(ze geven opeens geen interviews over hun roeping meer aan de Gazetten);
Ernest Ndumuraro is naar het Internet getrouwd en heeft 2 kinderen: bravo.
Dat stelt hem echter niet in staat het kernpunt van de liturgie, het Eucharistisch Sacrament, te voltrekken.
Dit druist totaal tegen de katholieke leer in.
Dit is geen katholicisme meer, dit is een met oppervlakkige domheid en kwaadwillige koppigheid overdekte nieuwe religie (daarom ook steeds het teruggrijpen naar Oosterhuis, die voor meer als 10 jaar reeds theologisch gedisseceerd wird door E.H. Cor Mennen).
Het Centrum van deze religie is nu niet bepaald Jezus Christus:
Zeer interessant hierbij het geval van de door vanGheluwe gewijde diaken Ivo Poppe: op de cynische vraag aan de kerkelijke overheden (en naar alle documenten van het 2e vaticaans concilie en bijzondr naar de belgische stijl van interpretering draagt de bisschop met zijn medewerkers hier de volledige verantwoordelijkheid):
"Is dit nu de liefde van Jezus Christus?" werd er geen antwoord gegeven; niet ja, niet neen.
Men bekomt zeer sterk de indruk dat Lucifer hier in het spel ziet en zeer velen hier de domkoppen Belial en Beelzebub spelen.
Tibi Christe splendor Patris


The Guardian Angel zei

Het is inderdaad hemeltergend.

Maar, we zien dezer dagen hoe 'kardinalen' zoals Kasper totaal ongegeneerd de grootste vulgariteiten en ketterijen verkopen.

De post-conciliaire kerk is reddeloos verloren!

De Novus Ordo is reddeloos verloren.

We stevenen af op een schisma.

Bergoglio zal het doordrukken!

We komen hier nog op terug, maar voor nu, het schisma is onafwendbaar.

Het werd voorspeld door Onze-Lieve-Vrouw.

Het is een test.

De duivel zal de gelovigen ziften...

Anoniem zei

Voor kort wird hier iets gepost met de termen "...leugenaar...bedrieger...lafaard".
Welaan, deze foto's legewn spijtig genoeg niet.
Bedriegers zijn hier zeer duidelijk deze pseudoherders die hun schapen immer Meer op de dool brengen.
En lafaards: dat zijn natuurlijk in de eerse plaats al deze mensen die van deze ganse klucht en vaudeville weten, en terzelfdertijd van niets willen weten (met Godfried Dann. aan de kop), zwijgen en meedoen.
Rari sunt nantes in gurgite vasto

Aan @The Guardian Angel:
GEdenk de notities van Kapelaan Lammens in Oostvleteren voor 96 jaar:
"Maandag 9 September.
Deze week begint het leger de nodige herstellingen aan de daken en de vensters van de parochiekerk".
Jeroom Leuridan had destijds juist de slag aan DE Kippe doorstaan en stond voor het eindoffensief tegen de duitse linies bij Houthulst.
Trots kwetsuren van een "schrootspuit" (lees: Mitrailleuse") overleefde hij zoals zijn broer Maurits de oorlog.
Hun groot lichtend voorbeeld voor Vlaanderen AVV-VVK zij ons een blijvende inspiratie.
Good luck-Gott befohlen!

Anoniem zei

1) oeioeioei, woorden die uitgesproken worden door een leek klinken anders dan diezelfde woorden uitgesproken door een gewijde man. Zou er dan toch magie aan te pas komen? U verwijt de anderen satanisme, maar uw interpretatie gaat juist zelf in die richting... legt u me misschien eens uit wat er anders is wanneer die woorden uitgesproken worden door een priester? Klinken ze anders? Krijgen ze een andere betekenis? Hebben ze magische kracht? U zal me moeten helpen, want ik zie het niet.
2) wat dat schisma betreft: dat heeft u toch al lang met het Pius X genootschap? Misschien bent u er zelf geen lid van, maar u doet toch fel uw best om hun standpunten hier te verdedigen. Pius X is niet buiten de Kerk geplaatst door deze paus, maar door één die u nu de hemel inprijst... Uw boodschap in verband met het schisma is dus voor een simpele mens zoals ik heel verwarrend... graag ook een beetje uitleg.
3) wat de omschrijving "een met oppervlakkige domheid en kwaadwillige koppigheid overdekte nieuwe religie" betreft, laat ik voor rekening van de auteur. Ik vind zo'n uitspraak per definitie een domme uitspraak. Het is niet omdat men zich niet kan vinden in een andere visie/interpretatie dat die andere visie daarom dom is. Wellicht zijn er mensen die het niet met uw visie eens zijn die hetzelfde beweren over uw visie . Dat is dan even dom. Uiteindelijk zijn het "maar" woorden, vormen en beelden om eenzelfde waarheid uit te drukken, een waarheid die eigenlijk niet onder woorden, beelden en vormen ten volle uit te drukken is. Ik kan alleen maar zeggen aan Anoniem van 09:03: u vergist zich van vijand. Zoek het misschien eens bij die mensen die het materiële en het geld tot god willen verheffen en daar met alle middelen alles willen aan slachtofferen.

The Guardian Angel zei

@ vorige Anoniem,

1. De wijding die een priester of een bisschop ontvangt, zijn volgens u dus niet belangrijk?

Met een moeilijke term zeggen we dan dat de priester handelt 'in persona Christi' (in de persoon van Christus). Hiermee wordt dan bedoeld hoe Christus werkzaam is doorheen de priester. De priester is het instrument van Christus en hij treedt op in de persoon van Christus zelf.

Dit geldt niet voor leken.

2. Het priesterbroederschap van Pius X is niet schismatiek. Dat wordt zelfs door het post-conciliaire Rome erkend.

3. Binnen de Kerk gaat het niet over visies of interpretaties.

Het is trouwens Bergoglio met zijn volgelingen, de modernisten, die schismatiek dreigen te worden, niet de gelovigen die zich aan de Leer van de Kerk houden.

Trouwens, u moet zich trouwens eens de vraag stellen waarin Katholieken eigenlijk geloven.

Katholieken geloven niet in de meningen van priesters, bisschoppen of pausen.

KATHOLIEKEN GELOVEN DAT WAARVAN DE KERK ZEGT DAT HET GODDELIJK GEOPENBAARD IS.

Anoniem zei

1) ik vind wijding wel belangrijk, maar niet de (enge) interpretatie die u eraan geeft. Het is voor mij een aanduiding, een teken, een symbool, dat God deze man (of vrouw wat mij betreft) als voorbeeld voor een gemeenschap aanduidt. Het geeft die man echter geen bijzondere machten, tenzij door de goede voorbeeldfunctie die hij heeft. Ik zal wel een ketter zijn....
2) U zal strikt juridisch wel gelijk hebben. U kan echter niet ontkennen dat een aantal van hun voormannen geëxcommuniceerd zijn (zichzelf geëxcommuniceerd hebben)
3) "KATHOLIEKEN GELOVEN DAT WAARVAN DE KERK ZEGT DAT HET GODDELIJK GEOPENBAARD IS". De Kerk, dat zijn dus geen pausen, bisschoppen en kardinalen? U doet alsof "de Kerk" een abstract en onveranderlijk instituut is? "De Kerk" spreekt niet, dat doen mensen (priesters, kardinalen, pausen en leken) en waar mensen spreken, daar is interpretatie van hun woorden mogelijk. U heeft uw interpretatie, ik heb er een andere, maar voor de duidelijkheid: uw intepretatie weze u van harte gegund. Ik heb alleen de indruk dat u mij niet hetzelfde toewenst. Of vergis ik mij?

The Guardian Angel zei

1. Die 'enge' interpretatie is de interpretatie die de Kerk eraan geeft. Ik mag toch wel zeggen en geloven wat de Kerk zegt. Als u het er niet mee eens bent, dan bent u niet katholiek.

Alleen katholieken kunnen ketters zijn. indien u niet katholiek gedoopt bent, dan bent u een schismatieker of een ongelovige.


2. Paus Benedictus XVI heeft de excommunicatie van de Bisschoppen van Pius X opgeheven. Daar komt nog bij dat de excommunicaties ongeldig waren. Volgens het Kerkelijk Recht van 1983 konden de bisschoppen niet geëxcommuniceerd worden, omdat voor het wijden van bisschoppen zonder toestemming van de Paus geen excommunicatie als straf voorzien is. Dat hadden de modernisten ook al afgeschaft.

Om hun toch te kunnen excommuniceren heeft Paus Johannes-Paulus II het wetboek van 1917 weer bovengehaald. Echter, dat was niet meer van kracht, dus waren de excommunicaties van nul en gener waarde.


3. De Kerk is de Bruid van Christus.

Het Kerk, dat zijn alle gelovigen op aarde, alle gelovigen in de hemel en alle gelovigen in het vagevuur.

Het Magisterium van Kerk, het Leergezag van de Kerk, berust niet bij de Paus.

Het berust bij de Paus en alle bisschoppen in communie met de Paus, de levenden en de doden.

Zij kunnen zichzelf niet tegenspreken.

Indien er in bijvoorbeeld teksten onduidelijkheden zijn, dan moet men teruggrijpen naar de oudere teksten, zij hebben rechtsgeldigheid.

Anoniem zei

@GA 17:38: ik vrees dat we naast elkaar spreken. Het is uw volste recht deze letterlijke en legalistische visie aan te hangen. Ik begrijp helemaal in welk denkkader uw spreken past, omdat ik er ooit zelf een fervent aanhanger van was, en ik moet toegeven dat deze visie zelfs wel enig comfort kan bieden, maar het is zeker niet de enige mogelijke binnen het katholieke spectrum, wat u ook beweert. Ik begrijp zelfs dat u het nodig vindt om afwijkende meningen te bestrijden, want dat moet inderdaad binnen dat legalistische kader. Het probleem is alleen dat deze visie louter en alleen bezig is met het leven na de dood en niet met dat ervoor. Dat noemt men een verschil in standpunt en denkkader.

The Guardian Angel zei

'Het leven voor de dood' is totaal onbelangrijk.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

De Kerkvaders hingen een 'letterlijke en legalistische visie' aan.
De Middeleeuwse Doctors van de Kerk hingen een 'letterlijke en legalistische visie' aan.
De Concilievaders van Firenze hingen een 'letterlijke en legalistische visie' aan.
De Concilievader van Trente hingen een 'letterlijke en legalistische visie' aan.
De Post-Tridentijnse Pausen hingen een 'letterlijke en legalistische visie' aan.

Maar u weet het blijkbaar beter...


Heeft het Onfeilbare Leergezag van de Kerk zich 2.000 jaar lang vergist?
Heeft de Heilige Geest zich vergist?
Heeft Jezus Christus zich vergist?

Anoniem zei

@ 5 oktober 2014 18:48

En wat wil je met die hoofdstukken in het Nieuwe Testament over het Voetwassing, het Laatste Avondmaal, de tuin van Getsamene, en dergelijk? Uit de bijbel scheuren?

Ja of Nee.

Het is heel zwart en wit. Het grijs waar u het over heeft (alternatieve interpretaties) bestaat niet.

Jezus heeft zijn apostelen tot priester gewijd opdat zij 'dit konden doen voor Mijner gedachtenis.

Het kan toch niet simpeler uitgelegd worden. Een leek KAN HELEMAAL NIET eens ervan dromen in de Naam van Christus te handelen.

En we kunnen verder gaan over de sacramenten. Is het je nooit opgevallen dat toen de tweede temepel verwoest was en de Menorah en de Ark van het Verbond naar Rome verhuisd waren dat het voorbij was met de tempelpriesters?

Anoniem zei

@ 5 oktober 2014 16:02

Vindt u het beter dat een leek het eucharistisch gebed zou uitspreken, of maakt het voor u geen verschil uit.

Als het voor u geen verschil uitmaakt, waarom maakt u zich dan druk dat iemand toch een priester verkiest?

Ik heb de indruk dat u mensen verplicht te denken "het maakt niets uitmaakt." Hetgeen totalitair is.

U toont ook uw haat voor SSPX

En uw derde opmerking - als u zo denkt, is het ook op u van toepassing.

Maar toch bedankt me even te laten lachen met uw opmerking over de aanbidding van de Mammon.

Ik weet niet wat dat er opeens mee te maken heeft want we hadden het over leken priesters, tenzij je ons wil waarschuwen dat men beter

oppast met mensen die koffiecooperatieven in de naam van Fair Trade uitbaten.

Je zal wel weten dat de cooperatieven een manangement laag zijn die boven de eigenlijke boeren staan, en dat de cooperatieven het voordeel van lidmaatschap van Fair Trade niet noodzakelijk aan de eigenlijk boer doorbetalen.

Of wil je ons waarschuwen dat priesters hun overheidssalaris en pensioen moeten inleveren want leken krijgen ook niets betaald.

Anoniem zei

Priester Luc Vandenabeele (W-VL), laat echter ook zo'n situaties gebeuren, meerdermaals zag ik hem celebreren met een vrouw als concelebrante (incl. De Geest over de gaven, de consecratie woorden en de handeling). Dat is alsook hemeltergend

Anoniem zei

@Anoniem 22:16: "waarom maakt u zich dan druk dat iemand toch een priester verkiest?" Dankuwel voor deze mooie illustratie van een stromanargument. U zet de zaken wel een beetje op zijn kop. Het is de auteur van het artikel die zich druk maakt over het feit dat een leek deelneemt aan het Eucharistisch gebed. Ik maak me daarover helemaal niet druk.
Ik verplicht hoegenaamd niemand tot iets, ik snap ook niet helemaal waar u dat uit mijn woorden zou kunnen destilleren. Integendeel: ik begrijp uw mening ten volle, maar stel gewoon dat er nog andere mogelijk zijn zonder daarom iets af te doen van uw mening. Dat is blijkbaar iets waar u de grootste moeite mee heeft. Het zij zo.
Idem dito wat Pius X betreft: haat? Waarom zou ik deze mensen moeten haten? Ze berokkenen mij geen kwaad. Ik ken ze alleen uit de media, dus wellicht klopt dat beeld niet, maar ik haat ze allerminst. Ik ben het gewoon niet eens met hun visie. Mag dat dan niet? Ik haalde alleen hun voorbeeld aan ivm de roep om een schisma
Wat mijn derde opmerking betreft, kan ik alleen maar herhalen: uw vergist zich van vijand. Ik ken niets van fair-trade toestanden, ik kan u daarover dus geen zinnige repliek geven. En op de salarissen van priesters heb ik het allerminst gemunt. Zij doen maatschappelijk relevant werk, dat wordt algemeen erkend. Ik had het over de nieuwe "evangelisten" (sarcastisch bedoeld) die beweren dat het heil te vinden is in het nastreven van materieel goed, in ongebreidelde consumptie ten koste van alles en iedereen.

Als algemene noot: ik probeer hier alleen een open gesprek te voeren en meningen te vertolken, net zoals anderen dit doen, ik val niemand aan, gelieve u dan ook niet aangevallen te voelen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer